Р   E  Ш   Е   Н   И   Е

 

№ ............... /19.03.2019 г.,

 

гр. П.В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Районен съд – П., в проведеното на единадесети март две хиляди и деветнадесета година публично съдебно заседание,  в състав:

 

Районен съдия: Магдалена Татарева

 

при участието на секретаря Параскева Златанова разгледа докладваното от съдията гр.д. № 1218/2017 г. по описа на съда

 

Производството е по реда на 34 ЗС

Предявен е от А.Ц.Н. срещу П.Т.Н., П.Т.Т., В.Т.Н. и С.И.Н. иск с правно основание чл. 34 ЗС за делба на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор ***** *** ****по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-39/17.07.2012 г. на ИД на АГКК, с последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, с адрес на поземления имот: гр, П., п.к. 4500, ул.”*********”№ *, с площ: 192 квадратни метра, с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10-десет метра), със стар идентификатор: няма, с номер по предходния план на гр.П.: ****, при съседи: ***** *** ****; ***** *** ****; ***** *** ****, ***** *** ****и ***** *** ****, ведно със застроените в същия поземлен имот сгради, а именно: САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор ***** *** ****по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-39/17.07.2012 г. на ИД на АГКК, с последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, с адрес на имота: гр. П., п.к.4500, ул.”*********”№ *, като сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор ***** *** ****, със застроена площ: 34 квадратни метра, брой етажи: 2, с предназначение: Жилищна сграда-еднофамилна, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: няма; САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор ***** *** ****по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-39/17.07.2012 г. на ИД на АГКК, с последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, с адрес на имота: гр. П., п.к.4500, ул.”*********”№ *, като сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор ***** *** ***** квадратни метра, брой етажи: 1, с предназначение: Друг вид сграда за обитаване, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: няма; САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор ***** *** ****по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-39/17.07.2012 г. на ИД на АГКК, с последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, е адрес на имота: гр, П., п.к.4500, ул.”*********”№ *, като сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор ***** *** ****, със застроена площ: 7 квадратни метра, брой етажи: 1, е предназначение: Селскостопанска сграда, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: няма; САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор ***** *** ****по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-39/17.07.2012 г. на ИД на АГКК, с последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, с адрес на имота: гр. П., п.к.4500, ул.”*********”№ *, като сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор ***** *** ****2 квадратни метра, брой етажи: 1, с предназначение: Селскостопанска сграда, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: няма, САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор ***** *** ****по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-39/17.07.2012 г. на ИД на АГКК, с последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, с адрес на имота: гр. П., п.к.4500, ул.”*********”№ *, като сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор ***** *** ****8 квадратни метра, брой етажи: 1, с предназначение: Селскостопанска сграда, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: няма, както и на ЕДНОЕТАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА с избен етаж, цялата е площ от 138 кв.м. и МАСИВЕН ГАРАЖ с площ от 21 кв.м., находящ се в избения етаж на жилищната сграда, застроена в УПИ XVI-563 в кв.8 по действащия план на с.Б., Община П., с административен адрес: с.Б., ул.”Л.Я.” № **, при съседи на УПИ XVI-563: североизток-УПИ XV-564, северозапад-УПИ XIV-565, югоизток-улица, югозапад- УПИ ХХХIII-562.

Ищецът основава исковата си претенция на следните фактически твърдения: На основание наследствено правоприемство от праводателя Т.П.Н., ищецата е придобила правото на собственост върху имотите предмет на делбата, казто твърди, че първите 6 имота са придобити в режим на СИО с наследодателят й, поради което тя притежава 5/8 ид. ч. от правото на собственост върху същите, а ответниците П.Н., П.Т. и В.Н. притежават по 1/8 ид.ч. от правото на собственост. Освен това в исковата молба се твърди, че ищцата притежава 1/8 ид.ч. на основание наследствено правоприемство от наследодателя Т.Н. от правото на собственост върху едноетажната масивна сграда и масивния гараж, находящи се в с. Б., ул. „Л.Я.“ № **, като ответникът П.Н. също притежава 1/8 ид.ч., а В.Н.  притежава 6/8 ид.ч., като е придобил същите по време на брака му със С.Н..

В срока по чл. 131 ГПК не е постъпил отговор от никого от ответниците.

Съдът, като съобрази правните доводи на страните и събраните писмени доказателства, поотделно и в тяхната съвкупност, съгласно правилата на чл. 235, ал. 2 ГПК намира за установено следното:

От представен и приет по делото нотариален акт за дарение на недвижим имот № 84, том  III, дело № 1154 от 1975 г. на по описа на Районен съд – П.за нотариалните дела се установява, че В.С.Ш.е дарил на Ц.В.Н. собствения си недвижим имот- празно дворно място в с.Б. с площ от 528 кв.м.

От представено по делото строително разрешение № 14 от 22.08.1975 г. се установява, че същото е издадено в полза на Ц. Н. за извършване на строителство върху имот находящ се в с. Б., като към разрешителното са представени строителни книжа и Удостоверение № 368 от 22.03.2018 г. се установява, че върху процесния имот находящ се в с. Б. през 1975 г.е изградена масивна едноетажна жилищна сграда със застроена площ от 138 кв.м ведно с избен етаж и масивен гараж с площ от 21 кв.м., находящ се в избения етаж.

По делото е представено и прието съдебно решение от 01.10.1992 г. по гр.д. № 100/1992г. по описа на Районен съд – П., от което се установява, че между Ц.В.Н. и Т.П.Н. е бил сключен граждански брак на 02.08.1972 г., който е прекратен с посоченото съдебно решение от 1992 г. поради дълбоко и непоправимо разстройство на брака.

По делото е представено Удостоверение за сключен граждански брак № 007491 от 07.08.1995 г., от което се установява, че Т.П.Н. и А.Ц. Ф. са сключили граждански брак на 07.08.1995 г.

От представен и приет по делото нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 104, том  I, дело № 214 от 1996 г. на по описа на Районен съд – П.за нотариалните дела се установява, че Н.Л.е продала на Т.П.Н. едноетажна паянтова жилищна сграда с приземен етаж с площ от 32 кв.м., сайвана с площ от 125 кв.м., лятна кухня  с площ от 10 кв.м., както и застроено и незастроено място с площ от 183 кв.м., представляващо имот пл. № **** по плана на гр. П..

От приет по делото като доказателство констативен нотариален акт за право на собственост върху идеални части от недвижим имот № 19, том  II, дело № 203 от 2005 г. на Нотариус Н.М.- Т.с рег. № 471 по регистъра на нотариалната камара с района на действие Районен съд – П.се установява, че Ц.В.Ш. е призната за собственик на 1/2 ид.ч. от едноетажна масивна жилищна сграда с избен етаж, цялата е площ от 138 кв.м., застроена в УПИ XVI-563 в кв.8 по действащия план на с.Б., Община П., с административен адрес: с.Б., ул.”Л.Я.” № **.

От представен и приет по делото нотариален акт за дарение на идеална част от недвижим имот № 23, том  IV, дело № 188 от 2010 г. на Нотариус П. К. с рег. № 390 по регистъра на нотариалната камара с района на действие Районен съд – П.се установява, че П.Т.Т. е дарила Ц.В.Ш. с 1/8 ид.ч. от  едноетажна масивна жилищна сграда с избен етаж, цялата е площ от 138 кв.м. и масивен гараж с площ от 21 кв.м., находящ се в избения етаж на жилищната сграда, застроена в УПИ XVI-563 в кв.8 по действащия план на с.Б., Община П., с административен адрес: с.Б., ул.”Л.Я.” № **.

От приет по делото като доказателство констативен нотариален акт за право на собственост върху идеални части от недвижим имот № 107, том  VI, дело № 8208 от 2012 г. на Нотариус П. К. с рег. № 390 по регистъра на нотариалната камара с района на действие Районен съд – П.се установява, че Ц.В.Ш. е призната за собственик на 5/8 ид.ч. от едноетажна масивна жилищна сграда с избен етаж, цялата е площ от 138 кв.м. и масивен гараж с площ от 21 кв.м., находящ се в избения етаж на жилищната сграда, застроена в УПИ XVI-563 в кв.8 по действащия план на с.Б., Община П., с административен адрес: с.Б., ул.”Л.Я.” № **.

От представен по делото и приет като доказателство акт за сключен граждански брак № Ц-617 от 29.08.1998 г. се установява, че В.Т.Н. и С.И. Д. са сключили граждански брак на 29.08.1998 г.

От представен и приет по делото нотариален акт за прехвърляне на недвижим имот срещу задължение за издръжка и гледане № 146, том  VI, дело № 804 от 2013 г. на Нотариус П. К. с рег. № 390 по регистъра на нотариалната камара с района на действие Районен съд – П.се установява, че Ц.В.Ш. е прехвърлила на В.Т.Н. недвижим имот УПИ XVI-563 в кв.8 по действащия план на с.Б., ведно с 5/8 ид.ч. от едноетажна масивна жилищна сграда с избен етаж, цялата е площ от 138 кв.м. и масивен гараж с площ от 21 кв.м., находящ се в избения етаж на жилищната сграда, застроена в УПИ XVI-563 в кв.8 по действащия план на с.Б., Община П., с административен адрес: с.Б., ул.”Л.Я.” № **.

От удостоверение за наследници №000858 от 11.04.2016 г., издадено от Община П., се установява, че Т.П.Н., починал на 28.05.2004 г. е оставил за свои наследници – А.Ц.Н.- съпруга, П.Т.Т. – дъщеря, П.Т.Н. – син, В.Т.Н. – син.

Предмет на настоящото производство по делба е едноетажна масивна жилищна сграда с избен етаж, цялата е площ от 138 кв.м. и гараж, застроени в УПИ XVI-563 в кв.8 по действащия план на с.Б., Община П., с административен адрес: с.Б., ул.”Л.Я.” № **. Видно от данните по делото същата е построена върху имот собственост на Ц.Ш.- Х., като строежа е реализиран през 1975 г., когато Ц.Ш.-Х. се е намирала в граждански брак с Т.Н. (починал). Съгласно трайно установената съдебна практика, правото на собственост върху новия обект на основание отстъпеното правото на строеж възниква при завършване на грубия строеж. Имуществените отношения на съпрузите са се уреждали от разпоредбите на СК (в сила от 1985 г. отм. 2009 г.), доколкото гражданския брак е прекратен през 1992 г. Съгласно разпоредбата на чл. 19 СК ( отм. 2009 г.) вещите и правата върху вещи придобити от съпрузите през време на брака в резултат на съвместен принос, принадлежат общо и на двамата съпрузи, независими от това на чие име са придобити.  Съгласно чл. 19, ал. 3 СК (в сила 1985 г.) съвместният принос се предполага до доказва на противното. Ето защо настоящият съдебен състав намира, че процесните сгради в с. Б. са придобити в режим на СИО, като след прекратяване на брака всеки от съпрузите е придобил по ½ ид.ч. от същите.

Видно от данните по делото Т.Н. е починал през 2004 г., като е оставил за свои наследници А.Ц.Н.- съпруга, П.Т.Т. – дъщеря, П.Т.Н. – син, В.Т.Н. – син. Съгласно правилата на чл. 9, ал. 1 ЗН съпругът наследява равна част с всяко дете, т.е. всеки от посочените наследници е придобил правото на собственост върху 1/8 ид.ч. от процесния имот – къща и гараж в с.Б., като частта придобита по наследство от П.Т., същата е дарила на Ц.Ш.- Х. (нотариален акт за дарение на идеална част от недвижим имот № 23, том  IV, дело № 188 от 2010 г.). Предвид всичко изложено Ц. Ш.- Х. е придобила правото на собственост върху 5/8 ид.ч. (1/2 ид.ч+ 1/8 ид.ч.) от имота, а А.Н., В.Н. и П.Н. – 1/8 ид.ч. от имота, като през 2013 г. Ц.Ш. е прехвърлила своите 5/8 ид.ч. на В.Н., по време на сключения му граждански брак със С. Д., срещу задължението за издръжка и гледане.

Предмет на делбата е и недвижим имот находящ се в гр. П.ведно с построените в него сгради, който имот видно от данните по делото е придобит от Т.Н. чрез възмездна сделка- покупко-продажба, по време на брака му с А.Н., поради което съобразно правилата на СК същият е СИО. Както бе посочено по-горе, Т.Н. починал през 2004 г. е оставил за свои наследници А.Н.- съпруга, П.Т.Т. – дъщеря, П.Т.Н. – син, В.Т.Н. – син, като съобразно правилата на чл. 9, ал. 1 ЗН А.Н. е придобила правото на собственост върху 5/8 ид.ч. (1/2 ид.ч + 1/8 ид.ч.) от имота, а П.Н., В.Н. и П.Н. ***.

В открито съдебно заседание проведено по делото на 28.01.2019 г. е представен и приет като доказателство по делото нотариален акт дарение на недвижим имот № 14, том  I, дело № 12 от 2019 г. на Нотариус П. К. с рег. № 390 по регистъра на нотариалната камара с района на действие Районен съд – П., по силата на който В.Н. и С.Н. са дарили на Ц.Ш.- Х. 5/8 ид.ч. от от едноетажна масивна жилищна сграда с избен етаж, цялата е площ от 138 кв.м. и масивен гараж с площ от 21 кв.м., находящ се в избения етаж на жилищната сграда, застроена в УПИ XVI-563 в кв.8 по действащия план на с.Б., Община П., с административен адрес: с.Б., ул.”Л.Я.” № **, тъй като съдът е приел същото за нововъзникнало писмено доказателство (видно от датата на съставянето му).

С т. 3 на Тълкувателно решение № 3 от 19.12.2013 г. по тълкувателно дело № 3/2013 г. на ОСГК, ВКС е прието, че при извършено разпореждане със спорното право от съсобственик /съделител/ в полза на друго лице в хода на делбеното производство във фазата по допускане на делбата, се прилагат разпоредбите на чл.226 ГПК. Лице, придобило права по силата на разпоредителна сделка по време на първата фаза на делбения процес след предявяване на иска за делба, може да замести своя праводател само със съгласието на всички съделители. Съдът е отложил съдебното заседание за изразяване съгласие, респ. несъгласие на останалите съделители за заместване на страните В.Н. и С.Н. по отношение на прехвърлените 5/8 ид.ч. от имота предмет на делба находящ се в с. Б., като с определение от открито съдебно заседание проведено на 11.03.2019 г. след изразяванена съгласие от останалите съделители съдът е допуснал заместването. В същото открито съдебно заседание между страните по делото е постигната съдебна спогодба по силата на която А.Н. е прехвърлила притежаваните от нея 1/8 ид.ч. от имота предмет на делба находящ се в с. Б. на П.Н. и на В.Н. при равни права, а П. и В. Н. са прехвърлили правото на собственост върху притежаваните от тях общо 2/8 ид.ч. от имотите предмет на делбата находящи се в гр. П.. Съдът е счел, че така постигнатата съдебна не противоречи на закона, доколкото предвид изложеното по-горе страните са се разпоредили с права, които притежават при спазване на императивните норми на закона.

С оглед постигнатата съдебна спогодба правото на собственост в имота находящ се в с. Б. принадлежи на Ц.Ш. – Х. – -10/16 ид.ч. (5/8 ид.ч.), П.Н. – 3/16 ид.ч. (1/8 ид.ч. + 1/16 ид.ч.) и В.Н. – 3/16 ид.ч. (1/8 ид.ч. + 1/16 ид.ч.), а правото на собственост в имота находящ се в гр. П.принадлежи на А.Н. – 7/8 ид.ч. (5/8 ид.ч. + 2/8 ид.ч.) и П.Т. – 1/8 ид.ч.

В последното проведено по делото открито съдебно заседание делото по отношение на имот  едноетажна масивна жилищна сграда с избен етаж, цялата е площ от 138 кв.м. и масивен гараж с площ от 21 кв.м., находящ се в избения етаж на жилищната сграда, застроена в УПИ XVI-563 в кв.8 по действащия план на с.Б., Община П., с административен адрес: с.Б., ул.”Л.Я.” № **е прекратено, поради направено оттегляне на иска по см. на чл. 232 ГПК, след изразено съгласие от всички съделители.

Ето защо следва да се уважи предявеният иск за делба относно следните недвижими имоти: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор ***** *** ****по КККР, с адрес на поземления имот: гр, П., п.к. 4500, ул.”*********”№ *, с площ: 192 квадратни метра, ведно със застроените в същия поземлен имот сгради, а именно: САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор ***** *** ****по КККР, със застроена площ: 34 квадратни метра, брой етажи: 2, с предназначение: Жилищна сграда-еднофамилна; САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор ***** *** ****8 квадратни метра, брой етажи: 1, с предназначение: Друг вид сграда за обитаване; САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор ***** *** ****по КККР, , със застроена площ: 7 квадратни метра, брой етажи: 1, е предназначение: Селскостопанска сграда; САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор ***** *** ****, със застроена площ: 12 квадратни метра, брой етажи: 1, с предназначение: Селскостопанска сграда, САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор ***** *** ****8 квадратни метра, брой етажи: 1, с предназначение: Селскостопанска сграда,  като делбата следва да се допусне между съделителите А.Ц.Н. с квота 7/8 идеални части и П.Т.Т. –квота – 1/8 идеална част, като искът по отношение на останалите съделите, които в исковата молба се твърди да притежават права в недвижимите имоти предмет на делбата в гр. П.следва да се  отхвърли. За пълнота на изложението следва да се посочи, че искът не следва да се отхвърля по отношение на съделителя Ц.Ш. – Х., доколкото в исковата молба не се твърди същата да притежава права в имотите в гр. П..

Мотивиран от изложеното, съдът

 

Р Е Ш И:

 

ДОПУСКА извършването на съдебна делба на следните недвижими имоти:

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор ***** *** ****по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-39/17.07.2012 г. на ИД на АГКК, с последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, с адрес на поземления имот: гр, П., п.к. 4500, ул.”*********”№ *, с площ: 192 квадратни метра, с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10-десет метра), със стар идентификатор: няма, с номер по предходния план на гр.П.: ****, при съседи: ***** *** ****; ***** *** ****; ***** *** ****, ***** *** ****и ***** *** ****, ведно със застроените в същия поземлен имот сгради, а именно:

1/ САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор ***** *** ****по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-39/17.07.2012 г. на ИД на АГКК, с последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, с адрес на имота: гр. П., п.к.4500, ул.”*********”№ *, като сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор ***** ***.****, със застроена площ: 34 квадратни метра, брой етажи: 2, с предназначение: Жилищна сграда-еднофамилна, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: няма;

2/ САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор ***** *** ****по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-39/17.07.2012 г. на ИД на АГКК, с последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, с адрес на имота: гр. П., п.к.4500, ул.”*********”№ *, като сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор ***** *** ****8 квадратни метра, брой етажи: 1, с предназначение: Друг вид сграда за обитаване, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: няма;

3/ САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор ***** *** ****по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-39/17.07.2012 г. на ИД на АГКК, с последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, е адрес на имота: гр, П., п.к.4500, ул.”*********”№ *, като сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор ***** ***.****, със застроена площ: 7 квадратни метра, брой етажи: 1, е предназначение: Селскостопанска сграда, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: няма;

4/ САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор ***** *** ****по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-39/17.07.2012 г. на ИД на АГКК, с последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, с адрес на имота: гр. П., п.к.4500, ул.”*********”№ *, като сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор ***** *** ****2 квадратни метра, брой етажи: 1, с предназначение: Селскостопанска сграда, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: няма,

5/ САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор ***** *** ****по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-39/17.07.2012 г. на ИД на АГКК, с последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, с адрес на имота: гр. П., п.к.4500, ул.”*********”№ *, като сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор ***** *** ****8 квадратни метра, брой етажи: 1, с предназначение: Селскостопанска сграда, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: няма, между съделителите: А.Ц.Н. ЕГН: ********** с адрес: *** и П.Т.Т. ЕГН **********, с адрес: *** при следните квоти: 7/8 идеални части за А.Ц.Н. и 1/8 идеални части за П.Т.Т..

ОТХВЪРЛЯ, предявеният от А.Ц.Н. ЕГН: ********** иск за делба по отношение на ответниците В.Т.Н. ЕГН ********** и П.Т.Н. ЕГН: **********.

Решението подлежи на обжалване в двуседмичен срок от връчването му на страните пред Окръжен съд – Пазарджик с въззивна жалба.

 

                                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ: