РАЙОНЕН СЪД - ГР.ПАНАГЮРИЩЕ
Справка за свършените дела
за периода от 14.4.2014г. до 14.4.2014г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 447/2013, I състав

Делби

Л.М.Н.,
Я.В.Н.

Р.С.К.,
Л.Н.К.,
М.Н.Ч.,
Г.В.Н.,
П.С.Б.,
Д.С.А.,
Г.С.Ш.М.,
Л.С.Ш.,
М.Т.Н.,
И.Д.Н.,
Р.Д.Н.,
А.Т.И.,
Г.Т.Д.,
С.Т.Л.

Докладчик:
ДЕЛЧО Г. ЧОПАРИНОВ

Решение от 14.4.2014г.
  

2

Гражданско дело No 62/2014, I състав

Развод по взаимно съгласие

М.Д.Л.

Г.И.Л.

Докладчик:
ДИАНА С. СТАТЕЛОВА

Решение от 14.4.2014г.
Така мотивиран, на основание чл. 330, ал.3 от ГПК във връзка с чл. 50 от СК, Панагюрският районен съд  Р Е Ш И:  ПРЕКРАТЯВА БРАКА, сключен между М.Д.Л., с ЕГН- **********,***«
*** и Г.И.Л., с ЕГН- **********,***«*** като допуска РАЗВОД поради сериозно и непоколебимо взаимно съгласие на съпрузите. УТВЪРЖДАВА постигнатото между М.Д.Л., с ЕГН- **********,***«*** и Г.И.Л., с ЕГН- **********,***«***, споразумение относно последиците от прекратяването на брака, съгласно което: Въпрос за упражняването на РОДИТЕЛСКИТЕ ПРАВА спрямо родените от брака деца, за тяхното местожителство, режимът на лични отношения с другия родител и размерът на дължимата издръжка не се поставя, тъй като родените от брака деца са пълнолетни. Страните по настоящото дело няма да уреждат породилите се от прекратяването на СИО имуществени отношения. Съпрузите се споразумяват, че няма да си дължат издръжка един на друг. Съпрузите не са получавали кредити от банкови и небанкови институции по време на брака. По време на брака съпрузите не са ставали ЕТ, не са придобивали право на собственост върху дружествени дялове, акции, облигации или други ценни книжа, не са получавали дарения на особена стойност един от друг или от роднините на другия съпруг. Получените по време на брака кредити да се изплащат от титуляра, който е получил съответния кредит, като другият съпруг се освобождава от задължението да участва в изплащането му СЕМЕЙНОТО ЖИЛИЩЕ, находящо се в гр. Панагюрище, представляващо собственост на молителя Л. да се ползва от Г.И.Л.. След прекратяване на брака, М.Д.Л. да носи предбрачното си фамилно име – С.. ОСЪЖДА М.Д.Л., с ЕГН- **********,***«***и Г.И.Л., с ЕГН- **********,***«***, със съдебен адрес: гр.***, ул.»*** – адвокат Л СД. от Варненска адвокатска колегия, солидарно, да ЗАПЛАТЯТ в полза на Държавата, по бюджета на Съдебната власт и по сметка на Районен съд Панагюрище допълнителна държавна такса за постановяване на настоящото решение в размер на 15,00лв. /петнадесет лева/.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 14.4.2014г.