РАЙОНЕН СЪД - ГР.ПАНАГЮРИЩЕ
Справка за свършените дела
за периода от 2.4.2013г. до 2.4.2013г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 879/2012, I състав

Облигационни искове

ЕТ БУЦЕФАЛ-ЗДРАВКО КИРОВ

ВЮРТ ЛОГИСТИКС ЕООД

Председател и докладчик:
ДИАНА С. СТАТЕЛОВА

Решение от 2.4.2013г.

2

Гражданско дело No 30/2013, I състав

Развод по взаимно съгласие

С.П.П.

Р.П.П.

Председател и докладчик:
ЦВЯТКО Н. МАНГОВ

Решение от 2.4.2013г.
на основание чл.330, ал.3 от ГПК, Съдът   РЕШИ:  ДОПУСКА РАЗВОД между С.П.П.,***,с ЕГН-********** и Р.П.П.,***, с ЕГН-**********, като прекратява гражданския брак, сключен на 12.10.2008 г. в град Панагюрище, за което е съставен Акт за граждански брак № 0056/12.10.2008 г. на Община Панагюрище, поради СЕРИОЗНО И НЕПОКОЛЕБИМО ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ. УТВЪРЖДАВА постигнатото между молителите С.П.П.,***,с ЕГН-********** и Р.П.П.,***, с ЕГН-**********, споразумение относно последиците от развода, съгласно което: Издръжка между съпрузите не се дължи, тъй като и двамата са здрави и работоспособни.  Семейното жилище, находящо се в село
***, общ. Панагюрище, представляващо двуетажна масивна жилищна сграда, находяща се на ул. „***, лична собственост на молителя С.П.П., предоставя за ползване на С.П.П.. След прекратяване на брака, молителката Р.П.П. да носи брачното си фамилно име ГОСПОДОВА. ОСЪЖДА С.П.П.,***,с ЕГН-**********, да заплати по сметка на Панагюрския районен съд, в полза на бюджета на Съдебната власт, сумата 20,00 (двадесет) лева - представляваща окончателна ДТ по допускане на развода.  ОСЪЖДА Р.П.П.,***, с ЕГН-**********, да заплати по сметка на Панагюрския районен съд, в полза на бюджета на Съдебната власт, сумата 20,00 (двадесет) лева - представляваща окончателна ДТ по допускане на развода. Решението не подлежи на обжалване. 
В законна сила от 2.4.2013г.