Р Е Ш Е Н И Е

57

 

      24.04.2014г.

 

   ПАНАГЮРИЩЕ

 
 


          Номер                 Година                                           Град                                   

 

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

ПАНАГЮРСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД

 

ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ

 
 


                                                                                                                 

 

Девети април

 

2014

 
                

на                                                                             Година                                      

 

в публично заседание в следния състав:

ДИАНА  СТАТЕЛОВА

 
                                                                    

                                         РАЙОНЕН СЪДИЯ:                                            

                                                                                                                                                                                 

Н И

 
 

Секретар                                                        

 

като разгледа докладваното от                                                                                   

съдия СТАТЕЛОВА

 

126

 

2013

 
 


                                          гр.д.№                       по описа за                   год.,

 

за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Предявени са в обективно съединение искове по смисъла на чл.128, 242 и чл.245 от  Кодекса на труда, във връзка с чл.86 от Закона за задълженията и договорите.

          В исковата си молба Д.В.Г.,***, с процесуален представител адвокат А.П. от ПзАК, срещу ЗК „Единство”, със седалище и адрес на управление: с.Блатница, община Стрелча, представлявана от председателя Д.С.Д., твърди, че в качеството си на счетоводител – касиер на ЗК „Единство” е изпълнявала задълженията си до 10.08.2011г., когато със заповед на председателя на кооперацията - ответник, на основание чл.325, т.9 от КТ, считано от 10.08.2011г., трудовото правоотношение на ищцата е прекратено. Твърди, че в рамките на срока, за който е изпълнявала задълженията си на счетоводител -касиер е получавала основна заплата в размер на 350,00лв., както и 161,00лв.- за прослужени 23 години трудов стаж, като брутното й трудово възнаграждение възлиза на 511,00лв. месечно. Ищцата сочи, че след приспадане на удръжките за данък „Обществено осигуряване” в размер на 49,56лв. и здравно осигуряване в размер на 16,35лв., чистата сума за получаване възлиза на 445,09лв. Ищцата твърди, че към датата на прекратяване на трудовото й правоотношение са останали неизплатени трудовите й възнаграждения за месец февруари, март, април, май, юни и юли 2011г., както и трудово възнаграждение за месец август- за 10 работни дни, в размер на 230,00лв. Ищцата сочи, че не й е изплатено обезщетение за неползван платен годишен отпуск за 2011г. в размер на 404,60лв. за 20 дни платен годишен отпуск.

          Моли съда да постанови решение, с което да бъде осъдена ЗК „Единство” да заплати на ищцата трудово възнаграждение за периода: месеците февруари, март, април, май, юни и юли 2011г., както и трудово възнаграждение за месец август- за 10 работни дни, в размер на 230,00лв. или трудови възнаграждения в общ размер на 3843,28лв., ведно с обезщетение за неползван платен годишен отпуск за 2011г. в размер на 404,60лв. за 20 дни платен годишен отпуск.

          Ищцата уточнява, че тъй като е онкологично болна, следва да се прибавят 6 дни неползван платен годишен отпуск в размер на 138,00лв., като изчислява чистата сума за дължими и неизплатени трудови възнаграждения на 3843,28лв., която сума се формира от нетните трудови възнаграждения в размер на 3793,28лв. и аванс в размер на 50,00лвл., получен през месец януари 2011г.

          Моли, да бъде осъдена ответната кооперация да заплати мораторна лихва върху дължимите и неизплатени месечни трудови възнаграждения в размер на 900,00лв., считано от 10.08.2011г. – датата на прекратяване на трудовото правоотношение до датата на предявяване на исковата молба – 20.03.2013г., ведно със законната лихва върху претендираната главница, считано от датата на предявяване на исковата молба до окончателно изплащане на вземането.

Моли да бъде допусната и назначена съдебно-счетоводна експертиза, при която вещото лице, след като се запознае с материалите по делото и провери ведомостите за заплати при ЗК – ответник, да отговори на следните въпроси: Какъв е точният размер на трудовото възнаграждение или част от такова, за целия исков период, което е останало дължимо от работодателя- ответник на ищцата Г., както и да изчисли дължимата се мораторна лихва за забавено плащане за дължимите и неизплатени трудови възнаграждения, считано от датата на прекратяване на трудовия договор – 10.08.2011г. до датата на предявяване на исковата молба – 20.03.2013г.

Моли, да бъде задължена ответната кооперация да представи съхраняваните в архива й ведомости за 2010г. и 2011г. и мемориалните ордери, обр.5, за посочените 2010г. и 2011г.

Представя следните писмени доказателства, в копие: Трудов договор № 2/12.11.2007г.; Заповед за прекратяване на трудовото правоотношение от 09.08.2011г.; Трудова книжка № 83 – стр. 1,2,22,23; Експертно решение № 2944/12.12.2008г., издадено от ТЕЛК при МБАЛ „Пазарджик” АД; Решение № 2050/05.10.2007г. – за регистрация на ЗК- ответник; Разчетно платежна ведомост на ЗК „Единство” за месец декември 2010г., месец януари, февруари, март 2011г.; Удостоверение за актуално състояние на ЗК- ответник от 09.06.2008г., издадено от Окръжен съд гр.Пазарджик; Разпореждане № 64/09.02.2007г. на РУ”СО” гр.Пазарджик.

В законоустановения срок ЗК”Единство” с.Блатница представят писмен отговор на исковата молба, в който твърдят, че предявените от ищцата искове са допустими, но неоснователни, тъй като ответната кооперация не дължи на Г. претендираните трудови възнаграждения. В отговора на исковата молба се конкретизира, че на 26.03.2011г. старото ръководство на ЗК „Единство”, начело с председателя Д. М е било сменено с решение на Общото събрание, и тъй като ищцата е понесла много тежко това събитие, като доверен човек на предишния председател, Г. е отказала да ходи на работа и да изпълнява своите трудови задължения. В отговора се сочи още, че на практика ЗК е спряла да работи, тъй като предишния председател и ищцата Г. са отказали да предадат наличната документация на новото ръководство, което е било сторено чак на 27.07.2011г., до която дата М е държал при себе си ключовете на служебните помещения на кооперацията и не ги е предавал на новото ръководство на ЗК. На практика не са се съставяли никакви счетоводни документи, не са се водили отчети и не са изготвяни първични и вторични счетоводни документи, по Закона за счетоводството от страна на ищцата. В отговора се сочи също, че през това време Г. не е съставяла и не е подавала дължимите справки- декларации по ЗДДС, за което са съставени актове за нарушения на ЗК- ответник. ЗК твърдят, че след предаване на ключовете и служебния архив на 27.07.2011г., ищцата Г. е продължила да не ходи на работа и да не изпълнява служебните си задължения, поради което е следвало ръководството да я уволни дисциплинарно, но вземайки предвид факта, че същата е с тежко здравословно състояние, е освободена от работа на основание чл.325, т.9 от КТ, с цел да може да получава обезщетение като безработно лице. В писмения отговор ЗК твърдят, че ищцата претендира да получи нещо, което не й се дължи, поради което следва исковете да бъдат отхвърлени, като неоснователни.

Молят съда, да бъде допуснат един свидетел при режим на довеждане в открито съдебно заседание, който да установи твърденията за саботиране на дейността на кооперацията от ищцата Г. и предишния председател на ЗК – М, както и факта, че ищцата Д.Г. е отказвала да се явява на работа и да изпълнява служебните си задължения.

Молят да бъде допусната съдебно- счетоводна експертиза, при която вещото лице, след като се запознае с материалите по делото и със счетоводните документи в архива на ЗК -ответник, да отговори на въпроса: За посочения в исковата молба период, съставяни ли са счетоводни документи – регистри, справки – декларации по ЗДДС и др. счетоводни документи, приемани ли са парични средства и осчетоводявани ли са такива, като е развивана конкретна счетоводна дейност, осъществявана от ищцата Д.Г. през претендирания в исковата молба период.

Представят следните писмени доказателства в копие: Писмено обяснение от Д.В.Г. от 08.08.2011г.; Експертно решение № 2944, издадено на 12.12.2008г. от ТЕЛК при МБАЛ „Пазарджик” АД; Уведомление от ЗК ”Единство” с.Блатница до ищцата от 05.08.2011г.; Протокол на Общо събрание на ЗК -ответник, изготвен на 27.07.2011г.

В съдебно заседание, редовно призована, ищцата Д.Г. се явява лично и с процесуалния си представител- адвокат А.П. от Пазарджишка АК.

В съдебно заседание, редовно призовани, кооперацията- ответник не изпращат представител, вместо тях се явява процесуалния им представител- адвокат Л.К. от Пазарджишка адвокатска колегия.

По делото са разпитани свидетелите Д. А М, К Н О и С.Т.А..

Видно от приложения по делото Трудов договор № 2/12.11.2007г., ищцата Д.В.Г. е назначена на длъжността счетоводител-касиер в ответната ЗК за неопределено време, при основно месечно трудово възнаграждение в размер на 350,00лв., плюс възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит в размер на 2% за всяка прослужена година, или добавка в размер на 140лв., при 8 часов работен ден. В трудовия договор е отразено, че ищцата е пенсионер по болест.

Видно от приложената по делото Заповед № 0902 от 10.08.2011г., на основание чл.325, т.9 от КТ, Д.В.Г. е освободена от длъжността „Счетоводител-касиер” в ЗК „Единство”, тъй като страда от заболяване, което прави невъзможно служителката да изпълнява възложената й работа, за което е представила медицинска документация.

По делото е приложена Трудова книжка № 83, от която е видно, че основното трудово възнаграждение на Г., в качеството й на „Счетоводител-касиер” в ЗК „Единство” с.Блатница е било в размер на 350,00лв.

Видно от приложеното по делото Експертно решение № 214 от 12.12.2008г., издадено от „МБАЛ гр.Пазарджик” АД, ищцата Д.Г. е с 82% намалена трудоспособност, поради наличието на заболяване.

По делото е приложено решение № 2050 от 05.10.2007г., от което се констатира, че на 16.09.2007г., на Общо събрание на ЗК „Единство” за председател на ЗК е избран свидетелят Д. Атанасов М.

От разпореждане № 64 от 19.02.2007г. издадено от РУ”СО”- гр.Пазарджик се констатира, че Д.В.Г. получава лична пенсия за инвалидност поради общо заболяване в размер на 89,25лв. и социална пенсия за инвалидност в размер на 17,33лв., като общият размер на пенсията за инвалидност възлиза на сумата от 106,58лв.

Видно от приложеното по делото писмено обяснение на ищцата Д.В.Г., същата на 08.08.2011г. е заявила до Председателя на ЗК „Единство” с.Блатница, че на 06.08.2011г. /събота/ е получила лично писмо изх.№ 44 от 05.08.2011г., с което й е разпоредено в еднодневен срок от получаване на писмото да даде обяснения, защо не се е явявала на работа през периода 27.07.2011г. до 06.08.2011г., като в дадения й срок ищцата заявява, че е дала устни обяснения, че не може да продължи да работи, тъй като страда от онкологично заболяване и силите й са много изчерпани, за да продължи да изпълнява задълженията си по длъжността „Счетоводител-касиер”. В писменото си обяснение сочи, че прилага експертно решение на ТЕЛК, относно здравословното си състояние и напомня на работодателя си, че след предаване на счетоводните документи и ключове от канцеларията на ЗК, е обяснила наличието на влошено здравословно състояние. Моли работодателя си да бъде освободена от длъжността на основание чл.325, т.9 от КТ.

По делото е приложено Уведомление от 05.08.2011г. от ЗК „Единство” до ищцата Г., в която председателят Д.Д. е поискал на 27.07.2011г. да му бъде предадена наличната счетоводна и служебна документация на ЗК. Сочи се, че ищцата не се е явявала и не е изпълнявала служебните си задължения до датата на предявяване на уведомлението, поради което работодателят е поискал в еднодневен срок от датата на получаване на уведомлението ищцата да се яви и да даде устни или писмени обяснения за причините, поради които не се е явявала на работа през периода 27.07.2011г. до 05.08.2011г.

По делото е приложен Протокол от 27.07.2011г., съставен в сградата на ЗК „Единство” с.Блатница, от който се констатира, че движимите и недвижими материални активи на счетоводно- отчетната дейност на ЗК е предадена от Д. Атанасов М и ищцата Г. на председателя Д.Д..

По делото е приложено Уведомително писмо от ТД на НАП- Пловдив, офис гр.Пазарджик, от което се констатира, че през периода от 17.08.2011г. до 11.11.2011г. на ЗК са съставени 10 броя АУАН за извършени данъчни нарушения.

По делото е приложена Декларация по ЗДДС за периода до месец март 2011г. от името на ЗК „Единство” с.Блатница, от която се констатира, че през месец март 2011г. данъчната основа на облагаемите доставки възлиза на 6773,20лв., като е ползван данъчен кредит в размер на 22,57лв., а ефективно внесеният данък е в размер на 1318,53лв.

От Заявление за подаване на документи по електронен път и ползване на електронните услуги, предоставени от НАП с УЕП с вх.№ 1300И005619 от 14.11.2007г. на упълномощено лице се констатира, че „Консулт 2001” ООД са упълномощени да осъществяват електронни услуги, предоставени от НАП от името на ЗК „Единство” с.Блатница.

От извлечението, предоставено от НАП се констатира, че месечна справка за декларация по ЗДДС за месец март 2011г. са представени от АМА, като представител на „Консулт 2001” ООД.

По делото е приложено удостоверение, издадено на 16.12.2013г. от „Консулт 2001” ООД, от което е видно, че от месец септември 2007г. до месец март 2011г. дружеството е извършвало счетоводна услуга на ЗК „Единство”, изразяваща се в подаване на справки- декларации по ЗДДС – образец 1 и образец 6, по електронен път пред НАП Пазарджик, тъй като ЗК няма техническа обезпеченост за подаване на горните декларации и образци, като първичната обработка на документи през този период се е извършвала от ищцата Д.В.Г..

От разпита на свидетеля Д. А М се констатира, че свидетелят е бил председател на кооперацията – ответник до 26.03.2011г., когато е проведено Общо събрание на кооперацията. Свидетелят установява, че на 09.04.2011г. канцеларията на ЗК е запечатана, като от датата на Общото събрание до тази дата, както председателят, така и ищцата Г. са изпълнявали служебните си задължения. Свидетелят установява също, че никога не е имал забележки през този период по отношение изпълнението от страна на ищцата на нейните служебни задължения. Сочи, че до 14-та дата на всеки месец ищцата е подавала декларации по ЗДДС в ТД на НАП, като същата е предупредила новоизбраното ръководство за това й задължение. От показанията на свидетеля се установява, че след датата 11.04 до 14.04.2011г. той е посещавал канцеларията на ЗК неколкократно, но тя винаги е била запечатана, докато печатите не са свалени на 27.07.2011г.

От показанията на свидетелката КНО се констатира, че на 26.03.2011г. свидетелката е избрана на Общо събрание на ЗК за председател на кооперацията, като е продължила да бъде председател около 3-4 месеца през 2011г. Сочи, че през този период многократно лично е канела както свидетеля М, така и ищцата да предадат документацията на ЗК, но М е отказвал да предаде документите на ЗК, поради което новото ръководство се е принудило да постави, заедно с членовете на Управителния съвет, лепенки върху вратите на канцелариите на ЗК, за да не могат да бъдат изнасяни документи, касаещи дейността на ЗК „Единство”.

От показанията на свидетелката С.Т.А. се констатира, че след март 2011г. ищцата Д.Г. не е посещавала дружеството „Консулт 2001”ООД за подаване на ежемесечни декларации по ЗДДС от името на ЗК „Единство”. Сочи, че именно А. е подавала справките - декларации чрез електронен подпис на дружеството, на което тя е управител. В показанията си свидетелката установява още, че няколко пъти е търсена от Данъчна администрация- Пазарджик, за това, че не е подавана декларация по ЗДДС от името на ЗК, но свидетелката е нямала връзка с ищцата Г.. Сочи в показанията си, че осчетоводяването на документите на ЗК през месец март е осъществено на 14.04.2011г., като документите и фактурите са донесени от ищцата Г., съгласно уговорката между представляваното от свидетелката дружество и ЗК, подлежащите на деклариране фактури за покупки и фактури за продажби да бъдат представени между 01 и 14 април 2011г. Установява, че това е бил последният път, когато ищцата се е явила и е представила осчетоводени документи, с цел подаване на декларация по ЗДДС.

По делото е прието и неоспорено заключение на съдебно-счетоводната експертиза, от което се констатира, че в счетоводството на ЗК «Единство» се съхраняват разплащателни ведомости за 2011г. за времето до месец март 2011г. включително, а разплащателни ведомости за претендираните трудови възнаграждения на ищцата Г. за месеците април, май, юни, юли и август 2011г. липсват доказателства за съставянето на същите. В заключението си вещото лице сочи, че за месец февруари 2011г., на ищцата Г. е начислена основна заплата за 9 отработени дни на стойност 157,50лв., за прослужено време и трудов стаж, клас 46% в размер на 72,45лв., обезщетение за платен годишен отпуск за 11 дни в размер на 281,05лв., като общия сбор на начисленията възлиза на 511,00лв., а след направените удръжки нетната сума за получаване възлиза на 445,09лв., но тъй като съществува авансово плащане в размер на 50,00лв., съгласно РКО № 41/08.04.2011г., остава за получаване възнаграждение в размер на 359,09лв. В заключението си вещото лице сочи, че за месец март 2011г. ищцата Г. има 22 отработени дни, за които следва да се начисли възнаграждение в размер на 350,00лв., ведно с клас – 46% на стойност 161,00лв., като общият размер на начисленията възлиза на 511,00лв. като след направените удръжки чистата сума на трудовото й възнаграждение за месец март 2011г. възлиза на 445,09лв. Съгласно заключението на вещото лице, начисленсите и неизплатени на ищцата възнаграждения и обезщетения възлиза на общата сума от 840,18лв., като мораторната лихва върху тази главница за периода от 10.08.2011г. до 20.03.2013г. – датата на предявяване на исковата молба, възлиза на сумата от 139,58лв. Вещото лице сочи, че последния приходен касов ордер на ЗК «Единство» е издаден на 24.03.2011г., като същият е на стойност 96,00лв. и е издаден за заплащане на извършена продажба съгласно фактура № 62517/24.03.2011г., като липсват данни за по-нататъшна счетоводна дейност, извършвана от ЗК «Единство» след 26.03.2011г. Вещото лице сочи, че след тази дата от ЗК- ответник не са издавани първични счетоводни документи, не са съставяни счетоводни справки, не са водени регистри, не са осчетоводявани, получавани или изплащани парични средства, нито са подавани справки по ЗДДС.

От събраните по делото доказателства безспорно се установи, че съгласно трудов договор от 12.11.2007г., ищцата Д.Г. е заемала длъжността «Счетоводител-касиер» в ответната ЗК, като трудовото й правоотношение е прекратено на основание чл.325, т.9 от КТ на 10.08.2011г. От събраните по делото гласни доказателства се констатира, че на 26.03.2011г. ръководството на ЗК е сменено на Общо събрание на ЗК «Единство» с.Блатница, като е променен и председателя на ЗК. Констатира се, че през периода от 26.03.2011г. до 11.04.2011г., а съгласно показанията на свидетеля М до- 14.04.2011г., ЗК е осъществявала своята дейност и ищцата Г. се е явявала на работното си място, изпълнявайки трудовите си задължения на касиер счетоводител.

От показанията на свидетелката С.Т.А. безспорно се установи, че през периода от 01.03.2011г. до 01.04.2011г. Д.Г. е осъществявала осчетоводяването на фактури за покупки и фактури за продажби, извършени от ЗК, като през периода от 01.04 до 14.04. е надлежно подадена и декларация по ЗДДС от името на ЗК-ответник, чрез упълномощеното дружество «Консулт 2001» ООД за извършването на услуга – подаване на справка декларация по ЗДДС за месец март 2011г. От показанията на тази свидетелка безспорно се установи, че декларация по ЗДДС след месец април 2011г. не е подавана пред ТД на НАП гр.Пазарджик, от името на ЗК «Единство».

От така събраните по делото доказателства, съдът счита, че предявеният от ищцата Д.В.Г. иск за заплащане на трудовите възнаграждения, останали неизплатени за месеците февруари, март, април, май, юни и юли 2011г., като претендираната сума за получаване възлиза на 3843,28лв., ведно с обезщетение за неползван годишен отпуск в размер на 20 дни за сумата от 404,60лв. е частично основателен и следва да бъде уважен до размера от 840,18лв., представляващ начислените и неполучени от ищцата Г. трудови възнаграждения за месец фувруари 2011г. в размер на 395,09лв. и трудово възнаграждение за месец март 2011г. в размер на 445,09лв., ведно с мораторна лихва за забавено плащане за периода от 10.08.2011г. до 20.03.2013г. – датата на предявяване на исковата молба в Районен съд Панагюрище, която мораторна лихва възлиза на сумата от 139,58лв., ведно със законната лихва върху главницата от 840,18лв., считано от датата на влизане в сила на настоящото решение до окончателното изплащане на вземането. Съдът счита, че по делото се събраха многобройни писмени и гласни доказателства, от които се установи по безспорен начин, че реално ищцата Г. е изпълнявала своите служебни задължения на «Счетоводител касиер» на ЗК «Единство» през периода месец февруари – месец март 2011г., като претенцията за изплащане на трудово възнаграждение през периода 31.03.2011г. до 05.08.2011г. е недоказана, а искът в останалата му част следва да бъде отхвърлен като неоснователен и недоказан.

На основание чл. 78, ал.1 от ГПК, следва да бъде осъдена ЗК «Единство» с.Блатница, съобразно с уважената част от иска да заплати на ищцата Г. сторените съдебно- деловодни разноски в размер на 43,72лв., представляващи адвокатско възнаграждение.

Следва да бъде осъдена кооперацията –ответник да заплати в полза на Държавата по бюджета на Съдебната власт и по сметка на Панагюрския районен съд сумата от 70,76лв., представляваща сбор от 33,60лв. - държавна такса, както и сумата от 37,16 лв.– възнаграждение на вещото лице по съдебно- счетоводната експертиза.

На основание чл. 78, ал.3 от ГПК, следва да бъде осъдена ищцата Д.Г., съобразно с отхвърлената част от иска да заплати на ЗК- ответник сторените съдебно- деловодни разноски възлизащи на сумата от 256,27лв., представляваща сбор от сумата 234,41лв.- за адвокатско възнаграждение и сумата от 21,86лв.- възнаграждение на вещото лице по съдебно- счетоводната експертиза.

Следва да бъде осъдена ищцата, съобразно с отхвърлената час от иска да заплати в полза на Държавата по бюджета на Съдебната власт и по сметка на Панагюрския районен съд сумата от 78,13лв.- възнаграждение на вещото лице по съдебно- счетоводната експертиза.

Така мотивиран, на основание чл.344, ал.1 и 2, във връзка с чл.128, чл.224, чл.225, чл.213 от  Кодекса на труда и във връзка с чл.86 от Закона за задълженията и договорите, Панагюрския районен съд

 

Р Е Ш И:

 

ОСЪЖДА ЗК „Единство”, с ЕИК- 822094782, със седалище и адрес на управление: с.Блатница, община Стрелча, представлявана от председателя Д.С.Д., ДА ЗАПЛАТИ на Д.В.Г., с ЕГН- **********,***, сума в общ размер на 840,18лв. (пет хиляди седемстотин двадесет и девет лева и 88 стотинки), която представлява начислените и неизплатени на ищцата Г. трудови възнаграждения за месеците февруари и март 2011г., ведно с мораторна лихва върху главницата от 840,18лв.(осемстотин и четиридесет лева и 18 стотинки), за периода от датата на изискуемост на всяко едно от неизплатените трудови възнаграждения до датата на предявяване на исковата молба- 20.03.2013г. в общ размер на 139,58лв. (сто тридесет и девет лева и 58 стотинки) и ведно със законната лихва върху тази сума, считано от датата на предявяване на настоящия иск – 20.03.2013г., до окончателно изплащане на вземането.

ОТХВЪРЛЯ като неоснователен и недоказан, предявеният от Д.В.Г., с ЕГН- **********,***, срещу ЗК „Единство”, с ЕИК- 822094782, със седалище и адрес на управление: с.Блатница, община Стрелча, представлявана от председателя Д.С.Д., иск за заплащане на трудово възнаграждение за периода: месец април, май, юни и юли 2011г., както и трудово възнаграждение за месец август- за 10 работни дни, в размер на 230,00лв. или трудови възнаграждения в общ размер на 3843,28лв., ведно с обезщетение за неползван платен годишен отпуск за 2011г. в размер на 404,60лв. за 20 дни платен годишен отпуск.

ОСЪЖДА ЗК „Единство”, с ЕИК- 822094782, със седалище и адрес на управление: с.Блатница, община Стрелча, представлявана от председателя Д.С.Д., ДА ЗАПЛАТИ на Д.В.Г., с ЕГН- **********,***, сторените съдебно – деловодни разноски в размер на 43,72лв.(триста лева)- адвокатско възнаграждение.

ОСЪЖДА ЗК „Единство”, с ЕИК- 822094782, със седалище и адрес на управление: с.Блатница, община Стрелча, представлявана от председателя Д.С.Д., ДА ЗАПЛАТИ в полза на Държавата по бюджета на Съдебната власт и по сметка на Панагюрския районен съд сумата от 70,76лв. (седемдесет лева и 76 стотинки), представляваща сбор от 33,60лв. (тридесет и три лева и 60 ст.) - държавна такса, както и сумата от 37,16 лв. (тридесет и седем лева и 16 стотинки) – възнаграждение на вещото лице по съдебно- счетоводната експертиза.

ОСЪЖДА Д.В.Г., с ЕГН- **********,***, ДА ЗАПЛАТИ на ЗК „Единство”, с ЕИК- 822094782, със седалище и адрес на управление: с.Блатница, община Стрелча, представлявана от председателя Д.С.Д., сумата от 256,27лв. (двеста петдесет и шест лева и 27 стотинки), представляваща сбор от сумата 234,41лв.(двеста тридесет и четири лева и 41 стотинки)- за адвокатско възнаграждение и сумата от 21,86лв.(двадесет и един лева и 86 стотинки)- възнаграждение на вещото лице по съдебно- счетоводната експертиза.

ОСЪЖДА Д.В.Г., с ЕГН- **********,***, ДА ЗАПЛАТИ в полза на Държавата по бюджета на Съдебната власт и по сметка на Панагюрския районен съд сумата от 78,13лв.(седемдесет и осем лева и 13 стотинки) – възнаграждение на вещото лице по съдебно- счетоводната експертиза.

Решението подлежи на въззивно обжалване пред Пазарджишкия окръжен съд в двуседмичен срок от датата на получаване на съобщението, че същото е изготвено с мотивите.

 

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: