Р Е Ш Е Н И Е

 

73

 

26.04.2013г.

 

   ПАНАГЮРИЩЕ

 
 


       Номер                Година                                         Град                                   

 

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ПАНАГЮРСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД

 

ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ

 
 


                                                                                                                 

 

Двадесет и седми март

 

2013

 
                

на                                                                             Година                                      

 

в публично заседание в следния състав:

ДИАНА  СТАТЕЛОВА

 
                                                                    

                                         РАЙОНЕН СЪДИЯ:                                                                                                                                                                                                                              

НЕНКА ИВАНОВА

 
 

Секретар                                                        

 

като разгледа докладваното от                                                                                   

съдия СТАТЕЛОВА

 

55

 

2013

 
 


                                          гр.д.№                       по описа за                   год.,

 

за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по смисъла на чл.50 от Семейния кодекс.

          Предявена е молба от Г.С.С. и М.П.С. ***, със съдебен адрес: гр.Панагюрище, ул.»Теменуга» № 5 – младши адвокат Н.Ч.-Б. от ПзАК. Молителите сочат, че са сключили граждански брак на 26.09.2009г., за което е съставен Акт за граждански брак № 61/26.09.2009г. на Община Панагюрище. Твърдят, че по време на брака са установили различие в характерите си, нямат сходни интереси и не постигат разбирателство по много въпроси, като повече от две години са във фактическа раздяла и през този период не са поддържали връзка помежду си.

          Твърдят, че от брака  им няма родени деца.

          Сочат, че са стигнали до сериозно и непоколебимо решение за прекратяване на брака, без да се изследват мотивите и причините за искания от тях развод.

          Молят съда, да постанови решение, с което да бъде прекратен сключения помежду им граждански брак, като бъде одобрено подписаното и постигнато от тях споразумение по смисъла на чл. 51 от СК, което е в следния смисъл:

          Въпрос за местоживеенето, упражняването на родителските права, режима на лични контакти между родените от брака деца и другия родител, както и въпрос за размера на тяхната издръжка не се поставя, тъй като няма родени от брака деца.

          Молителите твърдят, че с оглед дългата фактическа раздяла, въпрос за ползване на семейното жилище, представляващо собственост на родителите на молителката М.П.С., не се поставя.

          Молителите сочат, че по време на брака не са придобивали недвижими имоти, нито ограничени вещни права върху недвижими имоти. Твърдят, че по време на брака е придобито движимо имущество – МПС – лек автомобил марка «Рено», модел «Меган Сценик», с ДК № СА 3937 ТА, със застрахователна стойност 400,00лв., който автомобил молителите се споразумяват да бъде придобит в изключителен дял от Г.С.С., като М.П.С. не претендира уравняване на дела си от този автомобил, тъй като е получила други движими вещи, представляващи СИО.

          Сочат, че по време на брака нито един от молителите не е упражнявал дейност като ЕТ. Съпрузите не са придобивали дружествени дялове, акции, облигации и други ценни книжа в търговски дружества.

          Молителите се споразумяват, че получените по време на брака кредити от банки ще бъдат погасявани от Г.С.С. така както са получени, а изтеглените по време на брака от М.П.С. кредити от банки ще бъдат погасявани от нея така, както са получени.

Съпрузите заявяват, че не са си правили дарения един на друг на особена стойност и, че чрез това споразумение уреждат всички свои имуществени отношения.

          Страните се споразумяват, че няма да си дължат издръжка един на друг.

          Страните се съгласяват след евентуално прекратяване на брака, молителката М.П.С. да носи предбрачното си фамилно име Ничева. 

Представят следните писмени доказателства в копие: Удостоверение за сключен граждански брак, издадено на 19.12.2011г. от Община Панагюрище,  въз основа на Акт за граждански брак № 61/26.09.2009г.; Свидетелство за регистрация на автомобил, част І-ва, № 800086469 от 03.07.2012г.; Удостоверение за застрахователна оценка № 74179 от 39.01.2013г. издадено от НДИ «Застраховане» АД; Удостоверение за родствени връзки № 1801 от 21.12.2012г.

          В съдебно заседание, редовно призовани, молителите се явяват лично и с процесуалния си представител – адвокат Н.Н.Ч.-Б. от Пазарджишка адвокатска колегия.

Видно от приложеното по делото Удостоверение за сключен граждански брак, издадено на 19.12.2011г. от Община Панагюрище, въз основа на Акт за сключен граждански брак № 61/26.09.20109г., Г.С.С. и М.П. Ничева са сключили граждански брак на 26.09.2009г., като съпругата е приела да носи фамилното име на съпруга си, като се именува М.П.С..

          От приложеното по делото Свидетелство за регистрация част І-ва на МПС, № 800086469 от 03.07.2012г. се констатира, че по време на брака си съпрузите са придобили лек автомобил марка «Рено», модел «Меган Сценик»,  с ДК № СА 3937 ТА.

Видно от приложеното по делото удостоверение за застрахователна оценка № 0074179 от 30.01.2013г., застрахователната оценка на придобития по време на брака автомобил възлиза на сумата от 400,00лв.

От извършената проверка на постигнатото споразумение, съдът констатира, че то е изчерпателно и законосъобразно, отговаря на изискванията на чл.51, ал.1 от СК, с него се уреждат всички въпроси, свързани с прекратяването на брака между молителите, чрез него са добре защитени интересите на всеки един от съпрузите. Споразумението не противоречи на морала и нормите на Семейния кодекс, поради което следва това споразумение да бъде утвърдено.

Съдът прие, че предявеният иск за развод по чл. 50 от СК е основателен.

Следва да бъде допуснат развод между Г.С.С. и М.П.С. по взаимно съгласие на страните.

На основание чл.6, т.3 от Тарифата за държавните такси, събирани от съдилищата по ГПК, съдът определи окончателния размер на държавната такса по молбата за развод да бъде 40,00 лв. и тъй като от приложената по делото вносна бележка е видно, че Г.С.С. е внесъл държавна такса в размер на 25,00лв. при предявяване на иска, а съгласно изложеното в съдебно заседание искане следва и двамата съпрузи, солидарно да поемат разноските в настоящото производство. Следва да бъде осъдена М.П.С. да внесе в полза на Държавата, по бюджета на Съдебната власт и по сметка на Районен съд Панагюрище допълнителна държавна такса в размер на 15,00лв.

На основание чл.7, т.1 от Тарифата за държавните такси, събирани от съдилищата по ГПК, тъй като придобива изцяло собствеността върху автомобил марка „Рено”, модел „Меган Сценик”,  с ДК СА 3937 ТА, следва да бъде осъден молителят Г.С.С. да заплати в полза на Държавата по бюджета на Съдебната власт и по сметка на Районен съд гр.Панагюрище сумата от 8,00лв., представляваща държавна такса върху  стойността на получавания от него дял от лекия автомобил.

Така мотивиран, на основание чл.330, ал.3 от ГПК във връзка с чл. 50 от СК, Панагюрският районен съд

 

Р Е Ш И:

 

ПРЕКРАТЯВА БРАКА, сключен между Г.С.С., с ЕГН-********** и М.П.С., с ЕГН-********** – съпрузи от гр.Панагюрище, със съдебен адрес: гр.Панагюрище, ул.»Теменуга» № 5 – младши адвокат Н.Ч.-Б. от ПзАК., като допуска РАЗВОД поради сериозно и непоколебимо взаимно съгласие на съпрузите.

УТВЪРЖДАВА постигнатото между Г.С.С., с ЕГН-********** и М.П.С., с ЕГН-********** – съпрузи от гр.Панагюрище, със съдебен адрес: гр.Панагюрище, ул.»Теменуга» № 5 – младши адвокат Н.Ч.-Б. от ПзАК, споразумение относно последиците от прекратяването на брака, съгласно което:

Въпрос за упражняването на РОДИТЕЛСКИТЕ ПРАВА спрямо роденото от брака дете, за неговото местожителство, режимът на лични отношения с другия родител и размерът на дължимата издръжка не се поставя, тъй като няма родени от брака деца.

Имуществени отношения - По време на брака съпрузите не са придобивали недвижими имоти, нито ограничени вещни права върху недвижими имоти.

Придобитият по време на брака лек автомобил марка «Рено», модел «Меган Сценик», с ДК № СА 3937 ТА, със застрахователна стойност 400,00лв.(четиристотин лева), става изключителна собственост на Г.С.С., с ЕГН-**********, като М.П.С., с ЕГН-********** е получила други движими вещи, представляващи СИО, за уравнение на своя дял.

Полученият по време на брака кредит Г.С.С. ще погасява лично.

Получените по време на брака кредити от банка ще бъдат погасявани от М.П.С. така, както са получени.

Съпрузите няма да си дължат издръжка един на друг.

По време на брака съпрузите не са ставали ЕТ, не са придобивали право на собственост върху дружествени дялове, акции, облигации или други ценни книжа, не са получавали дарения на особена стойност един от друг или от роднините на другия съпруг.

С оглед дългата фактическа раздяла, въпрос за СЕМЕЙНОТО ЖИЛИЩЕ, собственост на родителите на молителката М.П.С., не се поставя.

След  прекратяване на брака, М.П.С. да носи предбрачното си фамилно име – НИЧЕВА.

ОСЪЖДА М.П.С.,***, със съдебен адрес: гр.Панагюрище, ул.»Теменуга» № 5 – младши адвокат Н.Ч.-Б. от ПзАК да ЗАПЛАТИ в полза на Държавата, по бюджета на Съдебната власт и по сметка на Районен съд Панагюрище допълнителна държавна такса за постановяване на настоящото решение в размер на 15,00лв. /петнадесет лева/.

ОСЪЖДА Г.С.С.,***, със съдебен адрес: гр.Панагюрище, ул.»Теменуга» № 5 – младши адвокат Н.Ч.-Б. от ПзАК да ЗАПЛАТИ в полза на Държавата, по бюджета на Съдебната власт и по сметка на Районен съд Панагюрище допълнителна държавна такса върху придобитото от него движимо имущество в размер на 8,00лв. /осем лева/.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: