Р Е Ш Е Н И Е

47

 

28.04.2017г.

 

   ПАНАГЮРИЩЕ

 
 


          Номер                 Година                                           Град                                   

 

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

ПАНАГЮРСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД

 

ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ

 
 


                                                                                                                 

 

Тридесети март

 

2015

 
                

на                                                                             Година                                      

 

в публично заседание в следния състав:

ДИАНА  СТАТЕЛОВА

 
                                                                    

                                         РАЙОНЕН СЪДИЯ:                                                                                                                                                                          

 

П З

 
 


Секретар                                                        

 

като разгледа докладваното от                                                                                   

съдия СТАТЕЛОВА

 

559

 

2016

 
 


                                          гр.д.№                       по описа за                   год.,

 

за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по смисъла на чл. 200, във връзка с чл. 208, във вр. с чл. 86 от ЗЗД. 

          В исковата си молба «Ф.Б. ЕООД, със седалище и адрес на управление:***, представлявано от М.С.И.- прокурист, със съдебен адрес:***- чрез адвокат Д.К. от Хасковска АК, срещу «Метални конструкции -Т» ООД, със седалище и адрес на управление:***, представлявано от управителите Р.С.П. и И.П.И., сочат, че през периода месец август до месец септември 2015г., дружеството – ищец са извършвали доставки на различни стоки на ответниците, като продажбите са материализирани във фактури №№ 2000025339/14.08.2015г. за сумата от 9973,03лв, с включен ДДС и падеж- 13.10.2015г.; № 2000025534/03.09.2015г. за сумата от 51,24лв, с включен ДДС и падеж- 04.09.2015г.; № 2000025534/03.09.2015г. за сумата от 51,24лв, с включен ДДС и падеж- 04.09.2015г.; № 2000025536/03.09.2015г. за сумата от 157,74лв, с включен ДДС и падеж- 02.11.2015г.; № 200002551/04.09.2015г. за сумата от 1 208,24лв, с включен ДДС и падеж- 04.10.2015г.; № 2000025560/04.09.2015г. за сумата от 2013,48лв, с включен ДДС и падеж- 04.10.2015г.; № 2000025609/08.09.2015г. за сумата от 431,64лв, с включен ДДС и падеж- 08.10.2015г.; № 2000025733/17.09.2015г. за сумата от 3 263,98лв, с включен ДДС и падеж- 16.11.2015г. и № 20000002100/14.08.2015г. за сумата от 98,44лв, с включен ДДС.

Твърдят, че по извършените търговски продажби, дружеството – ответник са имали две задължения – да получат стоката и да заплатят цената, като всяка една от издадените фактури има посочен падеж, на който е следвало да бъде извършено плащане по банков път и след този момент купувачът изпада в забава. В исковата молба се сочи, че от ответното дружество е извършено частично плащане по фактура № 2000025339/14.08.2015г. за сумата от 4 000,00лв., а остатъкът който се дължи възлиза на 5 973,03 лв. Дружеството – ищец сочат, че след извършеното частично плащане, общата стойност на неплатените фактури е в размер на 13 771,74 лв. Твърдят, че след това частично плащане не са постъпвали други плащания от страна на «Метални конструкции» ООД. От друга страна, ищците са положили нееднократни усилия, чрез изпращане на покани към ответниците за извършване на плащане – чрез телепоща на 10.02.2026 г., чрез нотариална покана от 29.03.2016 г. на Нотариус № *** – Пенка Карбанова, с район на действие Районен съд-Панагюрище. Твърдят, че не е последвало плащане от страна на ответниците.

«Ф.Б. ЕООД, молят съда да постанови решение, с което да бъде осъдено ответното дружество «Метални конструкции» ООД гр. Панагюрище да заплати дължимите суми по издадени фактури за доставка на стоки, през периода месец август-месец септември 2015 г. на обща стойност 13 717,74 лв., ведно със законната лихва върху главницата, считано от датата на предявяване на исковата молба – 09.09.2016 г. до окончателно изплащане на вземането.

Молят да бъде допуснато прилагането по настоящото гражданско дело на Ч.Гр.Д. № 10770/2016 г. по описа на ХІІІ гр. състав, Гражданска колегия на Районен съд – Пловдив.

Претендират сторените съдебно- деловодни разноски.

Представят писмени доказателства.

В законоустановения срок ответното дружество не представят писмен отговор на исковата молба и  не вземат становище по предявения иск.

По делото е приобщено, като част от доказателствения материал Определение № 6747/02.08.2016г., постановено по ч.гр. дело № 10770/2016г. по описа на Районен съд Пловдив.

Видно от редовно оформените съобщения в седалището и адреса на управление на дружеството-ответник, „М.к.” ООД са редовно уведомени какви биха били последиците от неспазването на сроковете за размяна на книжа и неявяването на техен представител в съдебно заседание.

Съдът констатира, че са налице изискванията на чл. 238, ал.1 от ГПК- ответното дружество  са получили препис от исковата молба, не е депозиран отговор на исковата молба, не са взели становище по същата, не са представили доказателства и не е поискано изрично делото да бъде разглеждано в отсъствие на представляващия дружеството или в отсъствието на негов процесуален представител.

Съдът констатира, че на страните са указани последиците от неспазване на сроковете за размяна на книжа и неявяването им в съдебно заседание.

С оглед приложените към исковата молба писмени доказателства, а именно: Покана по телепоща с описани задължения на ответното дружество от 09.02.2016; Известие за доставяне от 10.02.2016г.; Нотариална покана рег. № 1636/24.03.2016г. по Регистъра за нотариални покани на Нотариус № ***- С П, с район на действие Районен съд Пловдив, връчена на 30.03.2016г. от Нотариус № ***.- П К с район на действие – Районен съд Панагюрище; Фактура №2100/14.03.2015г.; Фактура № 2000025339/14.08.2015г.; Експедиционна бележка от 14.08.2015г.; Фактура № 2000025534/03.09.2015г.; Експедиционна бележка от 03.09.2015г.; Фактура № 2000025536/03.09.2015г.; Експедиционна бележка от 03.09.2015г.; Фактура № 2000025551/04.09.2015г.; Експедиционна бележка от 04.09.2015г.; Фактура № 2000025560/04.09.2015г.; Експедиционна бележка от 04.09.2015г.; Фактура № 2000025609/08.09.2015г.; Експедиционна бележка от 08.09.2015г.; Фактура № 2000025733/17.09.2015г.; Експедиционна бележка от 17.09.2015г., са налице изискванията на чл. 239, ал.1, т.1 и т.2 от ГПК, искът вероятно е основателен с оглед на твърдените в исковата молба обстоятелства, както и представените по делото писмени доказателства.

От кумулативното наличие на предпоставките, предвидени в чл. 239 от ГПК и на основание чл. 200, във връзка с чл. 208, във вр. с чл. 86 от ЗЗД, следва да бъде осъдено ответното дружество «Метални конструкции -Т» ООД, със седалище и адрес на управление:***, представлявано от управителите Р.С.П. и И.П.И. да заплатят на дружеството – ищец «Ф.Б. ЕООД, със седалище и адрес на управление:***, представлявано от М.С.И.- прокурист, дължимите суми по издадени фактури за доставка на стоки, през периода месец август-месец септември 2015 г., на обща стойност 13 717,74 лв., ведно със законната лихва върху главницата, считано от датата на предявяване на исковата молба – 09.09.2016 г., до окончателно изплащане на вземането.

На основание чл.78, ал.1 от ГПК следва да бъдат осъдени «Метални конструкции -Т» ООД, със седалище и адрес на управление:***, представлявано от управителите Р.С.П. и И.П.И., да заплатят на ищцовото дружество сторените по настоящото гражданско дело съдебно- деловодни разноски в размер на 1490,87лв., представляващи сбор от държавна такса в размер на 550,87лв. и адвокатско възнаграждение в размер на 940,00лв.

Така мотивиран и на основание чл. 200, във връзка с чл. 208, във вр. с чл. 86 от ЗЗД и във връзка с чл. 239 от ГПК, Панагюрският районен съд

 

Р Е Ш И :

                 

ОСЪЖДА «Метални конструкции -Т» ООД, с ЕИК- 202350987, със седалище и адрес на управление:***, представлявано от управителите Р.С.П. и И.П.И., ДА ЗАПЛАТЯТ на «Ф.Б. ЕООД, с ЕИК- 175287323, със седалище и адрес на управление:***, представлявано от М.С.И.- прокурист, със съдебен адрес:***- чрез адвокат Д.К. от Хасковска АК, дължимите суми по издадени фактури за доставка на стоки, през периода месец август-месец септември 2015 г., на обща стойност 13 717,74 лв. (тринадесет хиляди седемстотин и седемнадесет лева и седемдесет и четири стотинки), ведно със законната лихва върху главницата, считано от датата на предявяване на исковата молба – 09.09.2016 г., до окончателно изплащане на вземането.

ОСЪЖДА «Метални конструкции -Т» ООД, с ЕИК- 202350987, със седалище и адрес на управление:***, представлявано от управителите Р.С.П. и И.П.И. ДА ЗАПЛАТЯТ на «Ф.Б. ЕООД, с ЕИК- 175287323, със седалище и адрес на управление:***, представлявано от М.С.И.- прокурист, със съдебен адрес:***- чрез адвокат Д.К. от Хасковска АК, сторените по настоящото гражданско дело съдебно- деловодни разноски в общ размер на 1490,87лв.(хиляда четиристотин и деветдесет лева и осемдесет и седем стотинки), представляващи сбор от държавна такса в размер на 550,87лв.(петстотин и петдесет лева и осемдесет и седем стотинки) и адвокатско възнаграждение в размер на 940,00лв. (деветстотин и четиридесет лева).

Решението не подлежи на обжалване.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: