Р Е Ш Е Н И Е

44

 

22.03.2019г.

 

   ПАНАГЮРИЩЕ

 
 


          Номер                 Година                                           Град                                   

 

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ПАНАГЮРСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД

 

ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ

 
 


                                                                                                                 

 

Седемнадесети януари

 

2019

 
                

на                                                                             Година                                      

 

в публично заседание в следния състав:

ДИАНА  СТАТЕЛОВА

 
                                                                    

                                         РАЙОНЕН СЪДИЯ:                                            

 

                                                                                                                                                                                 

ИВАНКА ПАЛАШЕВА

 
 

Секретар                                                        

 

като разгледа докладваното от                                                                                   

съдия СТАТЕЛОВА

 

192

 

2016

 
 


                                          гр.д.№                       по описа за                   год.,

 

за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Предявен е иск с правно основание чл. 109 от Закона за собствеността.

В исковата молба, предявена от И.А.П., П.А.П., Х.А.П. и Р.А.П., представлявана от своята майка и законен представител П.С.П., всички със съдебен адрес:*** – чрез адвокат Ц.И.Х. от ПзАК, срещу Г.И.П. и С.И.С.-***, се сочи, че ищците са собственици на УПИ V-243, в кв.30 по плана на село Бъта, Община Панагюрище, с площ от 262 кв.метра, ведно с построената в него двуетажна масивна жилищна сграда със застроена площ от 69 кв.метра и заедно с всички подобрения направени в имота. Имотът са придобили чрез дарение от своя баща И.А.П.. Ищците сочат, че ответниците Г.И.П. и С.И.С. са собственици на УПИ ІV-244, в кв.30 по плана на село Бъта, община Панагюрище, където, в отклонение от одобрения архитектурен проект, разрешението за строеж и останалите строителни книжа, са построили масивна жилищна сграда, състояща се от приземен етаж, два жилищна етажа и един мансарден етаж, при което жилищната сграда е четириетажна, при предвидено строителство на двуетажна сграда. Ищците твърдят, че вторият жилищен етаж и мансардният етаж въобще не са проектирани в архитектурния проект и не са включени в разрешението за строеж. Твърдят, че сградата с по-големи параметри, площ и височина, са увеличили нейната тежест, което води до пропадане на терена и пропукване на стените на тяхната жилищна сграда, както и до наводнение на мазето им. Сочат, че от ответниците не е спазено и сервитутното отстояние от новопостроената сграда до съществуващата ищцова сграда от 1,5 метра, както и до имотната граница с УПИ V-243, в кв.30 по плана на село Бъта.

И.А.П., П.А.П., Х.А.П. и Р.А.П., представлявана от своята майка и законен представител П.С.П., молят съда, да постанови решение, с което да бъдат осъдени ответниците Г.И.П. и С.И.С., да премахнат частта от построената от тях жилищна сграда в УПИ ІV-244, в кв.30 по плана на село Бъта, която представлява втори жилищен етаж и мансарден етаж и която попада в сервитутното отстояние, като незаконно построен, в отклонение от одобрения архитектурен проект, от разрешението за строеж и от строителните книжа, като нарушава правото на собственост на ищците П..

Молят да допусната и назначена съдебно- техническа експертиза от вещо лице архитект, което след запознаване с материалите по делото и оглед на място, да отговори на следните въпроси: Има ли издадено разрешение за строеж, одобрен архитектурен проект и строителни книжа за изграждане на жилищна сграда в УПИ ІV-244, в кв.30 по регулационния план на село Бъта и ако има спазени ли са при изграждане на жилищната сграда техническите изисквания на проекта, или има отклонение в тях, в какво се изразяват отклоненията, като същите бъдат посочени по видове и размер на застроената площ, етажността и вещото лице да ги отрази върху схема, като изготви и комбинирана схема, върху която да е отразено разрешеното и фактически построеното. Има ли издаден протокол за строителна линия и ниво за изграждане на жилищна сграда в УПИ ІV-244, в кв.30 по плана на село Бъта, спазени ли са строителната линия и ниво или има отклонения от тях, в какво се изразяват отклоненията, като се изготви комбинирана скица на разрешеното и фактически изграденото. Нарушено ли е сервитутното отстояние на процесната жилищна сграда от жилищна сграда в УПИ V-243 и до границата с имота на ищците, с колко, като се отрази върху комбинирана скица. По време на строителството на жилищната сграда на ответниците, издадени ли са всички актове за завършеност на отделните етапи на строителството. Издаден ли е акт № 16 за въвеждане в експлоатация на обекта. Защо жилищната сграда не е нанесена в регулационния план на село Бъта. Има ли пропадане на терена. Нарушена ли е целостта на жилищната сграда на ищците, построена в УПИ V-243, в кв.30 по плана на село Бъта и в какво се изразява нарушението по видове и размер.

Молят да бъдат допуснати трима души свидетели при режим на довеждане, в открито съдебно заседание, които ще установяват твърдените в исковата молба обстоятелства.

На основание чл.190, ал.1 от ГПК молят да бъдат задължени ответниците да представят намиращите се у тях одобрен архитектурен проект, разрешение за строеж и строителни книжа на процесната сграда, протокол за строителна линия и ниво, актове за завършеност на отделните етапи на строителството, документ за собственост на УПИ ІV-244, в кв.30 по плана на село Бъта и удостоверение за сключен граждански брак.

Претендират сторените съдебно- деловодни разноски.

Представят писмени доказателства

В законоустановения срок, ответницата С.И.С. представя писмен отговор на исковата молба, в който сочи, че процесният имот е бивш СИО между нея и другия ответник, но с решение от 31.12.2003г. по гр.дело № 1092 от 2003г. по описа на Пазарджишкия районен съд, бракът й с ответника Г.П. е прекратен, последвало е делбено дело, при което ответницата С. е станала изключителен собственик на апартамент в гр.П., ул.“Б.“ № *, а Г.И.П. е станал собственик на процесната жилищна сграда, поради което счита предявеният срещу нея иск за недопустим, като делото следва да бъде прекратено в тази му част и да продължи само срещу Г.И.П., като единствен собственик на недвижимия имот. Счита предявеният иск за неоснователен и моли да й бъде дадена възможност да представи строителни разрешения и книжа за строителството на имота.

Представя писмени доказателства

В законоустановения срок ответникът Г.И.П. не представя писмен отговор на исковата молба и не взема становище по предявения иск.

Делото е внесено за разглеждане в открито съдебно заседание на 20.10.2016г., като не е даден ход на делото, а е уважена молбата на Г.П., предявена по реда на чл. 64, ал.2, във връзка с чл. 133 от ГПК и на този ответник е определен нов срок по смисъла на чл. 131 от ГПК.

В законоустановения срок ответникът Г.И.П., със съдебен адрес:***- чрез адвокат Г.М. от Пазарджишка адвокатска колегия, сочи, че описаната в исковата молба на И., П. и Х.П., както и на Р.А.П., чрез нейната майка и законен представител П.С.П., фактическа обстановка, не отговаря на действителното положение. Ответникът сочи, че процесната жилищна сграда, е изградена в съответствие с издаденото строително разрешение и архитектурен план, със знанието, съгласието и помощта на покойния му баща- И. Г. П., който тогава е бил собственик на съседния недвижим имот. Ответникът Г.П. твърди, че ако съществуват някакви неудобства при ползването на имота на ищците и вредни въздействия върху сградите, те се дължат на особеностите на терена, в който са построени, както и на факта, че тези сгради са построени без строителни документи, в разрез със строителните правила и норми, с нарушени сервитути откъм дворищно- регулационната линия с имота на ответника Г.П.. Според писмения отговор на исковата молба, не е налице нарушено отстояние на процесната жилищна сграда от дворищно- регулационната линия между УПИ V-243 и УПИ ІV- 244.

Ответникът Г.П. не възразява да се приемат приложените към исковата молба писмени доказателства.

Моли да бъдат допуснати двама души свидетели при режим на довеждане в открито съдебно заседание, които да установят изложените в писмения отговор факти и обстоятелства.

Моли да бъдат задължени ищците да представят разрешение за строеж и архитектурни планове за притежаваните от тях сгради в УПИ V-243 или да бъде издадено съдебно удостоверение на ответника Г.П., въз основа на което той да се снабди с тези документи от Община Панагюрище.

В съдебно заседание - редовно призовани, ищците И.А.П., П.А.П., Х.А.П. и Р.А.П., лично и със съгласието на своята майка и законен представител П.С.П.- не се явяват. Вместо тях се явява процесуалният им представител адвокат Х.Б.С. от Пазарджишка адвокатска колегия.

Редовно призован, ответникът Г.И.П., редовно призован, не се явява. Вместо него се явява процесуалният му представител адвокат Г.М. от Пазарджишка адвокатска колегия.

С протоколно определение от 30.11.2017г., е заличена от списъка на ответниците С.И.С., тъй като е установено, че същата не е съсобственик в процесния недвижим имот.

По делото са разпитани свидетелите К.Н.К. и С.А.П..

         От приложения по делото Нотариален акт за дарение на недвижим имот №157, том ІІ, нот. дело №281/2012г., по Общия регистър на Нотариус № 471- Н.М.Т.с район на действие- Районен съд Панагюрище, се установява, че А.И.П. е надарил  ищците със следния надвижим имот, а именно: УПИ V- 243, в кв. 30 по плана на село Бъта, община Панагюрище, с площ от 262кв.м., ведно с построената в него двуетажна масивна жилищна сграда с площ от 69 кв.м. и ведно с всички подобрения, направени в имота, при граници и съседи: северозапад- улица, североизток- улица, югоизток- УПИ VІ- 242 и УПИ ІV-244, при запазено за Х.Х.П. вещно право на ползване, съгласно Нот. акт за дарение № 30, том. І, нот. дело № 79/1996г. по описа на Панагюрайонен съдкия районен съд за нотариалните дела.

         По делото е приета Скица №75/09.03.2016г., издадена от Община Панагюрище, от която се констатира, че улично – регулационния план на село Бъта е утвърден на 22.06.1983г., а УПИ V-243 е с площ от 251 кв.м.

         От приложеното по делото Удостоверение за описание и идентичност на недвижим имот № 676/15.03.2016г., издадено от  О.П.на 15.03.2016г., е видно, че УПИ V-243 е с площ от 251 кв.м., но съгласно титул за собственост е с площ от 262 кв.м., като в него има сгради на допълващо застрояване- масивна сграда със застроена площ от 24 кв.м.- (до жилищната сграда) и масивна сграда със застроена площ от 14 кв.м.

         Видно от приетото по настоящото гражданско дело Решение, постановено на 31.12.2003г. по гр. дело № 1092/2003г. по описа на Районен съд П., е, че бракът между ответника П. и първоначално конституираната като ответница С.И.С., е прекратен на 20.03.2004г., а от приложен по делото Протокол от открито съдебно заседание, проведено на 14.10.2008г. по гр. дело № 1919/2007г. на същия съд, се установява, че построената в процесния недвижим имот , за който е отреден УПИ ІV-244, в кв. 30 по плана на село Бъта, община Панагюрище, двуетажна масивна жилищна сграда със застроена площ от 80,00кв.м. е останала в еднолична собственост на ответника Г.П..

По делото е приложен Нотариален акт за дарение на недвижим имот № 21, том І, нот.дело № 54/1985г., по описа на Панагюрайонен съдкия районен съд за нотариалните дела, от който се констатира, че И. Г. П. е дарил на сина си Г.И.П. дворно място от 280 кв.м., със застроените в него паянтова плевня на 30 кв.м. и паянтов навес на 10 кв.м., построени в парцел ІV, имот 244, в кв. 30 по плана на с. Бъта, общ. Панагюрище.

По делото е приолжено  Удостоверение за наследници № 231/07.10.1998 г., издадено от Кметство с. Бъта, Община – Панагюрище, от което е видно, че наследниците на И. Г. П., починал на 25.02.1989 г., са Х.Х.П. – съпруга, Г.И.П. – син и А.И.П. – син.

Съгласно КНА за право на собственост върху недвижим имот № 168, том І, нот. дело 289/1981 г., по описа на Панагюрайонен съдкия районен съд за нотариалните дела, И. Г. П. е признат за собственик на дворно място от 269 кв.м., представляващо ½ ид. ч. от працел ІІІ, имот 133, в кв. 13, по тогава действащия план на с. Бъта, ведно с построените в него паянтова плевня на 70 кв.м., при съседи на цялото дворно място: от две страни улици, К.Л.Е.и И.П..

Съгласно КНА за право на собственост върху недвижим имот, № 18, том І, нот. дело № 31/1964г., по описа на Панагюския районен съд за нотариалните дела, И. Г. П. е признат за собственик по давностно владение и покупка на ½ ид. ч. от дворно място с площ от 400 кв.м. и построената в него къща на 65 кв.м., за които е отреден парцел ІІІ, имот 133, в кв. 13 по тогава действащия план на с. Бъта, общ. Панагюрище.

Видно от Нотариален акт за дарение на недвижим имот № 30, том І, нот. дело № 79/1996 г. по описа на Панагюрския районен съд за нотариалните дела е, че Х.Х.П. и ответника Г.И.П. са надарили А.И.П. със своите 5/6 ид. ч. от дворно място, с площ от 258 кв.м и застроената в него къща на 65 кв.м., за които е отреден парцел V, имот планоснимачен № 243, в кв. 30 по плана на с. Бъта, община Панагюрище, като в нотариалния акт е посочено, че А.И.П. притежава по наследство от покойния си баща 1/6 ид.ч. от този имот.

Съгласно Разрешение за строеж № 12/16.05.1985 г., издадено от Кметство село Бъта, община Панагюрище, Г.И.П. е получил правото да построи съгласно одобрен архитектурен проект, нова жилищна сграда в парцел ІV- 244, в кв. 30 по плана на с. Бъта, като му е указано да спазва стриктно одобрения архитектурен проект.

Съгласно Протокол № 10/16.05.1985г. на същото кметство, му е определена строителна линия и ниво.

По делото е приложена Обяснителна записка относно тази жилищна сграда, представляваща неразделна част от архитектурния проект на процесната сграда, в която записка е посочено, че сградата се състои от приземен етаж със стълбище, две изби, ПРУи гараж, етаж с дневна, трапезария, кухненски бокс, спалня, санитарни възли и две тераси, както и подпокривно пространство с четири складови помещения и тераса, като покривната конструкция е дървена, двускатна, с керемиди. Посочено е, че са спазени при проектирането нормативите на Наредба № 5 за съдържание на сградата и отстояние от регулационните линии.

По делото е прието и неоспорено от страните заключение на съдебно- техническата експертиза, от което се констатира, че за изграждане на жилищна сграда в УПИ ІV-244, в кв. 30 по регулационния план на село Бъта, община Панагюрище, посредством скица и виза е разрешено проектирането на жилищна сграда, еднофамилна, едноетажна, до 120 кв.м., с гараж, двускатно (вилно) покриване, с надзид до 1,20 м., като е изработен индивидуален архитектурен проект от месец май 1985г. Вещото лице е констатирало, че ситуираното задание на визата е изпълнено, като параметрите на одобрения проект са спазени, с изключение на изградения сутерен в ската на имота и част от гаража, който излиза на уличната регулация, а по одобрения план този гараж е в очертанията на сградата. Вещото лице сочи в заключенито си, че по проект сградата на ответника Г.П. следва да бъде с площ от 80 кв.м., но на място площта е около 81,37 кв.м., в това число и излизащия извън очертанията на сградата гараж. От заключението на експерта се констатира, че в издаването на разрешението за строеж и протокола за определяне на строителна линия и ниво, няма определени сервитутни ограничения спрямо междусъседската регулационна линия, разделяща УПИ ІV-244 и УПИ V-243, в което е застроена едноетажна жилищна сграда, собственост на ищците. Вещото лице сочи, че жилищната сграда на ответника не е нанесена в регулационния план на село Бъта, община Панагюрище, тъй като същият е одобрен през 1983г., а процесната жилищна сграда е изградена след 1985 г. Вещото лице сочи, че при оглед на място, в сградата на ищците е констатирало, че пристроената сграда е изградена около 1970 г., а основната жилищна сграда, находящата се в североизточната част на имота, е изградена около 1962 г. Разстоянието, според измерванията на вещото лице, от пристроената сграда в УПИ 5-243- на ищците и процесната жилищна сграда в УПИ ІV-244 е около 2,42 м., като подът на пристроената сграда е на ниво едно стъпало от нивото на терена и под нея има изграден сутерен.

Вещото лице сочи, че входното антре в жилищната сграда на ищците е покрито с два вида теракотни плочки, като на две места са налице пропуквания, с дължина около 70 см. Според заключението, в основната жилищна сграда отвън има вертикална пукнатина под прозореца, която се намира на разстояние около 7,00-7,50 м. от дворищната регулационна линия, а откъм двора на фасадната стена, под стрехата, има пукнатина с дължина около 1,00 м. и ширина около 2-3 мм. Друга пукнатина в тази жилищна сграда, вещото лице е констатирало на около 6,50 м. от дворищната регулация с УПИ ІV-244, с изграждане на подпорна стена, с височина около 2,15 м., е извършено допълващо застрояване на помещения за складови нужди и в тях е констатирана една вертикална и една диагонална пукнатина. В заключението се сочи, че тротоарът на улицата пред тази сграда, е в лошо състояние, с изравяния и пукнатини.

Вещото лице изяснява в открито съдебно заседание, че единственият сервитут е този, до уличната регулация с размер от 1,5 м. и той е спазен, като няма допълнително застрояване в недвижимия имот на ответника. Сочи, че гаражът излиза на уличната регулационна линия.

По делото е разпитан свидетелят К.Н.К., чиито показания съдът цени отчасти, тъй като същият акцентира в своите показания върху историята на недвижимите имоти, а не върху същността на спора. Свидетелят сочи, че познава бащата на страните по делото, респективно техния дядо И.П., който е построил къща, като в последствие А., бащата на ищците, е разширил тази къща. Установява, че тази къща е най-високата в цялата махала и докато е била само с приземен етаж и един етаж е станала висока къща. Твърди в показанията си, че от към страната на новата къща съществува подпорна стена, която подпомага другата къща( на ищците), намираща се в съседния имот. Според сивдетеля, голямата къща(на ответника) има приземен етаж и още 3 етажа отгоре, което твърдение на К. противоречи с всички събрани по делото  доказателства. Сочи, че малката къща, която е собственост на ищците, е малка, към 80- годишна и е била налична в съседния имот, когато е започнало строителството на голямата къща. Свидетелят изяснява, че бащата на ищците е изпращал баба им да пита ответника какво мисли да прави с пукнатините на старата къща преди около 4-5 години. Изяснява също, че подпорната стена е на гърба на гаража, освен на лятната кухня. Свидетелят К. изяснява, че подпорната стена започва от гърба на лятната къща и се явява неин гръб, като е отлята миналото лято от бетон.

От показанията на свидетеля С.А.П., които съдът цени изцяло, като непротиворечиви с останалите събрани по делото доказателства, се установява, че в къщата на ищците съществуват множество пукнатини, заради които бащата на ищците, А.П. е направил подпорна стена с цел укрепителни дейности в имота. Твърди, че подпорната стена е висока около 2 м. и е направена преди 6 години, а вторият етап от нейното изграждане е продължил със стълбище. Изяснява, че теренът е наклонен, като в ниската му част са изградени две стаи, в които живее бабата на ищците, а на горното ниво, при денивелация от около 3 метра, е изградена къща, на един етаж, с приземен такъв. Сочи, че подпорната стена се вижда, като се влиза от приземния етаж и на нея е изградено стълбище. Установява, че разстоянието между подпорната стена и къщата на ответника е около 7-8 метра.

На 13 сетпември 2018 г., настоящия съдебен състав извърши оглед на процесния недвижим имот, собственост на Г.И.П., представляващ УПИ ІV-244, в кв. 30 по плана на с. Бъта, както и в съседния имот, собственост на ищците, за който е отреден УПИ V-243, в кв. 30 по регулационни план на с. Бъта. При извършения оглед и от изготвения протокол за оглед на недвижими имоти безспорно и категорично се установи, че констатациите, изложени в заключението на вещото лице са правилни и съответстващи на действителната ситуация в процесния недвижим имот и съседния недвижим имот, собственост на ищците.

От събраните по делото писмени и гласни доказателства безспорно се установи, че с Нотариален акт за дарение на недвижим имот № 157, том ІІ, нот. дело № 281/2012 г. по Общия регистър на Нотариус № 471 -Н.М.Т., ищците са надарени от техния баща А.И.П., с УПИ V-243, в кв. 30 по плана на село Бъта, община Панагюрщие, ведно с построената в него двуетажна масивна жилищна сграда, с площ от 69 кв.м. и с всички подобрения, направени в имота, който е  с площ от 262 кв.м.

По делото се установи, че съсед на този недвижим имот е процесният недвижим имот, за който е отреден УПИ ІV-244, в кв.30, по плана на село Бъта, община Панагюрище, собственост на ответника Г.П..

Установи се, че Г.П. и собственик на двуетажна масивна жилищна сграда, със застроена площ от 80 кв.м., за който е отреден УПИ ІV-244, в кв. 30 по плана на село Бъта, в резултат на делба, извършена с бившата му съпруга С.И.С..

От събраните по делото писмени доказателства се констатира, че както процесния недвижим имот, така и имотът, собственост на ищците, е придобит в резултат на разпоредителни сделки от общия им наследодател -И. Г. П., бивш жител ***, а прехвърителят на ищците е придобил правото на собственост върху УПИ V-243, в кв.30 по плана на селото, представляващ дворно място с площ от 258 кв.м. и построената в него къща на 65 кв.м., в резултат на дарение, извършено на 01.03.1996г. от ответника Г.И.П., който е надарил А.П. с 1/6 ид. ч. от имота и Х.Х.П., която го е надарила 4/6 ид.ч. от този имот.

От заключението на вещото лице и от представените по делото писмени доказателства се констатира безспорно и категорично, че въз основа на Разрешение за строеж № 12/16.05.1985 г. и Протокол за определяне на строителна линия и ниво № 10/16.05.1985г., въз основа на архитектурен проект, който е реализиран в цялост, ответникът Г.П. е изградил жилищна сграда с площ от 80 кв.м.- съгласно архитектурния проект, а на място е застроена площ от 81,37 кв.м., като разликата се дължи на излизащ извън очертанията на сградата гараж, който е с изход на уличната регулационна линия.

От допълващото заключение на вещото лице се установи, че действителната кубатура на жилищната сграда, изградена в УПИ ІV-244, в кв.30 по плана на село Бъта, възлиза на 580,10 куб.м., а кубатурата на жилищната сграда, зададена по архитектурен проект излиза на 576,00 куб.м., като е налице разлика между проектната и действителната кубатура от 4,10 куб. м. Вещото лице сочи в заключението си, че разликата във височината на сградата в най-ниската част на терена, съглано архитектурния проект и измерената на място височина на сградата на ответника Г.П. възлиза на 27 см.

От извършения оглед и заключението на вещото лице се установи безспорно и категорично, че липсва надстрояване или нарушение на сервитутно отстояние до недвижимия имот и жилищната сграда на ищците П., което може да способства за напукване и наводняване на ищцовата жилищна сграда, както и възможност за засенчване на двора и ограничаване достъпа на светлина към имота и жилищната сграда на ищците П.. По делото не се събраха никакви доказателства, че пукнатините в жилищната сграда на ищците не се дължи на теренните особености при строителството, фактът, че съществуват различни периоди на строителство в различните части на сградата, както и на амортизацията на строителните материали, вложени при изграждането на жилището и сградите на допълващото застрояване в имота на ищците.

Съдът счита, че предявеният от И.А.П., П.А.П., Х.А.П. и Р.А.П., лично и със съгласието на своята майка и законен представител П.С.П., срещу Г.И.П. е неоснователен и недоказан, поради което същият следва да бъде отхвърлен.

По делото не се установи безспорно и категорично по какъв начин реализираната през 1985 г. жилищна сграда на ответника може да способства за напукване и наводняване на недвижимия имот на ищците.

По делото се установи, че архитектурният проект, по който е отпочнато строителството на процесната жилищна сграда е реализиран в цялост, с минимални отклонения, които по никакъв начин не са довели до увеличаване на площта на тази сграда, нито до изграждането на втори жилищен етаж и мансарден етаж, които попадат в сервитутно отстояние от жилищната сграда на ищците. От заключението на вещото лице безспорно се установи, че съгласно даденото строително разрешение и протокол за определяне на строителна линия и ниво, е определено сервитутно отстояние само и единствено по отношение на регулационната линия спрямо улицата. Съдът не констатира каквото и да било пречене и неоснователно въздействие, създавано от процесната жилищна сграда, на пречки за използване на съсобствения на ищците недвижим имот, като разликата в площта от 1,37 кв.м. не могат да се приемат за пречки, по-големи от обикновените, съгласно чл. 109 от ЗС, тъй като тази площ е разположена не спрямо имота на ищците П., а спрямо регулационната линия на недвижимия имот по плана на с. Бъта.

На основание чл. 78, ал. 3 от ГПК, следва да бъдат осъдени  ищците И.А.П., П.А.П., Х.А.П. и Р.А.П., лично и със съгласието на своята майка и законен представител П.С.П., солидарно, да заплатят на Г.И.П., сторените от него съдебно -деловодни разноски в размер на  580,00лв., която сума представлява сбор от депозит за извършване на оглед в недвижимия имот в размер на 80,00 лв. и адвокатско възнаграждение в размер на 500,00лв.

Така мотивиран, на основание чл.109 от Закона за собствеността, Панагюрският районен съд,

 

Р Е Ш И:

 

ОТХВЪРЛЯ като неоснователен и недоказан, предявения от И.А.П., с ЕГН- **********, П.А.П., с ЕГН- **********, Х.А.П., с ЕГН- ********** и Р.А.П., с ЕГН- **********, лично и със съгласието на своята майка и законен представител П.С.П., с ЕГН- **********,***, със съдебен адрес:***, оф.*- чрез адвокат Х.Б.С. от ПзАК, срещу Г.И.П., с ЕГН- **********,***, със съдебен адрес:***, чрез адвокат Г.М. от ПзАК, иск да бъде осъден ответникът Г.И.П. да премахне частта от построената от него жилищна сграда в УПИ ІV-244, в кв.30 по плана на село Бъта, община Панагюрище, която представлява втори жилищен етаж и мансарден етаж и която попада в сервитутното отстояние, като незаконно построен, в отклонение от одобрения архитектурен проект, от разрешението за строеж и от строителните книжа, като нарушава правото на собственост на ищците П..

ОСЪЖДА И.А.П., с ЕГН- **********, П.А.П., с ЕГН- **********, Х.А.П., с ЕГН- ********** и Р.А.П., с ЕГН- **********, лично и със съгласието на своята майка и законен представител П.С.П., с ЕГН- **********,***, със съдебен адрес:***, оф.*- чрез адвокат Х.Б.С. от ПзАК, да заплатят на Г.И.П., с ЕГН- **********,***, със съдебен адрес:***, чрез адвокат Г.М. от ПзАК, сторените съдебно - деловодни разноски в размер на  580,00лв. (петстотин и осемдесет лева), която сума представлява сбор от депозит за извършване на оглед в недвижимия имот в размер на 80,00 лв. (осемдесет лева) и адвокатско възнаграждение в размер на 500,00лв. (петстотин лева).

Решението подлежи на въззивно обжалване пред Пазарджишкия окръжен съд в двуседмичен срок от датата на получаване на съобщението от страните, че същото е изготвено с мотивите.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: