РАЙОНЕН СЪД - ГР.ПАНАГЮРИЩЕ
Справка за свършените дела
за периода от 8.4.2013г. до 8.4.2013г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 417/2012, I състав

Развод и недейств. на брака

В.Д.Т.

Н.Н.Т.

Председател и докладчик:
ДИАНА С. СТАТЕЛОВА

РЕШЕНИЕ: от 8.4.2013г.
Така мотивиран и на основание чл. 49, ал.3 от СК, във връзка с чл.325 от ГПК, Панагюрският районен съд  Р Е Ш И:   ДОПУСКА развод между В.Д.Т., с ЕГН-**********,***, със съдебен адрес: гр.Панагюрище, ул.”*** - чрез адвокат Г.М. от ПзАК и Н.Н.Т., с ЕГН-**********,***.  ПРЕКРАТЯВА сключения на 06.10.2001г. в гр.Панагюрище, с Акт за граждански брак № 64/06.10.2001г., съставен от Община Панагюрище, граждански брак, между В.Д.Т., с ЕГН-**********,***, със съдебен адрес: гр.Панагюрище, ул.”Г. Бенковски” № 6, ет.2 - чрез адвокат Г.М. от ПзАК и Н.Н.Т., с ЕГН-**********,***, като дълбоко и непоправимо разстроен, по вина и на двамата съпрузи.  Имуществените отношения между съпрузите, възникнали в резултат на прекратяване на семейната имуществена общност, В.Д.Т. и Н.Н.Т. ще решават, чрез споразумение или в друг граждански процес. УПРАЖНЯВАНЕТО на родителските права върху роденото от брака малолетно дете А Н Т, с ЕГН-********** да се осъществява от неговата майка и законен представител В.Д.Т., с ЕГН-**********, като Н.Н.Т., с ЕГН-********** да има право да взема при себе си малолетното дете А Т. всяка първа и трета събота и неделя от месеца с преспиване, от 10,00 часа в съботния ден до 16,00 часа в неделния ден. ОСЪЖДА Н.Н.Т., с ЕГН-********** да заплаща за малолетната си дъщеря А Н Т, с ЕГН-**********, чрез неговата майка и законен представител В.Д.Т., месечна издръжка в размер на 80,00лв.(осемдесет лева), считано от датата на предявяване на исковата молба-27.06.2012г., до настъпване на обстоятелства, обуславящи изменение или прекратяването на дължимата издръжка, ведно със законната лихва за всяка закъсняла вноска, като издръжката да бъде платима до 30-то число на месеца за който се отнася.  УПРАЖНЯВАНЕТО на родителските права върху роденото от брака малолетно дете М Н Т, с ЕГН-********** да се осъществява от неговата майка и законен представител В.Д.Т., с ЕГН-**********, като Н.Н.Т., с ЕГН-********** да има право да взема при себе си малолетното дете А Т. всяка първа и трета събота и неделя от месеца с преспиване, от 10,00 часа в съботния ден до 16,00 часа в неделния ден. ОСЪЖДА Н.Н.Т., с ЕГН-********** да заплаща за малолетната си дъщеря М Н Т, с ЕГН-**********, чрез неговата майка и законен представител В.Д.Т. месечна издръжка в размер на 80,00лв.(осемдесет лева), считано от датата на предявяване на исковата молба-27.06.2012г., до настъпване на обстоятелства обуславящи изменение или прекратяването на дължимата издръжка, ведно със законната лихва за всяка закъсняла вноска, като издръжката да бъде платима до 30-то число на месеца за който се отнася.  СЕМЕЙНОТО ЖИЛИЩЕ, представляващо самостоятелен обект в сграда – апартамент № 15, със застроена площ от 65,88 кв.метра, който се състои от спалня, дневна, кухня и сервизни помещения и който се намира на пети етаж, вход А, в сградата на жилищен блок № 9, построен върху общинска земя, в терен отреден за УПИ – жилищен комплекс в кв.212 по плана на гр.Панагюрище, ведно с избено помещение № 15 с обща площ от 6,78 кв.метра и ведно с 6,204% ид.части от общите части на сградата и правото на строеж върху терена, придобито от страните по време на брака да се ползва от В.Д.Т.. След прекратяване на брака В.Д.Т. да носи предбрачното си фамилно име - Ч. Издръжка между съпрузите не се дължи. Разноските остават за всяка една от страните така, както са направени към момента на постановяване на решението. ОСЪЖДА В.Д.Т., с ЕГН-**********,***, да заплати в полза на Държавата по бюджета на Съдебната власт и по сметка на Панагюрския районен съд, сумата от 17,50лв.(седемнадесет лева и 50 стотинки) държавна такса за постановяване на решението. ОСЪЖДА Н.Н.Т., с ЕГН-**********,***, да заплати в полза на Държавата по бюджета на Съдебната власт и по сметка на Панагюрския районен съд, сумата от 7,50лв.(седем лева и 50 стотинки) държавна такса за постановяване на решението и 230,40лв.(двеста и тридесет лева и 40 стотинки) държавна такса върху дължимата за двете родени от брака деца месечна издръжка.  Решението подлежи на въззивно обжалване пред Пазарджишкия окръжен съд в двуседмичен срок от датата на получаване на съобщението, че същото е изготвено с мотивите.