Р Е Ш Е Н И Е

47

 

      29.03.2019г.

 

   ПАНАГЮРИЩЕ

 
 


          Номер                 Година                                           Град                                   

 

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ПАНАГЮРСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД

 

ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ

 
 


                                                                                                                 

 

Двадесет и седми февруари

 

2019

 
                

на                                                                             Година                                     

 

в публично заседание в следния състав:

ДИАНА  СТАТЕЛОВА

 
                                                                    

                                         РАЙОНЕН СЪДИЯ:                                            

 

                                                                                                                                                                                 

ИВАНКА ПАЛАШЕВА

 
 

Секретар                                                        

 

като разгледа докладваното от                                                                                   

съдия СТАТЕЛОВА

 

632

 

2017

 
 


                                          гр.д.№                       по описа за                   год.,

 

за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по смисъла на чл.422, ал.1 от ГПК, във връзка с чл. 240 и чл.86 от ЗЗД.

Предявена е искова молба от «Т.Б. ЕАД, със седалище и адрес на управление ***», Бизнес парк София, сграда № 6, със съдебен адрес:***«ГМ», бул.»***********» № 18, ет.5 – офисен, офис № 505, чрез адвокат З.Й.Ц. от САК, срещу Б.К.Д.,***, в която се сочи, че между ответника и дружеството -ищец са сключени няколко договора за предоставяне на услуги, а именно: с Договор № 608960387 му е предоставен мобилен телефонен номер 0896702671 и мобилно устройство; с Договор за мобилни услуги от 12.12.2013г. му е предоставен мобилен телефонен номер ********** и мобилно устройство, а с Договор за мобилни услуги № 609239471 от 13.01.2014г. му е предоставен мобилен телефонен номер **********. В исковата молба се сочи, че Д. е сключил Сертификат за пакетни услуги № 609239665 от 13.01.2014г., спрямо който пакет се прилагат търговски отстъпки. На 31.03.2014г. ответникът е сключил нов Договор за мобилни услуги № 609859120 и е получил мобилен телефонен номер***********и мобилно устройство. Съгласно исковата молба, между страните по делото е`` сключен договор за фиксирани услуги № 609859342 от 31.03.2014г., като му е предоставен фиксиран номер, както и Сертификат за пакетни услуги от 31.03.2014г. Ищците твърдят, че е сключено Допълнително споразумение към договор за мобилни/фиксирани услуги и Договор за лизинг от 15.01.2015г., както и Допълнително споразумение № 009001588 от 15.01.2015г. Ищците твърдят, че ответникът не е изпълнявал задълженията си да заплаща своевременно цената на получените услуги, абонаментни такси и лизингови вноски, като към месец април 2015г. е имал просрочени задължения спрямо оператора в размер на 170,09лв., поради което договорите му с ищцовото дружество са едностранно предсрочно прекратени от страна на «Т.Б. ЕАД. Ищците твърдят, че след предсрочно прекратяване на договорите, на Д. е издадена фактура № 7223789716 от 15.04.2015г. с падеж на 30.04.2015г., която включва следните задължения: неустойки за предсрочно прекратяване на договори за услуги в общ размер на 1135,11лв., както и остатък от лизингови вноски за мобилно устройство в размер на 254,98лв., които се равняват на 22 месечни вноски, с включен в тях ДДС. В исковата молба се сочи, че след периода на прекратяване на договорите и настъпване на изискуемостта на тези задължения ответникът Д. е погасил доброволно всички свои неизпълнени задължения, възникнали преди месец април 2015г., както и сумата от 158,06лв., съгласно фактура № 7223789716 от 15.04.2015г.

«Т.Б. ЕАД молят съда да постанови решение, с което да признае за установено по отношение на Б.К.Д., че същият дължи на дружеството -ищец сумата от 1231,49лв., представляваща дължима сума, съгласно фактура № 7223789716 от 15.04.2015г., ведно със законната лихва върху посочената главница, считано от датата на подаване на заявлението за издаване на заповед за изпълнение – 12.04.2017г., до окончателно изплащане на вземането и ведно с присъдените в заповедното производство съдебно- деловодни разноски в размер на 385,00лв., която сума представлява сбор от държавна такса в размер на 25,00лв. и адвокатско възнаграждение в размер на 360,00лв.

Молят да бъде приобщено по настоящото гражданско дело, ч.гр.дело № 398/2017г. по описа на Панагюрския районен съд.

Претендират сторените съдебно-деловодни разноски.

Молят, с оглед становището на ответника и за изясняване на обстоятелствата относно задължението на Д., да бъде допусната съдебно- счетоводна експертиза, чиито въпроси да бъдат формулирани след запознаване с възраженията на ответника.

Представят следните писмени доказателства в копие: Договор за мобилни услуги от 12.12.2013г. – 2 листа; Договор за мобилни услуги от 13.01.2014г. – 3 листа; Сертификат за пакетни услуги от 13.01.2014г.; Договор за фиксирани услуги в с.Красново – 3 листа; Ценова листа от 31.03.2014г.; Сертификат за пакетни услуги от 31.03.2014г., ведно с ценова листа за частни клиенти – 5 листа; Допълнително споразумение към договор за мобилни/фиксирани услуги от 15.01.2015г., ведно с договор за лизинг от 15.01.2015г.; Запис на заповед от 15.01.2015г.; Приложение – ценова листа за частни лица от 15.01.2015г.; Допълнително споразумение към договор за мобилни услуги от 15.01.2015г., ведно с ценова листа – 2 листа; Фактура № 7223789716 от 15.04.2015г.

В законоустановения срок ответникът не представя писмен отговор на исковата молба и  не взема становище по предявения иск.

В открито съдебно заседание дружеството- ищец „Теленор България“ АД, редовно призовани, не изпращат представител. Изпращат писмено становище.

Ответникът Б.К.Д., редовно призован, не се явява. Явява се процесуалният му представител- адвокат П.М. от Пазарджишка адвокатска колегия.

По делото е прието и приобщено ч. гр. дело № 398/2017г. по описа на Районен съд Панагюрище.

От представения по делото Договор за мобилни услуги, сключен на 12.12.2013г., че Д. е получил мобилен телефон и мобилно устройство марка Alcatel модел One Touch S`Pop Black.

Съгласно приложения по делото втори Договор за мобилни услуги, сключен на 12.12.2013г., че Д. е получил мобилен телефон и мобилно устройство марка Nokia, модел С2-05.

Съгласно Договор за мобилни услуги, сключен на 18.01.2014г. на Д. е предоставен още един мобилен телефон, този път без мобилно устройство към него, а видно от Сертификат за пакетни услуги издаден на 13.01.2014г. за три мобилни номера се прилага отстъпка от стандартния месечен абонамент, съгласно съответната програма в размер на 10% от месечния абонамент.

Видно от приложения по делото Договор за фискирани услуги на Б.К.Д. е предоставен фиксиран номер и стационарен апарат за периода от 31.03.2014г. до 31.03.2016г.

От Сертификат за пакетни услуги издаден на 31.03.2014г. мобилният оператор е осигурил 20%- на отстъпка от стандартния месечен абонамент, съгласно съответната програма за четирите номера, на които ответникът Б.Д. е бил титуляр.

Съгласно сключено на 15.01.2015г. Допълнително споразумение към Договор за мобилни/ фиксирани услуги за един от мобилните номера с титуляр Б.Д. е предоставен мобилен телефон марка Sony модел Xperia M2 black.

Съгласно Договор за лизинг, приложен по настоящото гражданско дело, който е сключен на 15.01.2015г., мобилното устройство е следвало да бъде изплатено на 23 отделни месечни лизингови вноски, съгласно приложен по договора погасителен план.

Съгласно Запис на заповед на 15.01.2015г. Б.Д. е заявил, че дължи на мобилния оператор „Теленор- България“ ЕАД сумата от 266,57 лв., като на същата дата записът на заповед е предявен на Б.Д..

Видно от приложената по делото Фактура № 7223789716 от 15.04.2015г. за съществуващи задължения на Б.Д. през периода 15.03.2015г.- 14.04.2015г., същият дължи на мобилния оператор „Теленор- България“ ЕАД, с предишно название „Космо България Мобайл“ ЕАД обща сума за плащане в размер на 1560,18 лв., която включва неустойка за предсрочно прекратяване на договори за услуги в общ размер на 1135,11 лв., вноска за лизинг след 01.01.2014г. в размер на 254,98 лв., задължения от предходен период в размер на 170,09 лв. и включен в тази сума ДДС.

Съгласно Уведомително писмо рег. № 310000- 7627/ 09.10.2018г. на РУ- Панагюрище при ОД МВР Пазарджик се установява, че образуваната по сигнал на Б.К.Д. преписка е изпратена на Районна прокуратура- Панагюрище по компетентност. Видно от приложеното по делото Уведомително писмо изх. № 897/ 19.12.2018г. на Районна прокуратура- Панагюрище, Районната прокуратура е постановила отказ да се образува наказателно производство срещу служителите на мобилния оператор, като на осн. чл. 213, ал. 1, т. 1, вр. с чл. 24, ал. 1, т. 1 от НПК прокурорската преписка е прекратена и постановлението на Районната прокуратура е потвърдено с постановление на Окръжна прокуратура Пазарджик от 04.12.2018г.

По делото е прието и не е оспорено от страните Заключение на ССчЕ, от коeто се констатира, че фактурирането на телекомуникационните услуги при ищците се извършва чрез билинг система, която е външна за счетоводната система и в нея се съдържат всички данни, свързани с договорите на клиентите. Вещото лице сочи, че след сключване на договора с ответника Д. са издадени фактури на обща стойност от 947,25 лв., като за покриване на задълженията си, ответникът е заплатил обща сума в размер на 77,16лв. през периода 13.12.2013г. до 13.01.2015г. Вещото лице е установило, че на 15.04.2015г. е издадена фактура № 7223789716 на обща стойност от 1560,18лв., която представлява неустойки по договорите за услуги, сключени между ищците и ответника Д..Вещото лице установява, че към датата на предявяване на заявление за издаване на заповед за изпълнение-12.04.2017г. ответникът е изплатил сума в общ размер на 328,69лв.

Вещото лице сочи в заключението си, че общият размер на дължимите  неустойки по прекратени договори за услуги на ответника Д. спрямо ищцовото дружество възлиза на сумата от 1135,11лв., като след настъпване на изискуемостта на процесната фактура №  7223789716 от 15.04.2015г. Д. е заплатил сумата от 328,69лв.

От събраните по делото писмени доказателства безспорно се установи, че ответникът Б.К.Д. е сключил с  „Т.Б.“ ЕАД няколко договора за мобилни услуги и за фиксирани услуги, както и договор за лизинг на мобилно устройство марка Sony модел Xperia M2 black. Установи се, че Д. не е изпълнявал задълженията си за заплащане на мобилните услуги, както и сумите, дължими за лизингови вноски на ползваното от него мобилно устройство. По тази причина договорите за услуги и за лизинг са предсрочно прекратени, като на ответника е издадена процесната фактура № 7223789716 от 15.04.2015г., включваща неустойки за предсрочно прекратени договори за мобилни услуги в общ размер на 1135,11лв., както и дължимите до края на договора за лизинг 22 броя лизингови вноски в общ размер на 254,98лв.

Съдът установи, че не е налице плащане и по делото не се събраха никакви доказателства, че ответникът Б.Д. е погасил задължението си към кредитора, но е можел да погаси задължението след издаването на заповед за изпълнение на парично задължение № 264/18.05.2017г. по Ч.гр.дело № 398/2017г. по описа на Панагюрския районен съд.

Вместо това Д. е възразил, че не дължи претендираните суми, което е станало повод за предявената искова молба от страна на ищците по настоящото гражданско дело.

От приетото по делото заключение на вещото лице по съдебно- счетоводната експертиза безспорно се установи, че заплатените от Д. след издаването на фактурата за неустойки, суми, са в крайно недостатъчен за изплащането на задълженията му размер.

Съдът счита, че предявеният от «Т.Б. ЕАД иск за установяване на дължимите от ответника Д. вземания следва да бъде уважен, като бъде признато за установено, че между «Т.Б. ЕАД и Б.К.Д. съществуват облигационни правоотношения, съгласно които, Б.Д. дължи на дружеството- ищец, сумата от 1231,49лв., представляваща дължима сума, съгласно фактура № 7223789716 от 15.04.2015г., ведно със законната лихва върху посочената главница, считано от датата на подаване на заявлението за издаване на заповед за изпълнение – 12.04.2017г., до окончателно изплащане на вземането и ведно с присъдените в заповедното производство съдебно- деловодни разноски в размер на 385,00лв., която сума представлява сбор от държавна такса в размер на 25,00лв. и адвокатско възнаграждение в размер на 360,00лв.

С оглед изхода на делото и на основание чл. 78, ал.1 от ГПК, следва да бъде осъден ответникът Б.К.Д. да заплати на ищците сторените съдебно-деловодни разноски по настоящото гражданско дело, в общ размер на 554,45лв., която сума представлява сбор от адвокатско възнаграждение в размер на 379,45лв., държавна такса в размер на 25,00 лв., депозит за вещо лице по съдебно- счетоводната експертиза в размер на 150,00лв.

Така мотивиран, на основание чл. 422, ал.1 от ГПК, във връзка с чл. 240 и чл.86 от ЗЗД, Панагюрският районен съд,

 

РЕШИ:

 

ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО, че между «Т.Б. ЕАД, със седалище и адрес на управление ***», Бизнес парк София, сграда № 6, със съдебен адрес:***«ГМ», бул.»***********» № 18, ет.5 – офисен, офис № 505, чрез адвокат З.Й.Ц. от САК, и Б.К.Д., с ЕГН- **********,***, съществуват облигационни правоотношения, съгласно които Б.К.Д. дължи на «Т.Б. ЕАД заплащането на сума в общ размер на 1231,49лв.(хиляда двеста тридесет и един лева и четиридесет и девет стотинки), представляваща дължима сума, съгласно фактура № 7223789716 от 15.04.2015г., ведно със законната лихва върху посочената главница, считано от датата на подаване на заявлението за издаване на заповед за изпълнение – 12.04.2017г., до окончателно изплащане на вземането и ведно с присъдените в заповедното производство съдебно- деловодни разноски в размер на 385,00лв.(триста осемдесет и пет лева), която сума представлява сбор от държавна такса в размер на 25,00лв.(двадесет и пет лева) и адвокатско възнаграждение в размер на 360,00лв.(триста и шестдесет лева).

          ОСЪЖДА Б.К.Д., с ЕГН- **********,***, да заплати на «Т.Б. ЕАД, със седалище и адрес на управление ***», Бизнес парк София, сграда № 6, със съдебен адрес:***«ГМ», бул.»***********» № 18, ет.5 – офисен, офис № 505, чрез адвокат З.Й.Ц. от САК, сторените съдебно-деловодни разноски в общ размер на 554,45лв.(петстотин петдесет и четири лева и четиридесет и пет стотинки), която сума представлява сбор от адвокатско възнаграждение по настоящото гражданско дело в размер на 379,45лв.(триста седемдесет и девет лева и четиридесет и пет стотинки), държавна такса в размер на 25,00 лв.(двадесет и пет лева), депозит за вещо лице по съдебно- счетоводната експертиза в размер на 150,00лв. (сто и петдесет лева).

Решението подлежи на въззивно обжалване пред Пазарджишки окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: