Р Е Ш Е Н И Е 

58

 

19.04.2013 г.

 

ПАНАГЮРИЩЕ

 
 


        Номер                 Година                                            Град                                   

 

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ПАНАГЮРСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД

 

ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ

 
 


                                                                                                                 

 

Седемнадесети април

 

2013

 
                

на                                                                             Година                                      

 

в публично заседание в следния състав:

ЦВЯТКО МАНГОВ

 
                                                                    

                                         РАЙОНЕН СЪДИЯ:                                            

 

                                                                                                                                                                                 

Н С

 
 

Секретар                                                        

и прокурор

като разгледа докладваното от                                                                                   

съдия МАНГОВ

 

776

 

2012

 
 


                                          гр. д. №                            по описа за                   год.,

 

за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Предявен е иск с правно основание чл.87 ал. 3 от Закона за задълженията и договорите.

В исковата си молба С.Г.Б. и В.П.Б.,***, против Л.С.А. и Л.Т.А.,***, твърдят, че с нот.акт № 142, том І, по нот.д. № 109/2005 г., по описа на Нотариус № 390 ПК, с район на действие РС Панагюрище, прехвърлили на първия ответник, следния свой недвижим имот, а именно: първи етаж от двуетажна масивна жилищна сграда, със застроена площ от 110 кв.м., ведно с източния гараж със застроена площ от 24 кв.м., находящ се в приземния етаж на сградата, ведно с прилежащите общи части на сградата, застроена върху общинска земя, находяща се в град Панагюрище, ул. „Малина” № 28, при съседи на дворното място, както следва: ДГМ, С.Г.Б., С. ***, което цяло дворно място представлява УПИ VІІ-3812 общински, в квартал 184 по плана на град Панагюрище, от 1980 г., срещу задължението на първия ответник да ги гледа, издържа, почита и уважава докато са живи. По силата на Семейния кодекс твърдят, че придобитото през време на брака от Л.С.А. с Л.Т.А. се превръща в СИО, поради което предявяват иска и срещу двамата. Със сключването на договора смятали, че са осигурили безпроблемните си старини, но това било за кратко.  Твърдят, че през първите две зими след сключването на договора, дъщеря им и зет им осигурили отоплението и от там нататък, грижите за самите тях останали лично техни. Чували се от време на време по телефона с дъщеря им и в това се изразявало изпълнението от нейна страна по договора. Твърдят, че през 2007 г. ответниците заминали за Испания и дори и срещите им били преустановени. През 2008 г. ответниците се разделили, като дъщеря им останала в Испания, а зет им се върнал в България. През 2011 г. отишли по покана на дъщеря си в Испания за няколко месеца. При посещението им там й заявили, че не могат да живеят повече сами и желаят да се върне в България за да ги гледа и издържа, но тя им заявила, че живее с друг мъж и се е устроила и няма намерение да изпълнява задълженията си. Твърдят, че годините ги притискат, а здравословното им състояние се влошава всяка изминала година и разходите им по издръжката непрекъснато нарастват за разлика от размера на пенсиите им. Твърдят, че без суми за издръжка и без непосредствена грижа от страна на човек, който е постоянно до тях, не могат да се справят с трудностите.

Ето защо, молят съда, след установяване на основателността на иска да постанови решение, с което на основание чл. 87 ал.3 от ЗЗД да развали договора на ищците, сключен с ответниците поради неизпълнение на поетото в договора задължение за издръжка и гледане, като възстанови собствеността върху недвижимия имот предмет на договора. Молят за съдебно-деловодните разноски.

В съдебно заседание лично и чрез адвокат-пълномощника си поддържат иска по основание и по размер. Сочат писмени и гласни доказателства.

За ответницата по иска Л.С.А. се явява назначения й особен представител – адв. С.Д., който поддържа становище, че съдът следва да постанови решение, съгласно събраните по делото писмени и гласни доказателства, като изрично заявява, че поддържа това становище, с оглед обстоятелството, че няма осъществен контакт с ответницата.

Вторият ответник Л.Т.А. редовно призован, не се явява и не взема становище по иска. Не е представил и писмен отговор в определения от страна на съда едномесечен срок.

Съдът, като прецени събраните по делото доказателства по отделно и в тяхната съвкупност намери за установено следното:

Видно от нотариален акт за прехвърляне на недвижими имот срещу задължение за гледане и издръжка № 142, том І, рег. 1315, по нот. акт. № 105/2005 г., на 29.03.2005 г. пред Нотариус ПК ищците С.Г.Б. и В.П.Б., са прехвърлили на дъщеря си Л.С.А. следния свой недвижим имот: първи етаж от двуетажна масивна жилищна сграда, със застроена площ от 110 кв.м., ведно с източния гараж със застроена площ от 24 кв.м., находящ се в приземния етаж на сградата, ведно с прилежащите общи части на сградата, застроена върху общинска земя, находяща се в град Панагюрище, ул. „Малина” № 28, при съседи на дворното място, както следва: ДГМ, С.Г.Б., С. ***, което цяло дворно място представлява УПИ VІІ-3812 общински, в квартал 184 по плана на град Панагюрище, от 1980 г., срещу задължението да ги гледа, издържа, почита и уважава докато са живи, както и на прехвърлителите С.Г.Б. и В.П.Б. се запазва правото на ползуване върху описания недвижим имот докато са живи и на този от тях, който надживее другия. 

Приемателката Л.С.А. е заявила, че приема прехвърлянето на гореописания имот при описаните по-горе условия.

От разпитаните по делото свидетели на ищцовата страна Г С Г. – син на ищците и Ж П К – съсед на ищците, безспорно се установи обстоятелството, че от повече от три години Л.С.А. живее в Испания и не се е прибирала в България, както и че освен плащането еднократно на дърва за огрев, тя не е направила никакви усилия да престира задълженията си за издръжка и гледане на своите родители.

 

- 2 -                 гр.д. № 302/2006 г. Панаг.РС

 

Безспорно се установи от обясненията на ищците и от писмените доказателства по делото, че същите имат необходимост от гледане и даване на издръжка, с оглед на ниските им пенсии, както и на здравословното им състояние и тяхната възраст. Нещо повече, самата приобретателка е заявила, че не се интересува от имота, който й е прехвърлен и че няма да се върне от Испания, тъй като там е сключила друг граждански брак.

Тъй като прехвърлителната сделка е извършена по време на брака на Л.С.А. с Л.Т.А., то задължено лице и ответник по иска се явява  и Л.А., който не представи писмен отговор в едномесечния срок. Нещо повече, не се яви в съдебното заседание и не взе становище по иска, което съдът прие за признание на иска.

При така установената фактическа обстановка, съдът прие, че ответниците не са изпълнявали договора си за издръжка и гледане на ищците по делото. Договорът за издръжка и гледане е ненаименован алеаторен договор, който следва да осигури на кредитора нормални битови и финансови условия за преживяване  Грижите по договора следва да бъдат във вид и обем, достатъчни да осигурява и на двамата ищци нормално съществуване както и определен размер месечна издръжка, достатъчна да покрива елементарните разходи им разходи.

Предвид горното, съдът прие, че искът като основателен следва да се уважи като се развали договора между ищците и ответниците, сключен с нотариален акт №

142, том І, рег. 1315, по нот. акт. № 105/2005 г.-  от 29.03.2005 г. на Нотариус ПК.

В шестмесечен срок, от влизане на решението в сила, ищците следва да извършат отбелязване на влязлото в сила решение по представен от него препис в Службата по вписвания – град Панагюрище.

С оглед изхода на делото в тежест на ответницата Л.С.А. следва да бъдат присъдени направените разноски от ищците по делото в размер на 1337,00 лв.

 

По изложените съображения и на основание чл. 87, ал.3 от ЗЗД, Съдът

 

Р  Е  Ш  И  :

 

ПО ИСКА предявен от С.Г.Б., с ЕГН-**********,***, и В.П.Б., с ЕГН-**********,*** срещу  Л.С.А., с ЕГН-**********, с постоянен адрес: гр. П, ул. „***, настоящ адрес: Испания, и Л.Т.А.,***, РАЗВАЛЯ сключения с нотариален акт за прехвърляне на недвижим имот срещу задължение за гледане и издръжка № 142, том І, рег. № 1315, нот. дело № 109/2005 г. на Нотариус ПК, с който С.Г.Б. и В.П.Б. са прехвърлили на  Л.С.А. първи етаж от двуетажна масивна жилищна сграда, със застроена площ от 110 кв.м., ведно с източния гараж със застроена площ от 24 кв.м., находящ се в приземния етаж на сградата, ведно с прилежащите общи части на сградата, застроена върху общинска земя, находяща се в град Панагюрище, ул. „Малина” № 28, при съседи на дворното място, както следва: ДГМ, С.Г.Б., С. ***, което цяло дворно място представлява УПИ VІІ-3812 общински, в квартал 184 по плана на град Панагюрище, от 1980 г., срещу задължението на първия ответник да ги гледа, издържа, почита и уважава докато са живи, както и на прехвърлителите С.Г.Б. и В.П.Б. се запазва правото на ползуване върху описания недвижим имот докато са живи и на този от тях, който надживее другия. 

ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ на С.Г.Б., с ЕГН-**********,***, и В.П.Б., с ЕГН-**********,***, в ШЕСТМЕСЕЧЕН СРОК да извършат отбелязване на влязлото в сила решение по представен от тях препис в Службата по вписвания – град Панагюрище.

ОСЪЖДА Л.С.А., с ЕГН-**********, с постоянен адрес: гр. П, ул. „***, настоящ адрес: Испания, да заплати на С.Г.Б., с ЕГН-**********,***, и В.П.Б., с ЕГН-**********,***, сумата 1337,00 (хиляда триста тридесет и седем) лева – разноски по делото.

 

РЕШЕНИЕТО подлежи на въззивно обжалване пред Пазарджишкия окръжен съд в двуседмичен срок от връчване му на страните.

                                                                       

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: