Р Е Ш Е Н И Е

 

74

 

26.04.2013г.

 

   ПАНАГЮРИЩЕ

 
 


       Номер                Година                                         Град                                   

 

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ПАНАГЮРСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД

 

ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ

 
 


                                                                                                                 

 

Двадесет и седми март

 

2013

 
                

на                                                                             Година                                      

 

в публично заседание в следния състав:

ДИАНА  СТАТЕЛОВА

 
                                                                    

                                         РАЙОНЕН СЪДИЯ:                                                                                                                                                                                                                              

НЕНКА ИВАНОВА

 
 

Секретар                                                        

 

като разгледа докладваното от                                                                                   

съдия СТАТЕЛОВА

 

903

 

2012

 
 


                                          гр.д.№                       по описа за                   год.,

 

за да се произнесе, взе предвид следното:

 

          Производството е по смисъла на чл.50 от Семейния кодекс.

          Предявена е молба от М.П. Брадестилова и П.К.Б. ***, със съдебен адрес: град София, ул. «Цар Асен» № 16, ет. 4 – адвокат Н.К. от Пазарджишка АК. В молбата се сочи, че молителите са сключили граждански брак на 18.08.2001 г., в град Панагюрище, като от брака си имат родено едно малолетно дете  - Нелина Петкова Брадестилова на 12 години. Сочат, че семейно жилище на съпрузите е било етаж от къща, с административен адрес: град Панагюрище, ул. «Делчо Наплатанов» № 9, представляващо съсобственост между роднините на съпруга, в която той също притежава идеална част.

Молителите твърдят, че съвместният им живот се е оказал невъзможен, а бракът им е дълбоко и непоправимо разстроен, като съществува само формално. Сочат, че първоначално между тях са се пораждали спорове от семейно-битов характер, които по-късно са прерастнали в скандали. Считат, че бракът им е изпразнен от своето съдържание и следва да бъде прекратен, като са достигнали до сериозно и непоколебимо решение бракът им да бъде прекратен по взаимно съгласие.

Молят съда да постанови решение, с което да бъде прекратен брака между молителите, като бъде утвърдено постигнатото от тях споразумение по смисъла на чл. 51 от СК, което е в следния смисъл:

Упражняването на родителските права върху роденото от брака малолетно дете Нелина Петкова Брадестилова да се възложи на молителката М.П. Брадестилова, като молителят П.К.Б. да има право да взема детето при себе си всяка събота и неделя от седмицата, с преспиване, от 17,00 часа в петък до 18,00 часа в неделя, както и 30 дни през лятната ваканция, които не съвпадат с годишния отпуск на майката, по два дни за Коледните и Великденските празници, както и по пет дни през зимните и пролетните ваканции. Молителите се споразумяват, че П.К.Б. може да осъществява лични контакти с детето и извън определените в споразумението дни, когато важни обстоятелства налагат това и същите са в интерес на детето.

За местожителство на малолетната Нелина Петкова Б. молителите се споразумяват да бъде определено местожителството на нейната майка и законен представител М.П. ***.

За месечна издръжка на малолетната Нелина Петкова Брадестилова страните по делото се споразумяват П.К.Б. да заплаща издръжка в размер на 80,00 лв., платими до 1-во число на месеца, за който издръжката се отнася, ведно със законната лихва върху всяка закъсняла вноска, считано от датата на влизане на решението за прекратяване на брака в сила, до настъпване на обстоятелства, обуславящи изменението или прекратяването на издръжката.

Молителите се споразумяват, че семейното жилище, представляващо етаж от къща с административен адрес: град Панагюрище, ул. „Делчо Наплатанов” № 9, остава за ползване на М.П. Брадестилова, като П.К.Б. заявява, че е напуснал семейното жилище и няма претенции относно неговото ползване.

Молителите заявяват, че нямат недвижими имоти в режим на СИО, а притежаваните недвижими вещи са поделени извънсъдебно.

Съпрузите декларират, че нямат регистрирани фирми като ЕТ, както и съвместни участия в търговски дружества и влогове, придобити по време на брака.

Съпрузите сочат, че не притежават придобити по време на брака МПС.

Молителите се споразумяват да не си дължат издръжка помежду си.

След евентуално допускане на развода, молителката М.П. Брадестилова да продължи да носи брачното си фамилно име-  Брадестилова.

Съпрузите се споразумяват, че разноските по делото ще се поемат поравно и от двамата.

Представят следните писмени доказателства: Удостоверение за сключен граждански брак, серия УС-0, № 213259, издадено на 18.08.2001 г.  от Община Панагюрище, въз основа на Акт за граждански брак № 42/18.08.2001 г.; удостоверение за раждане серия УС-0 № 348570, издадено на 28.12.2001 г. от Община Панагюрище, въз основа на Акт за раждане № 226/28.12.2001 г.; Декларация за семейно и материално положение и имотно състояние на П.К.Б.; Декларация за семейно и материално положение и имотяно състояние на М.П. Брадестилова; нотариален акт за прехвърляне на недвижим имот срещу гледане и издръжка № 21, том І, н.д. № 47/1979 г. по описа на Панагюрския РС за нотариалните дела.

По делото е представен социален доклад изх. № ЗД 07-11/001 от 17.01.2013 г. на Дирекция «Социално подпомаган»- Панагюрище, в който се сочи, че молителката М.П. Брадестилова е със средно-специално образование, придобито в ТМТ «Никола Белопитов» град Панагюрище – специалност «Оптика», като работи като касиер-аранжор в «БИЛЛА» - град Панагюрище, на постоянен трудов договор, като декларира месечен доход в размер на 400,00 лв. М.П. Брадестилова е в много добри взаимоотношения със своята майка Н. Домусчиева и със своя баща Петър Домусчиев.

Според социалния доклад молителят П.К.Б. е със средно-специално образование със специалност «Технология на минните производства», придобита в ТМП «Иван Манев» град Панагюрище, като работи в «ЕЛЦИ» ЕООД -град Панагюрище на постоянен трудов договор, с месечно трудово възнаграждение в размер на 530,00 лв.

От посещението, извършено в семейното жилище, с административен адрес: град Панагюрище, ул. «Делчо Наплатанов» № 7, социалните работници са констатирали, че същото представлява триетажна масивна жилищна сграда, като всеки етаж е с различен собственик. Семейството на малолетната Нелина живее на първия етаж, който се състои от всекидневна с кухненски бокс, спалня, детска, баня с тоалетна, като към момента на посещението етажът се ремонтира. Детската стая е съхранена, а всекидневната и кухненския бокс са напълно използваеми. Сочи се, че в жилището има добра битова хигиена

В социалния доклад е посочено, че малолетната Нелина Петкова Брадестилова е ученичка в 5 «а» клас на СОУ «Нешо Бончев»- град Панагюрище и има добър успех и поведение. Същата умее да общува със своите връстници. С лекота общува с възрастни и приятели.

          В съдебно заседание, редовно призовани, молителите се явяват лично и с процесуалния си представител – адвокат Н.К. от Пазарджишка адвокатска колегия.

Видно от приложеното по делото Удостоверение за сключен граждански брак серия УС-0 № 213259, издадено на 18.08.2001 г. от Община Панагюрище , въз основа на Акт аз граждански брак № 42 от 18.08.2001 г. П.К. Брадистилов и М.П. Домусчиева,  са сключили граждански брак на 18.08.2001 г., като съпругата е приела да носи фамилното име на съпруга си, като се именува М.П.Б..

          От приложеното по делото удостоверение за раждане серия УС № 348570 издадено на 28.12.2001 г. от Община Панагюрище, въз основа на Акт за раждане № 226 от 28.12.2001 г., роденото от брака дете Нелина Петкова Брадестилова е малолетно.

Видно от приложения по делото нотариален акт за прехвърляне на недвижим имотя срещу задължение за гледане № 21, том І, нот.д. № 47 от 1979 г. по описа на Панагюрския РС за нотариалните дела, семейното жилище представлява  наследствен имот на молителя П.К. Брадистилов.

От извършената проверка на постигнатото споразумение, съдът констатира, че то е изчерпателно и законосъобразно, отговаря на изискванията на чл.51, ал.1 от СК, с него се уреждат всички въпроси, свързани с прекратяването на брака между молителите, чрез него са добре защитени интересите на роденото от брака малолетно дете, както и  на всеки един от съпрузите. Споразумението не противоречи на морала и нормите на Семейния кодекс, поради което следва това споразумение да бъде утвърдено.

Съдът прие, че предявеният иск за развод по чл. 50 от СК е основателен.

Следва да бъде допуснат развод между М.П.Б.  и П.К. Брадистилов по взаимно съгласие на страните.

На основание чл.6, т.3 от Тарифата за държавните такси, събирани от съдилищата по ГПК, съдът определи окончателния размер на държавната такса по молбата за развод да бъде 40,00 лв. и тъй като от приложената по делото вносна бележка е видно, че П.К. Брадистилов е внесъл държавна такса в размер на 25,00лв. при предявяване на иска, а съгласно изложеното в съдебно заседание искане следва и двамата съпрузи, солидарно да поемат разноските в настоящото производство. Следва да бъде осъдена М.П.Б. да внесе в полза на Държавата, по бюджета на Съдебната власт и по сметка на Районен съд Панагюрище допълнителна държавна такса в размер на 15,00лв.

На основание чл.7, т.1 от Тарифата за държавните такси, събирани от съдилищата по ГПК,, следва да бъде осъден молителят П.К. Брадистилов да заплати в полза на Държавата по бюджета на Съдебната власт и по сметка на Районен съд гр.Панагюрище сумата от 57,60 лв., представляваща  държавна такса върху дължимата за малолетната му дъщеря месечна издръжка.

Така мотивиран, на основание чл.330, ал.3 от ГПК във връзка с чл. 50 от СК, Панагюрският районен съд

 

Р Е Ш И:

 

ПРЕКРАТЯВА БРАКА, сключен между М.П.Б., с ЕГН-**********,***«Делчо Наплатанов» № 9 и П.К. Брадистилов, с ЕГН-**********,***«Делчо Наплатанов» № 9, със съдебен адрес: град София, ул. «Цар Асен» № 16, ет. 4 – адвокат Н.К. от Пазарджишка АК, като допуска РАЗВОД поради сериозно и непоколебимо взаимно съгласие на съпрузите.

УТВЪРЖДАВА постигнатото между М.П. Брадестилова, с ЕГН-**********,***«Делчо Наплатанов» № 9, и П.К.Б., с ЕГН-**********,***«Делчо Наплатанов» № 9, със съдебен адрес: град София, ул. «Цар Асен» № 16, ет. 4 – адвокат Н.К. от Пазарджишка АК, споразумение относно последиците от прекратяването на брака, съгласно което:

ВЪЗЛАГА упражняването на РОДИТЕЛСКИТЕ ПРАВА върху малолетното родено от брака дете Нелина Петкова Брадестилова, с ЕГН-**********, на М.П.Б., с ЕГН-**********,  като П.К. Брадистилов да има право да осъществява личните си контакти с детето по разширен режим, а именно: да го взема при себе си всяка събота и неделя от месеца, както и 30 дни през лятната ваканция, които не съвпадат с отпуска на  майката, ведно с два дни за Коледа и 2 дни през Великденските празници, както и по 5 дни през зимните и пролетните ваканции на детето.

П.К. Брадистилов да има право да осъществява лични контакти с малолетната Нелина Петкова Б. и извън определените в настоящото споразумение дни, когато важни обстоятелства налагат това и тези срещи са в интерес на детето.

ОПРЕДЕЛЯ за местожителство на малолетната Нелина Петкова Б., с ЕГН-**********, местожителството на нейната майка и законен представител М.П.Б.,***.

ЗА ИЗДРЪЖКА на малолетната Нелина Петкова Б., с ЕГН-**********, П.К. Брадистилов, с ЕГН-**********,***«Делчо Наплатанов» № 9 да заплаща чрез нейната майка и законен представител М.П.Б. с ЕГН-**********,***«Делчо Наплатанов» № 9 месечна издръжка в размер на 80,00 (осемдесет) лв., ведно със законната лихва върху всяка закъсняла вноска, считано от датата на влизане в сила на настоящото решение, до настъпване на обстоятелства, обуславящи изменението или прекратяването на издръжката, като същата бъде платима до 1-во число на месеца, за който се отнася.

Имуществени отношения - По време на брака съпрузите не са придобивали недвижими имоти, нито ограничени вещни права върху недвижими имоти, както и моторни-превозни средства.

Полученият по време на брака от П.К. Брадистилов кредит ще бъде погасяван само и единствено от П.К. Брадистилов.

Съпрузите няма да си дължат издръжка един на друг.

По време на брака съпрузите не са ставали ЕТ, не са придобивали право на собственост върху дружествени дялове, акции, облигации или други ценни книжа, не са получавали дарения на особена стойност един от друг или от роднините на другия съпруг.

СЕМЕЙНОТО ЖИЛИЩЕ, с административен адрес: град Панагюрище, ул. «Делчо Наплатанов» № 9, остава за ползване от М.П.Б. и роденото от брака дете.

След  прекратяване на брака, М.П.Б. да носи брачното си фамилно име – Б..

ОСЪЖДА М.П.Б., с ЕГН-**********,***«Делчо Наплатанов» № 9,  да ЗАПЛАТИ в полза на Държавата, по бюджета на Съдебната власт и по сметка на Районен съд Панагюрище допълнителна държавна такса за постановяване на настоящото решение в размер на 15,00лв. /петнадесет лева/.

ОСЪЖДА П.К. Брадистилов, с ЕГН-**********,***«Делчо Наплатанов» № 9 да ЗАПЛАТИ в полза на Държавата, по бюджета на Съдебната власт и по сметка на Районен съд Панагюрище  сумата 57,60 (петдесет и седем лв. и 60 ст.) лв., представляваща държавна такса върху дължимата за малолетната му дъщеря месечна издръжка.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: