Р Е Ш Е Н И Е

 

67

 

 22.04.2013 г.

 

   ПАНАГЮРИЩЕ

 
 


    Номер                 Година                                        Град                                   

 

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ПАНАГЮРСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД

 

ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ

 
 


                                                                                                                 

 

2013

 

Девети април

 
                

на                                                                             Година                                      

 

в публично заседание в следния състав:

ЦВЯТКО МАНГОВ

 
                                                                    

                                         РАЙОНЕН СЪДИЯ:                                            

 

                                                                                                                                                                                 

Н С

 
 

Секретар                                                        

 

като разгледа докладваното от                                                                                   

784

 

съдия МАНГОВ

 

2012

 
 


                                      гр.д.№                   по описа за                   год.,

 

за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Предявен е иск за делба на недвижими имоти по смисъла на чл. 341 от ГПК във връзка с чл. 34 от ЗС.

В исковата си молба Д.Н.К.,***, Д.И.П.,*** и А.Г. ***, против Н.Г.П., Н.С.П.,***, А.С.Ч. *** и Н.С.П.,***, твърдят, че в наследство от Н.С.П., бивш жител ***, починал на 12.05.1989 г. е оставил следните земеделски земи, признати и възстановени от Поземлена комисия Панагюрище, в землището на село Бъта, община Панагюрище, както следва:

1/ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор - 55302.228.72 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Панагюрище, одобрени със Заповед № Р Д-18-3 9/17.07.2012 год. на Изпълнителния директор на АГКК и съгласно актуална скица на поземления имот №7982/04.11.2012 год. издадена от Службата по геодезия, картография и кадастър - гр.Пазарджик, с адрес на поземления имот: гр.Панагюрище, местност "МУРДЖОВ ЛЕЩАК", с площ от 3451кв.м., с трайно предназначение на територията: ЗЕМЕДЕЛСКА, с начин на трайно ползване- НИВА, при граници и съседи : 55302.228.51; 55302.228.73; 55302.228.5; 55302.228.6; 55302.228.71.

2/ ПОЗЕМЛЕН ЗЕМЕДЕЛСКИ ИМОТ- НИВА в местността "ВЪРБИШКИ ДОЛ 2" в землището на с.Бъта, с ЕКАТТЕ 07572, община Панагюрище, област Пазарджик с площ от 2.566 дка /два декара и петстотин шестдесет и шест квадратни метра/, "ПЕТА" категория, съставляващ имот №003083 /три хиляди осемдесет и три/ по плана за земеразделяне при граници и съседи : №003081, Овощна градина на Н.Г.П. и др.; №003408, Полски път на Община Панагюрище; №003402, Полски път на Община Панагюрище; №003082, Овощна градина на наел. на А К П..

З/ ПОЗЕМЛЕН ЗЕМЕДЕЛСКИ ИМОТ- НИВА в местността "ГРАДИНИТЕ" в землището на с.Бъта с ЕКАТТЕ 07572, община Панагюрище, област Пазарджишка с площ от 1.235 дка /един декар двеста тридесет и пет квадратни метра/, "ШЕСТА" категория, съставляващ имот №007016 /седем хиляди и шестнадесет/ по плана за земеразделяне при граници и съседи : №007015, Нива наел. на П С Н /С./; №007014, Нива на Н П. Н; №000048, Полски път на Община Панагюрище; №007018, Нива наел. на Д. А Д; №007404, Полски път на Община Панагюрище.

4/ ПОЗЕМЛЕН ЗЕМЕДЕЛСКИ ИМОТ- НИВА в местността 'ТЕРЕНА 3" в землището на с.Бъта с ЕКАТТЕ 07572, община Панагюрище, област Пазарджишка с площ от 2.850 дка /два декара осемстотин и петдесет квадратни метра/, "ПЕТА" категория, съставляващ имот №016011 /шестнадесет хиляди и единадесет/ по плана за земеразделяне при граници и съседи : №000012, Път II кл. на Държавата; №016010, Н на А П. Н; №016401, Полски път на Община Панагюрище; №016015, Нива на Х И П..

5/ ПОЗЕМЛЕН ЗЕМЕДЕЛСКИ ИМОТ- НИВА в местността "КРАСЕН" в землището на с.Бъта с ЕКАТТЕ 07572, община Панагюрище, област Пазарджишка с площ от 4.275 дка /четири декара двеста седемдесет и пет квадратни метра/, "ШЕСТА" категория, съставляващ имот №030002 /тридесет хиляди и две/ по плана за земеразделяне при граници и съседи : №030202, Пасище, мера на Община Панагюрище; №000031, Полски път на Община Панагюрище; №030003, Нива наел. на Г К Ц; №030401, Полски път на Община Панагюрище; №030001, Нива на Д М С.

6/ ПОЗЕМЛЕН ЗЕМЕДЕЛСКИ ИМОТ- НИВА в местността "ТРЕБИЩЕТО" в землището на с.Бъта с ЕКАТТЕ 07572, община Панагюрище, област Пазарджишка с площ от 5.703 дка /пет декара седемстотин и три квадратни метра/, "ШЕСТА" категория, съставляващ имот №042006 /четиридесет и две хиляди и шест/ по плана за земеразделяне при граници и съседи : №042302, Гора в зем.земи на Община Панагюрище; №042303, Изоставена нива на Община Панагюрище; №042010, Нива наел. на Н Т. Н; №042009, Нива наел. на П К С; №042008, Нива наел. на С И. Ч; №042007, Нива наел. на Г М Г; №000078, Полски път на Община Панагюрище; №042005, Нива на ЙП. Н.

7/ ПОЗЕМЛЕН ЗЕМЕДЕЛСКИ ИМОТ- НИВА в местността "КРИВОЛЪКА 1в землището на с.Бъта с ЕКАТТЕ 07572, община Панагюрище, област Пазарджишка с площ от 3.417дка /три декара четиристотин и седемнадесет квадратни метра/, "ШЕСТА" категория,
съставляващ имот №043018 /четиридесет и три хиляди и осемнадесет/ по плана за земеразделяне                                    при граници и съседи : №043017, Нива наел. на К С К; №043206, Пасище, мера на Община Панагюрище; №000121, Овцеферма на Държавен поземлен фон-МЗГ; №043019, Нива наел. на Ангел С.А.;***.

8/ ПОЗЕМЛЕН ЗЕМЕДЕЛСКИ ИМОТ- ЛИВАДА в местността "КЛЕНА 2" в землището на с.Бъта с ЕКАТТЕ 07572, община Панагюрище, област Пазарджишка с площ от 1.620 дка /един декар шестстотин и двадесет квадратни метра/, "ШЕСТА" категория, съставляващ имот №056007 /петдесет и шест хиляди и седем/ по плана за земеразделяне при граници и съседи : №056040, Ливада наел. на Д.Г. А; №000313, Полски път на Община Панагюрище; №056041, Ливада наел. на НП. Н; №000314, Полски път на Община Панагюрище.

9/ ПОЗЕМЛЕН ЗЕМЕДЕЛСКИ ИМОТ- ИНДУСТР. КУЛТУРА в местността "СЕЙКОВЕЦ 2" в землището на с.Бъта с ЕКАТТЕ 07572, община Панагюрище, област Пазарджишка с площ от 3.798 дка /три декара седемстотин деветдесет и осем квадратни метра/, "ДЕВЕТА" категория, съставляващ имот №057131 /петдесет и седем хиляди сто тридесет и едно/ по плана за земеразделяне при граници и съседи : №057132, Индустр. Култура на В П Р; №057134, Индустр. Култура наел. на С В Г.; №057133, Индустр. Култура наел. на В Д С; №057417, Полски път на Община Панагюрище; №057128, Индустр. Култура наел. на Н Г.П.; №057130, Индустр. Култура наел. на Крум Г.П..

10/ ПОЗЕМЛЕН ЗЕМЕДЕЛСКИ ИМОТ- НИВА в местността "ЕЛОВЕЦ" в землището на с.Бъта с ЕКАТТЕ 07572, община Панагюрище, област Пазарджишка с площ от 4.273 дка /четири декара двеста седемдесет и три квадратни метра/, "ПЕТА" категория, съставляващ имот №070128 /седемдесет хиляди сто двадесет и осем/ по плана за земеразделяне при граници и съседи : №070133, Нива на К АЛ; №070134, Нива наел. на Н Д М; №070129, Нива наел. на З Г.С.;***, Нива наел. на Г КЛ.

11/ ПОЗЕМЛЕН ЗЕМЕДЕЛСКИ ИМОТ- НИВА в местността "КОСТЕНИЦА" в землището на с.Бъта с ЕКАТТЕ 07572, община Панагюрище, област Пазарджишка с площ от 10.450 дка /десет декара четиристотин и петдесет квадратни метра/, "ПЕТА" категория, съставляващ имот №071009 /седемдесет и една хиляди и девет/ по плана за земеразделяне при граници и съседи : №071010, Нива на М. А Г; №071007, Нива наел. на Х Р С; №071006, Нива наел. на И И Г; №071403, Полски път на Община Панагюрище.

12/ ПОЗЕМЛЕН ЗЕМЕДЕЛСКИ ИМОТ- НИВА в местността "КРАИЩЕТО-2" в землището на с.Бъта с ЕКАТТЕ 07572, община Панагюрище, област Пазарджишка с площ от 2.089 дка /два декара и осемдесет и девет квадратни метра/, "ШЕСТА" категория, съставляващ имот №075077 /седемдесет и пет хиляди и седемдесет и седем/ по плана за земеразделяне при граници и съседи : №075076, Нива на Д С Г; №075401, Полски път на Община Панагюрище; №075078, Н на С Н Р; №075088, Нива наел. на Р Д Ц и П Х Ц.

13/ ПОЗЕМЛЕН ЗЕМЕДЕЛСКИ ИМОТ- НИВА в местността "ДВОРИЩЕ" в землището на с.Бъта с ЕКАТТЕ 07572, община Панагюрище, област Пазарджишка с площ от 2.850 дка /два декара осемстотин и петдесет квадратни метра/, "ДЕВЕТА" категория, съставляващ имот №094057 /деветдесет и четири хиляди и петдесет и седем/ по плана за земеразделяне при граници и съседи : №094056, Нива на Й П. Н; №094405, Полски път на Община Панагюрище; №000403, Гор.стоп.тер. на МЗГ-ДЛ-Панагюрище; №094052, Нива наел. на С ИП..

14/ ПОЗЕМЛЕН ЗЕМЕДЕЛСКИ ИМОТ- ОВОЩНА ГРАДИНА в местността "АСОВИЦА" в землището на с.Бъта с ЕКАТТЕ 07572, община Панагюрище, област Пазарджишка с площ от 11.492 дка /единадесет декара четиристотин деветдесет и два квадратни метра/, "ШЕСТА" категория, съставляващ имот №097040 /деветдесет и седем хиляди и четиридесет/ по плана за земеразделяне при граници и съседи : №097039, Овощна градина наел. на НИ П.;***, Гор.стоп.тер. на МЗГ-ДЛ-Панагюрище; №097041, Овощна градина наел. на И П. Н; №097402, Полски път на Община Панагюрище.

15/ ПОЗЕМЛЕН ЗЕМЕДЕЛСКИ ИМОТ- ЗАЛЕСЕНА НИВА в местността "СЕЙКОВЕЦ 2" в землището на с.Бъта с ЕКАТТЕ 07572, община Панагюрище, област Пазарджишка с площ от 1.500 дка /един декар петстотин квадратни метра/, "ДЕВЕТА" категория, съставляващ имот №113002 /сто и тринадесет хиляди и две/ по плана за земеразделяне при граници и съседи : №113003, Залесена нива наел. на Ангел С.А.; №000260, Гор.стоп.тер. на МЗГ-ДЛ-Панагюрище; №113001, Залесена нива наел. на Г Н П.; №000260, Гор.стоп.тер. на МЗГ-ДЛ-Панагюрище.

Сочат, че тези съсобствени земеделски имоти не може да разделят доброволно, с оглед на което молят съда,  на основание чл.34 от ЗС да постанови решение за допускане до делба на горе посочените имоти между страните, при квоти 6/24 идеални части за Д.Н.К., 6/24 идеални части за Д.И.П., 3/24 идеални части за А.Г.П., 3/24 идеални части за Н.Г.П., 2/24 идеални части за Н.С.П., 2/24 идеални части за А.С.Ч. и 2/24 идеални части за Н.С.П..

Сочат писмени и гласни доказателства.

В съдебно заседание чрез адвокат-пълномощника си поддържат иска за делба. Молят съда да допусне до делба гореописаните земеделски земи, при квоти съгласно закона. Съображенията си излагат в писмени бележки.

Ответникът Н.Г.П., лично и чрез адвокат-пълномощника си, оспорва иска за делба. Твърди, че още приживе е извършена фактическа делба и всеки един от преките наследници е получил по съгласие на останалите земеделска земя, която притежава и това е станало във втората половина на две хилядната година. Оспорва иска за делба по отношение на поземлен имот – Нива в местността „Върбишки дол 2” с площ 2,566 декара, пета категория (овощна градина), като твърди, че  този имот е възстановен като нива и неправилно е поискан за делба като овощна градина. Твърди, че е придобил по давност този имот и той е негова изключителна собственост, тъй като го владее от м. декември 2000 г. Излага съображения в тази насока.

Ето защо моли съда, да постанови решение, с което да не допуска до делба горепосочения имот, тъй като се явява негова лична собственост, като придобит по давностно владение. В подкрепа на становището си сочи писмени и гласни доказателства. Съображенията си излага в писмени бележки по делото.

Останалите ответници не оспорват иска за делба.

Съдът като прецени приложените по делото писмени доказателства, становищата на страните поддържано в съдебно заседание, свидетелските показания на разпитаните по делото свидетели Л.Т.С. и М.Г.Д., както и свидетелите М.П.М. и Станьо Александров Г., прие за установено следното:

По делото няма спор, че общият наследодател Н.С.П., е бивш жител *** и е починал на 12.05.1989 г., като е оставил за свои законни наследници Т Н. Б, Г Н П., С Н П., Д.Н.К.,от които първите трима са починали, а именно: – Т Н. Брандийска починала през 2005 г. и оставила за наследник втория ищец по делото Д.И.П.; - Г Н П., починал през 1996 г. и оставил за наследници А.Г.П. и Н.Г.П.; С Н П., починал през 2007 г. и оставил за наследници другите ответници по делото – Н.С.П., А.С.Ч. и Н.С.П.. Това се установява безспорно от представеното по делот удостоверение за наследници № 32/22.10.2012 г., издадено от Кметство село Бъта, общ. Панагюрище.

Безспорно е видно от Решение № 01 ПБЪ от 10.05.2000 г. и Решение № 3 от 10.6.2000 г., и решение № 3 ЗЕМ от 21.11.2011 г.,  че общият наследодател е оставил в наследство на страните процесните земеделски земи. Тези обстоятелства се установяват категорично и от представените и приети по делото скици.

Няма спор по делото, че тези земи имат наследствен характер.

Спор по делото е относно поземления имот – овощна градина в местността „Върбишки дол 2” с площ от 2,566 дка от страна на ответника Н.Г.П., който твърди, че е придобил горепосочения земеделски имот по давност, тъй като го владее от  2000 г. и е изтекъл 10-годишния срок на общата давност.

От събраните по делото гласни доказателства безспорно се установи, че процесният спорен имот е част от голяма овощна градина, която първоначално са засадили  двамата братя Н.П. и А.П., с помощта на много труд и на други лица около тях.  Безспорно се установи от свидетелските показания на разпитаните по делото свидетели Л.Т.С. и М.Г.Д., М.П.М. и С А Г., че Н.Г.П. е започнал да ползва имота сам  едва през 2007 г. В подкрепа на този факт са и неуредените отношения между двамата братя по отношение на съдружието, което са имали до 2007 г. По делото няма спор, че П. се позовава на недобросъвестно владение, за което е нужно непрекъснато владение в продължение на 10 години. Такова владение в продължение на 10 години, което Н.Г.П. е установил върху процесния имот не се доказа, предвид на което съдът прие, че същият не е придобит по давност от ответника по делбата Н.Г.П.. Нещо повече, макар и да е ползвал този имот Н.Г.П. го е ползвал като съсобственик и е владелец на своята идеална част и е държател на останалите съсобственици. Няма доказателства Н Г.П. да е манифестирал спрямо другите съсобственици, да е отблъсквал тяхното владение и това да им е ставало известно. Няма доказателства и за уредени отношения между Н.П. и останалите съсобственици по отношение на подобренията, които е направил той и брат му А.П. в имота, както и писмени доказателства относно извършване на делба между всички сънаследници за периода 2000 г.- 2012 г. Нещо повече, ако всичко това беше така, то скиците и решенията на Поземлената комисия следваше да бъдат издадени на името на Н.П., който претендира, че е придобил земеделската земя  по давностно владение.

Предвид горното съдът прие, че искът за делба върху горепосочените земеделски земи е основателен и доказан и следва да се уважи, като се допуснат същите до делба между наследниците, при квоти: 6/24 идеални части за Д.Н.К., 6/24 идеални части за Д.И.П., 3/24 идеални части за А.Г.П., 3/24 идеални части за Н.Г.П., 2/24 идеални части за Н.С.П., 2/24 идеални части за А.С.Ч. и 2/24 идеални части за Н.С.П..

След влизане в сила на решението по допускане на делбата, следва да се назначи вещо лице-агроном, което да изготви заключение каква е пазарната стойност на земеделските земи допуснати до делба и поделяеми ли са съобразно квотите на наследниците, в два варианта.

Така мотивиран, на основание чл. 341 от ГПК, във връзка с чл. 34 от Закона за собствеността, Панагюрския районен съд

 

Р Е Ш И:

 

ДОПУСКА да бъде извършена съдебна делба между Д.Н.К.,***, с ЕГН-**********,  Д.И.П.,***, с ЕГН-**********,  А.Г. ***, с ЕГН-**********, Н.Г. ***, с ЕГН-**********, Н.С.П., с ЕГН-**********,***,  А.С.Ч. , с ЕГН-**********,*** и Н.С.П., с ЕГН-**********,***, на следните недвижими земеделски имоти, находящи се в землището на село Бъта, община Панагюрище, област Пазарджишка, останали в наследство от Н.С.П., бивш жител ***, починал на 12.05.1989 г., както следва:  

1/ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор - 55302.228.72 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Панагюрище, одобрени със Заповед № Р Д-18-3 9/17.07.2012 год. на Изпълнителния директор на АГКК и съгласно актуална скица на поземления имот №7982/04.11.2012 год. издадена от Службата по геодезия, картография и кадастър - гр.Пазарджик, с адрес на поземления имот: гр.Панагюрище, местност "МУРДЖОВ ЛЕЩАК", с площ от 3451кв.м., с трайно предназначение на територията: ЗЕМЕДЕЛСКА, с начин на трайно ползване- НИВА, при граници и съседи : 55302.228.51; 55302.228.73; 55302.228.5; 55302.228.6; 55302.228.71.

2/ ПОЗЕМЛЕН ЗЕМЕДЕЛСКИ ИМОТ- НИВА в местността "ВЪРБИШКИ ДОЛ 2" в землището на с.Бъта, с ЕКАТТЕ 07572, община Панагюрище, област Пазарджик с площ от 2.566 дка /два декара и петстотин шестдесет и шест квадратни метра/, "ПЕТА" категория, съставляващ имот №003083 /три хиляди осемдесет и три/ по плана за земеразделяне при граници и съседи : №003081, Овощна градина на Н.Г.П. и др.; №003408, Полски път на Община Панагюрище; №003402, Полски път на Община Панагюрище; №003082, Овощна градина на наел. на А К П..

З/ ПОЗЕМЛЕН ЗЕМЕДЕЛСКИ ИМОТ- НИВА в местността "ГРАДИНИТЕ" в землището на с.Бъта с ЕКАТТЕ 07572, община Панагюрище, област Пазарджишка с площ от 1.235 дка /един декар двеста тридесет и пет квадратни метра/, "ШЕСТА" категория, съставляващ имот №007016 /седем хиляди и шестнадесет/ по плана за земеразделяне при граници и съседи : №007015, Нива наел. на П СН /С./; №007014, Нива на Н П. Н; №000048, Полски път на Община Панагюрище; №007018, Нива наел. на Д. А Д; №007404, Полски път на Община Панагюрище.

4/ ПОЗЕМЛЕН ЗЕМЕДЕЛСКИ ИМОТ- НИВА в местността 'ТЕРЕНА 3" в землището на с.Бъта с ЕКАТТЕ 07572, община Панагюрище, област Пазарджишка с площ от 2.850 дка /два декара осемстотин и петдесет квадратни метра/, "ПЕТА" категория, съставляващ имот №016011 /шестнадесет хиляди и единадесет/ по плана за земеразделяне при граници и съседи : №000012, Път II кл. на Държавата; №016010, Нива на А П. Н; №016401, Полски път на Община Панагюрище; №016015, Нива на Х ИП..

5/ ПОЗЕМЛЕН ЗЕМЕДЕЛСКИ ИМОТ- НИВА в местността "КРАСЕН" в землището на с.Бъта с ЕКАТТЕ 07572, община Панагюрище, област Пазарджишка с площ от 4.275 дка /четири декара двеста седемдесет и пет квадратни метра/, "ШЕСТА" категория, съставляващ имот №030002 /тридесет хиляди и две/ по плана за земеразделяне при граници и съседи : №030202, Пасище, мера на Община Панагюрище; №000031, Полски път на Община Панагюрище; №030003, Нива наел. на ГК Ц; №030401, Полски път на Община Панагюрище; №030001, Нива на Д М С.

6/ ПОЗЕМЛЕН ЗЕМЕДЕЛСКИ ИМОТ- НИВА в местността "ТРЕБИЩЕТО" в землището на с.Бъта с ЕКАТТЕ 07572, община Панагюрище, област Пазарджишка с площ от 5.703 дка /пет декара седемстотин и три квадратни метра/, "ШЕСТА" категория, съставляващ имот №042006 /четиридесет и две хиляди и шест/ по плана за земеразделяне при граници и съседи : №042302, Гора в зем.земи на Община Панагюрище; №042303, Изоставена нива на Община Панагюрище; №042010, Нива наел. на Н Т. Н; №042009, Нива наел. на П К С; №042008, Нива наел. на С И. Ч; №042007, Нива наел. на Г М Г; №000078, Полски път на Община Панагюрище; №042005, Нива на ЙП. Н.

7/ ПОЗЕМЛЕН ЗЕМЕДЕЛСКИ ИМОТ- НИВА в местността "КРИВОЛЪКА 1в землището на с.Бъта с ЕКАТТЕ 07572, община Панагюрище, област Пазарджишка с площ от 3.417дка /три декара четиристотин и седемнадесет квадратни метра/, "ШЕСТА" категория,
съставляващ имот №043018 /четиридесет и три хиляди и осемнадесет/ по плана за земеразделяне                                    при граници и съседи : №043017, Нива наел. на КС К; №043206, Пасище, мера на Община Панагюрище; №000121, Овцеферма на Държавен поземлен фон-МЗГ; №043019, Нива наел. на А С.А.;***.

8/ ПОЗЕМЛЕН ЗЕМЕДЕЛСКИ ИМОТ- ЛИВАДА в местността "КЛЕНА 2" в землището на с.Бъта с ЕКАТТЕ 07572, община Панагюрище, област Пазарджишка с площ от 1.620 дка /един декар шестстотин и двадесет квадратни метра/, "ШЕСТА" категория, съставляващ имот №056007 /петдесет и шест хиляди и седем/ по плана за земеразделяне при граници и съседи : №056040, Ливада наел. на Д.Г. А; №000313, Полски път на Община Панагюрище; №056041, Ливада наел. на Н П. Н; №000314, Полски път на Община Панагюрище.

9/ ПОЗЕМЛЕН ЗЕМЕДЕЛСКИ ИМОТ- ИНДУСТР. КУЛТУРА в местността "СЕЙКОВЕЦ 2" в землището на с.Бъта с ЕКАТТЕ 07572, община Панагюрище, област Пазарджишка с площ от 3.798 дка /три декара седемстотин деветдесет и осем квадратни метра/, "ДЕВЕТА" категория, съставляващ имот №057131 /петдесет и седем хиляди сто тридесет и едно/ по плана за земеразделяне при граници и съседи : №057132, Индустр. Култура на В П Р; №057134, Индустр. Култура наел. на С В Г.; №057133, Индустр. Култура наел. на В Д С; №057417, Полски път на Община Панагюрище; №057128, Индустр. Култура наел. на Н Г.П.; №057130, Индустр. Култура наел. на КГ.П..

10/ ПОЗЕМЛЕН ЗЕМЕДЕЛСКИ ИМОТ- НИВА в местността "ЕЛОВЕЦ" в землището на с.Бъта с ЕКАТТЕ 07572, община Панагюрище, област Пазарджишка с площ от 4.273 дка /четири декара двеста седемдесет и три квадратни метра/, "ПЕТА" категория, съставляващ имот №070128 /седемдесет хиляди сто двадесет и осем/ по плана за земеразделяне при граници и съседи : №070133, Нива на КА Л; №070134, Нива наел. на Н Д М; №070129, Нива наел. на ЗГ.С.;***, Нива наел. на ГКЛ.

11/ ПОЗЕМЛЕН ЗЕМЕДЕЛСКИ ИМОТ- НИВА в местността "КОСТЕНИЦА" в землището на с.Бъта с ЕКАТТЕ 07572, община Панагюрище, област Пазарджишка с площ от 10.450 дка /десет декара четиристотин и петдесет квадратни метра/, "ПЕТА" категория, съставляващ имот №071009 /седемдесет и една хиляди и девет/ по плана за земеразделяне при граници и съседи : №071010, Нива на М. А Г; №071007, Нива наел. на ХР С; №071006, Нива наел. на И И Г; №071403, Полски път на Община Панагюрище.

12/ ПОЗЕМЛЕН ЗЕМЕДЕЛСКИ ИМОТ- НИВА в местността "КРАИЩЕТО-2" в землището на с.Бъта с ЕКАТТЕ 07572, община Панагюрище, област Пазарджишка с площ от 2.089 дка /два декара и осемдесет и девет квадратни метра/, "ШЕСТА" категория, съставляващ имот №075077 /седемдесет и пет хиляди и седемдесет и седем/ по плана за земеразделяне при граници и съседи : №075076, Нива на Д С Г; №075401, Полски път на Община Панагюрище; №075078, Нива на СНР; №075088, Нива наел. на РД Ц и ПХ Ц.

13/ ПОЗЕМЛЕН ЗЕМЕДЕЛСКИ ИМОТ- НИВА в местността "ДВОРИЩЕ" в землището на с.Бъта с ЕКАТТЕ 07572, община Панагюрище, област Пазарджишка с площ от 2.850 дка /два декара осемстотин и петдесет квадратни метра/, "ДЕВЕТА" категория, съставляващ имот №094057 /деветдесет и четири хиляди и петдесет и седем/ по плана за земеразделяне при граници и съседи : №094056, Нива на Й П. Н; №094405, Полски път на Община Панагюрище; №000403, Гор.стоп.тер. на МЗГ-ДЛ-Панагюрище; №094052, Нива наел. на СИ П..

14/ ПОЗЕМЛЕН ЗЕМЕДЕЛСКИ ИМОТ- ОВОЩНА ГРАДИНА в местността "АСОВИЦА" в землището на с.Бъта с ЕКАТТЕ 07572, община Панагюрище, област Пазарджишка с площ от 11.492 дка /единадесет декара четиристотин деветдесет и два квадратни метра/, "ШЕСТА" категория, съставляващ имот №097040 /деветдесет и седем хиляди и четиридесет/ по плана за земеразделяне при граници и съседи : №097039, Овощна градина наел. на НИ П.;***, Гор.стоп.тер. на МЗГ-ДЛ-Панагюрище; №097041, Овощна градина наел. на И П. Н; №097402, Полски път на Община Панагюрище.

15/ ПОЗЕМЛЕН ЗЕМЕДЕЛСКИ ИМОТ- ЗАЛЕСЕНА НИВА в местността "СЕЙКОВЕЦ 2" в землището на с.Бъта с ЕКАТТЕ 07572, община Панагюрище, област Пазарджишка с площ от 1.500 дка /един декар петстотин квадратни метра/, "ДЕВЕТА" категория, съставляващ имот №113002 /сто и тринадесет хиляди и две/ по плана за земеразделяне при граници и съседи : №113003, Залесена нива наел. на Ангел С.А.; №000260, Гор.стоп.тер. на МЗГ-ДЛ-Панагюрище; №113001, Залесена нива наел. на ГН П.; №000260, Гор.стоп.тер. на МЗГ-ДЛ-Панагюрище,

ПРИ КВОТИ 6/24 идеални части за Д.Н.К., 6/24 идеални части за Д.И.П., 3/24 идеални части за А.Г.П., 3/24 идеални части за Н.Г.П., 2/24 идеални части за Н.С.П., 2/24 идеални части за А.С.Ч. и 2/24 идеални части за Н.С.П..

След влизане в сила на решението ДОПУСКА и НАЗНАЧАВА вещо лице – агроном което да изготви заключение каква е пазарната стойност на земеделските земи допуснати до делба и поделяеми ли са съобразно квотите на наследниците, в два варианта, при първоначален депозит вносим от ищците по сметка на РС Панагюрище, в размер на 100,00 лв..

 

Решението подлежи на въззивно обжалване пред Пазарджишки окръжен съд в двуседмичен срок от съобщението, че решението е изготвено с мотивите.

 

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: