Р Е Ш Е Н И Е

25

 

22.02.2019г.

 

   ПАНАГЮРИЩЕ

 
 


          Номер                 Година                                           Град                                   

 

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ПАНАГЮРСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД

 

ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ

 
 


                                                                                                                 

 

Седемнадесети януари

 

2019

 
                

на                                                                             Година                                      

 

в публично заседание в следния състав:

ДИАНА  СТАТЕЛОВА

 
                                                                    

                                         РАЙОНЕН СЪДИЯ:                                            

 

                                                                                                                                                                                 

ИВАНКА ПАЛАШЕВА

 
 

Секретар                                                        

 

като разгледа докладваното от                                                                                   

съдия СТАТЕЛОВА

 

97

 

2018

 
 


                                          гр.д.№                       по описа за                   год.,

 

за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Предявени са искове с правно основание чл. 108 и чл. 109 от Закона за собствеността.

В исковата молба, предявена от Р.К.З. ***, в качеството й на майка и законен представител на малолетния Я.Г.З.- и двамата от гр.П., ул.“Х.Г.“ № **, срещу М.Д.К.,***, се сочи, че с дарение в полза на малолетния й син Я.Г.З., което е обективирано в Нот.акт за дарение на идеални части  от недвижими имоти № 149, том V, нот.дело № 802/2015г. по Общия регистър на Нотариус № 390 – П.К.с район на действие Районен съд П., малолетният е придобил 96/300 ид.части от правото на собственост върху следните недвижими имоти, а именно: Поземлен имот с идентификатор *****.**.***с начин на трайно ползване – нива, с трайно предназначение на територията- земеделска, ІХ категория, местност „Окошка река“, целият с площ от 5616 кв.метра, при граници и съседи: имот с идентификатор *****.**.***, имот с идентификатор *****.**.***, имот с идентификатор *****.**.***, имот с идентификатор *****.**.***, имот с идентификатор *****.**.***, както и 96/300 ид.части от поземлен имот с идентификатор *****.**.***, с трайно предназначение на територията- земеделска, с начин на трайно ползване- нива, местност „Окошка река“, ІХ категория, целият с площ от 3565 кв.метра, при съседи: имот с идентификатор *****.**.***, имот с идентификатор *****.**.***, имот с идентификатор *****.**.***, имот с идентификатор *****.**.***, имот с идентификатор *****.**.***- всички в землището на гр.П.. В исковата молба се сочи, че ответникът М.Д.К. е ползвател на имот с идентификатор *****.**.***, който представлява горска територия, с начин на трайно ползване- друг вид производителна гора, собственост на Държавата, чрез МЗГ-ДЛ П., както и на имот с идентификатор *****.**.***, представляващ земеделска територия с начин на трайно ползване- пасище, собственост на Община П., в които е изградил двуетажна паянтова стопанска сграда със застроена площ от 40 кв.метра, кладенец и едноетажна масивна вилна сграда със застроена площ от 50 кв.метра. Ищцата твърди, че след като синът й станал собственик на двата процесни имота, е извършено геодезическо заснемане на същите, при което е установено, че ответникът К. при ограждането на ползваните от него имоти от изток, е оградил с телена ограда, без правно основание и е придал към ползвания имот 161 кв.метра от имот с идентификатор *****.**.***, разположени в югоизточната част на същия, представляващ собственост на малолетния ищец. Ищцата З. твърди, че от имот с идентификатор *****.**.***, ответникът К. е заградил с телена ограда 144 кв.метра, собственост на малолетния Я.Г.З.. В исковата молба се сочи също, че в оградените 144 кв.метра, разположени в североизточната част на имот с идентификатор *****.**.***, К. е изградил незаконно, без разрешение на нито един от съсобствениците на този имот, едноетажна паянтова стопанска сграда с площ от 22 кв.метра, навес барбекю на 8 кв.метра и сондажен кладенец, като е поставил два броя стълбове от въздушен електропровод, разположени съответно в източната и югозападната части на имот с идентификатор *****.**.***, който захранва изградената от него едноетажна масивна вилна сграда, разположена в имот с идентификатор *****.**.***.

Р.К.З., в качеството й на майка и законен представител на малолетния Я.Г.З., моли съда да бъде осъден ответника М.Д.К. да предаде на Я.Г.З., чрез неговата майка и законен представител, владението и да отстъпи собствеността на ивица от 161 кв.метра, разположена по протежение на граничната линия в югоизточната част на поземлен имот с идентификатор *****.**.***по кадастралната карта на гр.П., ползван от ответника К., който същият е заграбил и държи без основание и която част е съсобствен на Я.Г.З..

Р.К.З., в качеството й на майка и законен представител на малолетния Я.Г.З., моли съда да бъде осъден ответника М.Д.К. да предаде на Я.Г.З., чрез неговата майка и законен представител владението и да отстъпи собствеността на ивица от 144 кв.метра, разположена по протежение на граничната линия в североизточната част на поземлен имот с идентификатор *****.**.*** по кадастралната карта на гр.П., ползван от ответника К., който същият е заграбил и държи без основание и която част е съсобствена на малолетния й син Я.Г.З.и представлява имот с идентификатор *****.**.***.

Ищцата сочи, че телената ограда, поставена и в двата процесни имота е незаконна, поставена в отклонение на действителното положение и действащите разпоредби на закона, като изградените от ответника едноетажна паянтова стопанска сграда на 22 кв.метра, навес -барбекю на 8 кв.метра и сондажен кладенец, както и поставените 2 броя стълба от въздушен електропровод, са незаконно изградени и в отклонение от действителното положение, съобразно кадастралния план и действащите разпоредби на закона, което ограничава правото на собственост на малолетния Я.З.и създава състояние, при което той не може да ползва пълноценно правото си на собственост в съответствие с неговия обем.

На основание чл.109 от Закона за собствеността, Р.К.З. моли съда да постанови решение, с което да бъде осъден М.Д.К. да премахне поставената от него телена ограда, разположена в югоизточната част на поземлен имот с идентификатор *****.**.***и североизточната част на имот с идентификатор *****.**.***- и двата по кадастралната карта на гр.П., съсобствени на малолетния Я.Г.З., както и разположените в североизточната част на имот с идентификатор *****.**.*** едноетажна паянтова стопанска сграда с площ от 22 кв.метра, навес -барбекю с площ 8 кв.метра, сондажен кладенец и два броя стълбове от въздушен електропровод, разположени на източната и югозападната част на този имот.

Моли да бъде допусната съдебно -техническа експертиза, при която вещото лице, след като се запознае с материалите по делото и извърши проверка в СГКК- Пазарджик, както и оглед в процесните недвижими имоти, да отговори на въпросите: Каква част от процесните недвижим имот с идентификатор *****.**.***и имот с идентификатор *****.**.***, съсобствени на малолетния Я.Г.З., се държат от ответника М.Д.К.; Има ли изградена ограда между двата имота, съсобствени на ищеца и имоти с идентификатор *****.**.***и имот с идентификатор *****.**.***, както и между имот с идентификатор *****.**.*** и имот с идентификатор *****.**.***; Има ли телена ограда между имотите с идентификатор *****.**.*** и имот с идентификатор *****.**.***; Ако има такава ограда, с каква дължина, от какъв вид, в кои имоти попада и възпрепятства ли оградата достъпа на ищеца З. до съответните спорни части от съсобствените му имоти; Какво представляват имотите с идентификатори *****.**.*** и имот с идентификатор *****.**.***, чия собственост са те; Къде са разположени и изградени процесните едноетажна паянтова стопанска сграда, навес- барбекю от 8 кв.метра, сондажен кладенец и поставените два броя стълбове от въздушен електропровод; Какво представляват тези сгради, с какви размери са, има ли издадени съответни строителни документи и разрешение за построяването им, заснети ли са в кадастралната карта и отговарят ли на техническите норми.

Представят следните писмени доказателства в копие: Нот. акт за дарение на идеални части от недвижими имоти № 149, том V, нот.дело № 802/2015г. по Общия регистър на Нотариус № 390 – П.К., с район на действие Районен съд П.; Нот. акт за покупко -продажба на идеални части от недвижими имоти № 151, том V, нот.дело № 804/2015г. по Общия регистър на Нотариус № 390 – П.К., с район на действие Районен съд П.; Удостоверение за раждане серия ТРДР, номер 100641, издадено на 22.04.21010г. от Район „Триадица“ при Столична община, въз основа на Акт за раждане № 641/22.04.2010г.- за Я.Г.З.; Скици на поземлени имоти – 2 броя; Постановление за отказ да се образува наказателно производство от 25.10.2017г. на Районна прокуратура П.; Удостоверение за данъчна оценка изх. № 6307010668 от 20.12.2017г.; Удостоверение за данъчна оценка изх. № 6307010669 от 20.12.2017г.

В законоустановения срок ответникът М.Д.К., със съдебен адрес:***- чрез адвокат М.Г. ***, представя писмен отговор на исковата молба, в който сочи, че предявените искове са процесуално допустими, но по съществото си се явяват неоснователни. Ответникът твърди, че е собственик на имот от 600 кв.метра, находящ се в местността „Окошка река“, в землището на гр.П., съгласно Нот.акт за право на собственост върху недвижим имот № 85, том І, нот.дело № 185/1995г. по описа на Районен съд П. за нотариалните дела и съществува в границите, в които последният го е придобил, като са неверни твърденията на ищците за грешка в границите между имота на К. и този на Я.З.. Сочи се, че тези 600 кв.метра са придобити от ответника на годно правно основание, след проведена процедура по ЗСПЗЗ, за което е съставен протокол № 249/21.12.1992г. на Община П., станал основа за по-късното издаване на титул за собственост от Районен съд П.. Ответникът сочи, че основание за придобиване на правото му за собственост е § 4 от ЗСПЗЗ, като при възстановяването на земеделската земя на праводателите на ищеца не е взето предвид наличието на придобиване на право на собственост от страна на К. и се изразява предположение, че става дума за застъпване на съществуващи недвижими имоти, които са се възстановявали с тези по § 4 от ЗСПЗЗ. Ответникът счита, че правдодателите на ищеца не са обжалвали плана на новообразуваните имоти, което означава, че в един по-късен етап не може да се иска поправка на границите на тези недвижими имоти, след като са пропуснати сроковете за упражняване на права след изготвяне на плана на новообразуваните имоти. Ответникът К. счита, че ползва притежаваните от него 600 кв.метра в състоянието, в което същите са били, като не е променял границите на собствения си имот, нито на този на съседните такива, като твърдените части от 161 кв.метра и от 144 кв.метра не са собственост на ищеца, понеже попадат в имота на М.К.. Ответникът твърди, че имотната граница между съседните имоти е минавала винаги така, както в момента и не са предприемани никакви действия по фактическата им промяна. В писмения отговор се сочи, че К. е собственик на 600 кв.метра от имот с идентификщатор *****.**.***, които владее и ползва на годно правно основание, като предявява възражение за изтекла в негова полза придобивна давност върху процесните 161 кв.метра от имот с идентификатор *****.**.***и 144 кв.метра от имот с идентификатор *****.**.***, които се намират в землището на гр.П., местност „Окошка река“, ведно с всички подобрения, които ответникът владее през период по- дълъг от 20 години, като върху тези имоти М.К. е осъществявал непрекъсната и необезпокоявана фактическа власт в реални части.

В писмения отговор на исковата молба се сочи, че претенцията по смисъла на чл.109 от ЗС е неоснователна, предвид изложените твърдения, че същият е собственик на имот от 600 кв.метра. Според ответника, въпросните постройки са извършени от него в собствения му имот и съобразно приложената скица № 111/06.03.1995г., която е послужила при издаването на Нот.акт за право на собственост върху недвижим имот № 85, том І, нот.дело  185/1995г. по описа на Районен съд П., в имота имало разположени постройки, които попадат само в имота на К., но не и в съседен такъв, както се твърди в исковата молба. Ответникът твърди, че ищците не са посочили ясно как К. пречи на ищеца Я.З.да упражнява правото си на собственост, след като К. притежава идеални части от неговите недвижими имоти, като както имотите на ищеца, така и имота на ответника не представляват жилищни имоти и не са урегулирани. Според писмения отговор, използването на имота на ищеца съгласно предназначението им има характер на земеделски труд или други подобни действия, при които е възможно да има пречка, но по делото липсват данни тези имоти да се използват от ищеца за земеделски нужди, поради което твърденията в исковата молба за пречене на правото на собственост, са голословни.

Ответникът М.Д.К. моли съда да постанови решение, с което да бъдат отхвърлени предявените искове с правно основание чл.108 и чл.109 от ЗС, като неоснователни.

Не възразява да се приемат приложените с исковата молба писмени доказателства, с изключение на посоченото в т.4 от приложенията геодезическо заснемане, тъй като същото представлява документ без дата и не е изготвено в рамките на настоящия процес.

Моли да бъдат допуснати при режим на довеждане в открито съдебно заседание двама души свидетели, с чиито показания ще се доказва обстоятелството, че ответникът ползва и владее имота необезпооявано повече от 20 години, както и, че въпросните постройки и ограда се намират в имота още от времето на неговото придобиване.

Моли да бъдат изискани от Поземлена комисия П. преписка № 2135 от 20.06.2000г., в която се съдържат решение № 1ИРПАН от 05.01.2000г., Решение № 1ППАН от 05.01.2000г., решение № 7/07.07.2000г., както и преписка № 2135 от 28.02.1992г., в която се съдържа решение № 909/15.12.2005г.

Моли да бъдат допуснати въпроси към исканата съдебно- техническа експертиза, а именно: Вещото лице да проследи какъв е бил регулационният статут на процесните имоти по всички предходни регулационни планове, включително и тези изготвени от Поземлена комисия- П. по възстановяване на собствеността върху имот с идентификатор *****.**.***, имот с идентификатор *****.**.***, имот с идентификатор *****.**.*** – всички в землището на гр.П., местност „Окошка река“, като се посочат и данни за съществуващи постройки и огради в имотите, доколкото те са отбелязани в предходни планове; Идентичен ли е имот с идентификатор *****.**.***с този описан в Нот.акт за право на собственост върху недвижим имот № 85, том І, нот.дело № 185/1995г. по описа на Районен съд П. за нотариалните дела.

Представя следните писмени доказателства в копие: КНА за право на собственост на недвижим имот № 85, том І, нот. дело № 185/1995г. по описа на Районен съд П. за нотариалните дела; Протокол № 249/21.12.1992г. на Община П.; Начин на определяне на цената и таксата, изчислена от О.М.; Скица № 111/06.02.1995г., издадена от Община П..

В съдебно заседание - редовно призована, ищцата Р.К.З., в качеството й на майка и законен представител на малолетния Я.Г.З., не се явява. Вместо нея се явява процесуалният им представител адвокат Ч.Ч. от Пазарджишка адвокатска колегия.

Редовно призован, ответникът М.Д.К. се явява лично и с процесуалните си представители адвокат М.В.Г. и адвокат И.Г.П.- и двамата от Пловдивска адвокатска колегия.

По делото са разпитани свидетелите К.И.Д., С.Г.П.и Г.С.Х..

         От приложения по делото Нот. акт за дарение на идеални части от недвижими имоти № 149, том V, нот. дело № 802/2015 г. по Общия регистър на Нотариус № 390- П.К., с район на действие Панагюрския районен съд,  се констатира, че Р.Г.Н.е надарила малолетния ищец Я.Г.З.с 1/300 ид. части от шест земеделски недвижими имота, между които са и процесните имот с идентификатор *****.**.***и имот с идентификатор *****.**.***, находящи се в землището на град П..

         Видно от Нот. акт за покупко- продажба на идеални части от недвижими имоти № 151, том V, нот. дело № 804/2015 г. по Общия регистър на Нотариус № 390- П.К., с район на действие Панагюрския районен съд,  е, че малолетният Я.З., чрез своята майка и законен представител Р.К.З., е закупил от Д.Г.Г., И.Г.Г., Т.Д.Б., Д.Д.Г., Л.Д.К., В.К.С., Л.К.С., К.Н.С., С.Н.С., П.Г.Г.и Р.Г.Н., 95/300 идеални части от същите недвижими имоти.

Съгласно приложеното по делото Удостоверение за раждане, серия ТРДР №100641/22.04.2010г., ищецът Я.З.е дете на Р.К.З. и Г.Г.З..

От приложената по делото Скица на поземлен имот № 15-635719 от 14.12.2017г., издадена от СГКК- Пазарджик, процесният недвижим имот с идентификатор *****.**.***представлява нива с площ от 5 616кв.м., девета котегория, местност „Окошка река“, като ищецът Я.З.притежава в него 96/300 ид.ч.Установява се, че имотът е отдаден с два договора под аренда на майка му Р.З. до 2024г.

От приложената по делото Скица на поземлен имот № 15-424217 от 31.08.2017г., издадена от СГКК- Пазарджик, процесният недвижим имот с идентификатор *****.**.*** представлява нива с площ от 3565кв.м., девета котегория, местност „Окошка река“, като ищецът Я.З.притежава в него 96/300 ид.ч.Установява се, че имотът е отдаден с два договора под аренда на майка му Р.З. до 2024г.

         По делото е приложено Постановление за отказ да се образува наказателно производство от 25.10.2017г., постановено от Районна прокуратура П. по прокурорска преписка № 1059/2017г. по описа на тази прокуратура, от което се установява, че липсват доказателства, от които може да се направи основателно предположение за извършено престъпление по реда на чл. 323, ал.1 от НК- самоуправство от страна на ответника по настоящото дело- М.К..

Съдът установи, че данъчната оценка на процесния недвижим имот с идентификатор  *****.**.***, с площ от 5616 кв.м, в землището на град П., възлиза на сумата от 142,10 лв., съгласно приложеното по делото Удостоверение за данъчна оценка изх. № 6307010668 от 20.12.2017 г., а съгласно Удостоверение за данъчна оценка изх. № 6307010669 от 20.12.2017 г. имот с идентификатор *****.**.***, с площ от 3565 кв.м., възлиза на 90,20 лв.

Съгласно КНА за право на собственост върху недвижим имот № 85, том І, нот. дело № 185/1985 г. по описа на Панагюрския районен съд за нотариалните дела, ответникът М.Д.К. е признат за собственик на следния недвижим имот, а именно „Вилно място“ на 600 кв.м., находящо се в местността „Окошка река“, в землището на гр. П., при съседи север – нива, изток – път, юг – слог и запад – слог.

В КНА е посочено, че същият се съставя въз основа на Договор от 25.10.1987г. за предоставяне на земя от АПК „Оборище“- П., ведно с протокол за оценка № 249 от 21.12.1992г. на Община П., скица № 111 от 06.03.1995г. на Община П. и квитанция от приходен касов ордер № 950 от 15.11.1994г., издаден от Община П..

От приложения по делото Протокол № 249/21.12.1992г. за определяне на цената на земите по § 4а, ал.1 и § 4в, ал. 2 от ЗСПЗМ, се установява, че М.К. е получил недвижимия имот за лично ползване в местността „Окошка река“, като същият е с площ от 600 кв.м. при граници път, гора и слог, но е посочено, че реално ответника ползва 1350 кв.м. Съгласно начина за определяне на цената и дължима такса, приложени към протокола за оценка, се установява, че изчисленията са направени общо за 600 кв.м.

Видно от приложеното по делото писмо изх. № 94-00-9515 от 26.10.2017г., издадено от Община П., е, че след извършена проверка на място, Община П. са констатирали, че ответникът К. е представил нотариално заверена декларация от 05.10.2017г., в която е заявено, че намиращата се в имота едноетажна масивна вилна сграда, със застроена площ от 50 кв.м., навес със застроена площ от 20 кв.м., навес-барбекю с площ от 4 кв.м. и двуетажна стопанска сграда с площ от 48 кв.м. са построени през периода 1990-1991 година и по смисъла на § 127, ал.1 ЗИД на ЗУТ те попадат в режим на търпимост, а от обяснителната записка по изискана от Община П. геодезическа снимка, е посочено, че от приложената скица, изготвена през 1994г., направените измервания, огледа на място и изготвената геодезическа снимка, се установява, че се касае за грешка в кадастралната карта и неправилно отразени имотни граници, засягащи поземлени имоти с идентификатор **.***, идентификатор **.*** и идентификатор **.***, както и идентификатор **.***, от което следва, че същата трабва да бъде поправена с проект за изменение на кадастралната карта.

По делото са приложени 28 броя приходни квитанции, от които е видно, че ответника М.Д.К. и съпругата му Л.С.К.редовно са заплащали дължимите местни данъци и такси за процесния недвижим имот, през периода 1999-2018г., включително.

По делото е прието и неоспорено от страните заключение на съдебно- техническата експертиза, се установява, че ищецът е станал собственик на 96/300 идеални части от процесните недвижими имоти: поземлен имот с идентификатор *****.**.***, поземлен имот с идентификатор *****.**.***, поземлен имот с идентификатор *****.**.***, поземлен имот с идентификатор *****.**.***.**, поземлен имот с идентификатор *****.**.*** – всички в местността „Окошка река“, в землището на гр. П., както и поземлен имот с идентификатор *****.***.*в местността „Кукла“, представляващо друг вид дървопроизводителна гора, всички в землището на гр. П.. Вещото лице сочи в заключението си, че за собственик на поземлен имот с идентификатор *****.**.***, който се намира в местността „Гергьо гроб“ и е с площ от 3772 кв.м., с начин на трайно ползване- друг вид дървопроизводителна гора, е записано Министерство на земеделието и горите, Държавно лесничейство П., като се легитимират с решение по чл.13, ал.5 ЗВСГЗГФ. Сочи, че имотът на ответника М.К. е придобит по реда на § 4 от ЗСПЗЗ, като за имота е изготвена скица № 111/06.03.1995г. и същият е заснет чрез 8 броя подробни точки, посредством които е затворен контура на границите на имота. Така формираният имот по § 4, в картата на възстановената собственост и кадастралните карти, се застъпва с имоти с идентификатори *****.**.***, имот с идентификатор *****.**.***- и двата в местността „Окошка река“, както и с имот с идентификатор *****.**.***, в местността „Гергьо гроб“ по кадастралната карта на гр. П.. Вещото лице е посочило в заключението си, че възстановяването на имотите в съседство на имота на М.Д.К. е извършено без да са спазени разпоредбите на чл. 4а, ал.5 от ЗСПЗЗ, като земите са възстановявани без план за земеразделяне, нямат достъп до път, а в кадастралната карта и в картата на възстановената собственост не са заснемани и нанесени никакви сгради. Експертът сочи, че застъпването на имоти с идентификатор *****.**.***и имот с идентификатор *****.**.*** ще се отстрани с изготвянето на план на новообразуваните имоти, по реда на § 4к от ЗСПЗЗ. От заключението му се установява, че между имот с идентификатор *****.**.***, имот с идентификатор *****.**.*** и имот с идентификатор *****.**.***, както и между имотите с идентификатори *****.**.*** и имот с идентификатор *****.**.*** има изградена ограда от бодлива тел, на железни колове. Вещото лице сочи, че имотът на ответника, придобит по реда на § 4 от ЗСПЗЗ попада в имоти с идентификатори *****.**.***, имот с идентификатор *****.**.*** и имот с идентификатор *****.**.***, като в него има изградени 4 сгради – паянтова жилищна сграда (вила), с площ 56 кв.м., паянтова сграда (склад), с площ от 21 кв.м., навес (барбекю), с площ от 10 кв.м. и клозет, а на север, в имот с идентификатор *****.**.*** има изградена двуетажна масивна сграда, с площ от 39 кв.м. Сочи се, че на север и на юг от имота, в част от имот с идентификатор *****.**.***, както и в северната част на имот с идентификатор *****.**.*** и малка част от западната площ на имот с идентификатор *****.**.***, е оформена овощна градина с около 107 овощни дръвчета на видима възраст от 5 до 30 години. Вещото лице сочи също, че имот с идентификатор *****.**.*** не е идентичен с имота, по §4 от ЗСПЗЗ, описан в Нотариален акт за право на собственост върху недвижим имот № 85, том І, нот. дело № 185/1985г. по описа на Нотариалните дела на Районен съд П..

         В открито съдебно заседание, вещото лице установява, че цифрата 239 кв.м., следва да се чете като 139 кв.м., относно площта на терена от оградата на имотната граница с имот *****.**.***. Изяснява още, че имотът по § 4 е бил нещо друго, преди през 1989 г., преди действащото АПК да го определи за ползване. Изяснява също, че телената ограда в имота на К. обхваща 90 % от синора, като разликата в нивото с нивата е около 3-4 метра, а най-малката разлика между процесните имоти  на синора е около 2 метра.

Видно от приложеното по делото Решение № 909/15.12.2005г., на наследниците на Г.П.Г.е признато право на собственост в съществуващи стари реални граници на нива, с площ от 3,565 дка, местност „Окошка река“, ІХ-та категория, имот № 032335, а съгласно Решение № 7/07.07.2000г. на Поземлена комисия П., на същите наследници е възстановено правото на собственост върху имот № 769003 по картата на възстановената собственост, с площ от 1,597 дка, представляващ залесена горска територия, в местността „Кукла“, в землището на гр. П.. Съгласно приложеното по делото Решение №1РПАН от 05.01.2000г. на Поземлена комисия П., на наследници на Г.П.Г.е възстнановено правото на собственост върху нива, с площ от 2,889 дка, ІХ-та категория, местност „ Окошка река“, имот № 032332; Нива от 5,617 дка, ІХ-та категория, местност „Окошка река“, имот № 032333; Ливада от 20,736 дка, VІІ-ма категория „Окошка река“, имот № 032338 – всички в землището на гр. П.. Съгласно Решение №1ППАН от 05.01.2000г., издадено от Поземлена комисия П., на наследниците на Г.П.Г.е възстановено правото на собственост върху нива от 6,2 дка, VІІІ-ма категория, местност „Окошка река“, имот № 512014, в землището на гр. П., съгласно план за земеразделяне на същия град.

От разпита на свидетеля К.И.Д., чиито показания съдът цени отчасти, тъй като същият е посещавал недвижимите имоти само няколко пъти, се установява, че същият е съсед на ищеца и неговия законен представител в гр. П.. От показанията му се констатира, че процесните недвижими имоти се намират в местността „Фетинци“, като не му е известно същите недвижими имоти да се намират в местността „Окошка река“. По-късно в показанията си, същият се поправя и сочи, че разделящата двете местности линия е тази на пътя от гр. П. за с. Панагюрски колонии. Свидетелят твърди, че именно той е препоръчал на ищцата З., в качеството й на майка и законен представител на своя син, да бъде направено геодезическо заснемане. Съдът не кредитира показанията на свидетеля К.И.Д. в частта, в която сочи, че е нямало ограда в недвижимия имот на ответника, нито на овощната градина, нито на недвижимия имот, съседен с този на ищеца, както и в частта в която, свидетелят Дерменджиев твърди, че в момента има 2 броя огради, тъй като в тази им част свидетелските показания изцяло противоречат на сведенията, дадени от вещото лице в заключението му, изготвено след оглед на недвижимия имот.

От разпита на свидетеля С.Г.П., чиито показания съдът цени изцяло, като ясни, подробни и непротиворечиви с останалите събрани по делото доказателства, се установява, че процесният недвижим имот на ответника К.,представлява къща с градина отпред и отзад, като има засадени ябълки, сливи и други трайни насаждения. Твърди, че познава недвижимия имот на К. поне от 30 години. Сочи, че същият е ограден с ограда от бодлива тел и железни колове, като оградата е направена около 80-те години на миналия век и никога не е премествана. Твърди, че постройката и сайванта в недвижимия имот съществуват от времето, когато е построена къщата. Твърди, че оградата е поставена от горната страна на слог и изцяло по неговата линия. Сочи, че е присъствал на поставянето на тази ограда, тъй като имотът е трябвало да бъде ограден заради кошери, които през 80-те години на миналия век К. е притежавал.

От показанията на свидетеля Г.С.Х., които съдът цени изцяло, като ясни, конкретни и непротиворечащи на останалите събрани доказателства, се констатира, че първоначално процесния недвижим имот на ответника е представлявал кошерина – място за поставяне на пчелни кошери. Сочи, че е участвал в почистването на недвижимия имот от храсти и плевели, а през 1990-1991г. К. е закупил от ДЗС процесния недвижим имот и е започнал да прави къща, за да има подслон. Тогава, според свидетеля, е посадена градина с трайни насаждения – ябълки, круши, сливи и др. Разкрива, че още от тогава в имота има ограда, направена от бодлива тел с железни колове, която не е премествана. Сочи, че в западната страна на недвижимия имот е изградена оградата, а източната е прегрдена от храсти и шипки, след които се намира пътя по направление гр. П.- с. Панагюрски колонии. Твърди, че сградите в имота на ответника са правени през 1991г. Свидетелят разкрива, че между двата имота – този на ищеца и ответника К., съществува денивелация около 2 метра, като имотът на З. е във високата част на слога. Сочи, че местностите „Окошка река“ и „Фетинци“ отстоят на около 3 км. една от друга, като най-напред е „Окошка река“, следвана от местността „Фетинци“ и след това е с. Панагюрски колонии. Свидетелят Х. разкрива, че оградата между имота на ищеца и този на ответника е построена още през 1987 г., като той самият е участвал при полагането на същата ограда. Установява, че през тази ограда може да мине човек. Описва оградата, като висока около 1,30-1,50 метра. Разкрива, че оградата следва линията на слога.

          От събраните по делото писмени и гласни доказателства безспорно се установи, че с Нот. акт за дарение на идеални части от недвижими имоти № 149, том V, нот. дело № 802/2015 г. по Общия регистър на Нотариус № 390- П.К., с район на действие Панагюрския районен съд, Р.Г.Н.е надарила малолетния ищец Я.Г.З.с 1/300 ид. части от шест земеделски недвижими имота, между които са и процесните: имот с идентификатор *****.**.***и имот с идентификатор *****.**.***, находящи се в землището на град П., а съгласно Нот. акт за покупко- продажба на идеални части от недвижими имоти № 151, том V, нот. дело № 804/2015 г. по Общия регистър на Нотариус № 390- П.К., с район на действие Панагюрския районен съд, малолетният Я.З., чрез своята майка и законен представител Р.К.З., е закупил от Д.Г.Г., И.Г.Г., Т.Д.Б., Д.Д.Г., Л.Д.К., В.К.С., Л.К.С., К.Н.С., С.Н.С., П.Г.Г.и Р.Г.Н., 95/300 идеални части от същите недвижими имоти.

Установи се, че с КНА за право на собственост върху недвижим имот № 85, том І, нот. дело № 185/1985 г. по описа на Панагюрския районен съд за нотариалните дела, ответникът М.Д.К. е признат за собственик на следния недвижим имот, а именно „Вилно място“ на 600 кв.м., находящо се в местността „Окошка река“, в землището на гр. П., при съседи север – нива, изток – път, юг – слог и запад – слог

         Съгласно приетото и неоспорено от страните заключение на съдебно- техническата експертиза, се установява, че ищецът Я.З., чрез неговата майка и законен представител Р.З., са закупили процесните недвижими имоти, които са възстановени на наследниците на Г.П.Г.в стари (възстановими) реални  граници и ориентацията за това възстановяване е била слогът, който се установи, че съществува между имотите, както от свидетелските показания, така и при извършения от вещото лице оглед на процесните недвижими имоти. Вещото лице изрично посочи, че при огледа е констатирал, че са налице сгради, построени в имота на ответника К., но от приложеното по делото Уведомително писмо изх. № 94-00-9515 от 26.10.2017г. е установено, че сградите са построени през периода 1990-1991г. и по смисъла на §127, ал.1 от ЗИД на ЗУТ, тези сгради са търпими. От същото удостоверение се установи безспорно, че е на лице грешка в кадастралната карта, като са отразени неправилно имотните граници и на двата процесни недвижими имоти, собственост на Я.З..

По делото безспорно и категорично се установи, както от събраните писмени, така и най-вече от събраните гласни доказателства, че недвижимият имот на ответника К. е ограден с ограда от бодлива тел, върху метални колове, чиито очертания не са променяни от 90-те години на миналия век до настоящия момент. Установено бе безспорно и категорично и от вещото лице, че естествената граница между процесните недвижими имоти на З. и ответника К. представлява синор, който е с денивелация от 3-4 метра, ширина от 3-6 метра, върху който е издигната ограда, а втори синор започва на известно разстояние от тази площ и има друга ограда, която от своя страна стига до гората.

От събраните по делото доказателства безспорно се установи, че няма как оградата, поставена на имота на К. да бъде преместена, тъй като тя сама по себе си минава по линията на синора (слога), който е със сериозна денивелация.

Съдът констатира от събраните по делото гласни доказателства, че постройките са извършени в имота на К. веднага след закупуването от Община П. на процесния недвижим имот. Така се установи, че К. е владял имота спокойно и без прекъсване в продължение на повече от 30 години, което го е правърнало в собственик по давностно владение.

Не се събраха никакви доказателства, по какъв начин сградите, респективно овощната градина на ответника, пречат на ищеца Я.З.да упражнява в пълнота своето право на собственост, за да се породи необходимостта от предявяването на иск по см. на чл. 109 от ЗС. По делото безспорно се установи, че макар процесните недвижими имоти, собственост на З., да представляват ниви, в тях няма насаждения, те не се обработват и дори не се ползват като ливади, тоест, затревена площ, в която се осигурява паша за животни.

Съдът счита, че следва да отхвърли предявеният от Р.К.З., в качеството й на майка и законен представител на малолетния Я.Г.З., срещу М.Д.К. иск, с който М.Д.К. да бъде задължен да предаде владението и да отстъпи собствеността върху ивица с площ от 161 кв.м., по протежението на граничната линия в югоизточната част  между поземлен имот с идентификатор *****.**.***по кадастралната карта на гр. П., съсобствен на Я.Г.З.и имот с идентификатор *****.**.*** по кадастралната карта на гр. П., собственост на ответника К..

Съдът счита, че следва да отхвърли предявеният от Р.К.З., в качеството й на майка и законен представител на малолетния Я.Г.З.срещу М.Д.К. иск, с който М.Д.К. да бъде задължен да предаде владението и да отстъпи собствеността върху ивица с площ от 144 кв.м., по протежението на граничната линия в североизточната част между съсобствения на Я.З.имот с идентификатор *****.**.*** по кадастралната карта на гр. П. и имот с идентификатор *****.**.*** по кадастралната карта на гр. П., собственост на Държавата и имот с идентификатор *****.**.*** по кадастралната карта на гр. П., собственост на Община П., които ответника К. ползва.

И двата имота се намират в местността „Окошка река“ и представляват ниви с трайно предназначение на територията земеделска, ІХ-такатегория.

С оглед изхода на делото и на основание чл. 78, ал.3 от ГПК, съдът счита, че следва да бъде осъден ищецът Я.З., чрез неговата майка и законен представител Р.З., да заплати на ответника М.К., сторените съдебно -деловодни разноски в общ размер на 700,00 лв. Тази сума представлява сбор от депозит за вещо лице в размер на 200,00 лв. и адвокатско възнаграждение в размер на 500,00 лв. Съдът счита, че не следва да уважава посочената в списъка с разноски на ответника К. по смисъла на чл. 80 от ГПК, сума за адвокатско възнаграждение в размер на 800,00 лв., тъй като в приложения на л. 61 от настоящото гражданско дело Договор за правна защита и съдействие от 31.10.2018г., не може да се констатира каква е реалната сума за адвокатско възнаграждение, заплатено от ответника М.К.. По делото липсват каквито и да било данни, действително ли е заплатена каквато и да било сума за възнаграждение на един адвокат от представляващите го двама адвокати на ответника.

Така мотивиран, на основание чл.108 и чл. 109 от Закона за собствеността, Панагюрският районен съд,

 

Р Е Ш И:

 

ОТХВЪРЛЯ,  като неоснователни и недоказани, предявените от Р.К.З., с ЕГН-**********, в качеството й на майка и законен представител на малолетния Я.Г.З., с ЕГН- **********- и двамата от гр.П., ул.“Х.Г.“ № **, срещу М.Д.К., с ЕГН- **********,***, искове по смисъла на чл. 108 и чл. 109 от Закона за собствеността, ответникът М.Д.К. да предаде на Я.Г.З., чрез неговата майка и законен представител Р.К.З., владението и да отстъпи собствеността на ивица от 161 кв.метра, разположена по протежение на граничната линия в югоизточната част на поземлен имот с идентификатор *****.**.***по кадастралната карта на гр.П..

ОТХВЪРЛЯ,  като неоснователни и недоказани, предявените от Р.К.З., с ЕГН-**********, в качеството й на майка и законен представител на малолетния Я.Г.З., с ЕГН- **********- и двамата от гр.П., ул.“Х.Г.“ № **, срещу М.Д.К., с ЕГН- **********,***, искове по смисъла на чл. 108 и чл. 109 от Закона за собствеността, М.Д.К. да предаде на Я.Г.З., чрез неговата майка и законен представител Р.К.З., владението и да отстъпи собствеността на ивица от 144 кв.метра, разположена по протежение на граничната линия в североизточната част на поземлен имот с идентификатор *****.**.*** по кадастралната карта на гр.П..

ОСЪЖДА Я.Г.З., с ЕГН- **********, чрез Р.К.З., с ЕГН-**********, в качеството й на майка и законен представител на малолетния си син, да заплати на М.Д.К., с ЕГН- **********,***, сторените съдебно- деловодни разноски в размер на  700,00лв.(седемстотин лева), която сума представлява сбор от възнаграждение на вещото лице по съдебно- техническата експертиза в размер на 200,00лв.(двеста лева) и адвокатско възнаграждение в размер на 500,00лв.(петстотин лева).

Решението подлежи на въззивно обжалване пред Пазарджишкия окръжен съд в двуседмичен срок от датата на получаване на съобщението от страните, че същото е изготвено с мотивите.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: