РЕШЕНИЕ

 

№ 47 /11.04.2014 г., гр. Панагюрище

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

            ПАНАГЮРСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, в проведеното на единадесети април две хиляди и четиринадесета година открито заседание  в състав:

 

                                                                                              Председател:     Делчо Чопаринов,

 

с участието на секретаря Н.И., като разгледа докладваното от съдията Чопаринов гр. дело № 196 по описа за 2014 г., за да се произнесе, взе предвид следното:   

 

           

Производството е по реда на чл. 28 от Закона за закрила на детето.

Образувано е по искане на АСП, Дирекция “Социално подпомагане” гр. Панагюрище, за настаняване на детето К.А.З. с ЕГН **********, в професионалното приемно семейство на ЕСП с ЕГН ********** и СХП с ЕГН **********,***, за срок до 28.02.2016 г., или до настъпване на обстоятелства преди този срок, обуславящи изменението или прекратяването на постановената мярка за закрила, както и за разрешение за ползване на услугата „заместваща приемна грижа” по смисъла на § 1, т. 9 от ДР на ППЗЗДетето.

В съдебното заседание ДСП Панагюрище не се представлява. Постъпила е молба, с която и.д. директор взема становище по хода на делото и по съществото на производството. Поддържа искането и моли да се приемат приложените към него писмени доказателства.

Участието на детето в производството е осигурено чрез назначен особен представител – адв. К., ПзАК. Той застъпва становище за основателност на искането на Д „СП” Панагюрище, и че същото е в интерес на детето.  Пледира да се уважи искането.

Съдът не намира основание за изслушване на други лица извън посочените в чл. 28, ал. 3 от ЗЗДет. задължителни участници в производството.

Като съобрази становищата на участниците по делото, и като обсъди събраните доказателства, поотделно и в тяхната съвкупност, съдът  приема за установено следното:

Със заповед № ЗД 15-242/0045/28.02.2014 год. На Директора на Д”СП” Панагюрище, на основание чл.27, ал.1 от ЗЗДетето, считано от същата дата, детето К.А.З. с ЕГН ********** е настанено спешно в професионалното приемно семейство на ЕСП с ЕГН ********** и СХП с ЕГН **********,***.

Родители на детето са: майка – А М З. с ЕГН **********, с постоянен и настоящ адрес в с.Поибрене, област Пазарджик, ул. „Слатина” № 28, а баща е неизвестен. Майката, след раждането на детето на *** г., е заявила, че желае да го остави за пълно осиновяване и поради тази причина не е кърмила и не е държала в ръцете си К.. Напуснала е родилното отделение на МБАЛ „Събо Николов” Панагюрище на другия ден след раждането. Видно от приложения социален доклад от 28.02.2014 год., нито майката, нито близките роднини притежават необходимия капацитет да полагат постоянни грижи за детето.

При това положение, искането за настаняване на детето в професионалното приемно семейство на ЕСП с ЕГН ********** и СХП с ЕГН **********,***, е основателно и следва да се уважи за срок до 28.02.2016 г. вкл. или до настъпването на обстоятелства в този срок, обуславящи изменението или прекратяването на постановената мярка за закрила. По категоричен начин беше установено, че не съществува възможност за реинтеграция на детето в биологичното му семейство, не е налице семейство на близки и роднини, които да поемат грижата за него и да му осигурят необходимите битови условия на живот и адекватна грижа. С приемното семейство, на 28.02.2014 г. е сключен договор, с който е уредено настаняването на детето и срока за това – до 28.02.2016 г. вкл.

Следва да бъде разрешено и ползването за детето на услугата „Заместваща приемна грижа”.

Така мотивиран, и на основание чл. 28, ал. 4, вр. с чл. 26, ал. 1, вр. с чл. 25, ал. 1, т. 3 от Закона за закрила на детето, Панагюрският районен съд

 

Р Е Ш И :

 

НАСТАНЯВА К.А.З., с ЕГН **********, в професионалното приемно семейство на ЕСП с ЕГН ********** и СХП с ЕГН **********,***, за срок до 28.02.2016 г., включително, или до настъпване на обстоятелства в този срок, обуславящи изменението или прекратяването на постановената мярка за закрила.

РАЗРЕШАВА ползването на услугата „Заместваща приемна грижа” по смисъла на § 1, т. 9 на ДР от ППЗЗДетето за К.А.З., с ЕГН **********.

Решението подлежи на незабавно изпълнение.

Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд Пазарджик в седемдневен срок от съобщаването му на Д „СП” и на детето, чрез процесуалния му представител.

 

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: