Р Е Ш Е Н И Е

 

9

 

15.02.2016г.

 

   ПАНАГЮРИЩЕ

 
 


          Номер                 Година                                             Град                                   

 

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ПАНАГЮРСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД

 

ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ

 
 


                                                                                                                 

 

Двадесет и първи януари

 

2016

 
                

на                                                                             Година                                      

 

в публично заседание в следния състав:

ДИАНА  СТАТЕЛОВА

 
                                                                    

                                         РАЙОНЕН СЪДИЯ:                                            

                                                                                                                        

НИ

 
 

Секретар                                                        

 

като разгледа докладваното от                                                                                   

съдия СТАТЕЛОВА

 

593

 

2015

 
 


                                          гр.д.№                       по описа за                   год.,

 

за да се произнесе, взе предвид следното:

 

          Производството е по смисъла на чл.49, ал.1 от Семейния кодекс - за развод поради дълбоко и непоправимо разстройство на брака.

          Предявена е искова молба от П.Д.К.,***, срещу С.К.К.,***, със съдебен адрес:***- чрез Л.И.Г., в която се сочи, че на 05.03.2005г. ищцата е  сключила граждански брак с ответника С.К., като от брака им няма родени деца. Ищцата твърди, че след сключване на гражданския брак са заживели в стая на първия етаж от дома на родителите на ищцата. Според К., през време на брака, съпрузите са констатирали, че бракът им е бил прибързан, ищцата и ответникът не са намерили път един към друг, а липсата на деца е довела К до липса на повод за обединение помежду им.Според ищцата, с ответника К. са имали различни манталитети, което допълнително е влошавало отношенията помежду им. Сочи, че липсата на постоянна работа в страната е карало съпрузите непрекъснато да пътуват дори и зад граница, което е довело да фактическа раздяла между П. и С. К, която продължава повече от три години. Според П.К. е налице дълбоко и непоправимо разстройство на брака им със С.К., като връзката им е формална и изпразнена от съдържание.

П.Д.К. моли съда да постанови решение, с което да бъде прекратен бракът им със С.К.К. като дълбоко и непоправимо разстроен.

Сочи, че от брака няма родени малолетни или непълнолетни деца, поради което въпрос за тяхното местоживеене, упражняване на родителските права при отглеждането и възпитанието им, размерът на издръжката им и режимът на лични контакти с другия родител не следва да се поставя.

Ищцата К. не се противопоставя след евентуално прекратяване на брака, ответникът К. да продължи да носи брачното си фамилно име „К.”, което е приел да носи след сключване на брака с ищцата и с което е станал известен в обществото.

П.К. твърди, че семейното жилище на съпрузите представлява стая на първия етаж на едноетажна жилищна сграда, собственост на родителите на ищцата, поради което желае да ползва жилището с административен адрес: гр.Панагюрище, ул. „Божур”№6.

Моли за установяване на изложените в исковата молба факти и обстоятелства, да бъде допуснат до разпит един свидетел при режим на довеждане в открито съдебно заседание.

Представя следните писмени доказателства, в копие: Удостоверение за граждански брак, издадено на 07.09.2015г. от Община Панагюрище, въз основа на Акт за граждански брак № 5 от 05.03.2005г.  

В законоустановения срок ответникът С.К.К. представя писмен отговор на исковата молба, в който сочи, че предявеният иск е основателен, тъй като повечето факти, изложени в исковата молба са истински. Ответникът твърди, че нещата, които са разделяли съпрузите са били повече от тези, които са ги обединявали. К. не оспорва дълбокото и непоправимо разстройство на брака им с ищцата, както и фактът, че съпрузите не поддържат никакви отношения помежду си и от около три години са във фактическа раздяла.

С.К.К. моли да бъде прекратен бракът му с П.Д.К., като дълбоко и непоправимо разстроен, формален и без  социално предназначение

          В съдебно заседание, редовно призована, ищцата П.Д.К. се явява лично и с процесуалния си представител адвокат Р.К. от Пазарджишка адвокатска колегия. Поддържа исковата молба така, както е предявена.

          Ответникът С.К.К., редовно призован, не се явява.

По делото е разпитан свидетелят Димитър И.К..

Видно от представеното по делото Удостоверение за сключен граждански брак, издадено на 07.09.2015 г. от Община Панагюрище,  въз основа на Акт за граждански брак № 5/05.03.2005г., С.К. Филипов и П.Д.К. са сключили граждански брак на 05.03.2005г., като съпругът е приел да носи фамилното име на съпругата си – К..

          От показанията на разпитания по делото свидетел Д И.К., които съдът цени изцяло, макар свидетелят да е баща на ищцата К., се констатира, че фактическата раздяла между съпрузите датира от около 3 години, през които съпрузите не поддържат абсолютно никаква връзка помежду си. Установява, че докато са били съпрузи, П. и С. К са живели в Пернишко, след което ищцата се е прибрала да живее при родителите си, понеже към този момент ответникът К. си имал друга интимна връзка.

От събраните по делото доказателства безспорно се установи, че бракът между страните по делото е дълбоко и непоправимо разстроен, поради три годишната фактическа раздяла между съпрузите. Установи се по категоричен начин, че между тях липсва топлина, взаимност и единство при вземането на решения, свързани с живота им и плановете за бъдещето. Липсва съвместно живеене между съпрузите. Брачната връзка между страните по делото е дълбоко и непоправимо разстроена, същата е изпразнена от нейното социално и емоционално съдържание, поради което бракът следва да бъде прекратен, без съда да се произнася по въпроса за вината, относно разстройството на брака.

Ответникът е изразил категорично становище, че след евентуално прекратяване на брака желае да запази фамилното име, с което е станал из-вестен в обществото, а именно- К.,  поради което следва след постановяване на развода да продължи да носи брачното си фамилно име.

С оглед настоящото решение, разноските по делото следва да останат за всяка една от страните така, както ги е направила в процеса.

Поради факта, че при предявяване на исковата молба ищцата К. е заплатила сумата от 25,00 лв., следва да бъде осъден ответникът С.К.К. да заплати в полза на Държавата по бюджета на Съдебната власт и по сметка на Панагюрския районен съд, сумата от 25,00 лв., представляваща окончателна държавна такса за постановяване на решението.

          Така мотивиран и на основание чл. 49, ал.1 от СК, във връзка с чл. 325  от ГПК, Панагюрският районен съд

 

Р Е Ш И:

 

          ДОПУСКА развод между П.Д.К., с ЕГН-**********,***, срещу С.К.К., с ЕГН-**********,***, със съдебен адрес:***- чрез Л.И.Г..

          ПРЕКРАТЯВА сключения на 05.03.2005г. в град ***, с Акт за граждански брак 5/05.03.2005г., съставен от Община Панагюрище, граждански брак, между П.Д.К., с ЕГН-**********,*** и С.К.К., с ЕГН-**********,***, като дълбоко и непоправимо разстроен, без да се произнася по вината за настъпването на това дълбоко и непоправимо разстройство.

Имуществените отношения между съпрузите, възникнали в резултат на прекратяване на семейната имуществена общност, П.Д.К. и С.К.К. ще разрешават чрез споразумение или в друг граждански процес.

Въпрос за упражняването на родителските права, местоживеенето, режима на лични контакти с другия родител и издръжката на родените от брака деца, не се поставя, тъй като няма родени от брака деца.

СЕМЕЙНОТО ЖИЛИЩЕ, представляващо стая с административен адрес: гр.***, ул.“***, да се ползва от П.Д.К..

След прекратяване на брака С.К.К. да носи брачното си фамилно име -  К..

Издръжка между съпрузите не се дължи.

Разноските остават за всяка една от страните така, както са направени  към момента на постановяване на решението.

ОСЪЖДА С.К.К., с ЕГН-**********,***, със съдебен адрес:***- чрез Л.И.Г., да заплати в полза на Държавата по бюджета на Съдебната власт и по сметка на Панагюрския районен съд, сумата от 25,00 (двадесет и пет) лв.- държавна такса за постановяване на решението.

Решението подлежи на въззивно обжалване пред Пазарджишкия окръжен съд в двуседмичен срок от датата на получаване на съобщението, че същото е изготвено с мотивите.

 

 

 

                                                          РАЙОНЕН СЪДИЯ: