Р Е Ш Е Н И Е

42

 

07.04.2017г.

 

   ПАНАГЮРИЩЕ

 
 


          Номер                 Година                                             Град                                   

 

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ПАНАГЮРСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД

 

ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ

 
 


                                                                                                                 

 

Девети март

 

2017

 
                

на                                                                             Година                                      

 

в публично заседание в следния състав:

ДИАНА  СТАТЕЛОВА

 
                                                                    

                                         РАЙОНЕН СЪДИЯ:                                            

                                                                                                                           

П З

 
 

Секретар                                                        

 

като разгледа докладваното от                                                                                   

съдия СТАТЕЛОВА

 

526

 

2014

 
 


                                          гр.д.№                       по описа за                   год.,

 

за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Предявен е иск с правно основание чл.32, ал.2 от Закона за собствеността – за разпределение реалното ползване на съсобствен недвижим имот.

В исковата молба, предявена от Г.С.К., С.Г.К. и А.П.К.-***, със съдебен адрес:***- адвокат Г.М. от Пазарджишка адвокатска колегия, срещу П.К. ***, Д.К.Н.,*** и П.Г.Г.,***, твърдят, че Г.С.К., заедно с П.К.Г. и Д.К.Н., са съсобственици на следния недвижим имот, с административен адрес: град Панагюрище, ул. „Райна Княгиня” №47, а именно: поземлен имот с идентификатор *****.***.*** по кадастралната карта на гр.Панагюрище, с площ от 588 кв.метра, с трайно предназначение на територията -урбанизирана и с начин на трайно ползване -ниско застрояване, при номер по предходен план 680, парцел V, в кв.59 по плана на гр.Панагюрище. Ищецът Г.К. твърди, че притежава 2/3 ид.части от недвижимия имот, а останалата 1/3 ид.част е собственост на ответниците. В исковата молба се сочи също, че С.Г.К. и А.П.К., както и П.Г.Г. са титуляри на ограниченото вещно право на ползване върху процесния недвижим имот.

Ищците К молят съда да постанови решение, с което да бъде разпределено ползването на процесния недвижим имот.

Молят ответниците да бъдат задължени да представят по делото копие от притежаваните от тях нот. актове за процесния недвижим имот, или да бъде издадено съдебно удостоверение на името на ищците, посредством което същите да се снабдят с копие от нот.актове на ответниците от Служба по вписванията гр.Панагюрище.

Представят писмени доказателства.

В законоустановения срок ответницата П.К.Г. представя писмен отговор на исковата молба, в който се сочи, че ответницата Г. не признава предявеният иск за основателен, тъй като ищците в края на месец август 2014г. са й изпратили чрез адвокат М предложение за сключване на договор за доброволна делба помежду им. Сочи се, че ответницата е възразила писмено, като е обърнала внимание, че предложението следва да бъде адресирано и до сестра й, както и, че представената към предложението скица прекратява достъпа на П.Г. и Д.Н. до сграда, представляваща външна тоалетна – обща собственост. В писмения отговор се твърди, че след изразена готовност за сключване на договор за доброволна делба, при промяна на разпределението на дяловете от страна на Г., не последвало повторно обаждане от страна на адвокат М, поради което ответницата не счита, че е препятствала сключването на договор за доброволна делба и не е провокирала с поведението си завеждането на настоящия иск.

Сочи, че дворното място се ползва на квотен принцип, като ответниците ползват голяма триъгълна леха, находяща се пред страната на къщата, разположена срещу хангара, външната тоалетна, гаража, допълнителната стопанска постройка и кокошарника. Ползват също правоъгълна леха и част от двора пред лицевата част на къщата, от към улица „Райна Княгиня”, находящи се зад външна чешма и стигаща до тухлена ограда от страната на улица „Ильо С.” и граничеща с незаконно разширение на мазето и терасата на ищците, която е остъклена. В писмения отговор ответницата Г. сочи, че размерът на построеното незаконно мазе е от 8 кв.метра. Ответницата твърди, че ползват заедно със сестра й и майка й и дворното място между задната страна на къщата и тухления дувар от към улица „Ильо С.”, представляваща пресечка на улица „Райна Княгиня”. Ответницата твърди, че ползват също външна тоалетна, дворна чешма, построена от баща й, главната пътека свързваща голямата дворна врата, която е подход към улица Райна Княгиня” до малката триъгълна леха, разположена пред стопанската постройка, която ползват за кухня, както и къса пътека между къщата и малката триъгълна леха, която е разклонение на главната пътека и осигурява достъп на двете страни по делото до главния вход на къщата. Сочи, че ползват пътеката между къщата и голямата триъгълна леха и пътеката между къщата и правоъгълната леха, късата пътека от главната леха до външната тоалетна, както и външната тоалетна. Твърди, че останалата част от двора е частично застроена с гараж, магазин за касети, два незаконни хангара, незаконен кокошарник и външна тоалетна, които с изключение на външната тоалетна се ползват от ищците. Сочи се, че всички дейности по построяване на оградите, дуварите, монтирането на входни врати, покриването на двора с плочи, оформянето на лехите с бордюри са правени и се поддържат съвместно от страните по делото с равно участие в средствата и труда.

Моли съда да вземе предвид трайно установения начин на ползване на дворното място за повече от 30 години, който е приет неформално от всички съсобственици. Твърди, че обект на спора е голямата триъгълна леха пред къщата, която се ползва от ответните и за която са правени опити от страна на А.К. и Г.К. да бъде засадена от тях и да бъде прекратено ползването от страна на ответниците. Твърди, че в случай, че съдът уважи иска и не прекрати делото, следва да бъде допусната и назначена съдебно- техническа експертиза, при която вещото лице следва да се произнесе по разпределението и ползването на терена, който трябва да отговаря на изискванията за осигуряване на всеки съсобственик на достъп до жилището му и до помещенията, които са негова и обща собственост, като бъде оформен дял от дворното място, съответстващ на притежаваните идеални части, както и излаз на улица „Райна Княгиня” за всеки дял през входната дворна врата, както и дял от задната част на двора- за всяка една от страните.

Моли да бъдат обединени дяловете на ответницата П.К.Г. и ответницата Д.К.Н. в един общ дял в размер на 1/3 ид.част от недвижимия имот.

Представя писмени доказателства.

В законоустановения срок ответницата Д.К.Н. представя писмен отговор на исковата молба, в който сочи, че не признава иска, тъй като до сега не е търсена с предложение за сключване на договор за доброволна делба на процесния недвижим имот. Сочи, че към настоящия момент имота се ползва на квотен принцип, като 1/3 от него е за ответниците, а 2/3 е за ищците. Описва аналогичен начин на ползването на процесния недвижим имот, както и ответницата П.К.Г.. В останалите му части отговорът на Д.Н. дублира писмения отговор на исковата молба, депозиран от ответницата П.К.Г..

Делото е внесено и разгледано в няколко открити съдебни заседания.

С протоколно определение от 16.03.2016г., Панагюрският районен съд, на основание чл. 229, ал.1, т.2 от ГПК, е спрял съдопроизводствените действия до установяване на факта жива или починала е ответницата П.Г.Г. и установяване на кръга от наследниците й.

На 18.03.2016г. в канцеларията на Панагюрския районен съд е депозирано съпроводително писмо изх. № 11-00-23/18.03.2016г., издадено от Община Панагюрище, ведно с Удостоверение за наследници № 58/18.03.2016г.- за П.Г.Г., от което се констатира, че ответницата е починала на 01.03.2016г. От приложеното Удостоверение за наследници се констатира, че наследници на ответницата П.Г. са ответницата Д.К.Н. и ответницата П.К.Г..

В открито съдебно заседание - редовно призовани, ищците Г.С.К. и А.П.К. се явяват лично и с процесуалния си представител адвокат Г.М. от ПазАК, а ищецът С.Г.К. не се явява. Вместо него се явява процесуалният му представител адвокат Г.М. от ПазАК.

Ответницата П.К.Г., редовно призована, не се явява, а ответницата Д.К.Н., редовно призована, се явява лично.

От представения по делото Нот. акт за продажба на недвижим имот № 26, том. І, нот.дело №86/1999 г. по описа на Панагюрския районен съд за нотариалните дела, се констатира, че С.Г.К. и А.П.К. са продали на Г.С.К. първи етаж от масивна двуетажна, двуфамилна жилищна сграда с площ от 100 кв. м., с отделен вход, ведно с ½ ид. ч. от избените помещения и ½ ид. ч. от общите части на сградата, ведно с масивен гараж на 24 кв.м., магазин за видеокасети с площ от 19,4 кв. м. и ведно с 2/3 ид. ч. от дворно място, в което  са построени сградите, цялото с площ от 567 кв. м., с административен адрес: гр. Панагюрище, ул. „Райна Княгиня“ № 47, за което е отреден УПИ V-680, в кв. 59, по тогава действащия план на гр. Панагюрище, като  А.П.К. и С.Г.К. са си запазили правото на ползване върху целия недвижим имот, докато са живи- двамата или единият от тях.

Съгласно КНА за право на собственост върху недвижим имот, придобит по наследство, ответницата П.К.Г. е призната за собственик на 1/6 ид. ч. от следния недвижим имот: ІІ-ри етаж от масивна двуетажна, двуфамилна жилищна сграда с площ от 100 кв. м., с отделен вход, ведно с ½ ид. ч. от избените помещения и ½ ид. ч. от общите части на сградата, ведно с едноетажна масивна стопанска сграда със застроена площ от 21 кв.м., на уличната регулационна линия на ул. „Ильо С.“ и дворищната регулация с УПИ ІV-697 по плана на гр. Панагюрище към онзи момент, ведно с 1/3 ид. ч. от дворно място, в което  са построени сградите, цялото с площ от 567 кв. м., с административен адрес: гр. Панагюрище, ул. „Райна Княгиня“ № 47, за което е отреден УПИ V-680, кв. 59, по тогава действащия план на гр. Панагюрище.

По делото е приложена скица на поземлен имот № 7073/13.06.2013 г., издадена от СГКК – Пазарджик, от която се констатира, че дворното място е с площ от 588 кв. м., с трайно предназначение на територията- урбанизирана и с начин на трайно ползване- ниско застрояване.

Видно от приложения по делото Нот. акт за право на собственост на недвижим имот, признат чрез обстоятелствена проверка № 50, том І, нот. дело №85/1999 г. по описа на Панагюрския районен съд за нотариалните дела, се установява, че П.Г.Г. и С.Г.К. са признати за собственици в равни части на 2/3 ид. ч. от дворно място, цялото с площ от 567 кв.м., за което е отреден УПИ V-680, кв. 59 по плана на гр. Панагюрище към онзи момент.

Съгласно Нотариален акт за прехвърляне на недвижим имот срещу задължение за издръжка и гледане № 110, том ІІ, нот.дело № 286/2006 г. по Общия регистър на Нотариус № 471- Н М-Т с район на действие Районен съд Панагюрище, П.Г.Г. е прехвърлила срещу издръжка и гледане, на ответницата П.К.Г. втори етаж от масивна двуетажна, двуфамилна жилищна сграда с площ от 100 кв. м., с отделен вход, ведно с ½ ид. ч. от избените помещения и ½ ид. ч. от общите части на сградата, ведно с едноетажна масивна стопанска сграда със застроена площ от 21 кв.м., на уличната регулационна линия на ул. „Ильо С.“ и дворищната регулация с УПИ ІV-697, по плана на гр. Панагюрище към онзи момент, ведно с 1/3 ид. ч. от дворно място, в което  са построени сградите, цялото с площ от 576 кв. м., с административен адрес: гр. Панагюрище, ул. „Райна Княгиня“ № 47, за което е отреден УПИ V-680, кв. 59, по тогава действащия план на гр. Панагюрище, като П.Г.Г. си е запазила вещното право на ползване върху прехвърления недвижим имот до края на живота си.

Видно от приложеното по делото Удостоверение за наследници изх. № 58 от 18.03.2016 г., издадено от Община Панагюрище въз основа на Акт за смърт № 53/02.03.2016 г., по време на разглеждане на настоящото гражданско дело, ответницата П.Г.Г. е починала, като е оставила за свои наследници ответниците Д.К.Н. и П.К.Г..

Видно от приетото и неоспорено от страните заключение на съдебно-техническата експертиза, страните по делото са съсобственици на недвижим имот с идентификатор *****.***.*** по кадастралната карта на гр. Панагюрище, с административен адрес: ул. „Райна Княгиня“ № 47, с площ от 587 кв.м., като за имота е обособен УПИ V-680, в кв. 59 по отменения план на гр. Панагюрище и е с приложена регулация. Вещото лице сочи, че достъпът до дворното място е възможен през вход от север, откъм уширението на кръстовището на двете улици и откъм ул. „Райна Княгиня“, тъй като недвижимият имот е ъглов и граничи от северозапад с ул. „Ильо С.“***. Вещото лице е посочило няколко варианта за разпределение на реалното ползване между страните по делото, като е взело под внимание извършените благоустройствени мероприятия, начина на ползване до настоящия момент и наличието на съоръжения на ищците и ответниците, като около жилищната сграда е предвидена обща част, което дава възможност на страните да поддържат и ремонтират отделните жилища.

 Изработени са осем варианта за разпределение на реалното ползване, като съдът счита, че най-удачен за разпределение на ползването на дворното място при права от 2/3 ид.ч.- за ищците и 1/3 ид.ч. -за ответниците, което следва да бъде съобразено и с правата на страните по отношение на двуетажната жилищна сграда, а именно: по етаж за всяка една от страните и по ½ ид.ч. от общите части на сградата и правото на строеж върху нея, следва да бъде приет вариант 7 (седми) съгласно скица 2.8, приложена на лист 242 от гр.д. № 526/2014 г. по описа на Панагюрския районен съд, като това заключение на вещото лице инж. В.Т.-Г. е представено на 28.02.2017 г. Съгласно Седми вариант от заключението на вещото лице, се ликвидира пътеката между части „Г“ и „Е“, заложени  във вариант 1 от предложенията за разпределението на реалното ползване от страна на вещото лице. Сочи се, че тази пътека, заедно с части от голямата триъгълна градинка, се присъединява към частите на ищците К, като допълнително се намаляват общите площи и ширината на пътеката между части „Г“ и „Ж“ и уширението до масивния гараж, както и част до дворната чешма. Вещото лице сочи в заключението си, че така се запазва обслужването на имота за двете страни от двата входа на имота – и от източната, и от северната страна. Видно от заключението, при този вариант на разпределение на реалното ползване, площта на имота от 587 кв.м. се разпределя при средния баланс на площите: площ на общите сгради – 104 кв.м., площ на общите части за обслужване – 74 кв.м., за ищците  при такъв баланс се отреждат 322 кв.м., а за ответниците се отреждат 161 кв.м. Вещото лице сочи още, че общите сгради – жилищната сграда и външната тоалетна са с обща площ от 104 кв.м., като площта за общо ползване е в размер на 74 кв.м., площта за ползване на ищците е с площ от 278 кв.м., като разликата е 7 кв.м. и се предвижда намаляване на частта на ответниците със 7 кв.м. от част „Г“ и увеличаване на частта на ищците от част „И“, като площта, която се предвижда да се ползва от ответниците и се състои от части „А“, „Б“, „В“ и „Г“ е с размер от 124 кв.м.

По делото се установи, че между страните има сериозни противоречия относно ползването на недвижимия имот – дворно място с площ от 587 кв.м.

Съдът счита, че за да бъде постигната целта на настоящия процес следва между страните да се установи такъв начин на реално ползване на съсобствените обекти, че да съществуват максимално малък брой невралгични точки относно ползването, контактите и срещите между съсобствениците да бъдат ограничени до минимум, с цел предотвратяването на евентуални конфликти помежду им.

От събраните по делото писмени доказателства безспорно се установи, че ищецът Г.С.К. е собственик на първия етаж от масивна, двуетажна, двуфамилна жилищна сграда с площ от 100 кв.м., с отделен вход, ½ идеална част от избените помещения, както и ½ ид.ч. от общите части на сградата, ведно с масивен гараж застроен на 24 кв. , магазин за видеокасети с площ от 19,4 кв.м., като е собственик и на 2/3 ид.ч. от процесното дворно място, а ищците С.Г.К. и А.П.К. са ползватели на същия, съгласно запазеното им вещно право на ползване, докато са живи двамата или всеки един от тях, учредено с Нотариален акт за продажба на недвижим имот № 26, том І, нот.дело № 86/1999 г. по описа на Панагюрския районен съд за нотариалните дела.

От своя страна, ответницата П.К.Г. е собственик на 4/6 ид.ч. от недвижим имот, представляващ втори етаж от масивна двуетажна двуфамилна жилищна сграда с площ от 100 кв.м., с отделен вход, ½ идеална част от избените помещения, както и ½ ид.ч. от общите части на сградата и едноетажна масивна стопанска сграда – допълващо застрояване с площ от 21 кв.м., както и върху 1/3 ид.ч. от дворно място с идентификатор *****.***.*** по кадастралната карта на гр. Панагюрище, съгласно Нотариален акт за прехвърляне на недвижим имот срещу задължение за издръжка и гледане № 110, том ІІ, н.д. № 286/2006 г. по Общия регистър на Нотариус № 471- Н М-Т, с район на действие Районен съд – Панагюрище.

Съдът счита, че следва да допусне разпределение на реалното ползване на дворно място с обща площ от 587 кв.м., съгласно Вариант Седми от заключението на вещото лице инж. В.Т.-Г., представено на 28.02.2017 г., при което се допускат обслужващи общи части с обща площ от 74 кв.м., защриховани в оранжево, които допускат обслужването на масивната двуетажна двуфамилна жилищна сграда. В този вариант общите сгради – жилищна сграда и външна тоалетна, с обща площ от 104 кв.м., са защриховани със зелен цвят и реалното ползване на дворното място с обща площ от 285 кв.м. -за ищците Г.С.К., С.Г.К. и А.П.К., защриховани с червен цвят обхващат площи, обозначени с буквите „Д“, „Е“, „Ж“, „З“ и „И“, а за ответниците П.К.Г. и Д.К.Н. следва да се отредят площи за реално ползване в размер на 124 кв.м., защриховани със син цвят и включващи площи обозначени с буквите: „А“, „Б“, „В“ и „Г“.

С оглед изхода на делото, на основание чл.78, ал.1 от ГПК и с оглед факта, че спорът е за разпределение на реалното ползване на съсобствен недвижим имот, следва държавната такса и разноските да бъдат разпределени поравно между участниците в процеса. Съдът констатира, че ищците К солидарно са внесли депозит за вещо лице в размер на 300,00лв., а ответниците Г. и Н.- депозит в размер на 200,00лв., поради което следва да бъдат осъдени ответниците П.К.Г. и Д.К.Н. солидарно да заплатят на ищците Г.С.К., С.Г.К. и А.П.К. сумата от 50,00лв., представляваща половината от депозитите за изготвяне на съдебно- техническата експертиза.

Съдът счита, че следва да определи окончателна държавна такса по настоящия спор в общ размер на 80,00 лв. и като взе предвид, че ищците Г., С. и А. К са внесли по сметка на Районен съд Панагюрище за държавни такси сумата от 80,00лв., ответниците П.Г. и Д.Н. следва да бъдат осъдени солидарно да им заплатят сумата от 40,00 лв.  

Така мотивиран, на основание чл. 32, ал.2 от Закона за собствеността, Панагюрският районен съд

 

Р Е Ш И:

 

ОПРЕДЕЛЯ начин на реално ползване на поземлен имот с административен адрес: гр.Панагюрище, ул.“Райна Княгиня“ № 47, с обща площ от 587 кв. м., с трайно предназначение на територията -урбанизирана, с начин на трайно ползване- ниско застрояване, за което е отреден идентификатор *****.***.*** по кадастралната карта на гр. Панагюрище, с номер по предходния план- 680, за което е отреден УПИ V-680, в кв. 59 по отменения план на гр. Панагюрище, при съседи: имоти с идентификатори: *****.***.***; *****.***.***; *****.***.****; *****.***.**** и *****.***.****, съгласно скица № 2.8, вариант VІІ от приложенията към заключението на вещото лице, разположена на лист 242 от настоящото гражданско дело № 526/2014г. по описа на Панагюрския районен съд, представляваща неразделна част от настоящото решение, като за реално ползване на Г.С.К., с ЕГН- **********, С.Г.К., с ЕГН- ********** и А.П.К., с ЕГН- ********** ***, се определя дял І, защрихован с червен цвят в скица № 2.8 от заключението на вещото лице, с обща площ от 285 кв. м., включващ площи, обозначени с букви „Д“, „Е“, „Ж“, „З“ и „И“.

ОПРЕДЕЛЯ начин на реално ползване на поземлен имот с административен адрес: гр.Панагюрище, ул.“Райна Княгиня“ № 47, с обща площ от 587 кв. м., с трайно предназначение на територията -урбанизирана, с начин на трайно ползване -ниско застрояване, за което е отреден идентификатор *****.***.*** по кадастралната карта на гр. Панагюрище, с номер по предходния план 680, за което е отреден УПИ V-680, в кв. 59 по отменения план на гр. Панагюрище, при съседи: имоти с идентификатори: *****.***.***; *****.***.***; *****.***.****; *****.***.**** и *****.***.****, съгласно скица № 2.8, вариант VІІ от приложенията към заключението на вещото лице, разположена на лист 242 от настоящото гражданско дело № 526/2014г. по описа на Панагюрския районен съд, представляваща неразделна част от настоящото решение, като за реално ползване на П.К.Г., с ЕГН- **********,*** и Д.К.Н., с ЕГН- **********,***, се определя дял ІІ, защрихован със син цвят в скица № 2.8 от заключението на вещото лице, с обща площ от 124 кв. м., включващ площи, обозначени с букви „А“, „Б“, „В“ и „Г“.

ОПРЕДЕЛЯ обслужващи общи части с площ от 74 кв. м., защриховани с оранжев цвят в скица № 2.8 от заключението на вещото лице, разположена на стр. 242 от гр. д. № 526/2014 г. по описа на Панагюрския районен съд.

ОСЪЖДА П.К.Г., с ЕГН- **********,*** и Д.К.Н., с ЕГН- **********,***, солидарно да заплатят на Г.С.К., с ЕГН- **********, С.Г.К., с ЕГН- ********** и А.П.К., с ЕГН- ********** ***, сторените съдебно- деловодни разноски в размер на 90,00лв.(деветдесет лева), която сума представлява сбор от държавна такса в размер на 40,00 (четиридесет лева) и депозит за вещо лице по съдебно- техническата експертиза в размер на 50,00 (петдесет лева).

Решението подлежи на въззивно обжалване пред Пазарджишкия окръжен съд в двуседмичен срок от съобщението да страните, че решението е изготвено с мотивите.

 

        

 

                                                         РАЙОНЕН СЪДИЯ: