РЕШЕНИЕ

 

№ 63 /19.04.2013 г., гр. Панагюрище

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

            ПАНАГЮРСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, в проведеното на деветнадесети април две хиляди и тринадесета година открито заседание  в състав:

 

                                                                                  Председател:     Делчо Чопаринов,

 

с участието на секретаря П.З., като разгледа докладваното от съдията Чопаринов гр. дело № 156 по описа за 2013 г., за да се произнесе, взе предвид следното:   

 

            Производството е по реда на чл. 28 и чл. 30 от Закона за закрила на детето.

Образувано е по искане на АСП, Дирекция “Социално подпомагане” гр. Панагюрище,  за прекратяване на настаняването на детето Д.Й.Д., с ЕГН **********, в ДДЛРГ „Павел Бобеков” гр. Панагюрище и за настаняването му в Център за настаняване от семеен тип за деца, с административен адрес в гр. Панагюрище, ул. Кръстьо Гешанов № 5, за срок от пет години, или до настъпване на обстоятелства, обуславящи изменението или прекратяването на постановената мярка за закрила. Искането е придружено с документите по чл. 26, ал. 3 ЗЗДет. Иска се и даване на разрешение за ползване на услугата “Заместваща приемна грижа” по см. на § 1, т. 9 от ДР на ППЗЗДет.

В съдебното заседание ДСП Панагюрище не се представлява. Постъпила е молба, с която взема становище по хода на делото и по същество. Като поддържа искането, моли да се приемат приложените към него писмени доказателства. Представя допълнително, по указание на съда, Решение № 276/30.01.2013 г. на Общински съвет Панагюрище.

Постъпило е писмено становище от РП Панагюрище по хода на делото и по съществото на производството. Излагат се съображения, че настаняването на детето е наложително, с оглед настъпилите промени в специализираната институция.

Изслушано, при условията на чл. 15 ЗЗДет., детето заявява своето желание да бъде настанено в ЦНСТ за деца, тъй като липсват условия за настаняването му в семейна среда. Няма възможност за настаняването му при близки и роднини.

Процесуалния представител на детето е на становище за основателност на искането на ДСП Панагюрище и че същото е в интерес на детето. Моли да се уважи искането.

Съдът, в хода на производството, и по становището на процесуалния представител на детето, не намира основание за изслушване на други лица, извън посочените в чл. 28, ал. 3 от ЗЗДет. задължителни участници.

След като съобрази становищата на участниците в производството, и като обсъди събраните по делото доказателства, поотделно и в съвкупност, съдът  приема за установено следното:

С Решение № 276 от 30.01.2013 г., съгласно Протокол № 22, Общински съвет Панагюрище е взел решение за закриването на ДДЛРГ „Паовел Бобеков”. Със същото решение, Общината е разкрила социална услуга - резидентен тип - Център за настаняване от семеен тип за деца, като държавно делегирана дейност, с административен адрес: гр. Панагюрище, ул. Кръстьо Гешанов № 5. Закриването на специализираната институция и откриването на социалната услуга е извършено, считано от 01.03.2013 г., за което е получена и съответната санкция от изп. директор на АСП - Заповеди №№ РД-01-225/22.02.2013 г. и РД-01-226 от 22.02.2013 г.

Детето е било настанено в ДДЛРГ „Павел Бобеков”, въз основа на влязло в сила Решение на Панагюрския районен съд по гр. д. №  216/2011 г.

Със Заповед № ЗД15-242/0085/28.02.2013 г., Директора на ДСП Панагюрище е прекратил настаняването на детето в ДДЛРГ „Павел Бобеков”, считано от 01.03.2013 г., поради закриването му, а със Заповед № ЗД15-242/0099/28.02.2013 г., считано от 01.03.2013 г., е настанил временно детето в  ЦНСТ за деца в гр. Панагюрище.

Родителите имат нисък родителски капацитет, не могат да осигурят подходяща среда за отглеждането и възпитанието на малолетния Д., оставят психофизическото му и когнитивно развитие в риск, като е установено, че бащата използва физическо насилие върху него. Никой от разширения му семеен кръг не е изявил желание да полага постоянни грижи за детето. На територията на Община Панагюрище и на Община Стрелча няма подходящи приемни семейства.

При това положение, съдът намира искането на ДСП Панагюрище за прекратяване, на осн. чл. 29, т. 8 от ЗЗДет., настаняването на детето в ДДЛРГ „Павел Бобеков” гр. Панагюрище, за основателно. Касае се за настъпили обективни промени в обстоятелствата, при които е взета предишна мярка за закрила, обуславящи промяната й по настоящем, а именно - закриването на специализираната институция, в която детето е било настанено по съответния ред до 01.03.2013 г. Искането следва да се уважи и настаняването да се прекрати.

Що касае искането за настаняване на детето в Център за настаняване от семеен тип за деца, с административен адрес в гр. Панагюрище, ул. „Кръстьо Гешанов” № 5, то също е основателно и следва да се уважи. От предишното настаняване на детето в специализирана институция не са настъпили изменения в обстоятелствата, обуславящи промяна на мярката за закрила, извън посоченото  по-горе закриване на институцията. По категоричен начин беше установено, че не съществува възможност за реинтеграция на детето в биологичното му семейство, не е налице семейство на близки и роднини, които да поемат грижата за него и да му осигурят необходимите битови условия на живот, липсват утвърдени приемни семейства, при които детето да може да бъде настанено. Тези обстоятелства обуславят прилагане на хипотезата на чл. 25, ал. 2 вр. чл. 25, ал. 1, т. 3 и т. 4 от ЗЗДет., като Д.Д., следва да бъде настанен в социална услуга - резидентен тип. В разглеждания случай тя следва да е тази, където детето е настанено временно по административен ред, при условията, посочени в искането. Настаняването ще бъде изцяло в интерес на детето.

Следва да бъде разрешено и ползването за детето на услугата „Заместваща приемна грижа”.

Така мотивиран, и на основание чл. 28, ал. 4, вр. с чл. 26, ал. 1, вр. с чл. 25, ал. 1, т. 3 и т. 4, и на основание чл. 30, ал. 1 от Закона за закрила на детето, Панагюрският районен съд

 

Р Е Ш И :

 

ПРЕКРАТЯВА настаняването на Д.Й.Д., с ЕГН **********, в ДДЛРГ „Павел Бобеков” гр. Панагюрище.

НАСТАНЯВА Д.Й.Д., с ЕГН **********, в социална услуга - резидентен тип - Център за настаняване от семеен тип за деца в гр. Панагюрище, ул. „Кръстьо Гешанов” № 5, за срок от пет години, считано от влизане в сила на решението, или до настъпване на обстоятелства, обуславящи изменението или прекратяването на постановената  мярка за закрила.  

РАЗРЕШАВА ползването на услугата „Заместваща приемна грижа” по смисъла на §1, т. 9 на ДР от ППЗЗДетето за  Д.Й.Д., с ЕГН **********.

Решението подлежи на незабавно изпълнение.

Решението подлежи на обжалване и протестиране пред Окръжен съд Пазарджик в седемдневен срок от съобщаването му на ДСП, прокурора и на детето, чрез процесуалния му представител.

 

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: