П  Р  О  Т  О  К  О  Л

 

година 2016                                                                                         град ПАНАГЮРИЩЕ

РАЙОНЕН СЪД                                                                             граждански  състав

на 18 февруари                                                                                    2015 година

в публично заседание в следния състав:

 

        ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА СТАТЕЛОВА     

Секретар: Н.И.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Стателова

Гр. дело № 589 по описа за 2015 година

 

Насрочено за 10,30 часа

На именното повикване в 11,10 часа се явиха:

 

          ИЩЕЦ – „Ф.И.“ ЕАД, представлявано от Александер Грилихес – редовно призовани, не се явява законен представител. Не се явява и процесуалния представител адв.К.В.Г.Г., редовно упълномощена от преди.

          ОТВ. – Д.И.М. - редовно призован, не се явява. За него се явява адв.П.М., редовно упълномощен с писмения отговор на исковата молба.

          ПО ХОДА НА ДЕЛОТО

          Адв.М. – Да се даде ход на делото.

          Съдът вземайки предвид становището на явилата се страна и констатирайки липса на процесуални пречки за даване ход на делото

                   О П Р Е Д Е Л И :

          ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

          Съдът ДОКЛАДВА постъпилата на 04.02.2016г. молба от „Ф.И.“ ЕАД, подадена чрез адв.К.Г.-Г. вх. № 221 от 04.02.2016г., в която се сочи, че съгласно изричните пълномощия, дадени от дружеството ищец, на основание чл.232 от ГПК оттегля подадената искова молба против Д.И.М. с ЕГН-**********.

          Адв.М. – Съгласно чл.232 от ГПК оттеглянето на иска преди края на първото съдебно заседание не изисква съгласие от наша страна, поради което предявената молба считам, че следва да бъде приета и да бъде прекратено настоящото гражданско дело, като претендирам сторените от моя доверител съдебно деловодни разноски в размер на 400,00лв. Представям списък по чл.80 от ГПК.

          Съдът констатира, че настоящото съдебно заседание е първо по делото, като е допуснато прилагането и приобщаване към доказателствения материал на ч.гр.дело № 450/2015г. по описа на Панагюрския районен съд.

          С оглед становището на явилата се страна и констатацията, че настоящото съдебно заседание е първо по делото и съгласието на ответника Д.И.М. не е необходимо, но вземайки предвид изявлението на процесуалния му представител, което е изрично в днешното съдебно заседание за прекратяване на делото, поради оттегляне на иска, съдът

                   О П Р Е Д Е Л И :

          ПРИЕМА и ПРИОБЩАВА ч.гр.дело № 450/2015г. по описа на Панагюрския районен съд.

          ПРИЕМА представената за днешното съдебно заседание молба по смисъла на чл.232 от ГПК, предявена от процесуалния представител на дружеството ищец „Ф.И.” ЕАД чрез адв.К.Г.-Г..

          ПРИЕМА представения за днешното съдебно заседание списък по смисъла на чл.80 от ГПК за разноските сторени от Д.И.М. в настоящия процес.

          Съдът счита, че съществуват всички основания за прекратяване на делото поради оттегляне на иска, а именно молбата за оттегляне на иска по смисъла на чл.232 от ГПК е предявена преди приключване на първото по делото съдебно заседание. Налице е съгласие на ответника за прекратяване на делото, поради оттегляне на иска, направено изрично в днешното съдебно заседание, а видно от приложеното по настоящото гражданско дело договор за правна защита и съдействие ответника Д.И.М. е заплатил на своя процесуален представител адв.П.М. възнаграждение в размер на 400,00лв. В този смисъл съдът счита, че настоящото дело следва да бъде прекратено, поради оттегляне на иска, като на ответника Д.И.М. бъдат присъдени сторените съдебно деловодни разноски в размер 400,00лв. за адвокатско възнаграждение. Така мотивиран, съдът

                   О П Р Е Д Е Л И :

          На основание чл.232 от ГПК, ОСЪЖДА „Ф.И.” ЕАД, с ЕИК:200644029, със седалище и адрес на управление *** представлявано от Александер Викторов Грилихес, чрез процесуалния представител адв.К.Г.-Г., да заплати на Д.И.М. с ЕГН-********** *** сторените съдебно деловодни разноски в размер на 400,00лв. за адвокатско възнаграждение.

          ПРЕКРАТЯВА гр.дело № 589/2015г. по описа на Панагюрския районен съд, поради оттегляне на иска от страна на дружеството ищец „Ф.И.” ЕАД.

          Определението подлежи на обжалване в едноседмичен срок, считано от днес за ответника и от датата на получаване на съобщението за дружеството ищец с частна жалба пред Пазарджишкия окръжен съд.

          Протоколът се написа на 18.02.2016г.

          Заседанието приключи в 11,20 часа.

 

 

Съд.секретар:

                                                                             РАЙОНЕН СЪДИЯ: