Р Е Ш Е Н И Е

49

 

11.04.2014г.

 

   ПАНАГЮРИЩЕ

 
 


          Номер                 Година                                           Град                                   

 

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

ПАНАГЮРСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД

 

ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ

 
 


                                                                                                                 

 

Дванадесети март

 

2014

 
                

на                                                                             Година                                      

 

в публично заседание в следния състав:

ДИАНА  СТАТЕЛОВА

 
                                                                    

                                         РАЙОНЕН СЪДИЯ:                                            

                                                                                                                  

НОНКА СТОЯНОВА

 
 

Секретар                                                         

 

като разгледа докладваното от                                                                                   

съдия СТАТЕЛОВА

 

576

 

20132

 
 


                                          гр.д.№                       по описа за                   год.,

 

за да се произнесе, взе предвид следното:

 

          Производството е по смисъла на чл. 422 от ГПК, във връзка с чл. 430 от Търговския закон и във връзка с чл. 99 и чл.86 от ЗЗД.

Предявена е искова молба от „П.Л.” АД, със седалище и адрес на управление: град София, район Илинден, бул. „Кукуш” №2, представлявано от изпълнителния директор ЗБ, чрез процесуалния представител –юрисконсулт Р.Х.,***, офис 5, срещу П.Д.И.,***, в която се твърди, че по силата на Договор за потребителски кредит от 19.10.2007г., сключен с „Българска пощенска банка”АД, на ответника И. е отпуснат кредит в размер на 4000,00лв., която сума е преведена по банков път на И..

В исковата молба се сочи, че с решение от 01.11.2007г. СГС е вписал промяна в наименованието на „Българска пощенска банка” АД, в „Юробанк И Еф Джи България”АД. Ищците „П.Л.” АД твърдят, че кредитът е станал предварително изискуем, тъй като ответникът не е изпълнил задължението си за заплащане на месечните вноски, съгласно плана за погасяване на кредита. В исковата молба се сочи също, че по силата на договор за прехвърляне на вземания, сключен между „ Юробанк И Еф Джи България” АД и „Бългериън Ритейл Сървисиз” АД, банката е прехвърлила вземането си, ведно с всички обезпечения на „Бългериън Ритейл Сървисиз” АД. Ищците твърдят, че П.И. е уведомен за встъпването на „Бългериън Ритейл Сървисиз” АД в правата на кредитодателя по сключения договор за цесия, но това съобщение не е получено от ответника И., тъй като той не е открит на адреса, който е посочил в договора за кредит. Дружеството – ищец твърдят, че е сключен още един договор за прехвърляне на вземане- на 30.03.2009г.- между „Бългериън Ритейл Сървисиз” АД и дружеството- ищец- „П.Л.” АД, като този път П.И. е уведомен за този договор за цесия.

В исковата молба се твърди, че ищците са предявили Заявление за издаване на заповед за изпълнение по реда на чл. 410 от ГПК и е издадена  заповед за изпълнение от Районен съд- Панагюрище, на която  ответникът е възразил. Твърдят, че към 13.06.2013г. задълженията на ответника П.И. възлизат на сума в общ размер от 6160,16лв., която сума представлява сбор от главница в размер на 3792,45лв. и договорна лихва в размер на 2367,71лв.

Молят съда да постанови решение, с което да бъде прието за установено със сила на присъдено нещо по отношение на ответника П.Д.И., че същият дължи на дружеството- ищец заплащането на сумата от 6160,16лв., която сума представлява сбор от главница в размер на 3792,45лв. и договорна лихва в размер на 2367,71лв., дължима за периода от 19.10.2007г. до 13.06.2013г., ведно със законната лихва върху главницата, считано от датата на предявяване на заявлението за издаване на заповед за изпълнение-  11.07.2013г. до окончателното изплащане на вземането.

Молят съда, на основание чл. 219 от ГПК, да бъде привлечено като трето лице- помагач, „Ю.Б.” АД, със седалище и адрес на управление град София, район Витоша, ул. „Околовръстен път” №260, представлявано от изпълнителния директор ПНД и прокуриста МИВ, като правоприемник на „Българска пощенска банка” АД,  с цел доказването на размера на вземането срещу ответника И..

Молят съда, на основание чл. 219 от ГПК, да бъде привлечено като трето лице- помагач и Бългериан Ритейл Сървисиз” АД, със седалище и адрес на управление град София, бул. „Княз Александър Дондуков” №4-6, представлявано от изпълнителнителните директори ПНД и ЕГГ,  с цел доказването на размера на вземането срещу ответника И..

Молят да бъде приложено като доказателство по делото ч.гр. дело № 408/2013г. по описа на Районен съд Панагюрище.

Молят да бъде допусната и назначена съдебно- счетоводна експертиза, при която вещото лице, след като се запознае с материалите по делото и направи справка в счетоводството на дружеството- ответник, да отговори на следните въпроси: Преведена ли е сумата в размер на 4000,00лв. от банката на ответника И.; Колко на брой са направените от ответника месечни вноски за погасяване на кредита в „Ю.Б.” АД и какъв е техният размер; Какъв е размерът на договорната лихва, съгласно чл.3 от договора за потребителски кредит за периода на действие на договора; Има ли дължими и начислени такси за времето на ползване на кредита; Какъв е размерът на неизплатеното задължение на ответника И., включващо главница, договорна лихва и договорна /закъснителна/ лихва, съгласно чл. 9 от договора за потребителски кредит, от датата на сключване на договора за кредит до датата на предявяване на Заявлението по реда на чл. 417 от ГПК.

Представят следните писмени доказателства в копие: Договор за потребителски кредит № FL – 307613-1333/19.10.2007г.; Уведомление за прехвърляне на вземания- 3 бр.; Договор за цесия от 06.12.2007г.;  Извлечение от Приложение №1 към договор за цесия от06.12.2007г.; Договор за прехвърляне на вземания от 30.03.2009г.; Приемо- предавателен протокол от 20.08.2009г.

В законоустановения срок ответникът не е представил отговор на исковата молба и не е взел становище по предявените искове.

На основание чл. 219 от ГПК, като трети лица- помагачи на страната на ищеца са конституирани «Ю.Б. АД и «Бългериън Ритейл Сървисиз» АД, които не изпращат становище по предявения иск и свой процесуален представител в открито съдебно заседание.

          В открито съдебно заседание- редовно призовани, представител на дружеството –ищец не се явява, изпращат писмена молба и писмена защита.

В съдебно заседание- редовно призован, ответникът П.Д.И. се явява лично. Признава основателността на предявения иск.

По делото е поискана, допусната и изготвена съдебно- счетоводна експертиза.

С протоколно определение от 16.01.2014г., Панагюрският районен съд е приобщил към настоящото гражданско дело, материалите по частно гражданско дело № 408/2013г. по описа на Панагюрския районен съд.

Видно от представения по делото Договор за потребителски кредит №FL 307613-1333/19.10.2007г., „Българска пощенска банка” АД, е отпуснала на ответника И. потребителски кредит в размер на 4000,00лв., с краен срок за погасяване на кредита-19.08.2015г. Страните са уговорили размер на месечните погасителни вноски за сумата от 71,32лв. всяка една. Съгласно договора, месечните вноски е следвало да се удържат безкасово, чрез разплащателна или влогова сметка или чрез изплащане  в брой, до 19 –то число на месеца, за който се отнася. При непогасяване изцяло или отчасти на която и да е вноска от главницата или лихвите по кредита, страните са се съгласили вземането на банката за възстановяване на целия кредит, да става предсрочно изискуемо, без да е необходимо каквото и да е изявление от страна на банката, която може да се снабди с изпълнителен лист въз основа на извлечение от банковата сметка на И. и да пристъпи към изпълнение върху цялото му имущество.

От приложеното по делото Уведомление за прехвърляне на вземания се констатира, че „Юробанк И Еф Джи България” Ад с предишно наименование „Българска Пощенска банка” АД са прехвърлили с договор за цесия от 06.12.2007г. на „Бългериън ритейл сървисиз” АД вземането си спрямо ответника И.. От Разписка на Куриерска служба „Стар Пост” се констатира, че това уведомление е получено от ответника на 03.01.2011г.

Видно от приложеното по делото Уведомление за прехвърляне на вземания, получено съгласно Разписка на куриерска служба „Спиди” от 13.07.2009г., ответникът И. е уведомен, че „Бългериън Ритейл сървисиз” АД са прехвърлили чрез договор за цесия от 30.03.2009г. своето вземане срещу него на дружеството- ищец- „П.Л.” АД.

По делото е приложено още едно Уведомително писмо относно договора за цесия между „Юробанк България”, с предишни наименования „Юробанк И Еф Джи България” АД и „Българска пощенска банка” и дружеството - ищец, от което се констатира, че ответникът И. е получил уведомление за преминаването на вземането спрямо него от „банката- кредитодател към дружеството – ищец”.

По делото е приложен и договор за прехвърляне на вземания по договори за кредит от 06.12.2007г., от който се констатира, че „Юробанк И Еф Джи България” АД с предишно наименование „Българска пощенска банка”, е прехвърлила на „Бългериън Ритейл Сървисиз” АД всички вземания по приложен опис, ведно с всички обезпечения, привилегии и принадлежности, включително и начислените лихви. Описът, в който фигурира и вземането на ответника И. представлява неразделна част от сключения договор за цесия.

От приложения по делото Договор за прехвърляне на вземания, сключен на 30.03.2009г. между „Юробанк И Еф Джи България” АД и „Бългериън Ритейл Сървисиз” АД, като цеденти и „П.Л.” АД, като цесионер, се констатира, че на тази дата вземането срещу ответника И. е станало собственост на дружеството- ищец. Към договора е приложен Приемо- предавателен протокол, от който се констатира, че вземането спрямо П.Д.И. е станало собственост на „П.Л.” АД.

          По делото е прието и неоспорено от страните заключение на съдебно - счетоводната експертиза, съгласно което до 30.03.2009г. ответникът И. е превел за погасяване на кредита сумата от 207,55лв- за погасяване на главницата и за погасяване на лихви- сумата от 782,08 лв. или общ размер от 1227,50 лв. От заключението на вещото лице се констатира, че общият размер на дължимата от ответника главница, към датата на придобиване на вземането от страна на дружеството- ищец възлиза на сумата от 3792,45лв., договорната лихва към датата на сключване на договора за цесия възлиза на сума в размер на 68,65лв., а договорната закъснителна лихва  е в размер на 5783,33лв.

От събраните по делото доказателства безспорно се установи, че ответникът И. е получил потребителски кредит в размер на 4000,00лв. от „Българска пощенска банка”АД, като е започнал изплащане на погасителните вноски, но по- късно е прекъснал тяхното погасяване. Кредитът е станал предсрочно изискуем през месец април 2009г.

Следва искът срещу ответника И. да бъде уважен, като бъде признато за установено, че към датата на предявяване на заявление за издаване на заповед за изпълнение11.07.2013г., ответникът П.Д.И. дължи на „П.Л.” АД заплащането на главница по Договор за кредит в размер на 3792,45лв., договорна лихва в размер на 2367,71лв., дължима през периода от 19.10.2007г. до 13.06.2013г., ведно със законната лихва върху главницата, считано от датата на предявяване на заявлението за издаване на заповед за изпълнение по реда на чл. 410 от ГПК- 11.07.2013г. до окончателното изплащане на вземането.

Съдът счита, че с оглед изхода на делото и на основание чл. 78, ал.1 от ГПК, следва да бъде осъден ответникът да заплати на дружеството – ищец сторените по делото съдебно- деловодни разноски в общ размер на 922,81лв., представляваща сбор от държавна такса в размер на 123,20 лв., възнаграждение на вещото лице  размер на 150,00лв., както и юрисконсултско възнаграждение в размер на 649,61лв.

Така мотивиран и на основание чл.422 от ГПК, във вр. с чл.240, ал.1 и ал.2 от ЗЗД и чл.86 от ЗЗД Панагюрският районен съд

                  

Р Е Ш И :

 

ПРИЗНАВА за установено, че между „П.Л.” АД, с ЕИК- 175249461, със седалище и адрес на управление: град София, район Илинден, бул. „Кукуш” №2, представлявано от изпълнителния директор ЗБ и П.Д.И., с ЕГН- **********,***, съществува облигационно правоотношение, съгласно което П.Д.И. дължи на „П.Л.” АД, заплащането на главница в размер 3792,45лв. /три хиляди седемстотин деветдесет и два лева и 45 стотинки/, ведно с договорна лихва в размер на 2367,71лв./две хиляди триста шестдесет и седем лева и 71 стотинки/, дължима за периода от 19.10.2007г. до 13.06.2013г., ведно със законната лихва върху главницата, считано от датата на предявяване на заявлението за издаване на заповед за изпълнение-  11.07.2013г., до окончателното изплащане на вземането.

ОСЪЖДА П.Д.И., с ЕГН- **********,***, да заплати на „П.Л.” АД, с ЕИК- 175249461, със седалище и адрес на управление: град София, район Илинден, бул. „Кукуш” №2, представлявано от изпълнителния директор ЗБ, сторените по делото разноски в размер на 922,81лв./деветстотин двадесет и два лева и 81 стотинки/, представляваща сбор от държавна такса в размер на 123,20 лв./сто тридесет и два лева и 20 стотинки/, възнаграждение на вещото лице  размер на 150,00лв./сто и петдесет лева/, както и юрисконсултско възнаграждение в размер на 649,61лв./шестотин четиридесет и девет лева и 61 стотинки/.

Решението подлежи на въззивно обжалване пред Пазарджишки окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.

 

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: