П  Р  О  Т  О  К  О  Л

 

 

година 2019                                                                               град ПАНАГЮРИЩЕ

РАЙОНЕН СЪД                                                                    

на 13 февруари                                                                        2019 година

в публично заседание в следния състав:

            ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА СТАТЕЛОВА         

 

Секретар: Иванка Палашева

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Стателова

гражданско дело № 537 по описа за 2018 година

 

На именното повикване в 10,04 часа:

 

ИЩЕЦ – А.З.С.Н.В. ЕАД - редовно призовани чрез юрисконсулт Б.Н.Р.. Не изпращат представител. Постъпила е молба.

ОТВЕТНИК – И.К.Б. – редовно призован чрез особения си представител Адв. Д.. Не се явява. За него се явява адв. Д..

ВЕЩОТО ЛИЦЕ – Л.Н.А. – редовно призована, не се явява, представено е заключение по експертиза.

Съдът счита, че следва да назначи за особен представител на ответника И.К.Б. надлежно определения за това от Пазарджишката адвокатска колегия адв. С.Д., поради което

ОПРЕДЕЛИ

НАЗНАЧАВА за особен представител на ответника И.К.Б. адв. С.Д. от ПзАК.

          ПО ХОДА НА ДЕЛОТО

Адв. Д. – Уважаема госпожо съдия, моля да не се дава ход на делото. Ищцовата страна не се явява в настоящото съдебно заседание, в молбата не е направено искане за гледане на делото в нейно отсъствие. Това е направено в исковата молба. Оставям на Вашата преценка. Другото основание, на което следва да се прекрати делото е, че ищцовата страна не е активно легитимирана по делото. Видно от представените доказателства, няма отношение между ищеца и ответника във връзка с договора за заем и отпуснатите суми. На лице са отношение между И.К.Б. и „М.К.“. Видно от ИМ е, че е на лице договор за цесия между „М.К.“ АД и „АСВ“ ЕАД и в тази връзка се претендира активната легитимация на ищеца. Но съобразно разпоредбите на закона, чл. 99, ал.4 от ГПК, прехвърлянето или цесията има действие спрямо третите лица и спрямо длъжника от деня на съобщението. От съдържанието на ИМ се вижда, че са пращани съобщения и изявления във връзка с отношенията между ищеца „АСВ“ и „М.К.“, но също така видно от приложените данни е, че длъжника И.Б. никога не е получавал това уведомление, това съобщение за извършената цесия. Евентуално се акцентува върху разпореждания, приети в съдебната практика, че с прилагането в ИМ на съответното уведомление е изпълнена предвидената в чл.99 ал.4 от ГПК предпоставка, но в случая дори и в тази хипотеза не може да се приеме, че е на лице настъпилото действие на цесията спрямо длъжника, тъй като той не е уведомен и не е получил уведомление за цесията. В настоящия процес ответника се представлява от особен представител. Съгласно процесуалния закон, особения представител, неговото представителство се изчерпва с извършването на процесуално представителство, а не на материално правни изявления, адресирани до представлявания. Особения представител може да извършва съдопроизводствени действия, освен тези, относно предмета на делото, защото не е страна по спорното правоотношение. Получаването от негова страна на изявления, които променят материалното правоотношение като замяна на кредитора, не произвеждат този ефект, това че е получена цялата документация, не променя материалното правоотношение между страните. В тази връзка ищеца не е доказал активната си легитимация и не следва да се дава ход на делото, защото това е абсолютна процесуална предпоставка, за която съда следи служебно. В тази връзка, ако прецените и прекратите, моля да се произнесете по разноските. Моля да задължите ищците да покрият разноските по Наредба № 1, чл.7, ал.2, т.2. Изплатени са ми 300,00 лв., но съобразно размера на иска стойността е по-висока. Оставям на преценка на съда.

Съдът констатира, че приложеното на л. 22 уведомително писмо за извършеното прехвърляне на вземания – цесия, отправено от „М.К.“ АД, чрез „АСВ“ ЕАД до ответника И.К.Б. е изпратено до ответника чрез известие за доставяне, издадено от „Б.П.“ АД, без да е упомената дата, както на издаване на известието така и евентуалното получаване на същото и от което е видно, че липсва получаване от страна на И.К.Б. на това уведомително писмо. Съдът констатира, че „Б.П.“ са върнали съобщението обратно на подателя „АСВ“ ЕАД на 10.04.2018 г. Установи се, че на лист 24 от настоящото ГД се намира второ уведомително писмо, отправено от „М.К.“ АД, чрез „АСВ“ ЕАД до ответника И.К.Б., което е изпратено посредством „Лео Експрес“ - Куриерска Служба и в обратната разписка е отразено, че няма връзка с получателя И.К.Б., поради което и това уведомително писмо се констатира, че не е получено от ответника. Съдът установи също, че въпреки наличието на потвърждение за сключена цесия от страна на кредитодателя на ответника, дружеството „М.К.“ АД, кредитополучателя И.К.Б. не е уведомен за извършената цесия, което е основна предпоставка за встъпването на дружеството ищец в правата на кредитодателя „М.К.“ АД. Липсата на уведомление, което да е достигнало до И.К.Б. лишава ищците от възможността да бъдат процесуално легититимирани в това им качество по настоящия граждански спор. Това, от своя страна, прави исковата молба предявена от процесуално нелегитимирано лице, което от своя страна влече необходимостта настоящото ГД да бъде прекратено и исковата молба н. „А.з.с.н.в.“ ЕАД да бъде върната, като бъде присъдено възнаграждение на вещото лице, съгласно внесения депозит, в размер на 200,00 лв.

Съдът констатира, че на осн. чл.36 от ЗАдв. във вр. с чл. 2, ал.3 от Наредба № 1/2004 г. за минималните размери на адвокатското възнаграждение, на особения представител адв. С.И.Д. е авансово заплатено възнаграждение за особен представител в размер на 300,00 лв. Съдът счита, че извършените процесуални действия от адв. Д. като особен представител  по изготвяне и депозиране на писмен отговор на ИМ, както и явяването в днешното съдебно заседание и вземането на становище са надлежно процесуално представителство на ответника И.К.Б. и вземайки предвид, че настоящото ГД приключва в днешното съдебно заседание, приема, че изплатеното адвокатско възнаграждение в размер на 300,00 лв. е осъществено до край в качеството на особен представител на И.К.Б..

 

Така мотивиран, съдът констатирайки, че липсва положителна процес легитимация от страна на „АСВ“ ЕАД,

ОПРЕДЕЛИ

НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

ПРЕКРАТЯВА ГД № 537/2018 г., образувано по ИМ на „АСВ“ ЕАД, с ЕИК ***, със седалище и адрес на управление:***, ***, представлявани от процесуалния представител юрисконсулт Б.Н.Р., срещу И.К.Б., с ЕГН **********,***, поради липсата на процесуална легитимация като ищци н. „А.з.с.н.в.“ ЕАД.

ОПРЕДЕЛЯ възнаграждение на вещото лице Л.Н.А.,***, в размер на 200,00 лв., съгласно внесения депозит.

ОПРЕДЕЛЯ възнаграждение на особения представител адв. С.И.Д., от ПзАК, в размер на 300,00 лв., които са предварително изплатени, съгласно внесения депозит.

Настоящото определение подлежи на обжалване пред ПзОС с частна жалба, в едноседмичен срок, считано от днес за особения представител на ответника И.К.Б. и в едноседмичен срок от получаване на съобщението за прекратяване на делото з. „А.з.с.н.в.“ ЕАД.

 

          Протоколът се написа на 13.02.2019 г. Заседанието приключи в 10,27 часа.

 

 

          СЪД. СЕКРЕТАР:                                РАЙОНЕН СЪДИЯ: