Р Е Ш Е Н И Е

72

 

       26.04.2013г.

 

   ПАНАГЮРИЩЕ

 
 


          Номер                 Година                                           Град                                   

 

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ПАНАГЮРСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД

 

ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ

 
 


                                                                                                                 

 

Двадесет и осми март

 

2013

 
                

на                                                                             Година                                      

 

в публично заседание в следния състав:

ДИАНА  СТАТЕЛОВА

 
                                                                    

                                         РАЙОНЕН СЪДИЯ:                                            

                                                                                                                                                   

Н И
Н

 
 

Секретар                                                        

 

като разгледа докладваното от                                                                                   

съдия СТАТЕЛОВА

 

483

 

2012

 
 


                                          гр.д.№                       по описа за                   год.,

 

за да се произнесе, взе предвид следното:

 

          Предявен е иск по смисъла на чл. 422 от ГПК, във връзка с чл.318 от Търговския закон и във вр. с чл.86 от Закона за задълженията и договорите.

В исковата молба, предявена от «ГПН-АВТО» ЕООД, със седалище и адрес на управление: град Панагюрище, ул. «Делчо Спасов» бл. 16, вх. «Б», ап.2, представлявано от управителя ГСД, със съдебен адрес: град Пазарджик, ул. «Цар Самуил» № 28, кантора № 10 – чрез адвокат И.К. от Пазарджишка АК, срещу «ХЕРМЕС-91» ЕООД, със седалище и адрес на управление: град Панагюрище, ул. «Генерал Дендевил» № 8, представлявано от управителя Н.Д. се сочи, че ответникът «ХЕРМЕС-91» ЕООД е получил доставка – превоз на стоки, за който превоз са издадени фактури № 0753/30.11.2011 г. и № 0763/03.10.2011 г. В исковата молба се сочи, че стойността на осъществения по тези фактури превоз е в общ размер на 9 953,00 лв., от които 9 446,00 лв. представляват главница, ведно с мораторна лихва в размер на 507,00 лв., считано от 03.10.2011 г. до 09.05.2012 г. – датата на която е предявено заявление за издаване на заповед за изпълнеине по реда на чл. 410 от ГПК.

Сочат, че след подаване на заявление по смисъла на чл. 410 от ГПК в Панагюрския районен съд е образувано Ч.гр.д. № 351/2012 г. по описа на Районен съд Панагюрище и е издадена Заповед за изпълнение, срещу която дружеството-длъжник е предявило възражение.

Молят съда да постанови решение, с което да приеме за установено, че между дружеството-ищец и дружеството-ответник съществува облигационно правоотношение, съгласно което «ХЕРМЕС-91» ЕООД дължи на «ГПН-АВТО» ЕООД заплащането на сума в общ размер на 9 953,00 лв., от които 9 446,00 лв. представляват главница, ведно с мораторна лихва в размер на 507,00 лв., считано от 03.10.2011 г. до 09.05.2012 г. – датата, на която е предявено заявление за издаване на заповед за изпълнеине по реда на чл. 410 от ГПК, ведно със законната лихва върху тази главница, считано от 10.05.2012 г. – датата на предявяване на заявлението до окончателното изплащане на вземането.

Претендират сторените съдебно-деловодни разноски.

Молят по настоящото гр.дело да бъде приложено Ч.гр.д. № 351/2012 г. по описа на Панагюрския районен съд.

Молят, след писмения отговор на дружеството- ответник, да им бъде дадена възможност да ангажират и други доказателства.

В законоустановения срок дружеството-ответник представят писмен отговор на предявената искова молба, в който твърдят, че оспорват иска по основание и по размер, тъй като приложените две фактури не са подписани от управителя на дружеството-ответник и не са осчетоводени в това дружество. Твърдят, че оспорват цитираните по-горе фактури, тъй като от тях не може да се разбере кога са извършени превозите, колко на брой са били те и по какъв начин са изчислени претендираните суми. В отговора на исковата молба се твърди, че при транспорт на бетон от дружеството-ответник за съответния потребител, всеки курс се съпровожда от експедиционна бележка, от която става ясно кой е изпращачът, кой е получателят на бетона, какъв е видът на превоза, посочена е идентификация на камиона, името на шофьора, датата и часа на осъществявания превоз, като водачът на съответното товарно МПС има изготвен пътен лист. Представляващият дружеството-ответник твърди, че по този начин се осъществява контрол върху  търсените суми във фактурите, които изплаща. Твърди още, че без наличието на първични документи е отказал да подпише приложените от ищеца фактури, тъй като той не може да докаже основателността на своето искане с налични първични счетоводни документи.

Моли съда да задължи дружеството- ищец да приложи към процесните фактури експедиционна бележка и пътни листове, за да може да се провери истинността на документите и направените от дружеството-ищец изчисления.

Сочи се, че от дружеството-ответник никога не са преговаряли за превоз, осъществяван на стойност 7,50 лв. за тон бетон.

В съдебно заседание, редовно призовани, управителя на дружеството-ищец се явява лично и с процесуалния си представител адвокат И.К. от ПзАК.

В съдебно заседание, редовно призовани, дружеството-ответник се представлява от управителя Н.Н.Д. и от процесуалния му представител адвокат НА от ПзАК.

Видно от приложената по делото справка за превоз на бетон, съставена от дружеството- ищец за месец юли 2011г., превозът на бетон за дружеството -ответник е било в направление с.Бъта, на посочените дати: 24.07.2011г.; 25.07.2011г.; 26.07.2011г. и 28.07.2011г.

По делото е приложена справка за превоз на бетон за месец август 2011г., от която се установява, че през месец август 2011г. общия размер на превозното възнаграждение за извършен от дружеството- ищец превоз възлиза на 1800 лв., а превоза на бетон за месец септември 2011г.- видно от приложената справка, възлиза на обща сума от 1325,00лв.

По делото е приложена фактура № 763/03.10.2011г. съставена от дружеството- ищец, от която се установява, че за превоз на бетон за месец юли, август и септември 2011г. общата стойност на превозните възнаграждения възлиза на сумата от 7092,00лв., с включен ДДС.

По делото е приложена и фактура № 761/26.07.2011г., от която се констатира, че за превоз на инертни материали и бетон, дружеството- ищец е фактурирало обща стойност 7354,80лв.

По делото е приложена товарителница № 114 с издател превозвача – «ГПН Авто» ЕООД, от която се констатира, че на 15.10.2011г. «Хермес-91» ЕООД са получили филц с общо тегло 26750 кг. От товарителница № 122/20.10.2011г. с изпращач «Бриз» ООД, дружеството -ответник «Хермес-91» ЕООД е получило доставка от превозвача «ГПН – Авто» на филц с тегло 26650 кг.

Видно от приложените по делото товарителница № 123/21.10.2011г., товарителница № 126/26.10.2011г., товарителница № 128/27.10.2011г. и товарителница № 129/28.10.2011г. се констатира, че «Хермес-91» е получавало чрез дружеството- ищец филц и пясък, като теглото на доставката варира между 26450 кг и 26700 кг. На всяка една от товарителниците се констатира, че е посочено мястото на натоварване и мястото на разтоварване, надлежно е посочен изпращача и получателя на доставката, като редовно е оформян и раздела за това с какъв автомобил, с какъв ДК№ и на коя дата е осъществен всеки конкретен превоз.

Видно от приложената по делото фактура № 753/30.11.2011г., дружеството- ищец надлежно е фактурирало превоза на бетон, както и превоза на филц – пясък, с общо количество от 160 тона, при единична цена от 7,50лв., като общата посочена стойност на доставката извършена от дружеството -ищец възлиза на сумата от 2354,00лв.

По делото е приложена фактура № 763/03.10.2011г., от която е видно, че общия размер на задължението за превоз на бетон към 30.11.2011г. възлиза на сумата от 2354,00лв. с включен ДДС.

По делото е приложена фактура № 761 на обща стойност 7354,80лв., която фактура съгласно приетото и неоспорено заключение на вещото лице, е надлежно заплатена през 2011г. от страна на дружеството -ответник.

По делото е приложена и експедиционна бележка, отя която е видно, че е доставен бетон с обем 3 куб.метра за обект Хижа «Пряслопа»..

По делото е приложена и експедиционна бележка № 1-3077-2, съставена на 08.08.2011г. за заявка № 2, от което се констатира, че 11225 кг бетон с обем 5 куб.метра, е доставена на обект -жилищна сграда с ОСД, а от експедиционна бележка № 1-3077-4 се констатира, че на 08.08.2011г. е доставен бетон сулфат в същата жилищна сграда.

По делото е прието и неоспорено заключение на съдебно -счетоводната експертиза, от което се констатира, че след справки в счетоводството на дружеството- ищец и дружеството- ответник, вещото лице въз основа на представените експедиционни бележки, издадени от бетоновия център на ответника за удостоверяване на факта на експедиране на продукция, със съответните показатели на бетона – неговия вид, обем, обект за който е предназначен, клиентът- купувач, начинът на експедиране – с какъв автомобил, водач, както и часът на експедиция, като вещото лице сочи, че експедиционните бележки съдържат подпис на експедитора, на шофьора и на приемащия продукцията се констатира, че за месец юли 2011г. общата стойност на извършените курсове от дружеството- ищец възлиза на сумата от 990,00лв.

Вещото лице сочи в заключението си, че от представените експедиционни бележки, включени в справката за месец август 2011г. на дружеството- ищец се установява, че общата стойност на извършения превоз възлиза на 370,00лв.

Вещото лице е проверило в счетоводството на дружеството -ответник регистрираните продажби на бетон и е констатирало от експедиционните бележки при дружеството- ответник, че през месец юли 2011г. са извършени курсове за превоз на обща стойност от 330,00лв. Вещото лице сочи в заключението си, че от описаните в справка за превоз на бетон при ищеца експедиционни бележки е установило, че общата стойност на направените през месец август 2011г. курсове възлиза на 370,00лв., а за месец септември 2011г. възлиза на обща стойност от 140,00лв. Вещото лице е заключило, че въз основа на справките за превоз на бетон извършен през месеците юли, август и септември 2011г. е издадена процесната фактура № 763/30.10.2011г. от страна на дружеството ищец.

Видно от заключението на вещото лице, дружеството -ищец е издавало едновременно фактури от два кочана. Единият кочан е започнат на 30.06.2011г. и е завършен на 05.04.2012г., като към този кочан принадлежи издадената факстура № 763/30.10.2011г., докато вторият кочан е започнат на 30.06.2011г. и е завършен на 23.12.2011г., като от него е издадена фактура № 753/30.11.2011г. Вещото лице сочи, че след като дружеството е регистрирано по ЗДДС няма пречка двата кочана да служат за едновременно издаване на фактури, като всички издадени фактури са включени в дневниците за продажби през съответните периоди на тяхното издаване. Вещото лице е констатирало след проверка в счетоводството на дружеството ищец, че за извършения превоз са издадени пътни листове с № 263, 264, 270, 271, 272. Установено е още, че след проверка в счетоводството и на двете дружества, не е констатирано плащане по процесната фактура № 753/30.11.2011г. Вещото лице е констатирало, че между двете дружества са се извършвали разплащания за осъществени услуги по фактури, издавани през периода 25.02.2011г. – 22.11.2011г., но в тези фактури не са включени услугите описани в процесните фактури, справки, експедиционни бележки, пътни листове и издадените във връзка с тях товарителници.

От събраните по делото доказателства безспорно се установи, че между страните са съществували множество договори за превоз, осъществявани от дружеството- ищец, през продължителен период от време, като двете дружества са реализирали тези договори в дух на взаимно разбирателсдтво и коректност. Установи се по безспорен начин, че осъществените превози през месец юли, август и септември 2011г. са били фактурирани през месеците октомври и ноември 2011г., чрез процесните по настоящото гражданско дело фактура № 763/03.10.2011г. и фактура № 753/30.11.2011г.

По делото безспорно се установи, че дружеството -ищец е фактурирало извършените от него превозни дейности на фактури от два кочана, което не противоречи на изискванията на ЗДДС.

От заключението на вещото лице се констатира по безспорен начин, че при ищеца се поддържа изрядно счетоводство и се издават всички необходими и съпътващи товара документи, а именно: товарителници, пътни листове, експедиционни бележки, издавани и подписвани при доставката на товара от дружеството ответник. По безспорен начин се установи също, че не е извършвано никакво плащане от страна на дружеството ответник на суми за превозите извършени чрез курсове отразени в процесните фактури. Обратно, установи се, че през периода на извмършване на разплащания е имало фактури издадени по-късно и заплатени от дружеството ответник, но не и процесните две фактури на обща стойност 9446,00лв.

Съдът счита, че следва да бъде уважен предявения установителен иск в неговия пълен размер – 9446,00лв. главница, ведно с мораторна лихва в размер на 507,00лв., считано от датата на издаване на фактурата-03.10.2011г. до датата на предявяване на заявление за издаване на заповед за изпълнение-09.05.2012г., ведно със законната лихва върху тази сума, считано от датата на предявяване на исковата молба до окончателното изплащане на вземането.

С оглед изхода на делото и на основание чл.78, ал.1 от ГПК, следва да бъде осъдено дружеството-ответник да заплати на дружеството-ищец сторените съдебно-деловодни разноски в размер на 724,06лв., която сума представлява сбор от адвокатско възнаграждение в размер на 350,00лв. и държавна такса в размер на 199,06лв., както и сумата от 175,00лв. –възнаграждение за вещо лице.

С оглед горното и на основание чл. 422 от ГПК, във връзка с чл.318 от Търговския закон и във вр. с чл.86 от Закона за задълженията и договорите, Панагюрския районен съд,

 

Р Е Ш И:

 

ПРИЕМА за установено по отношение на  «ГПН-АВТО» ЕООД, с ЕИК: 112580850, със седалище и адрес на управление: град Панагюрище, ул. «Делчо Спасов» бл. 16, вх. «Б», ап.2, представлявано от управителя ГСД, със съдебен адрес: град Пазарджик, ул. «Цар Самуил» № 28, кантора № 10 – чрез адвокат И.К. от Пазарджишка АК и «Хермес - 91» ЕООД, с ЕИК-112591131, със седалище и адрес на управление: гр.Панагюрище, ул.»Ген.Дендевил» № 8, представлявано от управителя Н.Н.Д., че между двете дружества съществува облигационно правоотношение, съгласно което «Хермес - 91» ЕООД, с ЕИК-112591131, със седалище и адрес на управление: гр.Панагюрище, ул.»Ген.Дендевил» № 8, представлявано от управителя Н.Н.Д. дължи на «ГПН-АВТО» ЕООД, с ЕИК: 112580850, със седалище и адрес на управление: град Панагюрище, ул. «Делчо Спасов» бл. 16, вх. «Б», ап.2, представлявано от управителя ГСД, със съдебен адрес: град Пазарджик, ул. «Цар Самуил» № 28, кантора № 10 – чрез адвокат И.К. от Пазарджишка АК, заплащането на сумата от – 9446,00лв.(девет хиляди четиристотин четиридесет и шест лева) главница, ведно с мораторна лихва в размер на 507,00лв.(петстотин и седем лева), считано от датата на издаване на фактурата-03.10.2011г. до датата на предявяване на заявление за издаване на забоповед за изпълнение-09.05.2012г., ведно със законната лихва върху тази сума, считано от датата на предявяване на исковата молба до окончателното изплащане на вземането.

ОСЪЖДА «Хермес - 91» ЕООД, с ЕИК-112591131, със седалище и адрес на управление: гр.Панагюрище, ул.»Ген.Дендевил» № 8, представлявано от управителя Н.Н.Д. ДА ЗАПЛАТИ на  «ГПН-АВТО» ЕООД с ЕИК: 112580850, със седалище и адрес на управление: град Панагюрище, ул. «Делчо Спасов» бл. 16, вх. «Б», ап.2, представлявано от управителя ГСД, със съдебен адрес: град Пазарджик, ул. «Цар Самуил» № 28, кантора № 10 – чрез адвокат И.К. от Пазарджишка АК, сторените съдебно деловодни разноски, възлизащи на сумата от 724,06лв.(седемстотин двадесет и четири лева и 6 стотинки), която сума представлява сбор от адвокатско възнаграждение в размер на 350,00лв.(триста и петдесет лева) и държавна такса в размер на 199,06лв.(сто деветдесет и девет лева и 6 стотинки), както и сумата от 175,00лв.(сто седемдесет и пет лева) – възнаграждение за вещо лице.

Решението подлежи на въззивно обжалване пред Пазарджишкия окръжен съд в двуседмичен срок от датата на получаване на съобщението, че решението е изготвено с мотивите.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: