Районен съд - Панагюрище
Справка за свършените дела
за периода от 1.2.2017г. до 28.2.2017г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 130/2015, I състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ И.Ф.Ч.,
Г.Г.Ч.
В.И.В. Докладчик:
ДИАНА С. СТАТЕЛОВА
Определение от 9.2.2017г.
2 Гражданско дело No 710/2015, I състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ И.Л.И. П.Д.Б.,
Н.Д.Д.,
Д.Д.Н.
Докладчик:
ДИАНА С. СТАТЕЛОВА
Решение от 28.2.2017г.
3 Гражданско дело No 12/2016, I състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение П.Г.Г. ОБЩИНА СТРЕЛЧА Докладчик:
ДИАНА С. СТАТЕЛОВА
Разпореждане от 8.2.2017г.
4 Гражданско дело No 23/2016, I състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ ЕАД Р.Г.С. Докладчик:
ДИАНА С. СТАТЕЛОВА
Определение от 23.2.2017г.
В законна сила от 23.2.2017г.
5 Гражданско дело No 239/2016, I състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ АД Г.Г.З. Докладчик:
ДИАНА С. СТАТЕЛОВА
Решение от 13.2.2017г.
6 Гражданско дело No 240/2016, I състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ АД Г.Г.З. Докладчик:
ДИАНА С. СТАТЕЛОВА
Решение от 13.2.2017г.
7 Гражданско дело No 334/2016, I състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Ц.В.Ф.,
М.К.Ф.
  Докладчик:
ДИАНА С. СТАТЕЛОВА
Решение от 7.2.2017г.
В законна сила от 7.2.2017г.
8 Гражданско дело No 340/2016, I състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ А.Д.П. Г.Д.П. Докладчик:
ДИАНА С. СТАТЕЛОВА
Определение от 2.2.2017г.
В законна сила от 2.2.2017г.
9 Гражданско дело No 354/2016, I състав Производства по Закона за защита от домашното насилие З.И.Б. Р.К.Б.,
РУ МВР ГР.ПАНАГЮРИЩЕ
Докладчик:
ДИАНА С. СТАТЕЛОВА
Определение от 23.2.2017г.
10 Гражданско дело No 367/2016, I състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Г.П.Г. Т.Д.Г. Докладчик:
ДИАНА С. СТАТЕЛОВА
Решение от 22.2.2017г.
В законна сила от 22.2.2017г.
11 Гражданско дело No 399/2016, I състав Иск за разваляне на договор с предмет вещно право върху недвижим имот и др. договори; иск за отмяна на дарение Г.И.В. Л.М.Т.,
М.М.Т.
Докладчик:
НИКОЛИНКА Г. ЦВЕТКОВА
Решение от 23.2.2017г.
12 Гражданско дело No 499/2016, I състав Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 И.А.К. Б.М.Г.,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ПАНАГЮРИЩЕ
Докладчик:
МАЙА ПОПОВА
Решение от 21.2.2017г.
13 Гражданско дело No 520/2016, I състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Д.К.К. Й.С.К. Докладчик:
ДИАНА С. СТАТЕЛОВА
Решение от 20.2.2017г.
В законна сила от 20.2.2017г.
14 Гражданско дело No 532/2016, I състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Р.С.М. Р.Р.М. Докладчик:
МАЙА ПОПОВА
Решение от 21.2.2017г.
15 Гражданско дело No 550/2016, I състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Г.С.Ц. А.С.В. Докладчик:
ДИАНА С. СТАТЕЛОВА
Определение от 16.2.2017г.
В законна сила от 16.2.2017г.
16 Гражданско дело No 552/2016, I състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ФРОНТЕКС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ СЪРВИСИС ЕООД З.Ц.Т. Докладчик:
МАЙА ПОПОВА
Решение от 22.2.2017г.
17 Гражданско дело No 604/2016, I състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Г.В.М. Г.И.М. Докладчик:
ДИАНА С. СТАТЕЛОВА
Решение от 13.2.2017г.
В законна сила от 13.2.2017г.
18 Гражданско дело No 637/2016, I състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Г.С.Д. Д.И.Д. Докладчик:
СНЕЖАНА В. СТОЯНОВА
Решение от 23.2.2017г.
В законна сила от 23.2.2017г.
19 Гражданско дело No 790/2016, I състав Искове по СК - издръжка, изменение Л.Д.С.,
С.Н.Б.
Н.Г.Б. Докладчик:
ДИАНА С. СТАТЕЛОВА
Определение от 8.2.2017г.
В законна сила от 8.2.2017г.
20 Гражданско дело No 826/2016, I състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Е.Е.Х. МАКРОАДВАНС АД Докладчик:
СНЕЖАНА В. СТОЯНОВА
Определение от 16.2.2017г.
В законна сила от 28.2.2017г.
21 Гражданско дело No 32/2017, I състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. М.Ф.Ш. К.Н.М. Докладчик:
ДИАНА С. СТАТЕЛОВА
Определение от 24.2.2017г.
22 Гражданско дело No 138/2017, I състав Производства по Закона за защита от домашното насилие М.Н.Б. Н.Л.Б. Докладчик:
ДИАНА С. СТАТЕЛОВА
Определение от 24.2.2017г.
23 Гражданско дело No 139/2017, I състав Производства по Закона за защита от домашното насилие Р.Н.Б. Н.Л.Б. Докладчик:
ДИАНА С. СТАТЕЛОВА
Определение от 24.2.2017г.