РЕШЕНИЕ

 

№ 47 /03.04.2013 г., гр. Панагюрище

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

            ПАНАГЮРСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, в проведеното на двадесет и шести март две хиляди и тринадесета година открито заседание  в състав:

 

                                                                                              Председател:     Делчо Чопаринов,

 

с участието на секретаря П.З., като разгледа докладваното от съдията Чопаринов гр. дело № 108 по описа за 2013 г., за да се произнесе, взе предвид следното:   

 

            Производството е по реда на чл. 409, ал. 2 от ГПК.

Образувано е по молба на Й.Н.А., с ЕГН **********, с искане за издаване на дубликат от изпълнителен лист, издаден по одобрена от съда спогодба по НЧХД № 239 по описа на Панагюрския районен съд за 2009 г. В молбата се излагат твърдения, че след като е получил изпълнителният лист не е предприемал действия за принудително събиране на вземането му по него. При извършването на ремонт в дома му, е загубил първообраза на изпълнителния лист.

В съдебното заседание на 26.03.2013 г., чрез процесуалния си представител адв. К, от АК Пазарджик, поддържа искането си и пояснява изложените в молбата обстоятелства.

Ответникът по молбата Н.С.Г.,*** изразява становище по искането в съдебно заседание, като заявява знанието си за съществуването на задължението по издадения изпълнителен лист по НЧХД № 239/2009 г. и възраженията му се свеждат единствено до липсата на знание за начина, по който следва да плати задължението си. Не възразява да бъде издаден дубликат на изгубения изпълнителен лист.

По делото е приложено, като доказателство свършено НЧХД № 239/2009 г. по описа на Районен съд Панагюрище и е разпитан свидетеля Г Н К – майка на молителя, относно обстоятелствата по изгубването на първообразния изпълнителен лист.

Съдът, като съобрази становището на страните и ги обсъди във връзка с ангажираните по делото доказателства, намира за установено следното:

С протоколно определение, постановено от Районен съд Панагюрище на 09.11.2009 г., производството по НЧХД № 239/2009 г., е одобрена спогодба между подсъдимия Н.С.Г. и тъжителя и граждански ищец  - Й.Н.А., съгласно която Г. се е задължил да заплати на А., на две равни месечни вноски, считано от 09.11.2009 г., обезщетение за причинените му неимуществени вреди – болки и страдания, в резултат на нанесената му на 27.09.2009 г. лека телесна повреда, в размер на 500 лв. и обезщетение за нанесената му обида на 27.09.2009 г. – в размер на 200 лв., както и сумата от 362 лв. – разноски по делото. По молба на А. от 11.01.2010 г., Панагюрският районен съд е разпоредил да му бъде издаден изпълнителен лист, с мотиви, че Г. не е изпълнил задължението си за плащане в уговорения срок. Изпълнителния лист е издаден и получен от повереника на А. – адв. Р К – на 14.01.2010 г., видно от разписката му върху молбата. За издаването на изпълнителния лист е извършено надлежно отбелязване върху протокола от заседанието на съда, в който спогодбата е одобрена.

В настоящото производство молителят ангажира убедителни доказателства за факта на изгубването на оригинала на изпълнителния лист.

Ответникът по молбата не противопостави възражения по чл. 409, ал. 3 ГПК за погасяване на дълга въз основа на обстоятелства, настъпили след установяване на съществуването му. С оглед на това съдът приема, че не са налице законови пречки за уважаване на молбата за издаване на дубликат на изгубения изпълнителен лист.

Така мотивиран, съдът

 

                                   Р Е Ш И:

 

Да се издаде дубликат на изпълнителния лист, издаден по НЧХД № 239 по описа на Панагюрския районен съд за 2009 г. въз основа на протоколно определение от 09.11.2009 г. за одобряване на постигнатата между Й.Н.А., с ЕГН ********** и Н.С.Г., с ЕГН **********, спогодба за сумата от 1 062,00 (хиляда шестдесет и два) лева, представляваща сбор от 500,00 (петстотин) лева – обезщетение за причинените на Й.Н.А. неимуществени вреди – болки и страдания, в резултат нанесена му лека телесна повреда на 27.09.2009 г., 200,00 (двеста) лева – за нанесената му обида на 27.09.2009 г., и 362,00 (триста шестдесет и два) лева – разноски по делото.

Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд Пазарджик в двуседмичен срок от връчването му на страните.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ :