Р Е Ш Е Н И Е

45

 

     02.04.2013г.

 

   ПАНАГЮРИЩЕ

 
 


          Номер                 Година                                           Град                                   

 

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ПАНАГЮРСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД

 

ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ

 
 


                                                                                                                 

 

Четиринадесети март

 

2013

 
                

на                                                                             Година                                      

 

в публично заседание в следния състав:

ДИАНА  СТАТЕЛОВА

 
                                                                    

                                         РАЙОНЕН СЪДИЯ:                                                                                                                                                                          

 

Н И

 
 


Секретар                                                        

 

като разгледа докладваното от                                                                                   

съдия СТАТЕЛОВА

 

879

 

2012

 
 


                                          гр.д.№                       по описа за                   год.,

 

за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Предявен е иск по смисъла на чл. 367 и следващи от  Търговския закон, във вр. с чл.86 от Закона за задълженията и договорите.

В молбата си ЕТ «БУЦЕФАЛ – З.К.» , със седалище и адрес на управление: гр.София, ж.к.»Банишора» бл.56, вх.В, ет.2, ап.38, представлявано от собственика и управител З.С.К., срещу «ВЮРТ ЛОГИСТИКС» ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр.Панагюрище, ул.»Нистор Ружеков» № 48, представлявано от управителя и едноличен собственик на капитала С.С.М., твърдят, че между ответника, като възложител и ЕТ -ищец, в качеството му на изпълнител, е сключен Договор за превоз на стоки, материализиран чрез заявка за транспорт № 220812/273 от 22.08.2012г., като дружеството «ВЮРТ ЛОГИСТИКС» ЕООД се е задължило да извърши транспортна услуга – превоз на стоки от град Гранзе – Република Германия до гр.Варна – Република България, със собствени превозни средства. Сочи се също, че получател на стоката е бил «МИЛКИ ГРУП БИО» ООД, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, представлявано от управителя Поли Пеева. В исковата молба ЕТ «БУЦЕФАЛ» твърдят, че възнаграждението на превозвача е следвало да се плати от ответника - в срок от 20 дни след представяне на оригинална фактура и ЧМР, че стоката е доставена. Сочи се, че транспортната услуга е извършена от ЕТ «БУЦЕФАЛ – З.К.» на 28.08.2012г., съобразно договореното, като за услугата е издадена данъчна фактура № 2072/23.08.2012г. на стойност 5400,00лв., с включен ДДС. Сочат още, че от изпращача и превозвача- ЕТ «БУЦЕФАЛ» е издаден един брой ЧМР под № 120 от 23.08.2012г., който е подписан без забележки от получателя «МИЛКИ ГРУП БИО» ООД на 29.08.2012г. В исковата молба се твърди, че издадената данъчна фактура и ЧМР са изпратени на 31.08.2012г. на ответника -«ВЮРТ ЛОГИСТИКС» ЕООД, като това е била датата, от която е започнал да тече срока за заплащане на договореното възнаграждение. В  исковата молба се твърди, че падежа на дължимата сума е настъпил на 20.09.2012г. и към момента на предявяване на исковата молба плащане не е извършено.

Ищците твърдят, че са провели неколкократни телефонни разговори и са изпратили писма до представляващия «ВЮРТ ЛОГИСТИКС» ЕООД, но задължението не е изплатено. Ищцовото дружество сочат също, че получателят на стоката- «Милки груп Био» ООД, са издали данъчна фактура № 1282/29.08.2012г., като притежават и платежно нареждане, от които може да се установи, че това дружество, в качеството им на краен получател на стоката, са заплатили на дружеството – ответник транспортната услуга, т.е. ответното дружество разполага с необходимите средства за заплащане на процесното задължение.

Молят съда да постанови решение, с което да признае за установено със сила на присъдено нещо, че «Вюрт Логистик» ЕООД дължи на ЕТ «Буцефал – З.К.»,  главница в размер на 5400,00лв., ведно със законната лихва, от датата на падежа-20.09.2012г. до окончателно изплащане на вземането, която сума представлява възнаграждение за извършена транспортна услуга на 28.08.2012г. за транспорт на стоки от Република Германия до Република България.

Молят да бъде допусната и назначена съдебно- счетоводна експертиза, при която вещото лице, след като се запознае с материалите по делото и направи проверка в счетоводните регистри на  ЕТ- ищец и дружеството – ответник да отговори на следните въпроси:1. Дали и как са отразени процесните фактури в счетоводните книги на страните по делото, редовно ли са водени счетоводните регистри, както и дали процесните фактури са отразени в дневниците за ДДС; 2. Задължено ли е било дружеството- ответник да осчетоводи получените фактури за изпълнение на задължението към ЕТ- ищец, а именно: Фактура № 2072/23.08.2012г. и фактура № 182/29.08.2012г.; 3. Извършено ли е плащане по Фактура № 2072/23.08.2012г. от дружеството- ответник на ЕТ- ищец; 4. Извършено ли е плащане по Фактура № 182/29.08.2012г. от «Милки груп Био» ООД на «Вюрт Логистикс» ЕООД.

Молят да бъдат допуснати до разпит трима души свидетели при режим на довеждане, като един от тях да бъде представител на «Милки груп Био»ООД, които да докажат изпълнението на задълженията по процесния договор за превоз.

Молят по настоящото гражданско дело да бъде допуснато прилагането на ч.гр. дело № 751/2012г. по описа на Районен съд Панагюрище.

Прилагат следните писмени доказателства в копие: Заявка за транспорт № 220812/273/22.08.2012г. до ЕТ „БУЦЕФАЛ – З.К.”; Фактура № 2072/23.08.2012г.; ЧМР от 23.08.2012г.; Фактура № 182/29.08.2012г.; Платежно нареждане за кредитен превод от 04.09.2012г.; Уведомително писмо от ПС 1510- София.

          В законоустановения срок дружеството – ответник не представят писмен отговор на исковата молба, не вземат становище по предявените искове.

В съдебно заседание, редовно призовани, законният представител на дружеството – ищец се явява лично. Поддържа исковата молба така, както е предявена. Моли, ако са налице законовите предпоставки, да бъде постановено неприсъствено решение.

Ответното дружество, представлявано от управителя С.С.М., редовно призовани, не се явяват в съдебно заседание, не изпращат представител, не депозират становище по иска.

Видно от редовно оформените съобщения в седалището на «ВЮРТ ЛОГИСТИКС» ЕООД, представляващият дружеството е получавал лично съобщенията и съдебните книжа и е надлежно уведомен какви биха били последиците от неспазването на сроковете за размяна на книжа и неявяването на представител на дружеството в съдебно заседание.

Съдът констатира, че са налице изискванията на чл. 238, ал.1 от ГПК- дружеството-ответник «ВЮРТ ЛОГИСТИКС» ЕООД не е депозирало отговор на исковата молба, не е взело становище по същата, не е представило доказателства, не е изпратило свой представител в първото по делото съдебно заседание и не е поискало делото да бъде разгледано в отсъствие на негов представител.

Съдът констатира, че на страните са указани последиците от неспазване на сроковете за размяна на книжа и неявяването на представител на дружеството в съдебно заседание.

С оглед приложените към исковата молба писмени доказателства, а именно: Заявка за транспорт № 220812/273/22.08.2012г. до ЕТ „БУЦЕФАЛ – З.К.”; Фактура № 2072/23.08.2012г.; ЧМР от 23.08.2012г.; Фактура № 182/29.08.2012г.; Платежно нареждане за кредитен превод от 04.09.2012г.; Уведомително писмо от ПС 1510- София, са налице изискванията на чл. 239, ал.1, т.1 и т.2 от ГПК.

Искът вероятно е основателен с оглед на твърдените в исковата молба обстоятелства, както и представените по делото писмени доказателства.

От кумулативното наличие на предпоставките, предвидени в ГПК и на основание чл. 124, във връзка с чл. 422 от ГПК, във връзка с чл. 361 и сл. от Търговския закон и чл. 86 от Закона за задълженията и договорите, следва да бъде прието за установено по отношение на дружеството – ответник «ВЮРТ ЛОГИСТИКС» ЕООД, че същото дължи на ЕТ «БУЦЕФАЛ – З.К.», главница в размер на 5400,00лв., ведно със законната лихва, от датата на падежа-20.09.2012г. до окончателно изплащане на вземането, която сума представлява възнаграждение за извършена транспортна услуга на 28.08.2012г. за транспорт на стоки от Република Германия до Република България, ведно със законната лихва, считано от датата на предявяване на исковата молба- 10.12.2012г. до окончателното изплащане на вземането.

Следва да бъде осъдено на основание чл.78, ал.1 от ГПК ответното дружество «ВЮРТ ЛОГИСТИКС» ЕООД да заплати на ЕТ «БУЦЕФАЛ – З.К.»,  сторените по делото разноски в размер на 256,00лв., която сума представлява сбор от държавна такса за издаване на обезпечителна заповед в размер на 40,00лв., ведно с държавна такса по настоящото гражданско дело в размер на 216,00лв.

Така мотивиран и на основание чл. 124, във връзка с чл. 422 от ГПК, във връзка с чл. 367 и сл. от Търговския закон, чл. 86 от Закона за задълженията и договорите и във връзка с чл. 239 от ГПК, Панагюрският районен съд

                  

Р Е Ш И :

                                                                          

ПРИЗНАВА за установено по отношение на «ВЮРТ ЛОГИСТИКС» ЕООД, с ЕИК- 201245385, със седалище и адрес на управление: гр.Панагюрище, ул.»Нистор Ружеков» № 48, представлявано от управителя и едноличен собственик на капитала С.С.М. и ЕТ «БУЦЕФАЛ – З.К.», с ЕИК- 126149696, със седалище и адрес на управление: гр.София, ж.к.»Банишора» бл.56, вх.В, ет.2, ап.38, представлявано от собственика и управител З.С.К., че между тях съществува облигационно правоотношение, при което «ВЮРТ ЛОГИСТИКС» ЕООД, с ЕИК- 201245385, със седалище и адрес на управление: гр.Панагюрище, ул.»Нистор Ружеков» № 48, представлявано от управителя и едноличен собственик на капитала С.С.М. дължи да заплати на ЕТ «БУЦЕФАЛ – З.К.», с ЕИК- 126149696, със седалище и адрес на управление: гр.София, ж.к.»Банишора» бл.56, вх.В, ет.2, ап.38, представлявано от собственика и управител З.С.К., сумата от 5400,00лв.(пет хиляди и четиристотин лева), която сума представлява възнаграждение за извършена транспортна услуга на 28.08.2012г. за транспорт на стоки от Република Германия до Република България, ведно със законната лихва, от датата на падежа на издадената фактура-20.09.2012г., до окончателно изплащане на вземането.

ОСЪЖДА «ВЮРТ ЛОГИСТИКС» ЕООД, с ЕИК- 201245385, със седалище и адрес на управление: гр.Панагюрище, ул.»Нистор Ружеков» № 48, представлявано от управителя и едноличен собственик на капитала С.С.М., да заплати на ЕТ «БУЦЕФАЛ – З.К.», с ЕИК- 126149696, със седалище и адрес на управление: гр.София, ж.к.»Банишора» бл.56, вх.В, ет.2, ап.38, представлявано от собственика и управител З.С.К., сторените по делото разноски в размер на 256,00лв.(двеста петдесет и шест лева), която сума представлява сбор от държавна такса за издаване на обезпечителна заповед в размер на 40,00лв.(четиридесет лева), ведно с държавна такса по настоящото гражданско дело в размер на 216,00лв.(двеста и шестнадесет лева).

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: