Р Е Ш Е Н И Е

 

66

 

 22.04.2013 г.

 

   ПАНАГЮРИЩЕ

 
 


    Номер                 Година                                        Град                                   

 

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ПАНАГЮРСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД

 

ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ

 
 


                                                                                                                 

 

2013

 

Девети април

 
                

на                                                                             Година                                      

 

в публично заседание в следния състав:

ЦВЯТКО МАНГОВ

 
                                                                    

                                         РАЙОНЕН СЪДИЯ:                                            

 

                                                                                                                                                                                 

Н С

 
 

Секретар                                                        

 

като разгледа докладваното от                                                                                   

783

 

съдия МАНГОВ

 

2012

 
 


                                      гр.д.№                   по описа за                   год.,

 

за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Предявен е иск за делба на недвижими имоти по смисъла на чл. 341 от ГПК във връзка с чл. 34 от ЗС.

В исковата си молба Д.Н.К.,***, Д.И.П.,*** и А.Г. ***, против Н.Г.П., Н.С.П.,***, А.С.Ч. *** и Н.С.П.,***, твърдят, че в наследство от АКП.,***, починала на 13.05.1976 г., са останали следните земеделски земи, признати и възстановени от Поземлена комисия Панагюрище, в землището на село Бъта, община Панагюрище, както следва:

1/ ПОЗЕМЛЕН ЗЕМЕДЕЛСКИ ИМОТ - ОВОЩНА ГРАДИНА в местността "ВЪРБИШКИ ДОЛ 2" в землището на с.Бъта с ЕКАТТЕ 07572, община Панагюрище, област Пазарджишка с площ от 5.223 дка /пет декара и двеста двадесет и три квадратни метра/, "ПЕТА" категория, съставляващ имот №003082 /три хиляди и осемдесет и две/ по плана за земеразделяне при граници и съседи : №003080, Нива наследници на А С.А.;***, Полски път на Община Панагюрище; №003083, Овощна градина наел.на Н.С.П.; №003081, Овощна градина на Н.Г.П. и др.

2/ ПОЗЕМЛЕН ЗЕМЕДЕЛСКИ ИМОТ - НИВА в местността "ГРАДИНИТЕ" в землището на с.Бъта с ЕКАТТЕ 07572, община Панагюрище, област Пазарджишка с площ от 0.285 дка /двеста осемдесет и пет квадратни метра/, "ШЕСТА" категория, съставляващ имот №007002 /седем хиляди и две/ по плана за земеразделяне при граници и съседи : №007003, Нива наследници на НГК; №007004, Нива наел.на ПСН /С./; №007001, Нива наел. на АГЦ; №007402, Полски път на Община Панагюрище.

Сочат, че тези съсобствени земеделски имоти не може да разделят доброволно, с оглед на което молят съда,  на основание чл.34 от ЗС да постанови решение за допускане до делба на гореописаните имоти между страните посочени в исковата молба, при квоти 6/24 идеални части за Д.Н.К., 6/24 идеални части за Д.И.П., 3/24 идеални части за А.Г.П., 3/24 идеални части за Н.Г.П., 2/24 идеални части за Н.С.П., 2/24 идеални части за А.С.Ч. и 2/24 идеални части за Н.С.П..

Сочат писмени и гласни доказателства.

В съдебно заседание чрез адвокат-пълномощника си поддържат иска за делба. Молят съда да допусне до делба гореописаните земеделски земи, при квоти съгласно закона. Съображенията си излагат в писмени бележки.

Ответникът Н.Г.П., лично и чрез адвокат-пълномощника си, оспорва иска за делба. Твърди, че още  приживе е извършена фактическа делба и всеки един от преките наследници е получил по съгласие на останалите земеделска земя, която притежава и това е станало във втората половина на две хилядната година. Оспорва иска за делба по отношение на поземлен имот – Нива в местността „Върбишки дол 2” с площ 5,223 декар, пета категория (овощна градина), като твърди, че  този имот е възстановен като нива и неправилно е поискан за делба като овощна градина. Твърди, че е придобил по давност този имот и той е негова изключителна собственост, тъй като го владее от м. декември 2000 г. Излага съображения в тази насока.

Ето защо моли съда, да постанови решение, с което да не допуска до делба горепосочения имот, тъй като се явява негова лична собственост, като придобит по давностно владение. В подкрепа на становището си сочи писмени и гласни доказателства. Съображенията си излага в писмени бележки по делото.

Останалите ответници не оспорват иска за делба.

Съдът като прецени приложените по делото писмени доказателства, становищата на страните поддържано в съдебно заседание, свидетелските показания на разпитаните по делото свидетели Л.Т.С. и М.Г.Д., както и свидетелите М.П.М. и Станьо Александров Г., прие за установено следното:

По делото няма спор, че общият наследодател АКП., е бивш жител *** и е починала на 13.05.1976 г., като е оставила за свои законни наследници Т Н. Б, Г Н П., С Нв П., Д.Н.К.,от които първите трима са починали, а именно: – Т Н. Б починала през 2005 г. и оставила за наследник втория ищец по делото Д.И.П.; - Г Н П., починал през 1996 г. и оставил за наследници А.Г.П. и Н.Г.П.; С Н П., починал през 2007 г. и оставил за наследници другите ответници по делото – Н.С.П., А.С.Ч. и Н.С.П.. Това се установява безспорно от представеното по делот удостоверение за наследници № 33/22.10.2012 г., издадено от Кметство село Бъта, общ. Панагюрище.

Безспорно е видно от Решение № 01ПБЪ от 10.05.2000 г., че общият наследодател е оставил в наследство на страните следните земеделски земи: Поземлен имот – овощна градина в м. „Върбишки дол 2” в землището на село Бъта, общ. Панагюрище с площ 5,223 дка, и поземлен земеделски имот – Нива в м. „Градините” в землището на село Бъта, с площ 0,285 дка, шеста категория. Тези обстоятелсва се установяват категорично и от представените и приети по делото Скица № К 01108 от 29.10.2012 г. и Скица № К 01109 от 29.10.2012 г.

Няма спор по делото, че тези земи имат наследствен характер.

Спор по делото е относно поземления имот – овощна градина в местността „Върбишки дол 2” с площ от 5,223 дка от страна на ответника Н.Г.П., който твърди, че е придобил горепосочения земеделски имот по давност, тъй като го владее от  2000 г. и е изтекъл 10-годишния срок на общата давност.

От събраните по делото гласни доказателства безспорно се установи, че процесният спорен имот е част от голяма овощна градина, която първоначално са засадили  двамата братя Н.П. и А.П., с помощта на много труд и на други лица около тях.  Безспорно се установи от свидетелските показания на разпитаните по делото свидетели Л.Т.С. и М.Г.Д., М.П.М. и С АГ., че Н.Г.П. е започнал да ползва имота сам  едва през 2007 г. В подкрепа на този факт са и неуредените отношения между двамата братя по отношение на съдружието, което са имали до 2007 г. По делото няма спор, че П. се позовава на недобросъвестно владение, за което е нужно непрекъснато владение в продължение на 10 години. Такова владение в продължение на 10 години, което Н.Г.П. е установил върху процесния имот не се доказа, предвид на което съдът прие, че същият не е придобит по давност от ответника по делбата Н.Г.П.. Нещо повече, макар и да е ползвал този имот Н.Г.П. го е ползвал като съсобственик и е владелец на своята идеална част и е държател на останалите съсобственици. Няма доказателства Недялко Г.П. да е манифестирал спрямо другите съсобственици, да е отблъсквал тяхното владение и това да им е ставало известно. Няма доказателства и за уредени отношения между Н.П. и останалите съсобственици по отношение на подобренията, които е направил той и брат му А.П. в имота, както и писмени доказателства относно извършване на делба между всички сънаследници за периода 2000 г.- 2012 г. Нещо повече, ако всичко това беше така, то скиците и решенията на Поземлената комисия следваше да бъдат издадени на името на Н.П., който претендира, че е придобил земеделската земя  по давностно владение.

Предвид горното съдът прие, че искът за делба върху горепосочените земеделски земи е основателен и доказан и следва да се уважи, като се допуснат същите до делба между наследниците, при квоти: 6/24 идеални части за Д.Н.К., 6/24 идеални части за Д.И.П., 3/24 идеални части за А.Г.П., 3/24 идеални части за Н.Г.П., 2/24 идеални части за Н.С.П., 2/24 идеални части за А.С.Ч. и 2/24 идеални части за Н.С.П..

След влизане в сила на решението по допускане на делбата, следва да се назначи вещо лице-агроном, което да изготви заключение каква е пазарната стойност на земеделските земи допуснати до делба и поделяеми ли са съобразно квотите на наследниците.

Така мотивиран, на основание чл. 341 от ГПК, във връзка с чл. 34 от Закона за собствеността, Панагюрския районен съд

 

Р Е Ш И:

 

ДОПУСКА да бъде извършена съдебна делба между Д.Н.К.,***, с ЕГН-**********,  Д.И.П.,***, с ЕГН-**********,  А.Г. ***, с ЕГН-**********, Н.Г. ***, с ЕГН-**********, Н.С.П., с ЕГН-**********,***,  А.С.Ч. , с ЕГН-**********,*** и Н.С.П., с ЕГН-**********,***, на следните недвижими земеделски имоти, находящи се в землището на село Бъта, община Панагюрище, област Пазарджишка, останали в наследство от АКП., бивш жител ***, починала на 13.05.1976 г., както следва:  

1/ ПОЗЕМЛЕН ЗЕМЕДЕЛСКИ ИМОТ - ОВОЩНА ГРАДИНА в местността "ВЪРБИШКИ ДОЛ 2" в землището на с.Бъта с ЕКАТТЕ 07572, община Панагюрище, област Пазарджишка с площ от 5.223 дка /пет декара и двеста двадесет и три квадратни метра/, "ПЕТА" категория, съставляващ имот №003082 /три хиляди и осемдесет и две/ по плана за земеразделяне при граници и съседи: №003080, Нива наследници на А С.А.;***, Полски път на Община Панагюрище; №003083, Овощна градина наел.на Н.С.П.; №003081, Овощна градина на Н.Г.П. и др.

2/ ПОЗЕМЛЕН ЗЕМЕДЕЛСКИ ИМОТ - НИВА в местността "ГРАДИНИТЕ" в землището на с.Бъта с ЕКАТТЕ 07572, община Панагюрище, област Пазарджишка с площ от 0.285 дка /двеста осемдесет и пет квадратни метра/, "ШЕСТА" категория, съставляващ имот №007002 /седем хиляди и две/ по плана за земеразделяне при граници и съседи : №007003, Нива наследници на НГК; №007004, Нива наел.на ПСН /С./; №007001, Нива наел. на АГЦ; №007402, Полски път на Община Панагюрище,

ПРИ КВОТИ 6/24 идеални части за Д.Н.К., 6/24 идеални части за Д.И.П., 3/24 идеални части за А.Г.П., 3/24 идеални части за Н.Г.П., 2/24 идеални части за Н.С.П., 2/24 идеални части за А.С.Ч. и 2/24 идеални части за Н.С.П..

След влизане в сила на решението ДОПУСКА и НАЗНАЧАВА вещо лице – агроном което да изготви заключение каква е пазарната стойност на земеделските земи допуснати до делба и поделяеми ли са съобразно квотите на наследниците, при първоначален депозит вносим от ищците по сметка на РС Панагюрище, в размер на 100,00 лв..

 

Решението подлежи на въззивно обжалване пред Пазарджишки окръжен съд в двуседмичен срок от съобщението, че решението е изготвено с мотивите.

 

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: