Р Е Ш Е Н И Е

54

 

17.04.2014г.

 

   ПАНАГЮРИЩЕ

 
 


          Номер                 Година                                             Град                                   

 

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ПАНАГЮРСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД

 

ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ

 
 


                                                                                                                 

 

Деветнадесети март

 

2014

 
                

на                                                                             Година                                      

 

в публично заседание в следния състав:

ДИАНА  СТАТЕЛОВА

 
                                                                    

                                         РАЙОНЕН СЪДИЯ:                                            

                                                                                                                           

Н И

 
 

Секретар                                                        

 

като разгледа докладваното от                                                                                   

съдия СТАТЕЛОВА

 

502

 

2012

 
 


                                          гр.д.№                       по описа за                   год.,

 

за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Предявен е иск по смисъла на чл.14, ал.4 от ЗСПЗЗ.

В исковата си молба С.А.И.- К.,***, чрез процесуалния си представител адвокат И.Ц. от Пазарджишка адвокатска колегия, със съдебен адрес: град ***, ул. „***, срещу Община Стрелча, представлявана от кмета И.Е., твърди, че предявява исковата молба в качеството си на наследник на СИД бивш жител ***. Сочи, че наследниците са подали заявление вх. №382-Б/01.07.1992г., по което е образувана преписка на ПК- Стрелча и е произнесено Решение №182-Б/15.09.1999г., с което е възстановено правото на собственост в стари реални граници на поземлен имот представляващ нива с площ от 5,000 дка, пета категория, в местността „Бъчището”, в землището на село Дюлево, община Стрелча. В исковата молба се твърди, че с Решение №182-Б/22.11.2006г., ОСЗГ- Стрелча е изменила първоначалното си решение и е отказано възстановяване в стари реални граници на процесния имот. Ищцата сочи, че при обжалването на това решение, Панагюрският лайонен съд го е отменил със своето решение, постановено по гр. дело №5/2007г. по описа на съда. В исковата молба се твърди, че независимо от съдебното решение поземленият имот е останал записан като общински. Сочи, че този факт обуславя интереса й да иска установяване на правото на собственост на наследниците към датата на внасяне на поземления имот в ТКЗС.

Моли съда да постанови решение, с което да приеме за установено по отношение на Община Стрелча, че поземлен имот, представляващ Нива с площ 5,00дка, пета категория, в местността „Бъчището”, в землището на село Дюлево, община Стрелча, към момента на образуване на ТКЗС е бил собственост на наследниците на СИД бивш жител ***.

Моли да бъде допуснати до разпит двама свидетели при режим на довеждане в съдебно заседание, които да установяват кой е упражнявал фактическата власт върху процесния имот към датата на създаване на ТКЗС.

Моли да бъде допусната съдебно- геодезическа експертиза, при която вещо лице, след като се запознае с материалите по делото и изслуша свидетелите, да даде заключение къде се намира процесния поземлен имот по картата на възстановената собственост в землището на село Дюлево, община Стрелча.

Моли да бъде изискана от Общинска служба по земеделие копие от преписката, образувана по Заявление № 382-Б/01.07.1992г.

Прилага следните писмени доказателства в копие: Решение № 182-Б/15.09.1999г.; Решение № 182-Б/22.11.2006г.; Решене № 56/26.06.2007г., постановено по гр. дело № 5/2007г. по описа на Районен съд- Панагюрище.

Жалбоподателят претендира сторените съдебно-деловодни разноски.

Делото е внесено за разглеждане в открито съдебно заседание, прието е заключение на вещото лице, от което се установява, че нива с площ от 5,00дка, V категория, местност „Бачището”, в землището на село Дюлево, община Стрелча, се намира в окрупнената местност „Топалица”, съгласно преработения през 2000г. план за земеразделяне на село Дюлево, община Стрелча, като представлява сборен имот, включващ имот № 126036, с площ от 2,001дка- възстановен на наследници на Н А М., имот № 126038, с площ от 2,000дка- възстановен на наследници на СД М., имот № 126083- полски път от 0,960 дка -на Община Стрелча. Вещото лице сочи, че за наследниците на СИД съгласно Решение на ОСЗГ- Стрелча от 22.11.2006г. и Възлагателен протокол от същата дата, е обособен нов парцел в плана на земеразделяне, с площ от 5,00дка, V категория, представляващ нива с № 126089 по КВС, местност „Топалица”, представляващ част от имот №126077. Вещото лице установява, че имоти с №№ 126036, 126038, 126083 и №126089 са в непосредствена близост един до друг и са в зона, в която има план за земеразделяне.

С протоколно определение от 13.02.2013г., на основание чл. 228, ал.2 от ГПК, Панагюрският районен съд е допуснал изменение на иска чрез заменяне на ответника – Община Стрелча, а на основание чл.228, ал.3 от ГПК, като ответници са конституирани наследниците на СД М.- Добри С. ***, Г.С.М.,*** и на НА М.- А.Н.М.,***, Г.Н.С.,*** и К.Н. ***.

В исковата молба срещу ответниците, ищцата С.К. сочи, че с влязло в сила решение на ОСЗГ – Стрелча №182-Б от 15.09.1999г., е възстановено право на собственост в реални граници на наследниците на СИД между които е и ищцата, върху нива от 5,000дка, V категория, местност „Бъчището”, в землището на село Дюлево. В исковата молба се твърди, че с решение №182-Б от 22.11.2006г., първоначалното решение е изменено и ОСЗГ е отказала възстановяване на въпросната нива в стари реални граници, като това решение на ОСЗГ е отменено с Решение на Панагюрския районен съд, постановено по гр. дело № 5/2007г. Така единственото действащо решение на ОСЗГ е първоначалното решение от 15.09.1999г.

         Ищцата твърди, че независимо от тези факти, процесният имот е възстановен на н-ци на НА М. и н-ци на С Д М., като са оформени имот № 126036, представляващ нива от 2,001 дка – на н-ци на Н А М.- Д С. Д и Г.С.М., а имот № 126038, представляващ нива от 2,000 дка е възстановена на н-ци на С ДоМ.- ответниците А.Н.М., Г.Н.С. и К.Н. К.

         С.К. моли съда да постанови решение, с което да бъде прието за установено по отношение на ответниците, че имот с площ от 5,000дка, V категория, местност „Бъчището” в землището на село Дюлево, община Стрелча, части от който, съгласно план за земеразделяне, понастоящем попадат в имот № 126036- с площ от 2,001дка и имот № 126038- с площ от 2,000 дка, е бил собственост на н-ци на С И Д към момента на образуване на ТКЗС.

Моли да бъдат допуснати до разпит при режим на довеждане в съдебно заседание двама души свидетели, които да установяват кой е упражнявал фактическата власт върху имота към момента на създаване на ТКЗС.

Молят да бъде допусната и назначена съдебно- техническа експертиза, при която вещото лице, след като се запознае с материалите по делото и изслуша показанията на свидетелите, да даде заключение къде се намира процесния имот по картата на възстановената собственост на землището на село Дюлево, община Стрелча.

По делото е представена от ОСЗ - Панагюрище Преписка вх. № 382-Б/01.07.1992г. на ОСЗГ - Стрелча- за възстановяване на правото на собственост върху земеделски земи на н-ци на СИД.

В законоустановения срок ответниците Д С. До, Г.С.М., А.Н.М., Г.Н.С. и К.Н.К. не представят отговор на исковата молба и не вземат становище по предявения иск.

В съдебно заседание, редовно призована, ищцата не се явява. Вместо нея се явява процесуалният й представител- адвокат И.Ц. от Пазарджишка адвокатска колегия.

Редовно призовани, Община Стрелча не изпращат процесуален представител, не вземат становище по иска.

В съдебно заседание, редовно призован, ответникът А.Н.М. не се явява, вместо него се явява синът му Николай Ангелов М..

Ответницата К.Н.К. се явява лично и с процесуалния си представител и син- Р Х Б.

Ответниците Д.С.М. и Г.С.М., редовно призовани, не се явяват, не изпращат процесуални представители. На основание чл.237 от ГПК ответниците Г.С.М. и Д.С.М. молят за постановяване на решение при признаване на иска от тяхна страна, като по смисъла на чл.78, ал.2 от ГПК считат, че не са станали повод за образуване на делото и правейки признание на иска, молят да бъдат освободени от заплащането на съдебно -деловодни разноски.

Видно от приложеното по делото решение № 182-Б, издадено на 15.09.1999г. от ОбСЗГ Стрелча, на наследниците на СИД е възстановено правото на собственост в съществуващи стари реални граници на нива от 5 дка, V категория, местност „Бачището” в землището на с.Дюлево, община Стрелча.

По делото е приложено решение № 182-Б, издадено на 22.11.2006г. от ОбСЗГ, от което се констатира, че Общинската служба отказва да възстанови правото на собственост в съществуващи стари реални граници на нива от 5 дка, V категория, местност „Бачището” в землището на с.Дюлево, община Стрелча.

Видно от приложеното по делото решение № 56/26.06.2007г., постановено по административно дело № 5/2007г. по описа на Панагюрския районен съд, Решение № 182-Б от 22.11.2006г. на ОбСЗГ Стрелча, е отменено в частта, с която е отказано да се възстанови в съществуващи /възстановими/ стари реални граници на наследниците на СИД бивш жител на с.Дюлево, нива от 5 дка, в местността „Бачището”, като съдът е постановил възстановяването на правото на собственост в стари реални граници на нива от 5 дка в местността „Бачището”, в землището на с.Дюлево, община Стрелча.

По делото е прието и неоспорено заключение на съдебно- техническа експертиза, от което се установява, че процесният недвижим имот граничи с път, дере, овраг и синори с дървета. Именно този имот е възстановен на ищцата, но в последствие ОбСЗГ Стрелча е изменила решението си и с ново решение № 182-Б 22.11.2006г., е отказала възстановяването в съществуващи стари реални граници, тъй като след извършено заснемане имотът попада изцяло в зона с план за земеразделяне и ще бъде прехвърлен с решение по чл.18 ж, ал.2 от ППЗСПЗ. Това решение е отменено от Панагюрския районен съд и с решение № 182-Б от 22.10.2008г., на наследниците на СИД е възстановена нива от 5 дка, V категория, местността „Бачището” в землището на с.Дюлево. Вещото лице сочи в заключението си, че имот от 5 дка в местността „Бачището” се намира на изток от населеното място и попада в план за земеразделяне, в масив 126 в местността „Топалица” и се състои от парцели с имотни номера: имот № 126036- на наследници на  А М. с площ от 2,001 дка; имот № 126038- на наследници на С Д М. с площ от 2,0 дка и полски път на община Стрелча, обозначен като имот № 126083, с площ от 0,960 дка. Вещото лице сочи, че ОбСЗГ Стрелча е взела решение на 22.11.2006г. и е възложила на фирма „Геоинженеринг – Н.Киров” -гр.*** в част от имот № 126077 от картата на възстановената собственост на с.Дюлево, местността „Топалица”, да обособи нов парцел с площ от 5 дка, като настани в него наследниците на СИД като е отредена част от имот № 126077 – изоставена нива, представляваща имот № 126089, с площ от 5 дка, V категория, в местността „Топалица”, в землището на с.Дюлево, като този имот се намира в непосредствена близост до посочения от наследниците на Д процесен недвижим имот. Вещото лице сочи, че през 2000г., със заповед № РД 46-240/16.12.1998г. на Министъра на МЗГ, е извършено окрупняване на местностите, поради което във преработения план за земеразделяне на с.Дюлево местността „Бачището” не фигурира, а попада в местността „Топалица”, която е окрупнена и в която имотите са възстановени по план за земеразделяне. Вещото лице заключава, че процесната нива с площ от 5 дка, V категория в местността „Бачището”, понастоящем се намира в окрупнената местност „Топалица” на 731 метра източно от с.Дюлево. Вещото лице след оглед е констатирало, че всички имоти са пета категория и се намират в непосредствена близост един до друг. Експертът в допълнителното си заключение констатира, че ПК Стрелча не е изпълнила решението на Панагюрския районен съд за възстановяване на процесния недвижим имот на посоченото от Д място и в посочените от тях при двукратното идентифициране на процесния недвижим имот граници, като имотите на ответниците – наследници на НАМ. и С Д М. са заявени, признати и възстановени, като имоти от по 2 дка, в местността „Топалица” и попадат в блок с възстановено право на собственост съгласно план за земеразделяне, но никъде в картата на възстановената собственост на землището на с.Дюлево понастоящем не фигурира местност „Бачището”. Вещото лице сочи, че преписките за възстановяване правото на собственост на наследниците на НА М. и наследниците на СД М. е представено заявление, в което на позиция втора е деклариран имот, представляващ нива от 2 дка в местността „Топалица”, който имот ПК Стрелча е признала и определила за възстановяване като нива от 2 дка в местността Топалица. Имотът е възстановен като имот № 126036. С протокол № 69-Б от 03.04.2007г., ОбСЗ Стрелча е признала и определила за възстановяване на наследниците на СД М. имот от 2 дка, V категория в местността „Топалица”, като имотът е възстановен с № 126038. Вещото лице е достигнало в заключението си до извода, че двукратно идентифицирания от наследниците на Д на едно и също място процесен недвижим имот в местността „Бачището” съществува на терена, със запазени трайни граници – път, дере, овраг и синори с дървета, но ПК Стрелча е въвела във владение на този имот други собственици, които не са притежавали и не са заявявали право на собственост върху имоти в местността „Бачището”, в землището на с.Дюлево.

С оглед горното, съдът счита, че съобразно с представените по делото писмени доказателства, предявеният установителен иск от С.К. ***, срещу Д С. Д, Г.С.М., А.Н.М., Г.Н.С. и К.Н.К., е основателен и следва да бъде уважен.

По делото безспорно се установи, че е извършено окрупняване на местности в землището на село Дюлево, община Стрелча, при което част от техните названия са заличени, а имотите са възстановени вече не в режим на съществуващи реални граници, а в режим на план за земеразделяне. Въпреки наличието на съдебно решение, отменящо Решение № 182-Б от 22.11.2006г. ОбСЗГ- Стрелча не е възстановила на ищцата, като наследница на СД, процесния имот, а е издала друго решение. Окрупняването на местностите и промяната в режима на възстановяване на правото на собственост в масивите, където попада процесния недвижим имот е довело до създаването в същите реални граници на три нови имота, в които е възстановено правото на собственост на ответниците, които единствени са заявили възстановяване на правото на собственост върху земеделски земи в местността „Топалица”. Обособяването на три отделни имота в бившата местност „Бачището”- имот № 126036- на н-ци на Н А М. и имот № 126038- на СД М.,***, за който е отреден имот №126083, съобразно плана за земеразделяне на местността, не променя задължението на ОбСЗГ – Стрелча да възстанови в реални граници, така както е идентифициран два пъти недвижимия имот на ищцата, като наследница на СИД.

В съдебно заседание ответниците признават иска и твърдят, че техните имоти са обособени от имота, принадлежал на СИД.

Така мотивиран и на основание на чл. 14, ал.3 от ЗСПЗЗ, във връзка с чл. 14, ал.4 от ЗСПЗЗ и във връзка с чл. 124 от ГПК, Панагюрският районен съд

 

Р Е Ш И:

 

ПРИЗНАВА за установено по отношение на А.Н.М., с ЕГН-**********,***, Г.Н.С.,***, К.Н.К., с ЕГН- **********,***, Д.С.М., с ЕГН-**********,*** и Г.С.М., с ЕГН-**********,***, че към датата на сформиране на ТКЗС в село Дюлево, община Стрелча, нива с площ от 5,000дка, пета категория, местност „Бачището”, понастоящем намираща се в окрупнената местност „Топалица” в землището на село Дюлево, е била собственост на наследници на СИД бивш жител ***, респективно на С.И.К., с ЕГН- **********,***, в качеството й на наследник на СИД.

Съдът счита, че с оглед направеното от страна на ответниците признание на иска, следва съдебно- деловодните разноски да останат за страните така, както са направени към момента на постановяване на решението.

Решението подлежи на касационно обжалване пред Пазарджишкия административен съд в 14-дневен срок от съобщението да страните, че решението е изготвено с мотивите.

 

 

                                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ: