П  Р  О  Т  О  К  О  Л

 

година 2019                                                                            град П.

РАЙОНЕН СЪД                                                                      

на 18 март                                                                                                  2019 година

в публично заседание в следния състав:

 

 

        ПРЕДСЕДАТЕЛ: СНЕЖАНА СТОЯНОВА        

 

Секретар: Иванка Палашева

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Стоянова

Гражданско дело № 260 по описа за 2018 година

На именното повикване в 10,00 часа се явиха:

 

 

         Ищцата Г.Д.Н. се явява лично и с адв. С.П. от САК, надлежно упълномощен.

Ответникът П.Д.С., се явява лично.

Ответницата Ц.Д.Р.-Р. се явява лично и с адв. Х., надлежно упълномощен.

 

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

АДВ. П.: Да се даде ход на делото.

ОТВ. С.: Да се даде ход на делото.

АДВ. Х.: Да се даде ход на делото.

         Съдът намира, че липсват процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

                   ОПРЕДЕЛИ:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

АДВ. Х.: Госпожо съдия, постигнахме спогодба в следния смисъл:

1. В изключителен дял на Ц.Д.Р.-Р. ***, с ЕГН **********, се поставя правото на собственост върху всички допуснати до делба (съгласно Решение от 30.07.2018 г. постановено по гр.дело № 260/2018 г. по описа на Районен съд - гр.П.) недвижими имоти, а именно:

1.1. Самостоятелен обект с предназначение „жилище-апартамент” с площ от 89 (осемдесет и девет) квадратни метра с идентификатор *****.***.****.*.*, находящ се на първия етаж в многофамилна жилищна сграда на два етажа с идентификатор *****.***.****.* със застроена площ от 90 (деветдесет) квадратни метра, построена в поземлен имот /ПИ/ с идентификатор *****.***.**** по Кадастралната карта и кадастралните регистри /КККР/ на гр. П., одобрени със заповед № РД-18-39/17.07.2012 год. на Изпълнителния директор на АГКК, с административен адрес на самостоятелния обект: гр. П., ул. „Х.В.” № *, ет.*, на едно ниво, с прилежаща част към самостоятелния обект – ½ ид.ч. от изба, ведно с прилежащите части от общите части на сградата и общите части от дворното място, в което е изграден обектът, представляващ поземлен имот с идентификатор *****.***.****, при съсед над обекта - самостоятелен обект с идентификатор *****.***.****.*;

1.2. Сграда с идентификатор *****.***.****.*, построена в поземлен имот /ПИ/ с идентификатор *****.***.**** по Кадастралната карта и кадастралните регистри /КККР/ на гр.П., одобрени със заповед №РД-18-39/17.07.2012 год. на Изпълнителния директор на АГКК, със застроена площ от 19 (деветнадесет) квадратни метра, на един етаж, ведно с общите части от дворното място, в което обекта е изграден представляващ поземлен имот с идентификатор *****.***.****, с предназначение на самостоятелния обект  - селскостопанска сграда;

1.3. Самостоятелен обект с предназначение „жилище-апартамент” с площ от 89 (осемдесет и девет) квадратни метра с идентификатор *****.***.****.*.*, находящ се на втория етаж в многофамилна жилищна сграда на два етажа с идентификатор *****.***.****.* със застроена площ от 90 (деветдесет) квадратни метра, построена в поземлен имот /ПИ/ с идентификатор *****.***.**** по Кадастралната карта и кадастралните регистри /КККР/ на гр. П., одобрени със заповед №РД-18-39/17.07.2012 год. на Изпълнителния директор на АГКК, с административен адрес на самостоятелния обект: гр.П., ул. „Х.В.” №*, ет.*, с прилежаща част към самостоятелния обект – 1/2 ид.ч. от изба, ведно с прилежащите части от общите части на сградата и общите части от дворното място, в което е изграден обектът, представляващ поземлен имот с идентификатор *****.***.**** (петдесет и пет хиляди триста и две, точка, петстотин и едно, точка, две хиляди триста петдесет и четири), при съсед под обекта - самостоятелен обект с идентификатор *****.***.****.*.*;

 

1.4. Дворно място с площ от 394 (триста деветдесет и четири) квадратни метра, съставляващо поземлен имот /ПИ/ с идентификатор *****.***.**** по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.П., одобрени със заповед №РД-18-39/17.07.2012 год. на Изпълнителния директор на АГКК, с номер по предходен план - 2354, квартал 156, парцел IІІ, административен адрес: гр.П., ул. „Х.В.” № * при съседи: поземлени имоти с идентификатори **** *** ****, **** *** ****, **** *** ****, **** *** ****;

1.5. Дворно място с площ от 310 (триста и десет) квадратни метра, съставляващо поземлен имот /ПИ/ с идентификатор *****.***.**** по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.П., одобрени със заповед №РД-18-39/17.07.2012 год. на Изпълнителния директор на АГКК, с номер по предходен план - 2358, квартал 156, парцел IV, административен адрес: гр.П., ул. „Х.В.” № *, при съседи: поземлени имоти с идентификатори **** *** ****, **** *** ****, **** *** ****, **** *** ****, **** *** ****, **** *** ****, ведно с всички направени подобрения и постройки в същото дворно място.

ІІ. За уравняване на дяловете на останалите съделители Ц.Д.Р.-Р. се задължава да заплати в деня на подписване на настоящата спогодба следните суми:

1.                            На  Г.Д.Н. - общо 22340,41 лева (двадесет и две хиляди триста и четиридесет лева и четиридесет и една стотинки), дължими по банковата й сметка в „ЦКБ” АД – клон Карлово: IBAN: ***; BIC: ***.

2.                            На  П.Д.С. - общо 22340,41 лева (двадесет и две хиляди триста и четиридесет лева и четиридесет и една стотинки), дължими по банковата му сметка в „ЦКБ” АД – клон Пазарджик: IBAN: ***; BIC: ***.

 

ІІІ. След одобряването на настоящата спогодба от съда и изплащане на сумите по т.ІІ, страните ще считат за напълно уредени помежду им всички взаимни финансови и вещноправни отношения, произтичащи от делбата на съсобствените им имоти, предмет на гр.дело № 260/2018 г. на РС-П., и нямат да имат други претенции в тази връзка едни към други.  

АДВ. Х. - Предлагаме съдът да одобри спогодбата след като доверителката ми представи платежни документи за надлежно извършеното уравняване на дяловете, като същите бъдат приложени по делото и спогодбата да влезе в сила от момента на нейното одобряване.

Г.Н.: Съгласна съм на спогодба в изложения смисъл.

П.С.: Съгласен съм на такава спогодба.

Ц.Р.-Р.:  Съгласна съм на такава спогодба.

 

 

 

СПОГОДИЛИ СЕ:

 

 

 

Ищца:                                                                  Ответник:

Г.Д.Н.                             П.Д.С.

 

 

 

 

                                                                  Ответницата:

                                                                  Ц.Д.Р.-Р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Съдът дава възможност на страните да уредят отношенията си по повод уравняване на дяловете, поради което

ОБЯВИ

Съдебното заседание ще продължи в 11,10 часа.

На именното повикване в 11,23 часа се явяват тримата съделители, адв. Х. и адв. П..

АДВ. Х. – Моля да приемете два броя платежни нареждания.

Съдът

ОПРЕДЕЛИ

ПРИЛАГА по делото два броя платежни нареждания, видно от които съделителката Ц. Р. - Р. е превела на останалите двама съделители по 22340,41 лв.     

Съдът счита, че така постигнатата спогодба между страните не противоречи на закона и морала, поради което следва да бъде одобрена, поради което

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОДОБРЯВА постигнатата между

Г.Д.Н., ЕГН: **********, с адрес: ***,

П. Д. С., ЕГН:**********, с адрес: *** и

Ц.Д.Р. – Р., ЕГН: ********** с адрес: *** спогодба, по силата на която:

 

1. В изключителен дял на Ц.Д.Р.-Р. ***, с ЕГН **********, се поставя правото на собственост върху всички допуснати до делба (съгласно Решение от 30.07.2018 г. постановено по гр.дело № 260/2018 г. по описа на Районен съд - гр.П.) недвижими имоти, а именно:

1.1. Самостоятелен обект с предназначение „жилище-апартамент” с площ от 89 (осемдесет и девет) квадратни метра с идентификатор *****.***.****.*.*, находящ се на първия етаж в многофамилна жилищна сграда на два етажа с идентификатор *****.***.****.* със застроена площ от 90 (деветдесет) квадратни метра, построена в поземлен имот /ПИ/ с идентификатор *****.***.**** по Кадастралната карта и кадастралните регистри /КККР/ на гр. П., одобрени със заповед № РД-18-39/17.07.2012 год. на Изпълнителния директор на АГКК, с административен адрес на самостоятелния обект: гр. П., ул. „Х.В.” № *, ет.*, на едно ниво, с прилежаща част към самостоятелния обект – ½ ид.ч. от изба, ведно с прилежащите части от общите части на сградата и общите части от дворното място, в което е изграден обектът, представляващ поземлен имот с идентификатор *****.***.****, при съсед над обекта - самостоятелен обект с идентификатор *****.***.****.*;

1.2. Сграда с идентификатор *****.***.****.*, построена в поземлен имот /ПИ/ с идентификатор *****.***.**** по Кадастралната карта и кадастралните регистри /КККР/ на гр.П., одобрени със заповед №РД-18-39/17.07.2012 год. на Изпълнителния директор на АГКК, със застроена площ от 19 (деветнадесет) квадратни метра, на един етаж, ведно с общите части от дворното място, в което обекта е изграден представляващ поземлен имот с идентификатор *****.***.****, с предназначение на самостоятелния обект  - селскостопанска сграда;

1.3. Самостоятелен обект с предназначение „жилище-апартамент” с площ от 89 (осемдесет и девет) квадратни метра с идентификатор *****.***.****.*.*, находящ се на втория етаж в многофамилна жилищна сграда на два етажа с идентификатор *****.***.****.* със застроена площ от 90 (деветдесет) квадратни метра, построена в поземлен имот /ПИ/ с идентификатор *****.***.**** по Кадастралната карта и кадастралните регистри /КККР/ на гр. П., одобрени със заповед №РД-18-39/17.07.2012 год. на Изпълнителния директор на АГКК, с административен адрес на самостоятелния обект: гр.П., ул. „Х.В.” №*, ет.*, с прилежаща част към самостоятелния обект – 1/2 ид.ч. от изба, ведно с прилежащите части от общите части на сградата и общите части от дворното място, в което е изграден обектът, представляващ поземлен имот с идентификатор *****.***.****, при съсед под обекта - самостоятелен обект с идентификатор *****.***.****.*.*;

 

1.4. Дворно място с площ от 394 (триста деветдесет и четири) квадратни метра, съставляващо поземлен имот /ПИ/ с идентификатор *****.***.**** по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.П., одобрени със заповед №РД-18-39/17.07.2012 год. на Изпълнителния директор на АГКК, с номер по предходен план - 2354, квартал 156, парцел IІІ, административен адрес: гр.П., ул. „Х.В.” № *, при съседи: поземлени имоти с идентификатори **** *** ****, **** *** ****, **** *** ****, **** *** ****;

1.5. Дворно място с площ от 310 (триста и десет) квадратни метра, съставляващо поземлен имот /ПИ/ с идентификатор *****.***.**** по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.П., одобрени със заповед №РД-18-39/17.07.2012 год. на Изпълнителния директор на АГКК, с номер по предходен план - 2358, квартал 156, парцел IV, административен адрес: гр.П., ул. „Х.В.” № *, при съседи: поземлени имоти с идентификатори **** *** ****, **** *** ****, **** *** ****, **** *** ****, **** *** ****, **** *** ****, ведно с всички направени подобрения и постройки в същото дворно място.

ІІ. За уравняване на дяловете на Г.Д.Н., ЕГН: **********, и П. Д. С., ЕГН:**********, получават от Ц.Д.Р. – Р., ЕГН: ********** по 22340,41 лв. (двадесет и две хиляди триста и четиридесет лева и четиридесет и една стотинки) преведени с платежни нареждания, приложени по делото.

 

Предвид постиганата спогодба и одобряването й от съда, съдът

ОПРЕДЕЛИ

ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. 260/2018 г. по описа на Районен съд П..

Определението в частта на прекратяването подлежи на обжалване от страните в едноседмичен срок от днес пред Пазарджишкия окръжен съд.

 

На основание чл.8 от ТДТССГПК, съдът:

ОСЪЖДА Г.Д.Н., ЕГН: **********, с адрес: ***,  да заплати в полза на бюджета на съдебната власт, по сметка на Районен съд П. държавна такса, представляваща 2% върху стойността на дела й, в размер на 450,35 лева (четиристотин и петдесет лева и тридесет и пет стотинки).

ОСЪЖДА П. Д. С., ЕГН:**********, с адрес: *** да заплати в полза на бюджета на съдебната власт, по сметка на Районен съд П. държавна такса, представляваща 2% върху стойността на дела му, в размер на 450,35 лева (четиристотин и петдесет лева и тридесет и пет стотинки).

ОСЪЖДА Ц.Д.Р. – Р., ЕГН: ********** с адрес: *** да заплати в полза на бюджета на съдебната власт, по сметка на Районен съд П. държавна такса, представляваща 2% върху стойността на дела й, в размер на 836,38 лева (осемстотин тридесет и шест лева и тридесет и осем стотинки).

 

                                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

Протоколът се изготви на 18.03.2019 г. и съдебното заседание приключи в 11,29 часа.

 

 

 

СЪД.СЕКРЕТАР:                                           РАЙОНЕН СЪДИЯ: