Р Е Ш Е Н И Е

39

 

      14.03.2019г.

 

   ПАНАГЮРИЩЕ

 
 


          Номер                 Година                                           Град                                   

 

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ПАНАГЮРСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД

 

ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ

 
 


                                                                                                                 

 

Четиринадесети февруари

 

2017

 
                

на                                                                             Година                                     

 

в публично заседание в следния състав:

ДИАНА  СТАТЕЛОВА

 
                                                                    

                                         РАЙОНЕН СЪДИЯ:                                            

 

                                                                                                                                                                                 

ИВАНКА ПАЛАШЕВА

 
 

Секретар                                                        

 

като разгледа докладваното от                                                                                   

съдия СТАТЕЛОВА

 

637

 

2017

 
 


                                          гр.д.№                       по описа за                   год.,

 

за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Предявен е иск по смисъла на чл.124, във вр. с чл.422 от ГПК, и във вр. с чл.200 от ЗЗД.

 В исковата си молба «ЕВН България Електроразпределение» ЕАД, със седалище и адрес на управление:***, чрез юрисконсулт К.А., срещу Н.Н. *** сочат, че в качеството си на краен снабдител съгласно чл.98а от Закона за енергетиката, дружеството- ищец продава електрическа енергия на клиентите си при публично известни Общи условия. Сочат, че през процесния период действащите Общи условия за продажба на електрическа енергия са одобрени с решение на ДКЕВР № ОУ-013 от 10.05.2008г., влезли в сила на 27.06.2008г. Съгласно чл.35 от Общите условия, същите влизат в сила 30 дни след първото им публикуване, без да е необходимо изрично писмено приемане от страна на потребителите. Ищцовото дружество твърдят, че по силата на чл.7, т.1 от Общите условия, ищцовото дружество е поело задължение да снабдява с електрическа енергия обект на ответницата Ф. с административен адрес: *** и ИТН: 3191459, който съответства на клиентски номер 100339113, открит за Н.Ф.. Съгласно исковата молба по смисъла на чл.11, т.1 от Общите условия, Н.Ф. се е задължила да заплаща дължимите суми свързани със снабдяването с електрическа енергия в сроковете и по начините, определени от чл.18, ал.1 и ал.2 от същите Общи условия. Ищцовото дружество сочат, че съгласно чл.27, ал.1 от тези Общи условия, при неплащане на дължими суми клиентът дължи обезщетение за забава в размер на законната лихва за всеки просрочен ден. Ищците твърдят, че в изпълнение на задълженията си по Общите условия, са доставили на обекта на ответницата електроенергия на обща стойност 215,58лв. за периода 16.01.2016г. – 15.06.2016г., която сума до настоящия момент не е заплатена. Твърдят, че поради забава на плащането на главницата, ответницата Ф. дължи на ищците законна лихва за забава в общ размер на 22,95лв. за периода от 26.03.2016г. до 01.05.2017г., която се начислява върху всяка фактура отделно, за периода от датата на падежа на тази фактура до датата на образуване на настоящото гражданско дело.

 «ЕВН- България- Електроразпределение» ЕАД, със седалище и адрес на управление:***, чрез юрисконсулт К.А., молят съда да постанови решение, с което да бъде признато за установено съществуването на вземанията на ищцовото дружество срещу Н.Н.Ф., както следва: сумата от 215,58лв., представляващи стойността на консумираната от обекта на Н.Ф. електрическа енергия за периода 16.01.2016г. – 15.06.2016г., ведно със законна лихва за забава в размер на 22,95лв. за периода 26.03.2016г. до 01.05.2017г., и ведно със законна лихва върху посочената главница, считано от датата на подаване на заявление за издаване на заповед за изпълнение – 02.05.2017г. до окончателно изплащане на дължимите суми.

Претендират сторените съдебно- деловодни разноски, както по настоящото гражданско дело, така и по ч.гр.дело № 373/2017г. по описа на Районен съд Панагюрище.

Молят да бъде приложено като доказателство ч.гр.дело № 373/2017г. по описа на Районен съд Панагюрище.

Представят следните писмени доказателства в копие: Препис- извлечение от сметка на клиентски номер 1000339113; 5 броя фактури за периода от 16.01.2016г. до 15.06.2016г. включително; Решение № ОУ-013 от 10.05.2008г. на ДКЕВР; Общи условия на договорите за продажба на електрическа енергия на  «ЕВН България Електроразпределение» ЕАД.

В законоустановения срок, ответницата Н.Н.Ф. представя писмен отговор на исковата молба, в който сочи, че никога не е живяла на адрес: гр.Панагюрище, ул.»Г.Н.» № * и никога не е имала открит клиентски номер или ИТН на този адрес, понеже на този адрес са живяли и живеят Л.И.Д. и дъщеря й А.К.Ц.. Сочи, че двете лица са били потребители на изразходваната електрическа енергия за въпросния период и следва те да бъдат ангажирани с отговорността за заплащането на тази електроенергия. В писмения отговор се твърди, че недвижимият имот е бил собственост на дядото на ответницата – И.Н.Д., бивш жител ***, починал на 08.05.1986г., като негови наследници и собственици на имота до неговата продажба през 2016г. се явяват дъщеря му Л.И. Д., притежаваща ½ ид.част от имота и майката на ответницата – Д.И.Д. с ¼ ид.част и Н.Н.Ф. с ¼ ид.част, в качеството им на наследници на Н.И.Д.– син на И.Н.Д.. Ответницата сочи, че клиентския номер 100339113, с адрес: гр.Панагюрище, ул.»Ц.О.» № *, е закрит през 2012г. и е открит нов клиентски номер 1000328086 и ИТН 3205786 на името на Г. Ф. – съпруг на ответницата. Съгласно писмения отговор, посоченото ИТН 3191459, което се намира на адрес: гр.Панагюрище, ул.»Г.Н.» е на лицето К.П.С., а фактурите, приложени към исковата молба са неверни. Сочи, че тези фактури, издадени на клиентски номер 1000317893 и ИТН 3191459 не са на името на Н.Ф., поради което ответницата ги оспорва и моли да бъде открито по отношение на тях производство по оспорване истинността им. Сочи, че на 03.06.2016г. имотът на ул.»Г.Н.» № * е продаден на К.  и С.С., а сградата в същия имот е дарена на Л.И.Д. и А.К.Ц..

Моли да бъде задължено ищцовото дружество да представи по делото препис на откритите на името на Н.Ф. партиди, клиентски номера и ИТН, както и сключени с нея или друго лице договори за доставка на електроенергия на имота в гр.Панагюрище, ул.»Г.Н.» № *, обхващащ исковата молба период, включително и данни кой е заплащал изразходваната енергия до визирания в тази искова молба период.

Моли да бъде допуснат един свидетел при режим на призоваване за открито съдебно заседание – Л.И.Д.,*** – за опровергаване на изложените в исковата молба факти и обстоятелства, включително и факта, че от наследниците на И.Н.Д. единствено Л.Д. е ползвала наследствения недвижим имот в гр.Панагюрище, ул.»Г.Н.» № * до продажбата му през 2016г.

Представя следните писмени доказателства в копие: Лична карта № ********* от 02.11.2011г. на МВР Пазарджик; Нот.акт за покупко- продажба на недвижим имот *35, том ІІ, нот.дело № 243/2016г. по Общия регистър на Нотариус № 390 – П.К.с район на действие Районен съд Панагюрище; Нот.акт за дарение на недвижим имот *36, том ІІ, нот.дело № 244/2016г. по Общия регистър на Нотариус № 390 – П.К.с район на действие Районен съд Панагюрище;  Нот.акт за право на собственост върху недвижим имот, признато чрез обстоятелствена проверка *27, том І, нот.дело № 299/1962г. по описа на Панагюрския районен съд за нотариалните дела; Системен бон за заплатена електроенергия от 18.08.2017г.; Удостоверение за наследници изх. *296 от 25.08.2017г., издадено от Община Панагюрище- за наследниците на И.Н.Д..

В открито съдебно заседание дружеството - ищец «Е.Б.Е. ЕАД, редовно призовани, не изпраща представител.

Ответницата Н.Н.Ф., редовно призована, се явява лично.

По делото е разпитана свидетелката Л.И.Д..

По делото е приложен Препис-извелечение от сметка на клиентски номер 1000339113, с обект на потребление, находящ се на административен адрес: гр. Панагюрище, ул. «Г.Н.» № *, което е издадено от дружеството -ищец за периода от 16.01.2016 г. до 01.05.2017 г. и в него е посочено, че главницата, формирана за този период от потребената електроенергия възлиза на сумата от 238,53 лв.

Съгласно приложената по делото Фактура *148106744, съдържаща обобщена информация за периода от 16.01.2016 г. до 15.02.2016г., общият размер на задълженията на потребителя с административен адрес: гр. Панагюрище, ул. «Г.Н.» № *, представлява електроенергия, потребена за битови нужди в размер на 283,23 лв. Установява се, че потребената електрическа енергия, възлиза на сумата от 147,54 лв., като просрочените стари задължения възлизат на сума в размер на 135,69 лв. От същата фактура се установява, че през отчетния период са постъпили плащания на стойност 122,95 лв. 

По делото е приложена Фактура *149203057, съдържаща обобщена информация за периода от 16.02.2016 г. до 15.03.2016г. и в нея се сочи, че общият размер на задълженията на потребителя с административен адрес: гр. Панагюрище, ул. «Г.Н.» № *, представлява електроенергия, потребена за битови нужди в размер на 175,40 лв.

Съгласно Фактура *******, съдържаща обобщена информация за периода от 16.03.2016 г. до 15.04.2016г., е, че общият размер на задълженията на потребителя с административен адрес: гр. Панагюрище, ул. «Г.Н.» № *, представлява електроенергия, потребена за битови нужди в размер на 188,94 лв.

Видно от Фактура ********, съдържаща обобщена информация за периода от 16.04.2016 г. до 15.05.2016г., е, че общия размер на задълженията на потребителя с административен адрес: гр. Панагюрище, ул. «Г.Н.», *, представлява електроенергия, потребена за битови нужди в размер на 200,83 лв.

От Фактура ********, съдържаща обобщена информация за периода от 16.05.2016 г. до 15.06.2016г., се установява, че общият размер на задълженията на потребителя с административен адрес: гр. Панагюрище, ул. «Г.Н.», *, представлява електроенергия, потребена за битови нужди в размер на 215,58 лв.

Видно от приложеното по делото Решение № ОУ-013/10.05.2008г., е че Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) са одобрили общи условия на договорите за продажба на електрическа енергия, изготвени от „Е.Б.Е.“ ЕАД.

По делото е приложен Нотариален акт за покупко- продажба на недвижим имот ***, том ІІ, нот.дело 243/2016 г., по Общия регистър на Нотариус № 390 -П.К., с район на действие Районен съд Панагюрище, от който се констатира, че ответницата Н.Н.Ф., заедно със съсобствениците си – Л.И.Д. и Д.И.Д., е продала на С.П.С.и К.П.С. недвижим имот с административен адрес: гр. Панагюрище, ул. „Г.Н.“ *, с площ от 239 кв.м., с трайно предназначение на територията- урбанизирана, с начин на трайно ползване- ниско застрояване, за който е отреден идентификатор *****.***.****, и в който недвижим имот са построени жилищна сграда, еднофамилна, с площ от 60 кв.м. и селскостопанска сграда, с площ от 18 кв.м.

Съгласно приложения по делото Нотариален акт за дарение на недвижим имот *36, том ІІ, нотариално дело № 244/03.06.2016г., по Общия регистър на Нотариус № 390- П.К., с район на действие Районен съд Панагюрище, от който се констатира, че ответницата Н.Н.Ф., заедно със съсобствениците си – Л.И.Д. и Д.И.Д., са надарили А.К.Ц.с правото на собственост върху следния недвижим имот, а именно: сграда, с административен адрес: гр. Панагюрище, ул. „Г.Н.“ *, с идентификатор *****.***.****.*, с площ от  33 кв.м., с трайно предназначение- друг вид сграда за обитаване, построена в поземлен имот с идентификатор *****.***.****.

Съгласно Нотариален акт за право на собственост върху недвижим имот, признато чрез обстоятелствена проверка *27, том І, нотариално дело № 299/1962 г. по описа на Панагюрския районен съд за нотариалните дела, И.Н.Д. е признат за собственик на къща, застроена на 58 кв.м., кухня застроена на 18 кв.м., сайвант застроен на 17 кв.м, ведно с незастроено дворно място от 130 кв.м., за който имот е отреден планоснимачен номер 1286, в квартал 47 по тогава действащия план на гр. Панагюрище, при съответно посочени съседи.

По делото е приложен Касов бон *121525 от 18.08.2017г., относно заплатена електроенергия от Г. Н. Ф., на който е открит клиентски *000328086 в имот с административен адрес: гр. Панагюрище, ул. „Ц.О.“ №*.

По делото е приложено Удостоверение за постоянен адрес изх. *049/29.08.2018г., издадено от Община Панагюрище, от което се констатира, че постоянният адрес на Н.Н. ***, считано от 21.11.2001г.

По делото е приложено Удостоверение за наследници изх. *296/25.08.2017 г., издадено от Община Панагюрище за наследниците на И.Н.Д., от което се констатира, че ответницата Н.Н.Ф. е дъщеря на Н.И.Д.., починал на 30.12.1998г., който от своя страна е син на И.Н.Д., починал на 08.05.1986 г.

По делото е прието и неоспорено от страните заключение на съдебно-счетоводната експертиза, в което вещото лице сочи, че при фактурирането на количеството отчетена електрическа енергия, от дружеството -ищец са приложени цените, определени с Решение № Ц-35 от 01.11.2015г. на КЕВР за утвърждаване на цени, по които „Е.Б.Е.“ ЕАД продава електрическа енергия на битови потребители. От заключението на вещото лице се установява, че дружеството -ищец осчетоводява продаденото количество електрическа енергия по дебита на счетоводна сметка 411-Клиенти, съответна подсметка и по кредита на счетоводни сметки 701-Приходи от продажба на продукция. Съгласно заключението, това е начинът за осчетоводяване и на вземанията по фактурите, издадени на Н.Ф. за имот с административен адрес: гр. Панагюрище, ул. «Г.Н.» *. Вещото лице сочи в заключението си, че след продажбата на имота от страна на ответницата и установяване на задължения за периода от месец януари 2016 г. до месец юни 2016г. включително, правен отдел на дружеството-ищец са издали становище, според което, задълженията се прехвърлят върху един от наследниците на И.Н.Д. – Н.Ф., и въз основа на това становище се издават процесните фактури с получател на доставката -ответницата Ф., с клиентски *000317893, разкрит на името на И.Н.Д.. Вещото лице е установило, че през месец юни 2016г., на името на Н.Н.Ф. е създаден нов клиентски номер – 1000339113, на който клиентски номер е заведено задължението на процесните фактури. В заключението си вещото лице сочи, че по отношение на осчетоводяването на задължението на Н.Н.Ф. за място на потребление, имот с административен адрес: гр. Панагюрище, ул. «Г.Н.» *, счетоводството на ищците е правилно и редовно водено, съгласно закона за счетоводството и приложимите счетоводни стандарти. От заключението се установява, че размерът на задължението по фактурите, представено от дружеството- ищец възлиза на 215,58 лв., като размерът на обезщетението за забава на плащането за периода от 26.03.2016 г. до 01.05.2017г. е в общ размер на 23,00 лв. В допълнителното си заключение вещото лице сочи, че в становището на Правния отдел на „ЕВН България Електронасбдяване“, ЕАД е записано, че след запознаване с фактическата обстановка и приложените документи, Правният отдел на ищците са установили, че пълното име на клиента по клиентски номер 1000317893 е И.Н.Д., като от приложения Нотариален акт *73, том ІІІ, нотариално дело № 413/2016 г., са констатирали, че клиентът е починал без посочване на датата на смъртта му. Правният отдел е установил също, че ДелиН. е оставил за наследници лицата, посочени като продавачи в Нотариален акт *73, том ІІІ, нотариално дело № 413/2016г. В становището е отразено, че предвид факта, че след прехвърлянето на партидата за този недвижим имот остават задължения за неплатена електроенергия, следва да бъде извършена промяна на клиентските данни на И.Н.Д., като бъде изпратено писмо-покана, до наследниците, за заявяване кой от тях ще встъпи в правата на  клиента, а в случай, че никой от тях не се яви в 30- дневен срок от датата на изпращане на писмото, като клиент на ищците следва да бъде вписана ответницата Н.Н.Ф.. В становището си Правният отдел са указали, че всички несъдебни задължения до 03.06.2016г. на И.Н.Д., с клиенски *000317893 за обект с ИТН 9191459, следва да бъдат прехвърлени на наследника, който заяви, че встапва в правата на клиент, алтернативно на Н.Н.Ф. с посочено ЕГН. Вещото лице установява в заключението си, че „ЕВН България Електронасбдяване“, ЕАД не са предоставили данни, които да удоствоверяват изпращането на писма до всички наследници на И.Н.Д.. От заключението се констатира, че след заявяването от страна на новия собственик на имота за откриване на клиентски номер на адреса на ул. „Г.Н.“ * на името на новия собствненик, и след становище на Правния отдел, „ЕВН България Електронасбдяване“, ЕАД са разкрили клиентски номер 1000339113 за съществуващи несъдебни вземания на Н.Н.Ф., с чийто данни дружеството -ищец разполагат. Вещото лице сочи, че датата на разкриване на този клиентски номер е 16.06.2016г.

От разпита на свидетелката Л.И.Д., чиито показания съдът цени изцяло, въпреки, че същата е братовчедка на ответницата Ф. и бивш съсобственик със същата в процесния недвижим имот, се установява, че ответницата и свидетелката са продали къщата на своя братовчед К.  С.. Свидетелката сочи, че понастоящем тя живее в недвижимия имот в една стая, заедно с дъщеря си. Установява, че в тази къща, с административен адрес: гр. Панагюрище, ул. „Г.Н.“* живее от 70-те години на миналия век и в него са живеели общия им наследодател И.Н.Д. и неговата съпруга Н. М. Д.. Свидетелката Д. изяснява, че след смъртта на родителите си е продължила да живее в недвижимия имот, заедно с дъщеря си. Сочи, че ответницата Н.Ф. е живяла в този недвижим имот до 70-те години на миналия век. Твърди, че след продажбата, извършена както от свидетелката, така и от ответницата в полза на братовчед им К.  С., той ги е уверил, че е заплатил всички задължения, включително и това към дружеството- ищец.

От събраните по делото писмени и гласни доказателства безспорно се установи, че дружеството- ищец са имали за клиент наследодателя на ответницата Ф. и свидетелката Д.- И.Н.Д., бивш жител ***, на чийто адрес и партида от дружеството- ищец е разкрит клиентски *000317893. По делото се установи, че И.Н.Д. е починал на 08.05.1986г., но наследниците му са продължавали да заплащат потребената електроенергия в недвижим имот с административен адрес: гр. Панагюрище, ул. „Г.Н.“ * до продажбата на процесния недвижим имот на С.П.С., К.П.С. и А.К.Ц.на 03.06.2016 г. По делото безспорно се установи, че към момента на продажбата са съществували задължения за потребена и незаплатена електроенергия, в недвижим имот с ИТН П9191459. От заключението на вещото лице се констатира, че дружеството -ищец правилно са осчетоводили потребената електроенергия. Установи се също, че на името на ответницата е разкрит нов клиентски номер- 1000339113 на 16.06.2016г., като на този клиентски номер са прехвърлени всички несъдебни задължения на И.Н.Д. до 03.06.2016г. въз основа на становище на Правния отдел на Е.Б.Е. ЕАД. Установи се, че в това становище е посочено, че следва да бъде изпратено писмо-покана до наследниците за заявяване кой ще встъпи в правата на клиент за доставка на електроенергия в недвижимия имот с административен адрес: гр. Панагюрище, ул. „Г.Н.“ *. Констатира се обаче, че липсват каквито и да било доказателства за изготвянето, изпращането и връчването на писма до наследниците на И.Д.., а именно- ответницата Ф., свидетелката Д. и Д.И.Д., които не са получавали подобни писма- покани. По делото не се установи, на какво основание е определена ответницата Н.Н.Ф. за клиент на «Е.Б.Е. ЕАД на процесния недвижим имот и по какъв метод е осъществен алтернативния избор на Ф. за встъпване в правата на клиент на «Е.Б.Е. ЕАД с разкрития клиентски номер. По делото безспорно се установи, че постоянният адрес на ответницата Ф. ***, където има разкрит друг клиентски номер. Установи се също, че настоящият й адрес е в гр. Панагюрище, ул. „Ц.О.“№ *, където също е разкрит друг клиентски номер и титулярът там е Г. Н. Ф.. От събраните по делото доказателства не се установява безспорно и категорично кога ответницата Ф. е потребила електроенергията на процесния недвижим имот, след като същата не живее на адреса от края на 70-те години на 20-ти век. По делото не се събраха никакви доказателства, не само за това, как е осъществен алтернативният избор на лице измежду наследниците на И.Н.Д., който е довел до определяне на Н.Ф. за встъпващ в правата на клиент на „Е.Б.Е. ЕАД, наследник. Не се установи, защо именно на 16.06.2016г. е разкрит клиентски номер 1000339113, след като на 03.06.2016г. Н.Ф. се е разпоредила с правото си на собственост върху идеалните части от процесния недвижим имот и не е в кръга на обитателите на този недвижим имот.

Съдът счита, че следва да отхвърли като неоснователен и недоказан, предявеният от «Е.Б.Е. ЕАД, със седалище и адрес на управление:***«Х.Г.Д.» №*, чрез юрисконсулт К.А., срещу Н.Н. ***, установителен иск, с който се иска установяването със сила на присъдено нещо на съществуването на облигационно правоотношение, съгласно което Н.Ф. дължи на «Е.Б.Е. ЕАД сумата от 238,53 лв., представляваща стойността на консумирана електроенергия от обект с административен адрес в гр. Панагюрище, ул. „Г.Н.“*, която сума представлява сбор от главница в размер на 215,58 лв. за пероида от 16.01.2016 г. до 15.05.2016г. и мораторната лихва в размер на 22,95 лв., за периода от 26.03.2016 г. до 01.05.2017г., ведно със законната лихва върху посочената главница, от датата на предявяване на заявление за издаване на заповед за изпълнение -02.05.2017 г. до окончателно изплащане на вземането.

С оглед изхода на делото и на основание чл. 78, ал.3 от ГПК, следва да бъде осъдено ищцовото дружество да заплати на ответницата сторените съдебно-деловодни разноски в общ размер на 130,00лв., която сума представлява сбор от сумата 120,00 лв. - адвокатско възнаграждение и 10,00 лв. – депозит за разпит на един свидетел.

Така мотивиран, на основание чл. 200, във връзка с чл. 86 от ЗЗД и във връзка с чл. 422 от ГПК, Панагюрският районен съд,

 

РЕШИ:

 

ОТХВЪРЛЯ като неоснователен и недоказан, предявения от «Е.Б.Е. ЕАД, с ЕИК -123526430, със седалище и адрес на управление:***«Х.Г.Д.» №37, чрез юрисконсулт К.А., срещу Н.Н.Ф., с ЕГН- **********,***, установителен иск, с който се иска установяването със сила на присъдено нещо на съществуването на облигационно правоотношение, съгласно което Н.Ф. дължи на «Е.Б.Е. ЕАД сумата от 238,53 лв. (двеста тридесет и осем лева и петдесет и три стотинки), представляваща стойността на консумирана електроенергия от обект с административен адрес в гр. Панагюрище, ул. „Г.Н.“*, която сума представлява сбор от главница, в размер на 215,58 лв. (двеста и петнадесет лева и петдесет и осем стотинки) за пероида от 16.01.2016 г. до 15.05.2016г. и мораторната лихва в размер на 22,95 лв. (дадесет и два лева и деветдесет и пет стотинки), за периода от 26.03.2016 г. до 01.05.2017г., ведно със законната лихва върху посочената главница, от датата на предявяване на заявление за издаване на заповед за изпълнение- 02.05.2017 г., до окончателно изплащане на вземането.

ОСЪЖДА «Е.Б.Е. ЕАД, с ЕИК -123526430, със седалище и адрес на управление:***«Х.Г.Д.» №*, чрез юрисконсулт К.А., да заплатят на Н.Н.Ф., с ЕГН- **********,***, сторените съдебно-деловодни разноски в общ размер на 130,00 лв. (сто и тридесет лева), която сума представлява сбор от сумата 120,00 лв. (сто и двадесет лева) - адвокатско възнаграждение и 10,00 лв. (десет лева) – депозит за разпит на един свидетел.

Решението подлежи на въззивно обжалване пред Пазарджишкия окръжен съд в двуседмичен срок от датата на получаване на съобщението, че решението е изготвено с мотивите.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: