Р Е Ш Е Н И Е

64

 

19.04.2013г.

 

   ПАНАГЮРИЩЕ

 
 


          Номер                 Година                                           Град                                   

 

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

ПАНАГЮРСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД

 

ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ

 
 


                                                                                                                 

 

Четиринадесети март

 

2013

 
                

на                                                                             Година                                      

 

в публично заседание в следния състав:

ДИАНА  СТАТЕЛОВА

 
                                                                    

                                         РАЙОНЕН СЪДИЯ:                                            

                                                                                                                  

Н  С

 
 

Секретар                                                         

 

като разгледа докладваното от                                                                                   

съдия СТАТЕЛОВА

 

527

 

20122

 
 


                                          гр.д.№                       по описа за                   год.,

 

за да се произнесе, взе предвид следното:

 

          Производството е по смисъла на чл.422 от ГПК, във вр. с чл.240, ал.1 и ал.2 от ЗЗД и чл.86 от ЗЗД.

          Предявена е искова молба от «Банка ДСК» ЕАД, със седалище и адрес на управление: гр.София, ул.”Московска” № 19, представлявано от Виолина Спасова – главен изпълнителен директор и Доротея Н. – изпълнителен директор, със съдебен адрес: гр. Пловдив, ул. «Христо Г.Данов» №6- чрез пълномощника им юрисконсулт Я.П., срещу И.Р.М.,***.

В исковата молба се сочи, че на 19.12.2007 г., в град Пловдив, е сключен Договор за предоставяне на стоков кредит между «Банка ДСК» ЕАД като кредитор и И.Р.М. – като кредитополучател, за сумата от 198,00 лв., със срок за издължаване от 12 месеца, считано от датата на усвояване на кредита. В исковата молба се твърди още, че длъжникът не е обслужвал редовно кредита и същият е станал предсрочно изискуем на 20.12.2008 г. съгласно чл. 60, ал.2 от ЗКИ и Общите условия на «Банка ДСК» ЕАД.

В исковата молба се твърди, че банката- ищец е предприела всички действия за снабдяване със заповед за незабавно изпълнение и изпълнителен лист по реда на чл. 417 от ГПК, като по заявлението е издадена Заповед за изпълнение № 959 от 28.12.2011 г.по описа на Районен съд Панагюрище за сумата от 72,67 лв., представляваща главница, дължима по договора за стоков кредит, ведно със сумата от 66,19 лв. – лихва, считано от 20.12.2008 г. до 20.12.2011 г., ведно със законната лихва върху главницата, считано от 21.12.2011 г. до окончателно изплащане на вземането и ведно с държавна такса в размер на 25,00 лв.

В исковата молба се сочи, че длъжникът е подал възражение срещу издадената заповед за изпълнение на парично задължение въз основа на документ, поради което банката –ищец предявява настоящия иск.

Молят съда да постанови решение, с което да бъде признато за установено по отношение на ответника И.Р.М., че същият дължи сумите по издадената заповед за изпълнение на парично задължение и изпълнителен лист.

Молят да бъде изискано и присъединено по настоящото гражданско дело Ч.гр.д. № 1193/2011 г. по описа на Панагюрския РС.

Молят да бъде допусната съдебно- счетоводна експертиза, при която вещото лице, след като се запознае с материалите по делото, да отговори на въпроса: Какъв е размерът на задължението до 21.12.2011 г. по Договор за стоков кредит, сключен на 19.12.2007 г.между банката- ищец и ответника М..

Претендират сторените съдебно-деловодни разноски.

Представят следните писмени доказателства, в копие: Договор за предоставяне на стоков кредит от 19.12.2007 г.; Заявление за издаване на заповед за изпълнение; Извлечение от счетоводните книги на банката-ищец, издадено на 20.12.2011 г.; Показване на заем от 20.12.2011 г. и Удостоверение за актуалното състояние на банката-ищец.

В законоустановения срок ответникът И.М. представя писмен отговор на исковата молба, в който твърди, че предявеният иск е допустим и неоснователен.

Твърди, че задължението на ответника към банката-ищец е погасено изцяло поради изпълнение от страна на И.М.. В писмения отговор се сочи, че «Банка ДСК» ЕАД писмено са уведомили касиера на Държавно лесничейство- Панагюрище, че следва да удържи от трудовото възнаграждение на М. 11 броя вноски в размер на 18,18 лв. всяка, считано от месец януари 2008 г. или обща сума в размер на 199,98 лв. Твърдят, че в списъка за отчитане удръжките на работниците и служителите при Държавно лесничейство- Панагюрище, който е бланка на банката-ищец и от изплащателните бележки за трудовото му възнаграждение е видно, че от трудовото възнаграждение на ответника М. за периода от м.януари 2008 г. до м. октомври 2008 г. включително, са удържани 10 броя вноски по 20,00 лв., с посочено основание «Банка ДСК – за стока», като от общото трудово възнаграждение на ответника М. е удържана сума в размер на 200,00 лв., с което задължението към банката-ищец е погасено изцяло поради изпълнение от страна на ответника.

В писмения отговор се твърди, че от представеното като доказателство по делото «Извлечение от счетоводните книги» на банката-ищец не може да се направи извод, че представлява редовен от външна страна документ, тъй като съществува противоречие в записването, което не възпроизвежда вярно отразяванията по счетоводните книги.  Излага становище относно редовността на представеното «Извлечение от счетоводните книги» на банката-ищец.

Моли съда да постанови решение, с което да бъде отхвърлен като неоснователен предявения от «Банка ДСК» ЕАД иск.

Претендира сторените по делото разноски.

Представя следните писмени доказателства в копие: Уведомително писмо от 03.01.2008 г. до касиера на Държавно лесничейство- Панагюрище; Списък за отчитане удръжките на работниците и служителите; Извлечение от ведомости за изплащане на трудови възнаграждения – 10 бр.

          В открито съдебно заседание- редовно призовани, представител на банката –ищец не се явява, вместо него се явява процесуалният представител- юрисконсулт Я.М.П.. Поддържа исковата молба така, както е предявена.

В съдебно заседание- редовно призован, ответникът И.Р.М. не се явява, вместо него се явява процесуалния му представител адвокат Д.К. от Бургаска АК.

Видно от приложения по делото Договор за предоставяне на стоков кредит, сключен на 19.12.2007г., банката -ищец е отпусканала на ответника И.Р.М. кредит за текущо потребление в размер на 198,00лв., като срокът за издължаване на кредита е фиксиран на 12 месеца и е посочено, че изтича на 19.12.2008г. Разрешеният кредит се е усвоил еднократно, безкасово, по сметка на търговеца, от когото е закупена стоката, след получаване на оригиналните документи в банката за сключения договор за продажба. В т.6 на раздел ІІІ-ти е посочено, че кредитът се отчита по индивидуална заемна сметка, като падежната дата за издължаване на месечните вноски е 19 дата на всеки от договорените месеци. В раздел ІV – «Задължения на страните» е посочено, че ответникът е следвало да осигурява по разплащателната сметка най-късно на падежната дата сума в размер на дължимата погасителна вноска, както и да осигурява достъп и да оказва съдействие на кредитора – банката -ищец, при извършване на проверки във връзка с предоставяне целевото използване, издължаването и обезпечаването на кредита, като ответникът М. се е задължил, в случай, че промени местоработата, местоживеенете или се пенсионира, да уведоми за това банката- ищец. Страните са уговорили, че «Банка ДСК» прилага такси и комисионни, които действат към датата на събиране на съответното плащане, съобразно с тарифа на «Банка ДСК» ЕАД за лихвите, таксите и комисионните. Страните са се споразумели, съгласно договора, при допусната забава в плащанията на главница и/или на лихва над 90 дни, целият остатък от кредита да се счита предсрочно изискуем и да се отнася в просрочие, като до предявяване на молбата за събирането му по съдебен ред, остатъкът от кредита се олихвява с прилагания лихвен процент, увеличен с наказателна надбавка в размер на 10% пункта.

От приложеното по делото писмо № 30012067 от 03.01.2008г., «Банка ДСК» ЕАД е уведомила касиера на Държавно лесничейство- град Панагюрище, че съгласно сключения между Банката и Лесничейството договор, и на основание изразено писмено съгласие на ответника И.Р.М., срещу отпуснатия от банката кредит, следва да бъдат удържани от трудовото възнаграждение на ответника М. 11 броя вноски по 18,18лв., считано от заплатата за януари 2008г.

По делото е приложен списък за отчитане на удръжките на работниците и служителите към «Банка ДСК», съставен от Държавно лесничейство гр.Панагюрище, от който е видно, че на ответника И.Р.М. са удържани по 20,00лв. от трудовото възнаграждение за месеците от януари до октомври 2008г., включително

По делото са приложени 10 броя извлечения от платежна ведомост за трудовите възнаграждения на ответника М., в качеството му на ръководител разсадник, издадени за периода месец януари 2008г. до месец октомври 2008г., от които е видно, че в раздел удръжки, с код 309 и наименование «ДСК – за стока» на ответника И.Р.М. е удържана от счетоводството на Държавно лесничейство гр.Панагюрище сумата от 20,00лв. месечно.

По делото е прието и неоспорено от страните заключение на съдебно- счетоводната експертиза, от която се констатира, че към 19.12.2008г. ответникът И.М. е заплатил по отпуснатия стоков кредит сумата от 185,33лв. – главница, и 20,67лв. – лихва. Вещото лице заключава, че на 21.12.2011г. задължението на ответника по отпуснатия стоков кредит е било- главница в размер на 12,67лв., лихва в размер на 11,90лв., и такса за закъснение в размер на 21,56лв.

Видно от допълнителното заключение на вещото лице, на 20.12.2008г. банката -ищец е начислила капитализирана заемна такса в размер на 60,00лв., която заедно с непогасената главница е възлизала на общ размер от 72,67лв. Претендираната лихва по заема в размер на 66,19лв. представлява договорена лихва върху главницата от 72,67лв. в размер на 44,63лв. и наказателна надбавка в размер на 21,56лв., изчислени за периода от 20.12.2008г. до 20.12.2011г. Вещото лице е констатирало, че на 20.07.2012г. в «Банка ДСК» са постъпили от ЧСИ Д  М  по изпълнително дело № 543/2012г. по партидата на И.Р.М., сумата от 72,67лв., сумата от 66,19лв. и сумата от 4,37лв., като на 14.08.2012г. «Банка ДСК» е закрила изцяло кредита на ответника по делото.

Съдът счита, че с оглед заключението на вещото лице и събраните по делото доказателства, предявеният от «Банка ДСК» ЕАД иск за установяване съществуването на вземане на Банката срещу ответника И.Р.М. за сумата от 72,67лв., представляваща главница, дължима по договор за стоков кредит от 19.12.2007г., ведно със сумата от 66,19лв., представляваща мораторна лихва за периода от 20.12.2008г. до 20.12.2011г., ведно със законната лихва върху главницата от 72,67лв., считано от 21.12.2011г. до оканчателно изплащане на вземането, ведно със сторените съдебно -деловодни разноски в размер на 25,00лв., е неоснователен и недоказан, поради което същият следва да бъде отхвърлен.

С оглед изхода на делото и на основание чл.78, ал.3 от ГПК следва да бъде осъдена банката- ищец да заплати на ответника сторените по делото съдебно- деловодни разноски в размер на 330,00лв., представляващи сбор от възнаграждение на вещото лице в размер на 30,00лв. и адвокатско възнаграждение в размер на 300,00лв.

Така мотивиран и на основание чл.422 от ГПК, във вр. с чл.240, ал.1 и ал.2 от ЗЗД и чл.86 от ЗЗД Панагюрският районен съд

                  

Р Е Ш И :

 

ОТХВЪРЛЯ предявеният от „БАНКА ДСК” ЕАД, с ЕИК-1219830616, със седалище и адрес на управление: град София, ул.” Московска” №19,  представлявано от Виолина Маринова Спасова и Доротея Николаева Н.,*** - чрез юрисконсулт Я.М.П. срещу И.Р.М., с ЕГН-********** ***, иск за установяване съществуването на вземане на „Б.Д.” ЕАД срещу И.Р.М. за сумата от 72,67лв.(седемдесет и два лева и 67 стотинки), представляваща главница, дължима по договор за стоков кредит от 19.12.2007г., ведно със сумата от 66,19лв.(шестдесет и шест лева и 19 стотинки), представляваща мораторна лихва за периода от 20.12.2008г. до 20.12.2011г., ведно със законната лихва върху главницата от 72,67лв., считано от 21.12.2011г. до оканчателно изплащане на вземането и ведно със сторените съдебно деловодни разноски в размер на 25,00лв.(двадесет и пет лева).

ОСЪЖДА „БАНКА ДСК” ЕАД, с ЕИК-1219830616, със седалище и адрес на управление: град София, ул.” Московска” №19,  представлявано от Виолина Маринова Спасова и Доротея Николаева Н.,*** - чрез юрисконсулт Я.М.П. да заплати на И.Р.М., с ЕГН-********** *** сторените съдебно- деловодни разноски в размер на 330,00лв.(триста и тридесет лева) представляващи сбор от възнаграждение на вещо лице в размер на 30,00лв.(тридесет лева) и адвокатско възнаграждение в размер на 300,00лв.(триста лева).

Решението подлежи на въззивно обжалване пред Пазарджишки окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: