Р Е Ш Е Н И Е

43

 

      07.04.2017г.

 

   ПАНАГЮРИЩЕ

 
 


          Номер                 Година                                           Град                                   

 

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ПАНАГЮРСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД

 

ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ

 
 


                                                                                                                 

 

Двадесет и втори февруари

 

2017

 
                

на                                                                             Година                                      

 

в публично заседание в следния състав:

ДИАНА  СТАТЕЛОВА

 
                                                                    

                                         РАЙОНЕН СЪДИЯ:                                            

 

                                                                                                                                                                                 

П З

 
 

Секретар                                                        

 

като разгледа докладваното от                                                                                   

съдия СТАТЕЛОВА

 

443

 

2016

 
 


                                          гр.д.№                       по описа за                   год.,

 

за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Предявен е иск по смисъла на чл.200 от Кодекса на труда.

В исковата си молба С.В.В.,***, със съдебен адрес:***- чрез адвокат К.А. от ПазАК, с адрес на местоживеене:***, със седалище: гр.Панагюрище, площад „Двадесети април“ № 13, представлявана от Кмета на общината Никола Белишки, сочи, че на 20.05.2015 г. ищецът е сключил с Общинско предприятие „Чистота“- Панагюрище, трудов договор № 12 и е възникнало трудово правоотношение за длъжността „Градинар“, с месечно трудово възнаграждение в размер на 400,00 лв. и допълнително възнаграждение в размер на 23% върху основната заплата, като общият размер на трудовото  му възнаграждение е възлизал на 460,00 лв. Ищецът твърди, че общинското предприятие е създадено с Решение № 190/30.06.2005 г. на Общински съвет Панагюрище в съответствие на чл. 52 и сл. от Закона за общинската собственост.

Според ищеца, длъжностната му характеристика е включвала косене на тревните площи със самоходна тревна косачка като при изпълнение на това си служебно задължение В. е преживял трудова злополука в 11,00 часа на 29.06.2015 г., докато е косял един стръмен склон на лагера в с. П К. Според исковата молба, поради острия наклон, самоходната косачката е паднала на пътното платно и, тъй като ищецът се е държал върху нея, при падането е счупил дясната си ръка и десния си крак, а в това време контрата на ножа на косачката се е забила в долната част на крака му. Ищецът В. твърди, че е бил зашеметен от удара и болката, поради което двама негови колеги – И.А.Д. и А.П.Л., са го изтеглили от косачката, като ищецът няма спомени кога са го транспортирали до гр.Панагюрище и по-късно до МБАЛ Пазарджик. Сочи, че след злополуката е бил приет в ортопедичното отделение на МБАЛ Пазарджик със следните травми: 1. Счупване – фрактура на горния край на тибията-(голям пищял) и фиболата –(малкия пищял) на десния крак, придружено с разкъсвания в дълбочина на мускула и 2. Счупване – фрактура на долния край на лъчевата кост на дясната ръка, придружено с оток в гривнената става, което е довело до хоспитализацията му и извършването на 01.07.2015 г. на редица манипулации по лечението и имобилизацията на десния му крак и дясната му ръка, която имобилизация е продължила до 24.09.2015 г. Ищецът твърди, че след това е бил изпратен на лечение в отделението по рехабилитация на МБАЛ Пазарджик през периода от 24.09.2015 г. до 01.10.2015 г. В. твърди също, че болките и страданията, понесени през първите няколко месеца след трудовата злополука са били неописуемо тежки и са налагани постоянните грижи на съпругата му П. В. Твърди, че е бил принуден всяка седмица да ходи на контролни прегледи от с. Б до гр.Пазарджик, при което е подпомаган от своя брат И.В.Н., с лекия му автомобил. Сочи, че е бил в отпуск за временна нетрудоспособност през периода от 29.06.2015 г. до 24.01.2016 г., а с Експертно решение № 1602 от 18.04.2016 г. на ТЕЛК Пазарджик, му е определена 50% трайна намалена работоспособност за срок от една година в следствие на сполетялата го трудова злополука. Твърди, че е бил съкратен от работа, не получава пенсия и живее само от средствата на неговата съпруга.

В исковата молба се твърди, че предприятието – ОП „Чистота“  е подало Декларация № 34 от 01.07.2015 г. за трудова злополука на основание чл.55 ал.1 от КСО и ТП на НОИ Пазарджик е издало разпореждане № 34 от 15.07.2015 г., с което е призната декларираната злополука за трудова такава по смисъла на чл. 60, ал.1 от КСО. Ищецът сочи още, че ОП „Чистота“ Панагюрище са изпратили искане до ЗАД „Армеец“ за заплащане на застрахователно обезщетение, тъй като е бил сключен договор за застраховка, но застрахователното дружество е отказало на В. изплащане на обезщетение, тъй като договорът е сключен преди ищецът да е нает на работа и същият не е вписан в списъка на застрахованите лица по трудов договор към ОП „Чистота“ град Панагюрище. Ищецът твърди, че всичко което е преживял му се е отразило изключително тежко на психическото състояние, тъй като освен болките и страданията от получените травми, в резултат на високите летни температури са се отключили допълнителни болки и безсъние, поради което приема допълнително успокоителни  медикаменти. Сочи, че въз основа на устна заповед на прекия му ръководител да работи с косачката по стръмния наклон е довело до сполетялото го нещастие.

С.В.В. моли съда да бъде осъдена Община Панагюрище да му заплати, като собственик и представляващ ОП „Чистота“ град Панагюрище, неимуществени вреди в резултат на получената от ищеца трудова злополука на 29.06.2015 г., в размер на 50 000,00лв., ведно с имуществени вреди за сумата от 1 760,00 лв., която сума представлява разликата за срок от осем месеца от сумите по месечната му заплата и получаваните средства за обезщетение за  отпуск по болест през периода от 29.06.2015 г. до 24.02.2016 г., ведно със законната лихва върху тези суми, считано от датата на настъпване на трудовата злополука – 29.06.2015 г. до окончателното изплащане на вземането.

Претендира сторените съдебно-деловодни разноски.

Моли да бъде задължена ответната община да представи решение № 190 от 30.06.2005 г. на Общински съвет град Панагюрище, с което в Протокол № 21 от заседание на Общ съвет гр. Панагюрище е създадено ОП „Чистота“ гр.Панагюрище.

Моли да бъдат допуснати двама души свидетели при режим на довеждане, а именно П.Т. В и И.В.Н..

Моли да бъде назначена съдено- медицинска експертиза от специалист –ортопед, който да даде заключение за механизма на получените от ищеца В травми, уврежданията, които е получил на двата крайника, начина на провеждане на лечението, лекарствата, които ищецът е приел и останалите трайни увреждания на опорно-двигателния му апарат.

Моли да бъде допусната и назначена съдебно-икономическа експертиза, която да установи размера на имущественото му обедняване в следствие на трудовата злополука, както и да установи какъв е размерът на разликата между трудовото възнаграждение, което е следвало да получи ищеца и получаваното обезщетение за отпуск по болест така, както са описани в исковата молба.

Представя следните писмени доказателства в копие: Трудов договор № 20/20.05.2015г.; Трудова книжка на С.В. -стр. 3-5; Производствена характеристика от 08.01.2016 г. на ищеца; Декларация за трудова злополука вх. № 5101-12-1 от 1.7.2015 г.; Разпореждане № 34 от 15.07.2015 г. на НОИ, ТП- Пазарджик; Уведомително писмо изх. № 100-1167 от 18.02.2016 г. на ЗАД „Армеец“; Епикриза, от 05.07.2015 г. от „МБАЛ Пазарджик“ АД; Епикриза, издадена на ищеца на 01.10.2015 г. от „МБАЛ Пазарджик“ АД; Заповед № 04 от 22.02.2016 г. на ОП „Чистота“ гр. Панагюрище; 7 броя болнични листове.

В законоустановения срок Община Панагюрище представят писмен отговор на исковата молба, в който се сочи, че оспорват обстоятелството, че на мястото на станалата с ищеца злополука, ищецът В. е извършвал косене и претърпените увреждания са вследствие на тази негова дейност, както и че устно му е било разпоредено да коси именно там. Ответната община твърдят, че действително В. е работил на длъжността „Г“ в отдел „Зелено строителство“ в ОП „Чистота“, считано от 21.05.2015 г. и в длъжностната му характеристика е вписано задължение да коси тревни площи. В отговора на исковата молба се сочи, че ищецът е трябвало да коси тревните площи зад втори корпус на ученическия лагер в с. П К, а не тревата по ската между първи и втори корпус, където тревата е била окосена от ръчни косачки. Ответниците твърдят, че ищецът по необясними причини самоволно е преминал през този скат и след като е загубил контрол върху машината е паднал на асфалтовия път под подпорната стена на ската, като е загубил контрол върху машината единствено заради своето умишлено и недобросъвестно поведение. Ответната община твърдят, че преди да започне работа с машината, В. умишлено е увил с вътрешна гума от велосипед лоста на машината, подсигуряващ спирането й, което обстоятелство обективно е попречило на машината да спре и макар да имал представа относно противоправния характер на своите действия, ищецът е допускал настъпването на вредоносния резултат, но е имал безразлично отношение към този резултат. Сочат, че това обстоятелство обективно е установено при проверка от Районна прокуратура Панагюрище, в която е образувана прокурорска преписка № 493/2015 г. и ДП № 179/2015 г. по описа на РУ на МВР Панагюрище, образувани по подаден сигнал от Дирекция „Инспекция по труда“ Пазарджик. Ответната община твърдят, че ищецът предварително е бил инструктиран и запознат с работата с процесната косачка, но е проявил недобросъвестност при работа със същата и умишлено не е спазил инструкцията за работа с косачката. Община Панагюрище оспорват обстоятелството, че трайната нетрудоспособност на ищеца е в следствие на процесния инцидент, поради което оспорват и представените по делото епикризи и болнични листове. Ответната община оспорват твърдението на ищеца, че е бил съкратен от работа, тъй като същият е прекратил по свое искане трудовото си правоотношение с ОП „Чистота“.

Молят Панагюрският Районен съд да постанови решение, с което да приеме, че е налице съпричиняване поради груба небрежност от страна на ищеца С.В. по смисъла на чл.201, ал.2 от КТ.

Молят съда да бъде изискано служебно от третото неучастващо в процеса лице – Районна прокуратура Панагюрище цялата преписка по образуваното досъдебно производство № 279/2015 г. по описа на РУ на МВР Панагюрище по подаден сигнал на Дирекция „Инспекция по труда“ град Пазарджик

Молят по реда на чл.176 от ГПК, да бъде задължен ищецът В. да се яви лично в съдебно заседание и да отговори на следните въпроси, а именно: 1. Преди да започне да работи с процесната косачка, С.В. увил ли е с вътрешна гума от велосипед лоста на машината, подсигуряващ спирането й, което обстоятелство обективно е попречило на машината да спре; 2. На процесното място – ската между първи и втори корпус на ученическия лагер в с. П К, била ли е с окосена трева преди през този терен да премине В..

Молят да бъдат допуснати до разпит при режим на довеждане свидетелите Т.Р.Н., която е изпълнявала длъжността „Ръководител“Зелено строителство“ в ОП „Чистота“ и С.Т. – „Ръководител производствени дейности“ в ОП „Чистота“ , които са очевидци на инцидента и ще установяват различни обстоятелства.

Молят да бъде допусната и назначена съдебно-техническа експертиза, при която вещото лице, след като се запознае с приложената прокурорска преписка и свидетелските показания, както и с писмените доказателства, приложени по делото, да отговори на въпроса: Какъв вид и модел е процесната косачка; Какъв е механизмът на контрол и спиране на косачката и била ли е технически изправна при инцидента; Може ли ръчно да се коси с тази косачка по склона, по който е настъпил инцидента.

Молят да им бъде дадена възможност да ангажират и други доказателства.

Представят следните писмени доказателства в копие: Инструкция за поддръжка и експлоатация на моторна косачка ВСS 622; Протокол № ПР 027976 от 03.07.2015 г. на Дирекция „Инспекция по труда“ Пазарджик; Длъжностна характеристика за длъжността „Г“ от 21.05.2015 г.; Молба от С.В.В. вх. № 52 от 22.02.2016 г.; Списък от 29 юни с неизвестно заглавие и година на съставяне; Протокол № 21/30.06.2005 г. Решение № 190 на Общински съвет Панагюрище.

Претендират сторените съдебно-деловодни разноски.

          В съдебно заседание, редовно призован, ищецът С.В.В. се явява лично и с процесуалния си представител - адвокат К.А. от Пазарджишка адвокатска колегия.

           В съдебно заседание, ответната Община Панагюрище, редовно призовани, не се явява законния представител Кметът на Панагюрище, а вместо него се явява процесуалният представител - адвокат Ч.Ч. от Пазарджишка адвокатска колегия.

          По делото са разпитани и свидетелите П.Т. В, И.В.Н., С.А.Т., К Н. К и Т.Р.Н..

          От представения по делото Трудов договор № 12/20.05.2015г., сключен между ОП „Чистота“ – Панагюрище – Общинско предприятие и ищеца С.В.В. се установява, че същият е назначен на длъжност „Г”, на пълно работно време – 8 часа, с място на работа Отдел „Зелено строителство“, със срок за изпитване до 20.11.2015 г. и основно месечно трудово възнаграждение в размер на 400,00 лв.

Видно от приложената по делото трудова книжка на ищеца В., същият е постъпил на работа на 21.05.2015 г.

По делото е приложена Производствена характеристика, от която е видно, че има списък -приложение за заеманата длъжност, като в тази характеристика за основни трудови задължения на ищеца са вменени: Подготвяне на площта за сеитба на семената за произвеждане на разсад за цветя, произвеждане на разсад, пикиране и засаждане на цветя в съответните цветни алеи, окопаване и поливане на цветята, косене на тревните площи с косачни машини, събиране на окосената трева и поддържане чистотата в цветните и тревни площи.

Съгласно приложената по делото Декларация за трудова злополука, подадена на 01.07.2015 г. от ОП „Чистота“, пострадал при нея е С.В.В., като е посочено, че ищецът е паднал от стръмен скат върху уличното платно, където е застигнат от косачката и затиснат, като част от косачката се е забила в десния му крак. В резултат на увреждането, ищецът е получил открита рана на десния крак, счупване на десния крак и дясната ръка, като последица от трудовата злополука е посочено временна нетрудоспособност.

От приложеното по делото Разпореждане №  34/15.07.2015 г. на ТП на НОИ – Пазарджик, на основание чл. 60, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване, е приета за трудова злополука по смисъла на чл. 55, ал. 1 от КСО, злополуката станала през работно време, когато ищецът В. е косял трева със самоходна косачка.

Видно от приложеното по делото Уведомително писмо изх. № 100-1167/18.02.2016 г., на ищеца С.В. е отказано изплащането на обезщетение за претърпяната злополука, тъй като ЗАД „Армеец“ не са уведомени по надлежния ред за новопостъпили служители в ОП „Чистота“ за периода 21.05.2015 г. до 29.06.2015 г., т.е. към датата на злополуката, ищецът не е част от застрахователната съвкупност от застраховани лица, в чиято полза е сключен Застрахователен договор № 458943/18.09.2014 г.

По делото е приложена Епикриза на ищеца С.В. № 10734/05.07.2015 г., от която се констатира, че същият е претърпял оперативна интервенция, поради открито наместване на фрактура с вътрешна фиксация, тибия и фибула, тъй като същият е претърпял счупване на горния край на тибията /голям пищял/, закрито счупване на долния край на лъчевата кост, поради съприкосновение с моторен ръчен инструмент.

Трудовото правоотношение на ищеца В. с ОП „Чистота“ е прекратено на 22.02.2016 г., съгласно Заповед № 4/22.02.2016 г. на основание чл. 325, ал. 1, т. 1 от КТ.

Видно от Епикриза № 15503/01.10.2015 г., ищецът С.В. е претърпял редица рехабилитационни процедури с цел преодоляване на последиците от счупване на долен крайник и горен крайник на ниво китка и длан.

По делото са приложени 7 бр. болнични листове за временна нетрудоспособност, от които се констатира, че ищецът В. е бил в отпуск поради временна нетрудоспособност през периода 29.06.2015 г. до 26.12.2015 г.

Видно от приложения по делото Протокол № 21/30.06.2005 г. от редовно заседание на Общински съвет – Панагюрище, Общинският съвет е създал Общинско предприятие „Чистота“, което да осъществява почистване на града, засаждане на дървета и осъществяване на озеленяването на гр. Панагюрище.

Видно от приложеното по делото извлечение от Книга за инструктаж, на 29.06.2015 г., С.В. е преминал ежедневния инструктаж за тази дата под № 5.

От приетото и неоспорено от страните заключение по съдебно- счетоводната експертиза се констатира, че за периода 29.06.2014 г. до 24.01.2016 г., ищецът В. би получил чисто трудово възнаграждение в размер на 2 637,62 лв. или шест месеца по 385,69 лв., а полученото от ищеца обезщетение от датата на трудовата злополука до 24.02.2016 г., представляващо обезщетение за отпуск по болест, възлиза на сумата от 2 195,49 лв., като вещото лице сочи, че разликата между това обезщетение за отпуск по болест и трудовото възнаграждение, което В. би получавал, ако не е боледувал, възлиза на сумата от 442,13 лв., което представлява имущественото му обедняване в резултат на претърпяната трудова злополука.

Видно от приложената по делото съдебно- медицинска експертиза, която е приета и неоспорена от страните, е, че на 29.06.2015 г., по време на работа и при изпълнение на служебните си задължения, В. е претърпял трудова злополука, в резултат на която  е получил счупване на големия пищял на десния крак, под колянната става, счупване на дясната ръка в гривнената става на „типично място“ и две дълбоки разкъсноконтузни рани на десния крак в долната трета на подбедрицата, като от вътрешната рана „контрата“ на ножа на косачката се е забил в големия пищял на 15 мм. Вещото лице по съдебно медицинската експертиза сочи, че счупването на подбедрицата най-вероятно се е получило по индиректен, огъвачен механизъм, при фиксирано ходило на десния крак. Счупването на китката, според вещото лице, е получено в резултат на сили на огъване и компресия при падането на пътя, като пострадалият, като защитна реакция, се е подпрял с едната или с двете ръце на терена, при което долният край на лъчевата кост се е счупил, а нараняването на подбедрицата е получено от стърчащи метални части на косачката. Вещото лице сочи, че лечението на нараняванията е само оперативно, под обща анестезия, като се наместват фрактурите и се фиксират с метални импланти и след оперативната интервенция се поставя гипсова имобилизация, провежда се антибиотично лечение, обезболяващо лечение и тромбо- емболична профилактика. В заключението си експертът сочи, че зарастването в не физиологична позиция на двете фрактури ще се отрази негативно върху бъдещото здравословно състояние на В. и е предпоставка за наличието на постоянни болки, с променлив характер и ускорена дегенерация на ставите във времето, като флекционната контрактура на дясното коляно създава относително леко скъсяване на крайника, което се отразява на походката и води до необходимост от помощно средство – бастун.

По делото е прието и неоспорено от страните заключение и допълнително заключение  на съдебно -техническата експертиза, от които се констатира, че докато е претърпял трудовата злополука, ищецът В. е работил с косачка, модел „BCS“ – Италия, която е предназначена за косене на големи масиви и трудно достъпни терени в големи стопанства – косене на гладка повърхност – тип стадион, със сложни очертания, където маневреността е от значение. Вещото лице сочи, че при косене на силно наклонени терени, задната част на косачката следва да се свали и да се премине към „Ходене след косачката“. В заключението си вещото лице подчертава, че косачката се управлява посредством две ръчки на дясната ръкохватка на кормилото, чрез които се задържа (блокира) лявото или дясното колело и чрез завъртане на задното колело с крака – чрез педали. Сочи, че спирането на косачката се извършва чрез ръчна спирачка по средата на кормилото, която задейства спирачките на двете колела едновременно. При огледа, извършен на 19.10.2016 г., вещото лице е констатирало, че органите за управление на косачката са изправни и работоспособни и сочи, че към датата на инцидента, косачката е била технически изправна. Вещото лице сочи също, че по склона на който е настъпил инцидента може да се коси ръчно с тази косачка, но при силно наклонени терени се препоръчва да се свали задната част – рамката със седалката и задното колело – и да се премине на ходене след косачката. При огледа вещото лице е констатирало, че максималния наклон на терена, по който са се движели ищеца и косачката надолу е около 25 градуса.

От допълнителното заключение на вещото лице се констатира, че поставените на страната на спирачката гумени накрайници (парче от велосипедна гума), превързващи го към ръкохватката, допринася за намаляване на ефективността на ръчната спирачка и дори до преодоляване на спирачното усилие при по-леко дърпане на ръчката и в този смисъл, съгласно заключението, невъзможността косачката да спре и поради неспирането да се предизвика вредоносен резултат върху ищеца В., има причинна връзка между този гумен ластик (накрайник) и вредоносния резултат, настъпил за ищеца С.В..

От разпита на свидетелката П.Т. В, чиито показания съдът цени изцяло, въпреки че същата е съпруга на ищеца С.В., се установява, че ищецът е изписан на 6-ия ден от болничното му лечение и свидетелката през цялото време се е грижела за В., като първоначално е следвало да му слага подлоги, понеже ищецът не е можел да отиде до тоалетната, тъй като е трябвало да преодолява стълби, за да стигне до нея. Установява се също, че в период от 4 месеца- до свалянето на гипса от долния му крайник, В. е подпомаган от свидетелката В, за да стига и да се обслужва в тоалетната.

От показанията на свидетеля И.В.Н., които съдът цени отчасти, тъй като свидетелските му показания не кореспондират с останалите събрани по делото доказателства, се констатира че Н. е карал ищеца на консултации, на раздвижвания, а през този период В. е бил разтроен, оплаквал се е, че трудно издържа болките и не е можел да спи.

По делото е разпитана свидетелката Т.Р.Н., чиито показания съдът цени от части, тъй като същата се намира в служебна подчиненост с ответната община и която установява, че именно тя е провела ежедневния инструктаж на ищеца при работа с машината. Сочи, че именно свидетелката е поставила задачата на В. да окоси равните площи около лагера, в самия лагер на село П К и на стадиона, които терени са подходящи за косене с този вид косачна машина, понеже тя е предвидена за косене на равни терени. Сочи, че за да премине терена с наклон над 25 градуса, В. е трябвало да разглоби косачката, да мине през стръмния участък и вече отзад, на равното, да окоси. Установява, че на ръчката на която е монтирана спирачка е бил поставен ластик, който пречи на машината да гасне, защото косачната машина работи само когато тази ръчка се държи натисната, а при принудителното й увиване с ластик, машината няма как да спре. Сочи също, че на работниците от ОП „Чистота“, боравещи с различни машини се провежда ежедневен инструктаж от свидетелката Н., а първоначалния и периодичен инструктаж по техника на безопасност при работа се води от другия разпитан свидетел- С.Т.. Установява, че след инцидента е посетила ищеца и му е занесла джапанки и нещо за ядене.

От разпита на свидетеля С.А.Т., който също се намира в служебна подчиненост с ОП „Чистота“ и съдът цени показанията му от части, се установява, че в деня на злополуката той не е присъствал на мястото на злополуката, но е направил оглед, след като неговите колеги са го повикали заради инцидента. Сочи, че в резултат на огледа е установил, че косачната машина е трябвало да бъде разглобена и ищецът на ръчен режим е следвало да слезе от склона и да продължи работата. Сочи, че на В. е обяснено, че на автоматичен режим с тази косачна машина, при наклон по-голям от 25 градуса, е недопустимо да се работи. Констатира, че на ръчната спирачка, при огледа на косачната машина, е установено наличието на парче от гума, навито около спирачката. Сочи, че предназначението на ръчната спирачка, при евентуално належащо спиране е да бъде пусната и така машината автоматично спира, а с поставянето на ластик фабричната функция на машината е нарушена.

От разпита на свидетеля К Н. К се установява, че свидетелят заема длъжността „М“ в ОП „Чистота“ и в деня на инцидента, когато е предал косачната машина на ищеца, тя е била в изправност, а в резултат на инцидента е имало една ключалка, която се е изкривила, но машината е продължавала да бъде технически изправна.

Изслушан по реда на чл. 176 от ГПК, ищецът С.В. сочи, че  ръчната спирачка на косачката представлява лост, прикрепен на една ръчка и когато се пусне тази ръчка, машината не тръгва, а трябва непрестанно да се държи натисната, за да може косачката да върви. За тази цел, ищецът е отрязал две парченца от вътрешна гума на колело и ги поставил върху ръчката на косачката, за да може тя да върви, иначе косачката спира и е нужно тази ръчка постоянно да се държи натисната към лоста. Сочи, че за да притиска този лост и косачката да не спира, именно В. е измислил технологията да поставя гумени парчета от вътрешна гума на велосипед. Сочи също, че след като окосил тревата, ищецът слязъл, за да види дали може да се спусне с косачката по склона, но като натиснал амбриажа, косачката не могла да спре, поела по склона надолу и заедно с нея ищецът паднал. Сочи, че контрата на ножа и лоста за управление са се забили в крака му.

          От събраните по делото писмени и гласни доказателства се констатира, че на 20.05.2015 г. ищецът С.В.В. е бил назначен на  длъжност „Г“, с месечно трудово възнаграждение в размер на 400,00 лв. в ОП „Чистота“ гр. Панагюрище, като на 29.06.2015 г., около 11.00 ч., когато е косял един стръмен склон на лагера в село П К, община Панагюрище, е паднал на пътното платно, заедно със самоходната косачка, като по време на падането е счупил дясната си ръка и десният си крак, а контрата на ножа на косачката се е забил в десния му крак и по този начин, ищецът е претърпял трудова злополука, както и хирургична интервенция, поради счупване на горния край на големия пищял на десния крайник, счупване на подбедрицата, счупване на гривнената става на типично място и две дълбоки разкъсно- контузни рани на десния крак, в долната трета на подбедрицата, понеже вътрешната рана е получена от „Контрата на ножа на косачката“, който се е забил в големия пищял на 15 мм.

По делото безспорно се установи, че в резултат на създадената от самия ищец В. „технология“ за поставяне на гумен накрайник от вътрешна гума на велосипед, привързващи спирачката към ръкохватката, е настъпило намаляване на ефективността на ръчната спирачка и дори до преодоляване на спирачното усилие, при по-леко дърпане на лоста /ръчката/ е довело до невъзможност на косачката да спре и поради неспирането е настъпил вредоносния резултат. От заключението на вещото лице безспорно се установи, че има причинна връзка между невъзможността на ръчната косачка да спре, поради поставения гумен ластик на ръкохватката и вредоносния резултат, настъпил за ищеца В., който се спускал по наклон с ъгъл 25 градуса, какъвто е бил наклона на терена, по който В. се е движел надолу. Установи се също, че ищецът не е изпълнил едно от основните указания при работа с ръчната косачка- когато се коси по силно наклонени терени, задната част на косачката /рамката със седалката и задното колело/  да се свали и да се премине към „ходене след косачката“, което осигурява възможност на работещия с нея, в случай на опасност, просто да пусне косачката по склона и по този начин да се избегне инцидент със съответното работещо лице.

Установи се безспорно и категорично, че преди началото на работа със самоходната косачка, ищецът В. е преминал както инструктаж за техника на безопасност при работа – първоначален и периодичен, така и ежедневен инструктаж на датата на инцидента, което изключва възможността докато е боравил с ръчната косачка, В. да не е осъзнавал последствията от създадената технология. Установи се, че в резултат на претърпяния инцидент, признат за трудова злополука, ищецът В. е бил в отпуск по болест за период от 7 месеца, като в първоначалните етапи от неговото лечение е бил обездвижен, търпял е силни болки и страдания и е направил разходи за своето лечение, а поради дългия си отпуск по болест не е получил възнаграждение в размер на 442,13 лв., което би получил ако не е бил в отпуск по болест.

От събраните по делото писмени и гласни доказателства, безспорно се установи, че съществува причинна връзка между настъпилия инцидент с ищеца В. и измислената от него „технология“ за осигуряване на непрекъснат режим на работа на косачката, при който ръчната спирачка на машината се прикрепя трайно към лоста чрез парчета от вътрешната гума на велосипед, което изключва възможността в случай на опасност машината да спре автоматично чрез отпускането на ръчната спирачка. От друга страна В. не е съобразил получените инструкции за безопасност по време на работа с ръчната косачка и наместо да свали задната част (рамката и седалката и задното колело) на косачката и да премине към режим „ходене след косачката“, спускайки се по наклон от 25 градуса, той не само не се е движел хоризонтално на наклона, но и се е спуснал по стръмния наклон без да спази изискванията за безопасна работа с тази косачка. Налице е съпричиняване, поради което съдът счита, че не следва да уважава в пълен размер предявения от ищеца С.В.В. иск за претърпени неимуществени вреди – болки и страдания в резултат на претърпяната трудова злополука, в размер на 50 000,00 лв., ведно със законната лихва върху тази сума, считано от датата на увреждането - 29.06.2015 г. до окончателното изплащане на сумата, а този иск следва да бъде уважен до размера от 8 000,00 лв., ведно със законната лихва върху тази сума, считано от датата на увреждането -  29.06.2015 г. до окончателното изплащане на сумата, като му бъде присъдена и сумата от 442,13 лв., представляваща разликата между полученото от ищеца В обезщетение за отпуск по болест и трудовото възнаграждение, което би получавал, ако не е бил в такъв вид отпуск.

На основание чл. 78, ал. 3 от ГПК следва да бъде осъден ищеца С.В. В да заплати на Община Панагюрище сторените съдебно-деловодни разноски, съразмерно с отхвърлената част от иска, възлизащи на сумата от 1 008,00 лв., която сума представлява сбор от депозит за вещо лице  в размер на 168,00 лв. и адвокатско възнаграждение в размер на 840,00 лв.

На основание чл. 78, ал. 1 от ГПК, следва да бъде осъдена Община Панагюрище да заплати на ищеца С.В.В. сумата 464,00  лв., представляваща сторените от ищеца съдебно-деловодни разноски – адвокатско възнаграждение.

Следва да бъде осъдена ответната община да заплати в полза на Държавата, по бюджета на Съдебната власт, по сметка на Районен съд Панагюрище сумата от 320,00 лв., представляваща държавна такса върху уважената част от иска.

С оглед изхода на делото и съразмерно с уважената част от предявения иск, следва да бъде осъдена Община Панагюрище да заплати в полза на Държавата, по бюджета на Съдебната власт и по сметка на Районен съд – Панагюрище сумата от 150,00 лв. – възнаграждение на вещото лице по съдебно-счетоводната експертиза.

Така мотивиран на основание чл. 200 от КТ, Панагюрския районен съд,

 

Р Е Ш И:

 

ОСЪЖДА Община Панагюрище, с ЕИК -000351743, със седалище: гранагюрище, площадДвадесети април“ № 13, представлявана от Кмета на общината Никола Белишки, да заплати на С.В.В., с ЕГН- **********,***, със съдебен адрес:***- чрез адвокат К.А. от ПазАК, с адрес на местоживеене:***, сумата от 8 000,00 лв. (осем хиляди лева), която сума представлява обезщетение за претърпени неимуществени вредиболки и страдания в резултат на претърпяната трудова злополука, ведно със законната лихва, считано от датата на увреждането -  29.06.2015 г. до окончателното изплащане на сумата, като ОТХВЪРЛЯ иска за сумата над  8 000,00 лв.(осем хиляди лева) до претендирания размер от 50 000,00 лв.(петдесет хиляди лева), като неоснователен и недоказан.

ОСЪЖДА Община Панагюрище, с ЕИК- 000351743 със седалище: гранагюрище, площадДвадесети април“ № 13, представлявана от Кмета на общината Никола Белишки, да заплати на С.В.В., с ЕГН- **********,***, със съдебен адрес:***- чрез адвокат К.А. от ПазАК, с адрес на местоживеене:***, сумата от 442,13 лв. (четиристотин четиридесет и два лева и тринадесет стотинки), представляваща разликата между полученото от ищеца В обезщетение за отпуск по болест и трудовото възнаграждение.

ОСЪЖДА Община Панагюрище, с ЕИК -000351743 със седалище: гранагюрище, площадДвадесети април“ № 13, представлявана от Кмета на общината Никола Белишки, да заплати на С.В.В., с ЕГН- **********,***, със съдебен адрес:***- чрез адвокат К.А. от ПазАК, с адрес на местоживеене:***, сторените съдебно-деловодни разноски в размер на 1 008,00 лв. (хиляда и осем лева), която сума представлява сбор от депозит за вещо лице  в размер на 168,00 лв.(сто шестдесет и осем лева) и адвокатско възнаграждение в размер на 840,00 лв (осемстотин и четиридесет лева).

ОСЪЖДА С.В.В., с ЕГН- **********,***, със съдебен адрес:***- чрез адвокат К.А. от ПазАК, с адрес на местоживеене:*** да заплати на Община Панагюрище, с ЕИК- 000351743 със седалище: гранагюрище, площадДвадесети април“ № 13, представлявана от Кмета на общината Никола Белишки, сумата от 464,00 (четиристотин шестдесет и четири) лв., представляваща сторените от ищеца съдебно-деловодни разноски – адвокатско възнаграждение.

ОСЪЖДА Община Панагюрище, с ЕИК- 000351743 със седалище: гранагюрище, площадДвадесети април“ № 13, представлявана от Кмета на общината Никола Белишки, да заплати в  полза на Държавата по бюджета на Съдебната власт и по сметка на Районен съд – Панагюрище, сума в общ размер на 470,00лв. (четиристотин и седемдесет лева), която представлява сбор от държавна такса в размер на 320,00лв. (триста и двадесет лева) и възнаграждение за вещото лице по съдебно-счетоводната експертиза в размер на 150,00лв. (сто и петдесет лева).

ДОПУСКА на основание чл.242, ал.1 от ГПК, предварително изпълнение на решението относно обезщетението по реда на чл.200 от КТ.

Решението подлежи на въззивно обжалване пред Пазарджишкия окръжен съд в двуседмичен срок от датата на получаване на съобщението, че решението е изготвено с мотивите.

 

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: