РАЙОНЕН СЪД - ГР.ПАНАГЮРИЩЕ
Справка за свършените дела
за периода от 11.4.2014г. до 11.4.2014г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 502/2013, I състав

Развод и недейств. на брака

Б.Н.Г.

В.В.Г.

Докладчик:
ДИАНА С. СТАТЕЛОВА

Решение от 11.4.2014г.
Така мотивиран и на основание чл. 49, ал.1 от СК, във връзка с чл. 325 от ГПК, Панагюрският районен съд  Р Е Ш И:   ДОПУСКА развод между Б.Н.Г., с ЕГН- **********,***, пл. „
*** и В.В.Г., с ЕГН-**********,***, пл. „Цар Освободител” № 4, ет.2, ап.4.  ПРЕКРАТЯВА сключения на 13.12.1992 г. в град ***, с Акт за граждански брак № 942/13.12.1992 г., съставен от ТОА „Оборище” при СГО, граждански брак, между В.В.Г., с ЕГН-**********,***, пл. „Цар Освободител” № 4, ет.2, ап.4 и Б.Н.Г., с ЕГН- **********,***, пл. „***, като дълбоко и непоправимо разстроен, без да се произнася по вината за настъпването на това дълбоко и непоправимо разстройство. Имуществените отношения между съпрузите, възникнали в резултат на прекратяване на семейната имуществена общност, В.В.Г. и Б.Н.Г. ще решават, чрез споразумение или в друг граждански процес. Въпрос за упражняването на родителските права, местоживеенето, режима на лични контакти с другия родител и издръжката на роденото от брака дете, не се поставя, тъй като детето Р В Г., с ЕГН – **********, е вече пълнолетно. СЕМЕЙНОТО ЖИЛИЩЕ, представляващо самостоятелен обект в сграда-Апартамент № 4, находящ се на трети етаж на ЖСК „***”, застроен на 101 кв.метра, ведно с прилежащото му избено помещение на 4 кв.метра, и таванско помещение с площ от 50 кв.метра, ведно с правото на строеж върху терена, на който ЖСК е построена и за който е отреден УПИ ХІ-2430, в кв.132 по отменения план на гр.Панагюрище, при съседи: изток – площад, юг – И. В, запад – двор, представляващо СИО, да се ползва от В.В.Г..  След прекратяване на брака Б.Н.Г. да носи предбрачното си фамилно име - К. Издръжка между съпрузите не се дължи. Разноските остават за всяка една от страните така, както са направени към момента на постановяване на решението. ОСЪЖДА В.В.Г., с ЕГН-**********,***, пл. „***, ет.2, ап.4, да заплати по сметка на вещото лице арх. Е.П.Т. сумата от 204,55лв.(двеста и четири лева и 55 стотинки)- възнаграждение на вещото лице, ведно със сумата от 5,00лв.(пет лева)- държавна такса за издаване на изпълнителен лист. ОСЪЖДА Б.Н.Г., с ЕГН- **********,***, пл. „***, да заплати по сметка на вещото лице арх. Е.П.Т. сумата от 54,55лв.(петдесет и четири лева и 55 стотинки)- възнаграждение на вещото лице, ведно със сумата от 5,00лв.(пет лева)- държавна такса за издаване на изпълнителен лист. ОСЪЖДА В.В.Г., с ЕГН-**********,***, пл. „***, да заплати в полза на Държавата по бюджета на Съдебната власт и по сметка на Панагюрския районен съд, сумата от 25,00 (двадесет и пет) лв.- държавна такса за постановяване на решението. Решението подлежи на въззивно обжалване пред Пазарджишкия окръжен съд в двуседмичен срок от датата на получаване на съобщението, че същото е изготвено с мотивите. 

2

Гражданско дело No 576/2013, I състав

Облигационни искове

ПРО ЛЕГО АД

П.Д.И.

Докладчик:
ДИАНА С. СТАТЕЛОВА

Решение от 11.4.2014г.

3

Гражданско дело No 196/2014, I състав

Дела по чл.30 от Закона на закрила на детето

ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" ПАНАГЮРИЩЕ

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ПАНАГЮРИЩЕ

Докладчик:
ДЕЛЧО Г. ЧОПАРИНОВ

Решение от 11.4.2014г.