Р Е Ш Е Н И Е

55

 

17.04.2014г.

 

   ПАНАГЮРИЩЕ

 
 


    Номер                        Година                                        Град                                   

 

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

ПАНАГЮРСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД

 

ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ

 
 


                                                                                                                 

 

2014

 

Двадесети март

 
                

на                                                                             Година                                      

 

в публично заседание в следния състав:

ДИАНА  СТАТЕЛОВА

 
                                                                    

                                         РАЙОНЕН СЪДИЯ:                                                                                                                                                                                     

Н С

 
 

Секретар                                                        

 

като разгледа докладваното от                                                                                   

739

 

съдия СТАТЕЛОВА

 

2013

 
 


                                      гр.д.№                   по описа за                   год.

 

за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Предявен е иск за делба на недвижим имот, на основание чл.34 от Закона за собствеността, във връзка с чл. 341 и следващи от ГПК.

Предявена е искова молба от А.Т.Б.,***, със съдебен адрес: гр., ул.”*** – адвокат Р.К. от ПзАК, срещу Н.Т. *** и К.Т.Б.,***, в която се твърди, че ищецът, в качеството си на наследник на ТА Б.,***, е съсобственик заедно с ответниците върху следните недвижими имоти, представляващи земеделски земи, а именно: Ливада с площ от 2131 кв.метра, местност „Белите камъни”, в землището на гр., с трайно предназначение на територията- земеделска, за който имот е отреден идентификатор 55302.104.518, възстановен с решение № ПАНР01/01.06.2003г. на ОбСЗГ ; Нива с площ от 3905 кв.метра, местност „Стопански двор”, в землището на гр., с начин на трайно ползване- нива, за който имот е присвоен идентификатор 55302.121.200, възстановен с решение № И-794 от 15.12.2005г. на ОбСЗГ . В исковата молба се сочи, че с решение № 1РПАН от 05.01.2000г. на ОбСЗГ , на общия наследодател са възстановени следните недвижими имоти: Поземлен имот с идентификатор 55302.11.378, целият с площ от 20000 кв.метра, с трайно предназначение на територията -земеделска и с начин на трайно ползване- нива, в местността „Чернич”, в землището на гр.; Поземлен имот с идентификатор 55302.14.418, с трайно предназначение на територията -земеделска, с начин на трайно ползване -ливада, с площ от 1761 кв.метра, в местността „Милева река”, в землището на гр.; Имот с идентификатор 55302.98.389, с трайно предназначение на територията -земеделска, с начин на трайно ползване -нива, с площ от 3187 кв.метра, в местността „Света Петка”, в землището на гр.; Поземлен имот с идентификатор 55302.104.2, с трайно предназначение на територията- земеделска, с начин на трайно ползване -нива, с площ от 8901 кв.метра, в местността „Буеви ниви”, в землището на гр.; Поземлен имот с идентификатор 55302.104.502, с трайно предназначение на територията -земеделска, с начин на трайно ползване -нива, с площ от 4907 кв.метра, в местността „Белите камъни”, в землището на гр.; Поземлен имот с идентификатор 55302.117.338, с трайно предназначение на територията -земеделска, с начин на трайно ползване- нива, с площ от 5112, кв.метра в местността „Цареви сливи”, в землището на гр.. Ищецът твърди, че в качеството си на наследници на общия наследодател ТА Б., двамата ответници притежават общо 2/3 ид.части от описаните недвижими имоти, като всеки един от тях притежава по 1/3 ид.част, а ищецът А.Т.Б. притежава другата 1/3 ид.част от земеделските земи.

Моли съда, да постанови решение, с което да бъдат допуснати до делба процесните недвижими имоти, с оглед притежаваните от страните по делото законни квоти.

Представя следните писмени доказателства в копие: Удостоверение за наследници № 1286/30.09.2013г., издадено от Община  за наследниците на ТА Б.; Решение № ПАНР 01 от 01.06.2003г. на ОбСЗГ гр.; Скица № 12478/14.11.2013г. на СГКК- гр.Пазарджик; Удостоверение за характеристики на поземлен имот № 94-8637-13-10-3876 от 31.10.2013г. на СГКК- гр.Пазарджик; Удостоверение за данъчна оценка изх. № 6307002366 от 22.11.2013г. на Община ; Решение № И-794 от 15.12.2005г. на ОбСЗГ гр.; Скица № 11262/15.10.2013г. на СГКК- гр.Пазарджик; Удостоверение за данъчна оценка изх. № 6307002373 от 22.11.2013г. на Община ; Решение № 1РПАН от 05.01.2000г. на ОбСЗГ гр.; Скица № 11259/15.10.2013г. на СГКК - гр.Пазарджик; Удостоверение за данъчна оценка изх. № 6307002369от 22.11.2013г. на Община ; Скица № 11261/15.10.2013г. на СГКК гр.Пазарджик; Удостоверение за данъчна оценка изх. № 6307002367 от 22.11.2013г. на Община ; Скица № 11256/15.10.2013г. на СГКК гр.Пазарджик; Удостоверение за данъчна оценка изх. № 6307002372 от 22.11.2013г. на Община ; Скица № 11257/15.10.2013г. на СГКК гр.Пазарджик; Удостоверение за данъчна оценка изх. № 6307002371 от 22.11.2013г. на Община ; Скица № 11258/15.10.2013г. на СГКК гр.Пазарджик; Удостоверение за данъчна оценка изх. № 6307002370 от 22.11.2013г. на Община ; Скица № 11260/15.10.2013г. на СГКК гр.Пазарджик; Удостоверение за данъчна оценка изх. № 6307002368 от 22.11.2013г. на Община .

В законоустановения срок ответницата Н.Т.М., чрез своя пълномощник и син КГМ, представя писмен отговор на исковата молба, озаглавен от пълномощника „Възражение”, в който се сочи, че от представените документи- решение № 1РПАН от 05.01.2000г. е видно, че площта на имот № 104002 е 8902 кв.метра, а за същия имот е издадена скица от СГКК, според която процесният имот е с размер 8901 кв.метра, като ответницата сочи, че разликата е очевидна. Според Н.М. от същото решение е видно, че нива с № 104502, намираща се в местността „Белите камъни” е с площ 4904 кв.метра, а от приложената като доказателство скица от СГКК имотът е с площ 4907 кв.метра, като отново се констатира разлика в площта на имота. Сочи се, че в Решение № И-794/15.12.2005г. нива с № 121002, в местността „Полето” е с площ от 3090 кв.метра, а в приложената като доказателство скица имотът е с площ от 3095 кв.метра. Ответницата сочи, че приложените данъчни оценки имат срок до 31.12.2013г. Ответницата твърди, че съгласно чл.14, ал.1 от ЗСПЗЗ, към решението се прилага скица на имота и влязлото в сила решение, придружено със скица, удостоверява правото на собственост и има силата на КНА за право на собственост върху недвижимия имот, като според ответницата скиците и решенията следва да бъдат идентични по размер, като при това положение представените от ищеца Б. писмени доказателства не могат да бъдат доказателства по настоящото гражданско дело. Сочи, че представените удостоверения за данъчна оценка са невалидни за определяне цената на имота при делба и липсват доказателства за определяне на държавната такса. Твърди, че нарушенията са съществени и разликите в документите не могат да бъдат поправени от ищеца.

Моли съда, тъй като ищецът А.Б. не е използвал института на доброволната делба, а е прибягнал неоснователно към иск за съдебна делба и е станал причина за завеждане на настоящото гражданско дело, да бъде осъден изплати на ответницата сторените по делото разноски.

Прилага списък на претендираните за делба имоти и пълномощно на К.Т.Б., с което ответникът К.Б. упълномощава сестра си Н.Т.М. да го представлява по настоящото гражданско дело.

В съдебно заседание, редовно призован ищецът А.Т.Б. се явява лично и с процесуалния си представител адвокат Р.К. от Пазарджишка адвокатска колегия.

Ответниците Н.Т.М. и К.Т.Б., редовно призовани, не се явяват, като ответницата Н.Т.М. е представлявана от своя син КГМ и от процесуалния си представител- адвокат ИП от ПзАК, а ответникът К.Т.Б., упълномощил ответницата Н.Т.М. не изпраща представител.

С протоколно определение от 20.03.2014г. Панагюрският районен съд, на основание чл. 344, ал.2 от ГПК, е определил ползването от всяка една от страните на процесните недвижими имоти до приключване на делото и извършване на делбата с влязло в сила решение.

Видно от представеното по делото Удостоверение за наследници № 1286/30.09.2013г., издадено от Община , ТА Б., бивш жител на гр.Пловдив, починал на 16.06.1983г., съгласно Акт за смърт № 435/16.06.1983г., е оставил за свои наследници ответницата Н.Т.М. – дъщеря, ответника К.Т.Б. – син и ищеца А.Т.Б. – син.

По делото е приложено Решение № ПАНР-01 от 01.06.2003г., издадено от ОбСЗГ , от което се установява, че на наследници на ТА Б. е възстановено правото на собственост в съществуващи стари реални граници на ливада от 2,131 дка, ІХ категория, местност «Белите камъни», имот № 104518 по картата на землището на гр..

Видно от приложеното по делото Решение № И-794, издадено на 15.12.2005г. от ОбСЗГ , на наследниците на ТА Б. е възстановено правото на собственост в съществуващи стари реални граници на нива от 3,090 дка, ІІІ категория, местност «Стопански двор», имот № 121002 по картата на землището на гр., а съгласно Решение № 1РПАН от 05.01.2000г. на ПК , на същите наследници е възстановено правото на собственост в стари реални граници на следните имоти: Поземлен имот с идентификатор 55302.11.378, целият с площ от 20000 кв.метра, с трайно предназначение на територията -земеделска и с начин на трайно ползване- нива, в местността „Чернич”, в землището на гр.; Поземлен имот с идентификатор 55302.14.418, с трайно предназначение на територията -земеделска, с начин на трайно ползване -ливада, с площ от 1761 кв.метра, в местността „Милева река”, в землището на гр.; Имот с идентификатор 55302.98.389, с трайно предназначение на територията -земеделска, с начин на трайно ползване -нива, с площ от 3187 кв.метра, в местността „Света Петка”, в землището на гр.; Поземлен имот с идентификатор 55302.104.2, с трайно предназначение на територията- земеделска, с начин на трайно ползване -нива, с площ от 8901 кв.метра, в местността „Буеви ниви”, в землището на гр.; Поземлен имот с идентификатор 55302.104.502, с трайно предназначение на територията -земеделска, с начин на трайно ползване -нива, с площ от 4907 кв.метра, в местността „Белите камъни”, в землището на гр.; Поземлен имот с идентификатор 55302.117.338, с трайно предназначение на територията -земеделска, с начин на трайно ползване- нива, с площ от 5112, кв.метра в местността „Цареви сливи”, в землището на гр..

По делото безспорно се установи, че покойният наследодател на страните по делото- ТА Б. е починал на 16.06.1983г., като е оставил за свои наследници дъщеря си и двамата си синове. По делото безспорно се установи, че след смъртта му в патримониума на наследодателя на страните по делото са останали процесните недвижими имоти.

Съдът счита, че следва да бъдат допуснати до делба описаните недвижими имоти, при квоти: 1/3 ид.част за Н.Т.М.,***, 1/3 ид.част за А.Т.Б.,*** и 1/3 ид.част за К.Т.Б.,***.

Така мотивиран, на основание чл. 341 от ГПК, във връзка с чл. 34 от Закона за собствеността, Панагюрския районен съд

 

Р Е Ш И:

 

ДОПУСКА да бъде извършена съдебна делба на следните недвижими имоти: Ливада с площ от 2131 кв.метра, местност „Белите камъни”, в землището на гр., с трайно предназначение на територията- земеделска, за който имот е отреден идентификатор 55302.104.518; Нива с площ от 3905 кв.метра, местност „Стопански двор”, в землището на гр., с начин на трайно ползване- нива, за който имот е присвоен идентификатор 55302.121.200, възстановен с решение № И-794 от 15.12.2005г. на ОбСЗГ ;  Поземлен имот с идентификатор 55302.11.378, целият с площ от 20000 кв.метра, с трайно предназначение на територията -земеделска и с начин на трайно ползване- нива, в местността „Чернич”, в землището на гр.; Поземлен имот с идентификатор 55302.14.418, с трайно предназначение на територията -земеделска, с начин на трайно ползване -ливада, с площ от 1761 кв.метра, в местността „Милева река”, в землището на гр.; Имот с идентификатор 55302.98.389, с трайно предназначение на територията -земеделска, с начин на трайно ползване -нива, с площ от 3187 кв.метра, в местността „Света Петка”, в землището на гр.; Поземлен имот с идентификатор 55302.104.2, с трайно предназначение на територията- земеделска, с начин на трайно ползване -нива, с площ от 8901 кв.метра, в местността „Буеви ниви”, в землището на гр.; Поземлен имот с идентификатор 55302.104.502, с трайно предназначение на територията -земеделска, с начин на трайно ползване -нива, с площ от 4907 кв.метра, в местността „Белите камъни”, в землището на гр.; Поземлен имот с идентификатор 55302.117.338, с трайно предназначение на територията -земеделска, с начин на трайно ползване- нива, с площ от 5112, кв.метра в местността „Цареви сливи”, в землището на гр., при квоти: 1/3 (една трета) ид.част за Н.Т.М., с ЕГН-**********,***, 1/3 (една трета) ид.част за А.Т.Б., с ЕГН-**********,*** и 1/3 (една трета) ид.част за К.Т.Б., с ЕГН-**********,***»Марин Табашки» № 2.

Решението подлежи на въззивно обжалване пред Пазарджишки окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.

 

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: