РАЙОНЕН СЪД - ГР.ПАНАГЮРИЩЕ
Справка за свършените дела
за периода от 1.4.2014г. до 1.4.2014г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 655/2013, I състав

Развод по взаимно съгласие

Г.Т.Б.

Н.А.Б.

Докладчик:
ДЕЛЧО Г. ЧОПАРИНОВ

Решение от 1.4.2014г.
ДОПУСКА РАЗВОД между Г.Т.Б., с ЕГН **********, и Н.А.Б., с ЕГН **********, двамата - с постоянен адрес в гр.
***, обл. ***, ул. „*** Н.Б. – с настоящ адрес ***, като ПРЕКРАТЯВА сключения помежду им на 13.04.1979 г. граждански брак, за което е съставен Акт за граждански брак № 18/13.04.1979 г. на Община Панагюрище. УТВЪРЖДАВА постигнатото между Г.Т.Б. и Н.А.Б. споразумение относно последиците от развода, съгласно което: Упражняването на родителските права върху родените им от брака деца - С Н Б., с ЕГН ********** и А.Н.Б., с ЕГН **********, се предоставят на Г.Т.Б.. Н.А.Б. ще има правото на лични контакти с тях всяка първа и трета събота и неделя в месеца, от 09.00 ч. в събота до 17.00 ч. в неделя, както и един месец през лятото, когато майката не е в платен годишен отпуск. Н.Б. ще има правото на лични контакти с тях и в празничните дни на Коледа или на Великден – през календарна година, като за 2014 г. това си право може да упражни на Коледа.  Н.А.Б. се задължава да заплаща издръжка на децата си, чрез майка им, в размер на 85.00 (осемдесет и пет) лева месечно за всяко от тях.  Семейното жилище, представляващо втори етаж от жилищна сграда с площ от около 80 кв. м., с административен адрес в гр. Панагюрище, ул. Републиканска № 36, собственост на родителите на Г.Б., остава за ползване от нея и децата. Местоживеенето на децата ще бъде при майка им, и понастоящем се определя в гр. Панагюрище, ул. Републиканска № 36. Г.Т.Б. занапред ще носи предбрачното си фамилно име – „К”. ОСЪЖДА Н.А.Б. да ЗАПЛАТИ на Държавата, в полза на бюджета на съдебната власт, по сметката на Районен съд Панагюрище, сумата от 15.00 (петнадесет) лева, за доплащане на дължимата по делото окончателна ДТ. ОСЪЖДА Н.А.Б. да ЗАПЛАТИ на Държавата, в полза на бюджета на съдебната власт, по сметката на Районен съд Панагюрище, сумата от 122.40 лв. (сто двадесет и два лева и четиридесет стотинки) за дължимата по делото ДТ върху издръжката на децата.  Решението не подлежи на обжалване. 
В законна сила от 1.4.2014г.