ЗАПОВЕД   №……

ЗА НЕЗАБАВНА ЗАЩИТА

На основание чл.18, ал.1, във вр. с чл.5, ал.1, т.1 от Закона за защита срещу домашно насилие.

 

Панагюрският районен съд, Гражданско отделение, с председател Диана Стателова, в открито съдебно заседание на 17.02.2016г., за да се произнесе по гр.дело № 26/2016г. по описа на Панагюрският районен съд, взе предвид следното:

След преценка на изложените в молбата на Р.Й.А. обстоятелства, писмените доказателства приложени към нея, приложената декларация по смисъла на чл.9, ал.3 от ЗЗДН, както и приложените и приети писмени доказателства по проверка вх. № 310000-379 от 19.01.2016г. по описа на РУ на МВР гр.Панагюрище, съдът счита, че в молбата се съдържат достатъчно данни за съществуваща опасност за живота и здравето на молителката Р.Й.А., налице са предпоставките за прилагане на мерките, предвидени в чл.5, ал.1, т.1 и т.3 от ЗЗДН и следва да се приложи процедурата по смисъла на чл.15, ал.2 от ЗЗДН.

Предвид на горното и на основание чл.15, ал.2 от Закона за защита срещу домашното насилие,

З А П О В Я Д В А :

НАЛАГА на В.И.В., с ЕГН-**********,***, мерките по чл.5, ал.1, т.1, т.3 от ЗЗДН, като:

ЗАДЪЛЖАВА В.И.В., с ЕГН-**********,***, да се въздържа от извършване на домашно насилие над Р.Й.А., с ЕГН-**********,***, за срок от ДВАНАДЕСЕТ МЕСЕЦА.

ЗАБРАНЯВА на В.И.В., с ЕГН-**********,***, да приближава жилището и местата за социални контакти и отдих на Р.Й.А., с ЕГН-**********,***, на по-малко от 100 (сто) метра, за срок от ДВАНАДЕСЕТ МЕСЕЦА, считано от датата на влизане на настоящото решение в сила.

ЗАДЪЛЖАВА В.И.В., с ЕГН-**********,***, да посещава програма за извършители на домашно насилие в ИГА гр.Пазарджик, като взема участие в работата на програмата за срок от ДВАНАДЕСЕТ МЕСЕЦА.

ПРЕДУПРЕЖДАВА В.И.В., с ЕГН-**********,***, че при неизпълнение на съдебната заповед, органите на МВР констатирали нарушението задържат нарушителя и незабавно уведомяват органите на Прокуратурата.

 

Заповедта за защита подлежи на незабавно изпълнение.

Заповедта да се връчи на страните и да се изпрати на РУ на МВР
гр. Панагюрище.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: