РАЙОНЕН СЪД - ГР.ПАНАГЮРИЩЕ
Справка за свършените дела
за периода от 25.4.2014г. до 25.4.2014г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 766/2013, I състав

Развод и недейств. на брака

Н.В.Г.

Д.С.Г.

Докладчик:
ДИАНА С. СТАТЕЛОВА

Решение от 25.4.2014г.
Така мотивиран, на основание чл. 330, ал.3 от ГПК във връзка с чл. 50 от СК, Панагюрският районен съд  Р Е Ш И:  ПРЕКРАТЯВА БРАКА, сключен между Н.В.Г., с ЕГН- **********,***«**** и Д.С.Г., с ЕГН- **********,***«***, с Акт за граждански брак № 70/29.11.2005г., издаден от Община Панагюрище, съгласно Удостоверение за сключен граждански брак от 13.12.2013г. ДОПУСКА РАЗВОД между Н.В.Г., с ЕГН- **********,***«*** и Д.С.Г., с ЕГН- **********,***«***, поради сериозно и непоколебимо взаимно съгласие на съпрузите. УТВЪРЖДАВА постигнатото между Н.В.Г., с ЕГН- **********,***«***, със съдебен адрес: град
***, ул. «***-адвокат Р.К. от Пазарджишка адвокатска колегия и Д.С.Г., с ЕГН- **********,***«***, споразумение относно последиците от прекратяването на брака, съгласно което:  Въпрос за упражняването на родителските права, местоживеенето, режима на лични контакти с другия родител и размера на издръжката на роденото от брака дете не се поставя, тъй като то е пълнолетно към датата на предявяване на исковата молба. Страните по време на брака не са придобивали недвижими имоти или движими вещи на особена стойност. Страните по делото не са ставали еднолични търговци, не са придобивали дялове, акции и облигации от търговски дружества, не притежават банкови влогове, не са получавали дарения на особена стойност един от друг или от роднини на другия съпруг. Изплащането на получените по време на брака кредити се урежда, като всеки кредитополучател ще продължи да погасява получения на свое име кредит, без да ангажира при погасяването му отговорността на другия съпруг. СЕМЕЙНОТО ЖИЛИЩЕ, представляващо втори жилищен етаж от двуетажна масивна жилищна сграда с административен адрес: град Панагюрище, ул. „Райна Княгиня” №101, да се ползва от Д.С.Г..  ИЗДРЪЖКА между съпрузите няма да се дължи. Н.В.Г. след прекратяване на брака да продължи да носи брачното си фамилно име – Г.. Разноските по делото остават за страните така, както са направени. ОСЪЖДА Д.С.Г., с ЕГН- **********,***«***, заплати в полза на Държавата по бюджета на Съдебната власт и по сметка на Районен съд Панагюрище държавна такса в размер на 15,00лв.(петнадесет лева)- за постановяване на решението.   Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 25.4.2014г.