Р Е Ш Е Н И Е  

 

59

 

19.04.2013 г.

 

ПАНАГЮРИЩЕ

 
 


          Номер                Година                                              Град                                   

 

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

ПАНАГЮРСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД

 

ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ

 
 


                                                                                                                 

 

Дванадесети април

 

2013

 
                

на                                                                             Година                                      

 

в публично заседание в следния състав:

ЦВЯТКО МАНГОВ

 
                                                                    

                                         РАЙОНЕН СЪДИЯ:                                            

 

                                                                                                                                                                                 

П З

 
 

Секретар                                                        

и прокурор

като разгледа докладваното от                                                                                   

съдия МАНГОВ

 

786

 

2012

 
 


                                          гр. д.                        по описа за                   год.,

 

за да се произнесе, взе предвид следното:

 

 

Предявен е иск с правно основание  чл. 422 от ГПК.

В исковата си молба И. Д К.,*** против Община Панагюрище, представлявана от Кмета Н.И.Б., твърди, че с Договор за строителство № 232/23.6.2009 г., сключен с Общината, изпълнил СМР на обект с. Панагюрски колонии – Панагюрски ученически лагер, възлизащи общо на стойност 4092,28 лв.  Твърди, че извършените и подлежащи на плащане строителни работи, са установени със съставянето и подписването на Акт обр. №19 от 16.7.2009 г. на стойност 1990,91 лв. и Акт обр. № 19/15.1.2010 г. на стойност 2 101,37 лв. От така дължимата сума общо 4 092,28 лв., общината му заплатила общо сума в размер на 2000,00 лв., от които 1000,00 лв. – авансово плащане по Договора за строителство и 1000,00 лв. – междинно плащане по договора. От общината останали да му се дължат 2 092,28 лв.

Твърди, че общината му дължи и сума, която формира лихва в размер на 566,96 лв. за периода 16.01.2010 г. до 31.08.2012 г., както и законната лихва върху главницата от 2092,28 лв., считано от 01.09.2012 г. до окончателното изплащане на дължимата сума. Твърди, че е образувано Ч.гр.д. № 572/2012 г. на Панагюрския РС като по него е издадена заповед за изпълнение на парично задължение за сумата 2 092,28 лв. и сумата 566,96 лв. – мораторна лихва, ведно със законната лихва върху главницата, считано от 01.09.2012 г. както и разноски в размер на 53,19 лв. – държавна такса. Тъй като Община Панагюрище е възразила срещу заповедта, предявява настоящия установителен иск относно вземането си.

Моли съда след като разгледа иска, да приеме за установено по отношение на Община Панагюрище, че е налице вземане предявено по Ч.гр.д. № 572/2012 г., представляващо частично неизплатено задължение по договор за строителство в размер на 2092,28 лв., както и сумата 566,96 лв. – мораторна лихва за периода 16.01.2010 г. – 31.08.2012 г., ведно със законната лихва върху главницата от 01.09.2012 г. до окончателното изплащане на вземането, както и разноските в размер на 53,19 лв.

Моли за съдебно-деловодните разноски по настоящото дело. Сочи писмени доказателства. Моли да се приложи ч.гр.д. № 572/2012 г. по описа на РС Панагюрище. Моли съда да допусне съдебно-счетоводна експертиза от вещо лице експерт-счетоводител, което след като се запознае с материалите по делото и в Община Панагюрище, да изготви заключение със задача: На каква стойност възлизат подлежащите на заплащане видове строителни работи, извършвани ли са плащания по издадените актове, на каква стойност е остатъкът.

В съдебно заседание чрез адвокат-пълномощника си не поддържа иска. Твърди, че искът е неправилно заведен. Моли съда да постанови решение по вътрешно убеждение.

Препис от исковата молба, ведно с доказателствата е изпратен на ответника за писмен отговор в едномесечен срок. В писмения отговор от ответника се оспорва активната легитимация на ищеца. Оспорват се изцяло обстоятелствата, изложени в ИМ. Твърдят, че единствено вярно е обстоятелството, че между Община Панагюрище и ЕТ „Деко-И.К.” е имало сключен договор за строителство на обект в с.Панагюрски колонии, която поръчка реално е изпълнена и приета съобразно договора. Сумата, изплатена по договора е 2000 лв. Останалите обстоятелства, изложени в исковата молба твърди, че са неверни, тъй като не е имало каквито и да било други договорни отношения по повод допълнителни СМР възлагани от общината, като оспорват обстоятелството, че представения от ищеца по делото Акт обр. № 19 от 15.01.2010 г. за обект: Ремонт на ученически лагер на стойност 2101,37 лв. е изготвен, утвърден и подписан от което и да е длъжностно лице, разполагащо със съответната компетентност.  В тази връзка оспорва по същество, представения от ищеца акт обр. № 19/15.1.2010 г. на стойност 2101,37 лв. Твърдят, че нито е предявяван, нито е подписван от представител на община Панагюрище – длъжностно лице със съответната компетентност. Предвид на което считат, че същият е неистински

Сочат доказателства по делото – Договор за упражняване на инвеститорски контрол, фактура № 114/7.7.2009 г., преводно нареждане за авансово плащане, преводно нареждане за плащане по фактура № 122/17.7.2009г.

Моли да се допусне съдебно-счетоводната експертиза, която след като се запознае с материалите поделото, да извърши проверка в счетоводството на ответника и на ищеца и да даде заключение дали процесните фактури № 114/7.7.2009 г. и 122/17.7.2009 г. са осчетоводени и изплатени на ответника, имат ли връзка с изпълнения договор № 232/23.6.2009 г. - за строителство на обект в с. Панагюрски колонии – Панагюрски ученически лагер, има ли други издадени и осчетоводени от ищеца и ответника фактури.

В съдебно заседание представителят на ответника оспорва иска по основание и по размер. Оспорва истинността на Акт обр. № 19/15.01.2010 г. на стойност 2 101,37 лв., като твърди, че по същността си не представлява официален документ и с оглед разпоредбите на чл. 193 ал.3 от ГПК, е открито производство за оспорване истинността на Акт обр. № 19 от 15.1.2010 г. Задължен е ищецът да представи същия в оригинал.

Моли съда да отхвърли иска като неоснователен и недоказан. Алтернативно моли съда да прекрати производството по делото, тъй като Община Панагюрище не е легитимирана да отговаря по този иск. Сочи писмени доказателства. Моли за съдебно-деловодните разноски. Съображенията си излага в писмени бележки.

Съдът, като прецени събраните по делото доказателства, становищата на страните поддържани в съдебно заседание и изразено от адвокат-пълномощниците им, заключението и доплънителното заключение от вещо лице експерт-счетоводител,  намери за установено следното:

Няма спор по делото, че мчежду Община Панагюрище и «ДекоІИ.К.» с ЕИК 112031780 е имало сключен договор № 232/23.06.209 г. за строителство на обект в с. Панагюрски колонии – Панагюрски ученически лагер, която поръчка реално е била изпълнена и приета съобразно договора с Акт обр. № 19/16.7.2009 г., подписан от представител на инвеститора към онзи момент инж. Петър Карабойчев, който от името на Общината е упражнявал инвеститорски контрол в строителството на процесния обект. От друга страна, този акт е подписан и от представител на изпълнителя Йордан Д.. В тази връзка, за свършената работа изпълнителят е издал две фактури, а именно: фактура № 114/7.7.2009 г. на стойност 1000,00 лв., представляваща авансово плащане по договора и фактура № 122/17.7.2009 г. на стойност 1000,00 лв., представляваща остатъка от сумата за извършената работа.

По делото няма спор, че сумите по двете фактури са изцяло изплатени. Видно и от заключението на вещото лице, с преводно нареждане за авансово плащане, на стойност 1000 лв. по фактура № 114/ 7.7.2009 г. и преводоно нареждане за 1000, лв. по фактура № 122/17.7.2009 г., както и приетото допълнително заключение на вещото лице.

Всички други обстоятелства, изложени от ищеца в исковата молба не бяха установени от същия. На първо място, представеният договор № 232/23.06.2009 г. за строителство на обект в с. Панагюрски колонии – Панагюрски ученически лагер е на обща стойност 2000,00 лв. и то с включен ДДС и доказани с Акт обр. № 19/16.7.2009 г., подписан от Петър Карабойчев. От друга страна, съгласно договора, е записано, че всички допълнително възникнали работи са предмет на допълнително договаряне. В случая, такива доказателства за допълнително договаряне между ищеца и Общината след извършването на тази поръчка, не се установиха. Такива не са възлагани нито от Кмета, нито от длъжностно лице, разполагащо със съответната компетентност. На второ място, не се установи валидно облигационно отношение само по себе си.и от представения по делото Акт обр. №19 от 15.1.2010 г., за обект – ремонт Ученически лагер – с. Панагюрски колонии на стойност 2101,37 лв., тъй като безспорно се установи, че същият не е изготвен, утвърден и подписан от длъжностно лице, разполагащо със съответната компетентност. Видно е, че инж.- Петър Карабойчев е бил инвеститорски контрол по Договор № 7/12.01.2009 г. и е упражнявал инвеститорски контрол в строителството на обекта единствено до края на 2009 г. В тази връзка, процесната работа по акт обр. № 19/15.01.2010 г. на стойност 2101,37 лв. никога не е приемана от Община Панагюрище, както и не е установено да е извършена от ищеца.

По делото бе открито производство по оспорване истинността на Акт обр. № 19/ 15.01.2010 г., която истинност, като частен документ, следваше да се установи от ищеца, като представила го страна. В случая, такава истинност не се установи. Напротив, от заключението на вещото лице се установи, че такъв документ в оригинал не съществува нито при ищеца, нито при ответника, поради което същият следва да се изключи от доказателствата по делото.

При така установеното от фактическа страна, съдът прие, че искът се явява неоснователен и недоказан и като такъв следва да се отхвърли.

С оглед отхвърлянето на иска следва да се обезсили и издадената Заповед № 399/3.9.2012 г. за изпълнение на парично задължеине по чл. 410 от ГПК, по ч.гр.д. № 572/2012 г. по описа на Панагюрския РС.

В тежест на ищеца следва да се присъдят и направените разноски от страна на ответника по настоящото производство в размер на 460,00 лв., от които 400,00 лв. – адвокатски хонорар и 60,00 лв. – разноски за вещо лице.

 

Водим от горното и на основание чл. 422 от ГПК, Панагюрският районен съд

Р     Е      Ш      И:

 

ОТХВЪРЛЯ предявения иск от И. Д К., с ЕГН-**********,***, с ЕИК 000351743, с п.к.4500, пл. „20-ти април” № 13, представлявана от Н.И.Б. – Кмет на Общината, с който се иска да се приеме за установено,  че ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ, с ЕИК 000351743, със седалище и адрес на управление: град Панагюрище, пл. „20-ти Април” № 13, представлявана от Н.И.Б. ***, дължи на кредитора И. Д К., с ЕГН-**********,***, сумата 2 092,28 (две хиляди деветдесет и два лв. и 28 ст.) лв. - главница; сумата 566,96 (петстотин шестдесет и шест лв. и 93 ст.) лв. - мораторна лихва за периода от 16.01.2010 г. до 31.08.2012 г.; ведно със законната лихва върху главницата 2 092,28 лв., считано от 01.09.2012 г.  до изплащане на вземането, както и разноски в размер на 53,19 (петдесет и три лв. и 19 ст.) лв. - държавна такса по Заповед № 399/3.09.2012 г., издадена по Ч.гр.д. № 572/2012 г. по описа на Панагюрския районен съд

ОБЕЗСИЛВА Заповед № 399/03.09.2012 г. за изпълнение на парично задължение, издадена по ч.гр.д. № 572/2012 г. на Панагюрския РС.

ПРИЗНАВА оспорването на Акт обр. №19 от 15.01.2010 г. за обект – ремонт на ученически лагер в с. Панагюрски колонии, на стойност 2 101,37 лв., за доказано че документът е неистински, като изключва същия от доказателствения материал.

            ОСЪЖДА И. Д К., с ЕГН-**********,***, да заплати на  ОБЩИНА Панагюрище, с ЕИК 000351743, с п.к.4500, пл. „20-ти април” № 13, представлявана от Н.И.Б. – Кмет на Общината,  сумата 460,00 (четиристотин и шестдесет) лева – разноски по делото.

 

Решението е неокончателно и подлежи на въззивно обжалване пред Пазарджишкия окръжен съд, в двуседмичен срок от връчването му на страните.

                                                                       

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: