ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

№ ............... /12.02.2019 г., гр. Панагюрище

 

Районен съд – Панагюрище, в проведеното на дванадесети февруари януари две хиляди и деветнадесета година закрито заседание,  в състав:

 

Районен съдия: Магдалена Татарева

 

като разгледа докладваното от съдия Татарева гр. дело  73 по описа за 2019 г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 129, ал. 3 ГПК

Подадена е искова молба от П.И.Ч., с която са предявени три кумулативно обективно съединени исковес с правно основание чл. 439 ГПК срещу „БНП Париба Пърсънъл Файненс С.А. клон България“ КЧТ, с които се иска да се приеме за установено спрямо ответника, че ищецът не е носител на следните парични задължения:

-1220,59 лв. – главница, ведно със законната лихва, считано от 12.10.2011 г. до окончателното й изплащане;

-  304,88 лв. – възнаградителна лихва за периода от 28.08.2009 г. до 30.07.2010 г.

-  264,01 лв. – мораторна лихва за периода от 30.09.2009 г. до 30.07.2010 г.

С Разпореждане № 119 от 29.01.2019 г. постановено по делото, съдът е оставил без движение подадената искова молба, като е указал на ищеца да довнесе по сметка на съда сумата от 73 лв. – представляваща разликата между дължимата държавна такса в размер на 150 лв. и внесената такава в размер на 77 лв., както и да представи доказателства за внасянето й в същия срок. В разпореждането са посочени и неблагоприятните последици при неизпълнение на указанията в посочения срок. Съобщението е изпратено до надлежно упълномощения процесуален представител на ищеца, като същото е редовно оформено и е получено на 01.02.2019 г. Указания от съда едноседмичен срок изтича на 08.02.2019 г. (работен ден- петък), като в този срок е постъпила единствено молба от представителя на ищеца, в която е заявено, че държавната такса е неправилно изчислена  и е отправено искане да се отмени постановеното разпореждане.

Разпоредбата на чл. 72, ал. 2 ГПК предвижда, че за предявени с една молба искове за защита на различни интереси се събира минимална такса от всички интереси. В конкретния случай, както съдът е посочил и в разпореждането си от 29.01.2019 г. с исковата молба са предявени три иска в условията на обективно кумулативно съединяване, доколкото юридическия факт, от които възниква правото на вземане за главница е различен от юридическия факт от които възниква вземането за възнаградителна лихва и за законна лихва. Предвид различните правни основания за възникване на отделните вземания и различния давностен срок, съдът ще дължи събиране на доказателства и произнасяне по всеки от предявените три отделни иска. Ето защо е предявен не отрицателен установителен иск, а три отделни иска, по които е дължима отделна държавна такса (по всеки един от предявените искове с процесната искова молба в условията на обективно кумулативно съединяване).

Предвид изложеното не са налице предпоставки за отмяна по реда на чл. 253 ГПК на постановеното по делото Разпореждане № 119 от 29.01.2019г., поради което молбата за отмяната му следва да се остави без уважение.

Доколкото в указания от съда срок, който съответства на предвидения в ГПК, арг. чл. 129, ал. 2 ГПК, не са представени доказателства за отстраняване на констатираните нередовности, въпреки дадените точни, ясни и конкретни указания от съда, то исковата молба следва да се върне на основание чл. 129, ал. 3 ГПК, а производството по настоящото дело да се прекрати.

Мотивиран от изложеното и на основание, чл. 129, ал. 3 ГПК, съдът

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ молба вх. № 344 от 04.02.2019 г. подадена от П.И.Ч. ЕГН:**********, чрез адв. Ч., с която се иска да бъде отменено Разпореждане № 119 от 29.01.2019г. постановено по делото.

ВРЪЩА, на основание чл. 129, ал. 3 ГПК, искова молба вх. № 235 от 25.01.2019 г. подадена от П.И.Ч. ЕГН:**********, чрез адв. Ч.,*** срещу БНП Париба Пърсънъл Файненс С.А. клон България“ КЧТ ЕИК: 204915054 със седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. Младост 3, Бизнес парк, бл. 14   и

ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. № 73/2019 г. по описа на Районен съд, - Панагюрище.

Определението подлежи на обжалване пред Окръжен съд - Пазарджик с частна жалба в едноседмичен срок от съобщаването му на ищеца.

 

 

 РАЙОНЕН СЪДИЯ: