Р Е Ш Е Н И Е

38

 

04.04.2017г.

 

   ПАНАГЮРИЩЕ

 
 


          Номер                 Година                                             Град                                   

 

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ПАНАГЮРСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД

 

ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ

 
 


                                                                                                                 

 

Втори февруари

 

2017

 
                

на                                                                             Година                                      

 

в публично заседание в следния състав:

ДИАНА  СТАТЕЛОВА

 
                                                                    

                                         РАЙОНЕН СЪДИЯ:                                            

                                                                                                                           

П З

 
 

Секретар                                                        

 

като разгледа докладваното от                                                                                   

съдия СТАТЕЛОВА

 

198

 

201669

 
 


                                          гр.д.№                       по описа за                   год.,

 

за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Предявен е жалба по смисъла на чл. 37и, ал.8 от ЗСПЗЗ срещу Протокол за разпределение на общински пасища, издаден от Община Стрелча.

В предявената жалба по реда на чл. 145 от АПК, е обжалвано решение, обективирано с Протокол от 16.03.2016 г. на Комисия, назначена по реда на чл. 37и, ал.5 от ЗСПЗЗ, който е утвърден на 25.03.2016 г. от Кмета на Община Стрелча и е публикуван на интернет страницата на Община Стрелча на 28.03.2016 г. В жалбата се сочи, че с този протокол е направено разпределение на общински пасища за общо и индивидуално ползване и е взето решение за сключване на договори за наем или аренда с животновъдите за срок от 5 години. Жалбоподателят „ЕКО ХИДРО 90“  ЕООД, чрез управителя си Г.С.Д., счита административния акт за незаконосъобразен, тъй като при издаването му са допуснати съществени нарушения на административно-производствените правила, като според жалбоподателя, протоколът противоречи на материално-правните разпоредби и не съответства на целта на закона. Жалбоподателят „ЕКО ХИДРО 90“ ЕООД твърдят, че дружеството е регистрирано като земеделски производител, който се занимава с животновъдство и отглежда биволи, говеда, овце, кози и коне в животновъден обект в село Б, община Стрелча. В жалбата се сочи още, че на 26.02.2016 г. дружеството-жалбоподател са подали молба изх. № 164/26.02.2016 г. до Кмета на Община Стрелча относно желанието на дружеството да наеме пасища, мери в землището на село Б, общ. Стрелча, като е посочено за кои пасища и мери желае да сключи договор за наем с Община Стрелча. Сочат, че в Община Стрелча са подали заявление за отдаване под наем за индивидуално ползване на пасища  и мери съгласно изискванията на закона и на 16.03.2016 г., от 10,30 часа, в кметската зала на Общинска администрация се е събрала комисия за определяне и разпределяне за индивидуално ползване на пасища и мери на територията на община Стрелча, като съгласно взетото решение, на дружеството- жалбоподател са разпределени за индивидуално ползване 287,023 декара поземлени имоти. Според жалбоподателите,  в обжалвания протокол са допуснати съществени нарушения на материалния закон при разпределянето на имотите, което разпределение следва да започва от землището, в което се намира съответния животновъден обект, като в съответствие с чл.37и, ал.6, изр.2 от ЗСПЗЗ, предимство имат кандидати, които до датата на разпределението са ползвали съответните имоти по договори с изтекъл срок. Жалбоподателите са изразили желание за наемане на пасища и мери по прекратен през м.февруари 2016 г. договор за наем по местонахождение на животновъдния обект, който е собственост на дружеството в с. Б, където според жалбата, дружеството-жалбоподател е инвестирало за нормалната поддръжка и развиване на екологичната среда. Сочи се, че съгласно протокола, който се обжалва, на дружеството-жалбоподател са разпределени 127,596 декара в землището на село С където дружеството няма животновъден обект, 39,120 декара в землището на село С., където жалбоподателите нямат животновъден обект и 120,304 декара в землището на село Б, в землището, където е регистриран животновъдния обект на „ЕКО ХИДРО 90“ ООД. Според жалбоподателите, определянето на мери и пасища в землището на с. Б, общ. Стрелча е допусната грешка при изчисляване на разпределените декари. Жалбоподателите твърдят, че според комисията, сборът от определените ливади е 120,307 декара, но сборът от посочените в таблицата и разпределени ливади и пасища е 102,610 декара и по този начин на жалбоподателите са разпределени 17,700 дка по-малко общински имоти от описания общ сбор. В жалбата се твърди, че в протокола е допуснато съществено нарушение и при определянето на полагащите се декари спрямо животинските единици. Твърди се, че съгласно протокола, „ЕКО ХИДРО 90“ ООД притежава 22,7 ЖЕ, от които 3,6 ЖЕ местни (автохтонни) породи, а съгласно описаното в протокола изглежда, че дружеството притежава 19,1 ЖЕ, отговарящи на чл. 37и, ал.4,предложение второ от ЗСПЗЗ - за разпределянето на декарите спрямо животинските единици, а не 26,3 ЖЕ, от които 3,6 ЖЕ – местни породи.

Жалбоподателите твърдят, че при елементарно изчисляване на площите по категория на земята и необходимия брой животински единици за декар площ, се установява, че на „ЕКО ХИДРО 90“ ООД са разпределени от първа до седма категория 154,534 декара, за които са необходими 15,4 ЖЕ и от осма до десета категория – 114,795 декара, за които са необходими 5,7 ЖЕ. Твърдят, че сбора на животинските единици е 21,1 ЖЕ, което е с 5,2 ЖЕ по-малко, а от там дружеството е ощетено със 70 декара от първа до седма категория земя или със 140 декара от 8 до 10-та категория площи.

Жалбоподателите сочат, че от протокола не става ясно как и по какъв принцип комисията е решила  да пренебрегне повелителните норми на закона, а от там и целта на законодателя - да се стимулира местното и родно производство. Твърдят, че на други заявители са разпределени повече или по-малко поземлени имоти отколкото би следвало съобразно разпоредбите на чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ.

„ЕКО ХИДРО 90“ ЕООД, представлявано от управителя Г.С.Д., молят съда да бъде отменено като незаконосъобразно решение, обективирано в Протокол от 16.03.2016 г. на Комисия по чл.37и, ал.6 от ЗСПЗЗ, определена със Заповед № 209/15.03.2016 г. на Кмета на Община Стрелча, утвърден на 25.03.2016 г. и публикуван на интернет-страницата на Община Стрелча на 28.03.2016 г., с който протокол е направено разпределение на общински пасища за общо и индивидуално ползване и е взето решение за сключване на договори за наем или аренда с животновъдите, за срок от пет години, като бъде върната преписката на административния орган при условията на чл.173, ал.2 от АПК, за ново произнасяне със задължителни указания по тълкуването и прилагането на закона.

Молят да бъде задължен Кмета на Община Стрелча да представи копие от цялата преписка по издаването на обжалвания Протокол, за да може съдът да направи преценка за неговата законосъобразност и да обоснове едно обосновано и правилно съдебно решение.

Представят следните писмени доказателства в копие: Протокол от 16.03.2016 г.; Удостоверение за актуалното състояние на дружеството-жалбоподател; Регистрационна карта на земеделски производител от 09.05.2012г.; Фактура от 27.10.2015 г.; Фактура № 6769/13.8.2015 г.; Приемо-предавателен протокол от 15.08.2015 г.; Заявление за подпомагане от 14.05.2015 г.; Декларация от 14.05.2015 г. на И. Г.Д.; Резултати от предварителни калкулации на въведени данни от 23.04.2015 г. – 2 броя; Картов материал – 9 листа; Пътни листове – 32 броя.

Претендират сторените съдебно-деловодни разноски.

В законоустановения срок Община Стрелча депозират отговор на жалбата, в която се сочи, че приемат предявената жалба за неоснователна и недоказана, тъй като в действителност жалбоподателят „ЕКО ХИДРО 90“ ООД са подали заявление за участие в разпределение на общински пасища и мери за индивидуално ползване за срок от 5 години, тъй като е регистрирало животновъден обект на територията на село Б, общ. Стрелча и е посочило точно определени пасища и мери. В отговора на жалбата се сочи, че комисията, формирана от Община Стрелча, не е задължена да се съобразява с желанието и волята на молителя, нито е обвързана от това желание. Сочи се, че на молителя и жалбоподател „ЕКО ХИДРО 90“ ООД са разпределени пасища и мери, на които дружеството е било ползвател по договор с изтекъл срок. Сочат също, че неправилно жалбоподателят твърди, че размерът на площите и изчисляването им, направено от Община Стрелча съобразно броя на регистрираните животински единици е невярно, поради факта, че чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ  определя минималната, а не максимално допустимата площ спрямо животинските единици. Твърдят, че съгласно този текст на ЗСПЗЗ, площите се определят съобразно броя и вида на регистрираните пасищни селскостопански животни,  в зависимост от притежаваните или ползвани на правно основание пасища, мери и ливади, но не повече от 10 декара за една животинска единица в имоти от първа до седма категория и до 20 декара за една животинска единица в имоти от осма до десета категория. Сочат също, че на правоимащите лица, които отглеждат говеда с предназначение за производство на месо и за животни от местни (автохтонни) породи, се разпределят до 15 декара за 1 ЖЕ в имоти от първа до седма категория, и до 30 декара за 1 ЖЕ- в имоти от осма до десета категория.

Община Стрелча твърдят, че комисията не е обвързана задължително да предостави максимално допустимата площ, а решението колко ще предостави до този максимум е въпрос на целесъобразност, а не на законосъобразност. Ответната община считат, че посочените в жалбата факти, касаещи трети лица, са неотносими към спора на дружеството-жалбоподател и само за пълнота следва да се отбележи, че визираните разпределения не противоречат на закона и са в законоустановените рамки. Общината-ответник сочат, че жалбата е просрочена, тъй като е предявена извън предвидения в чл.37и, ал.11 от ЗСПЗЗ срокове, като следва да бъде оставена без разглеждане и производството да бъде прекратено. Твърдят, че по съществото си жалбата е неоснователна, необоснована и лишена от доказателства, като в доводите на дружеството-жалбоподател се визира само фактът, че са му предоставени за индивидуално ползване имоти, които дружеството не е заявило и не е стопанисвало, но комисията не е обвързана от желанията на правоимащите, въпреки, че на дружеството-жалбоподател са предоставени имоти, които същото вече е стопанисвало по договори с изтекъл срок. Сочи се, че предоставените пасища и мери на дружеството-жалбоподател не надвишават максимално допустимите норми на чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ, а разпоредбите не визират минимално допустими площи.

Община Стрелча молят съда да постанови определение, с което да прекрати настоящото гражданско дело поради просрочие на предявената от дружеството-жалбоподател жалба или да постанови решение, с което да бъде оставена без уважение предявената от „ЕКО ХИДРО 90“ ЕООД жалба като необоснована и недоказана.

Претендират сторените съдебно-деловодни разноски.

В съдебно заседание- редовно призовани, представляващият дружеството- жалбоподател „Еко - Хидро - 90“ ООД, не се явява. Вместо него се явява процесуалният представител юрисконсулт Г.Б..***, редовно призовани, не се явява Кметът на Общината, а процесуалният им представител- адвокат В.Б. от Пловдивска адвокатска колегия.

Видно от приложения по делото Протокол от 16.03.2016г. е, че на дружеството – жалбоподател, за отглеждането на 3 бр. говеда над 2 -годишна възраст, 6 бр. говеда на възраст от 6 м. до 2 г., 3 бр. биволи над 2- годишна възраст от местни (автохтонни) породи – български бивол, 2 бр. биволи на възраст от 6 месеца до 2 г. от местни породи, 1 бивол на възраст от 6 м. до 2 г., 2 бр. овце, 4 бр. кози, 14 бр. коне над 6- месечна възраст, които са приравнени към 1 животинска единица и отговарят на 22,7 животински единици, от които 3,6 животински единици от местни (автохтонни) породи, са разпределени 127,596 дка поземлени имоти в землището на село С 120,307 дка в землището на с. Б и 39,120 дка в землището на с. С., или всичко 287,023 дка пасища, ливади и мери в землищата на различни населени места от Община Стрелча.

По делото е приложена Регистрационна карта от 09.03.2012 г., издадена от Министерство на земеделието и храните, от която се констатира, че дружеството – жалбоподател са регистрирани като земеделски производител с последна заверка -26.01.2016 г.

Видно от приложената по делото Фактура от 27.10.2015 г., жалбоподателите са закупили моторен храсторез, моторен трион и втори моторен храсторез, за обща сума от 4 321,00 лв. с ДДС, а  от фактура № 6769/13.08.2015 г., се установява, че за сумата от 13 200,00 лв., дружеството – жалбоподател са закупили мулчер „Алпего“.

Видно от Заявление за подпомагане за 2015 г., издадено на 14.05.2015 г. от ДФ „Земеделие“, „Еко – Хидро – 90“ ООД са заявили за подпомагане по програма СЕПП и различни мерки за подпомагане от ДФ „Земеделие“ – Разплащателна агенция, 22 имота в землището на с. Б, 8 имота в землището на с. Д., 18 имота в землището на с. К., а така също 20 имота в землището на с. С., 27 имота в землището на с. С..

Установено е от приложените по делото пътни листове, че през 2015 г. дружеството – жалбоподател са извършили множество курсове с цел косене на пасища с трактор „Булгар“, трактор „Беларус“, трактор „Ломборджини“, предимно в землището на с. Б.

Видно от Уведомление изх. № С-523/02.02.2016 г., Община – Стрелча е уведомила дружеството – жалбоподател, че договори за наем на общински пасища и мери от 2012-2014 г. се считат прекратени от 09.02.2016 г., като видно от Уведомление изх. № С-562/03.02.2016 г., имотите по отношение, на които се прекратява договора за наем, са надлежно изброени.

Видно от приложената по делото Заповед № 209/15.03.2016 г. Кметът на Общината – ответник е определил комисия в надлежен състав, която да проведе заседание, да разгледа подадените заявления по смисъла на чл. 37и, ал. 5 от ЗСПЗЗ и да определи необходимите за всеки кандидат площи, съобразно с броя и вида на регистрираните пасищни селскостопански животни в регистриран животновъден обект, в землището на Община Стрелча.

По делото е приложено Заявление по чл. 37и, ал. 5 от ЗСПЗЗ с вх. № С-980/25.02.2016 г., ведно с декларация, от която се констатира, че управителят на дружеството – жалбоподател- Г.С.Д. е декларирал, че няма данъчни задължения, както и такива към ДФ „Земеделие“, Държавен поземлен фонд и Общински поземлен фонд.

Видно от приложение №1 към заявлението, управителят на дружеството – жалбоподател е посочил, че отглежда 3 бр. говеда на 2 -годишна възраст, 6 бр. говеда на възраст от 6 месеца до 2 години, биволи над 3- годишна възраст – 3 бр., биволи на възраст от 6 месеца до 2 години – 3 бр., 2 бр. овце, 4 бр. кози, 14 бр. коне над 6- месечна възраст, 25 магарета, или общо 60 бр. пасищни земеделски животни.

Съгласно приложената справка за наличните животни в животновъден обект № 0436800010, разположен в поземлен имот № VІІІ-14, в землището на с. Б, Община Стрелча, всички животни се отглеждат в този животновъден обект, а от приложеното по делото удостоверение за вписване на животновъден обект в ИИС на БАБХ, животновъдният обект е регистриран като собственост на „Еко – Хидро – 90“ ООД и е разположен в поземлен имот № VІІІ-14, в кв. 1, по плана на с. Б, Община Стрелча.

По делото е приложено Решение № 59/25.02.2016 г. на Общински съвет – Стрелча, от което се установява, че Общинският съвет – Стрелча е приел годишен план за паша за стопанската 2016/2017 г., който съдържа размера и местоположението на пасищата, мерите и ливадите за индивидуално и общо ползване за територията на съответното землище в Община Стрелча.

Съгласно приложения по делото Годишен план за паша, за стопанската 2016/2017 г. са вменени редица задължения на ползвателите, като освен да сключат договори с Общината, техни задължения са: да осигурят стриктно прилагане на технологични и организационни мероприятия, относно ползваните пасища и мери; да заплащат годишен наем; да почистват мерите и пасищата от битови, строителни и други отпадъци; да не разорават мерите и пасищата; да не променят предназначението им; да подобряват повърхностно терена, да подобряват състоянието на мерите и пасищата, чрез оптимизиране на минералното торене; да осъществяват борба с плевелите и вредната растителност и други.

Видно от приложените по делото Констативни протоколи  - 5 бр., изготвени на 28.03.2016 г., процесният Протокол от 16.03.2016 г. е сведен до знанието на жителите на Община – Стрелча, включваща гр. Стрелча, село Д., село Б, село С.и село С., на 28.03.2016 г., чрез поставяне на информационното табло във всяко едно от населените места.

От приложеното по делото Извлечение от индекс на площите в съответния район на пасища, мери и ливади, Община Стрелча е регистрирана в Министерство на земеделието и храните на 14.03.2016 г., като е посочен специализиран слой за подпомагане на земеделските производители, който включва част от земеделските земи, разпределени на жалбоподателите за ползване  при отглеждането на пасищни животни.От приложеното по делото извлечение се констатира, че в слоя за подпомагане „ПЗП“, попадат  5 имота, които са разпределени на дружеството – жалбоподател и включени в „ПЗП“.

Видно от приложената по делото Заповед № РД 46-235/01.03.2016 г. на Министъра на Земеделието и храните е одобрен окончателен слой „Постоянно затревени площи“, който е част от системата за идентификация на земеделските парцели по реда на Закона за подпомагане на земеделските производители и Наредба № 105 за промяна на специализирания слой „ПЗП“.

Видно от приложеното по делото Удостоверение от Общинска служба по земеделие гр. Панагюрище изх. № ПД-04-894/02.11.2016 г. „Еко – Хидро – 90“ ООД няма недвижими земеделски имоти за показване с правно основание „За ползване“ през стопанската 2016/2017 г. по сключени договори с Община Стрелча за наем на земеделската земя – пасища, мери, в землището на с. Свобода и с. С..

По делото е приложен Договор за наем на недвижими общински имоти – пасища, мери, рег. № 22/31.01.2017 г., от който се констатира, че  между Община – Стрелча и дружеството – жалбоподател е сключен договор за наем на пасища и мери в землището на с. Б, с обща площ 85,854 дка, като са предплатени 2 месечни наемни вноски.

По делото е прието заключение по съдебно- селскостопанска експертиза, от което се установява, че комисията правилно е определила общия брой на животинските единици, притежавани от дружеството – жалбоподател, а именно- 22,7 животински единици, плюс 3,6 бр. животински единици от местни (автохтонни) породи. Вещото лице сочи, че максималният размер на пасищата, мерите и ливадите, които е следвало да бъдат разпределени за ползване на дружеството – жалбоподател е 54 дка -за имоти от 1 до 7 категория и 105 дка – за земи от 8 до 10 категория. Вещото лице стига до извода, че местонахождението на регистрирания животновъден обект не е съобразено с разпределените за индивидуално ползване пасища, мери и ливади, тъй като съгласно протокола са разпределени 127,596 дка в землището на с. С.а, където дружеството няма животновъден обект, 39,120 дка в землището на с. С., където няма животновъден обект и 120,304 дка в землището на с. Б, където е регистриран животновъден обект. Вещото лице сочи, че на дружеството – жалбоподател са разпределени 17,71 дка по-малко общински имоти от полагащите им се, като пояснява в заключението си, че е констатирало техническа грешка при определяне на пасищата в землището на с. Б, където е установена тази липса на 17,71 дка и наместо 120,307 дка, на дружеството –жалбоподател са разпределени 102,61 дка. В съдебно заседание, вещото лице пояснява също, че магаретата са изключени от животинските единици, за чието отглеждане следва да бъдат разпределени пасища, мери и ливади, като за подпомагане са включени само конете, като селскостопански животни.

От събраните по делото писмени доказателства, безспорно се установи, че по реда на чл. 37и от ЗСПЗЗ, Община Стрелча е изготвила Протокол от 16.03.2016 г., утвърден от Кмета на Общината на 25.03.2016 г., с който са разпредели пасища, мери и ливади между лица, имащи регистрирани животновъдни обекти в съответното землище на територията на общината, съобразно с броя и вида на регистрираните пасищни селскостопански животни и в зависимост от притежаваните или ползвани на правно основание пасища, мери и ливади. Въз основа на този Протокол на дружеството – жалбоподател „Еко – Хидро – 90“ ООД са разпределени общо 287,023 дка пасища и мери в землищата на с. С. с. Б и с. С., който размер на земеделски земи, следва да се намали със 17,71 дка, тъй като при посочване на разпределените за ползване от жалбоподателите 120,307 дка в землището на с. Б, комисията от Община Стрелча са допуснали техническа грешка. Съдът приема, че общият размер на разпределените пасища, мери и ливади е правилно посоченият от вещото лице общ размер от 269,313 дка.

Съдът счита обаче, че разпределените площи от пасища, мери и ливади, съответстват изцяло на отглежданите от жалбоподателите животински единици пасищни селскостопански животни от местни и автохтонни породи. Установи се, че комисията не е задължена да разпредели за ползване максималното количество площи, които се допускат от ЗСПЗЗ за отглеждането на съответните животински единици от всеки животновъден обект. Липсва и задължение на комисията на всеки един от заявителите да бъдат разпределени площи, които е завил като кандидат за разпределението на земеделски земи.

По делото се установи, че в процесния протокол е мотивирано всяко едно от решенията, относно необходимите площи за всеки един от кандидатите за разпределение, както е посочено и наличието на съответствие с животинските единици, заявени от жалбоподателя.

По делото не се установиха нарушения при провеждането на процедурата по разпределение на пасищата, мерите и ливадите за определяне на площите, заявени от всеки един от кандидатите.

Съдът не констатира и нарушение относно посочените предпочитания от жалбоподателя, още повече, че от приложената по делото молба за сключване на договор за наем на пасища и мери рег. № С-1007/26.02.2016 г. на „Еко – Хидро – 90“ ООД са визирани пасища, мери и ливади, находящи се в землището на с. Б, с. С. и с. С което от своя страна означава, че протоколът е удовлетворил изцяло искането на жалбоподателите в землищата на кои населени места да бъдат разпределени земеделски имоти за ползване при отглеждането на притежаваните от дружеството селскостопански животни.

По делото не се констатира нарушение по отношение на жалбоподателя, което да не е дало възможност на „Еко – Хидро – 90“ ООД да сключат договор за наем на общински имоти – пасища и мери, в землището на с. Б, където в жалбата се сочи, че  комисията е определила по-малко количество земеделски имоти в сравнение с отглежданите от жалбоподателите пасищни селскостопански животни. От представения по делото Договор за наем на недвижими общински имоти от 31.01.2017 г. се констатира, че жалбоподателите са приели поправката от страна на Община Стрелча на допуснатата от тях фактическа грешка, относно разпределени 17,71 дка по-малко пасища, мери и ливади в землището на с. Б.

От всички събрани по делото доказателства се установи, че жалбата на „Еко – Хидро – 90“ ООД е неоснователна и недоказана, тъй като по делото не се събраха доказателства разпределянето на пасищата, мерите и ливадите да е извършено без да е налице преценка дали участващите в разпределението лица имат качеството на правоимащи, по смисъла на чл. 37и от ЗСПЗЗ, като се установи също, че са взети предвид всички изисквания на чл. 37и от ЗСПЗЗ.

Протоколът на комисията е допуснал разпределение на земеделските площи, съобразен с критериите на чл. 37и, ал. 4 от ЗСПЗЗ, решението от страна на комисията за разпределение на процесните недвижими имоти е взето при спазване изискванията на закона и е съобразено с предпочитанията, изразени от дружеството – жалбоподател при подаване на заявление за участие в процедурата по разпределението на земеделските имоти. По делото се установи, че законът по никакъв начин не задължава комисията да разпредели максималният полагаем се размер на земеделски земи, съобразно с броя на животинските единици, отглеждани в земеделския обект, като се констатира, че пет от разпределените земеделски имоти са включени изцяло в определения за подпомагане  слой „Постоянно затревени площи“, определен от Министъра на земеделието и храните.

На основание чл. 78, ал. 3 от ГПК и вземайки предвид изхода на делото, съдът счита, че следва да осъди дружеството – жалбоподател“Еко- Хидро – 90“ ООД да заплати на Община  Стрелча сторените съдебно - деловодни разноски в размер на 850,00 лв. – адвокатско възнаграждение.

С оглед изхода на делото, съдът счита, че следва да осъди жалбоподателите „Еко – Хидро – 90“ ООД да заплатят в полза на Държавата, по бюджета на Съдебната власт, по сметка на Районен съд – Панагюрище, държавна такса в размер на 80,00 лв.

 Така мотивиран и на основание чл.37и, ал.8 от ЗСПЗЗ, Панагюрският районен съд

 

Р Е Ш И:

 

ОТХВЪРЛЯ като НЕОСНОВАТЕЛНА И НЕДОКАЗАНА, предявената от „ЕКО –ХИДРО- 90“  ЕООД, с ЕИК- 112580619, със седалище и адрес на управление:***, представлявано от управителя си Г.С.Д., жалба срещу Протокол от 16.03.2016 г. на Комисия, назначена със Заповед № 209/15.03.2016 г. на Кмета на Община – Стрелча, утвърден на 25.03.2016 г. от Кмета на Община – Стрелча, със седалище: гр. Стрелча, представлявана от С.П.Ч. – Кмет, със съдебен адрес:***, офис 310 – адвокат В.Б. от Пловдивска адвокатска колегия, с който Протокол, на основание чл. 37и от ЗСПЗЗ, са разпределени пасища, мери и ливади между лица, имащи регистрирани животновъдни обекти, в съответното землище на Община Стрелча, съобразно вида на регистрираните пасищни селскостопански животни от местни (автохтонни) породи.

ОСЪЖДА „ЕКО- ХИДРО -90“  ЕООД, с ЕИК- 112580619, със седалище и адрес на управление:***, представлявано от управителя си Г.С.Д.,***, със седалище: гр. Стрелча, представлявана от С.П.Ч. – Кмет, сторените съдебно- деловодни разноски в общ размер на 850,00 лв.(осемстотин и петдесет лева), която сума представлява  адвокатско възнаграждение.

ОСЪЖДА „ЕКО- ХИДРО -90“  ЕООД, с ЕИК- 112580619, със седалище и адрес на управление:***, представлявано от управителя си Г.С.Д., да ЗАПЛАТЯТ в полза на Държавата, по бюджета на Съдебната власт, по сметка на Районен съд – Панагюрище, държавна такса в размер на 80,00лв. (осемдесет лева).

Решението подлежи на касационно обжалване пред Пазарджишкия административен съд в 14-дневен срок от съобщението да страните, че решението е изготвено с мотивите.

                                                       

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: