РАЙОНЕН СЪД - ГР.ПАНАГЮРИЩЕ
Справка за свършените дела
за периода от 28.4.2014г. до 28.4.2014г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 160/2014, I състав

Развод по взаимно съгласие

Д.З.К.,
Д.Т.
К.

 

Докладчик:
ДИАНА С. СТАТЕЛОВА

Решение от 28.4.2014г.
Така мотивиран, на основание чл.330, ал.3 от ГПК във връзка с чл. 50 от СК, Панагюрският районен съд  Р Е Ш И:  ПРЕКРАТЯВА БРАКА, сключен между Д.З.К., с ЕГН- **********,*** и Д.Т.К., с ЕГН- **********,***, като допуска РАЗВОД поради сериозно и непоколебимо взаимно съгласие на съпрузите. УТВЪРЖДАВА постигнатото между Д.З.К., с ЕГН- **********,*** и Д.Т.К., с ЕГН- **********,***, със съдебен адрес: гр.
***, ул.”*** – адвокат Г.М. от ПзАК, споразумение относно последиците от прекратяването на брака, съгласно което: ВЪЗЛАГА упражняването на РОДИТЕЛСКИТЕ ПРАВА върху малолетното, родено от брака дете Т Д З, с ЕГН- **********, на Д.З.К., с ЕГН- **********, като Д.Т.К., с ЕГН- **********, да има право да осъществява личните си контакти с детето всяка първа и трета събота и неделя от месеца, с преспиване, от 10,00 часа в съботния ден до 18,00 часа в неделния ден, както и един месец през лятото, когато бащата не е в платен годишен отпуск, или по споразумение с молителя К..  ОПРЕДЕЛЯ за местожителство на малолетната Т ДЗ, с ЕГН- **********, местожителството на нейния баща и законен представител Д.З.К.,***. ЗА ИЗДРЪЖКА на малолетната Т ДЗ, с ЕГН- **********, Д.Т.К., с ЕГН- **********, да заплаща чрез нейния баща и законен представител Д.З.К., с ЕГН- **********, месечна издръжка в размер на 85,00 лв. (осемдесет и пет лева), ведно със законната лихва върху всяка закъсняла вноска, считано от датата на влизане в сила на настоящото решение, до настъпване на обстоятелства, обуславящи изменението или прекратяването на издръжката, като същата бъде платима до 30-то число на месеца, за който се отнася. Имуществени отношения - Съпрузите заявяват, че в настоящото гражданско дело няма да уреждат имуществените отношения помежду си, които ще се породят в резултат на прекратяване на СИО. Получения от Д.З.К. по време на брака кредит от „Пощенска банка” АД ще се изплаща от Д.З.К., без той да ангажира при погасяването му отговорността на Д.Т.К.. Съпрузите няма да си дължат издръжка един на друг. По време на брака съпрузите не са ставали ЕТ, не са придобивали право на собственост върху дружествени дялове, акции, облигации или други ценни книжа, не са получавали дарения на особена стойност един от друг или от роднините на другия съпруг. СЕМЕЙНОТО ЖИЛИЩЕ, с административен адрес: град ***, ул.„***, което е собственост на родителите на Д.З.К., остава за ползване от Д.З.К.. След прекратяване на брака, Д.Т.К. да носи брачното си фамилно име – К.. ОСЪЖДА Д.Т.К., с ЕГН- **********,***, със съдебен адрес: гр.***, ул.”*** – адвокат Г.М. от ПзАК, да ЗАПЛАТИ в полза на Държавата, по бюджета на Съдебната власт и по сметка на Районен съд Панагюрище сумата от 61,20 лв.(шестдесет и един лева и 20 стотинки), представляваща държавна такса върху дължимата за малолетната й дъщеря месечна издръжка. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 28.4.2014г.