Р Е Ш Е Н И Е

11

 

       16.02.2016г.

 

   ПАНАГЮРИЩЕ

 
 


          Номер                Година                                            Град                                   

 

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ПАНАГЮРСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД

 

ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ

 
 


                                                                                                                 

 

Тринадесети януари

 

2016

 
                

на                                                                             Година                                      

 

в публично заседание в следния състав:

ДИАНА  СТАТЕЛОВА

 
                                                                    

                                         РАЙОНЕН СЪДИЯ:                                            

                                                                                                                                                                            

Н И

 
 

Секретар                                                        

 

 

 
и прокурор   

 

като разгледа докладваното от                                                                                   

съдия СТАТЕЛОВА

 

561

 

2015

 
 


                                          гр.д.№                       по описа за                   год.,

 

за да се произнесе, взе предвид следното:

 

          Предявена е молба от Дирекция „Социално подпомагане” гр.Панагюрище, представлявана от И.Д.Директора й ПУ, по смисъла на чл.30, ал.2 от Закона за закрила на детето, в която се твърди, че със Заповед № ЗД 15-242/0183/04.11.2014г., на основание чл.27, ал.1 от ЗЗДетето и във вр. с чл.33, ал.1 и ал.2 от ППЗЗДетето, малолетната К.З.Д., като бъде прекратено настаняването на малолетното дете в Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания от 0 до 3 години в гр.***, ул.“*** и детето бъде настанено в професионалното приемно семейство на Е.Д.Г. и Т.Н.Г. ***. Сочи се, че родители на детето са З.Н.Д. *** – майка и баща - неизвестен.

          Молят съда да постанови решение, с което на основание чл.30, ал.1 от Закона за закрила на детето да бъде прекратено настаняването на малолетната К.З.Д. в ЦНСТ за деца без увреждания от 0 до 3 години в гр.***, ул.“***, а по смисъла на чл.28, ал.4, във вр. с чл.25, ал.1, т.1 и т.3 от ЗЗДетето, да бъде настанена малолетната К.З.Д. в професионалното приемно семейство на Е.Д.Г. и Т.Н.Г., за срок до настъпване на обстоятелства, обуславящи изменението или прекратяването на постановената мярка за закрила.

На основание чл.20 от Наредбата за условията и реда за кандидатстване, подбор и утвърждаване на приемни семейства и настаняване на деца в тях, във вр. с чл.20, ал.4, т.3 от ППЗЗДетето, Дирекция „Социално подпомагане”- Панагюрище, молят да бъде дадено разрешение за ползване на услугата „Заместваща приемна грижа” по смисъла на допълнителните разпоредби на ППЗЗДетето за малолетната К.З.Д..

          Прилагат следните писмени доказателства в копие: Удостоверение за раждане № 752, издадено от Община Пазарджик на 16.06.2015г., въз основа на Акт за раждане № 757/16.06.2015г. – за К.З.Д.; Удостоверение за раждане, издадено от Община Пазарджик на 25.02.2014г., Решение № 541/10.09.2015г., постановено по гр.дело № 658/2015г. по описа на Районен съд Пещера; Заповед № СО-ЗД-ПГ-01-152 от 17.09.2013г. на Регионална дирекция за социално подпомагане - гр.Пазарджик; Социален доклад от 01.10.2015г. на Д“СП“ Пещера; Заповед № ЗД-ЗД-03-85 от 01.10.2015г., издадена от Дирекция „Социално подпомагане“ Пещера; Договор за грижа за дете, настанено в професионално приемно семейство рег. № 384 от 01.10.2015г. по регистъра на Община Панагюрище; Обратна разписка, върната на 15.10.2015г.; Удостоверение за настоящ адрес изх. № 792/01.10.2015г.

          В съдебно заседание, Дирекция „Социално подпомагане” не изпращат представител, представят становище, в което поддържат предявената молба и молят същата да бъде уважена.

В съдебно заседание, редовно призована, ответницата З.Н.Д., не се явява. Не изпраща писмено становище.

Явява се назначеният особен представител на малолетното дете– адвокат П.М. от Пазарджишка адвокатска колегия, който изразява становище, че тъй като майката не желае и няма възможност да полага грижи за малолетната К., такава възможност няма и семейния й кръг, следва молбата предявена от Д“СП“ Панагюрище да бъде уважена, като бъде дадена възможност на професионалните приемни родители да отглеждат малолетната К. заедно с нейния брат- близнак, което ще се отрази положително върху развитието и на двете деца.

Професионалното приемно семейство – Е.Д.Г. и Т.Н.Г., редовно призовани, се явяват лично.

За Районна прокуратура град Панагюрище не се явява представител. Не изпращат становище.

Видно от представеното по делото Удостоверение за раждане № 752, издадено от Община Пазарджик  на 16.06.2015г., въз основа на Акт за раждане № 757/16.06.2015г. – за К.З.Д., същата е дете на: З.Н.Д. - майка и баща – неизвестен.

По делото е приложено Решение № 541/10.09.2015г., постановено по гр.дело № 658/2015г. по описа на Районен съд Пещера, с което Районния съд е настанил малолетната К.З.Д. в ЦНСТ за деца без увреждания от 0 до 3 години в гр.***, считано от 16.07.2015г. до навършване на три годишна възраст от детето или до настъпване промяна в обстоятелствата наложили предприемане на тази мярка за закрила.

По делото е приложена Заповед № СО-ЗД-ПГ-01-152 от 17.09.2013г., издадена от Регионална дирекция за социално подпомагане гр.Пазарджик, от която е видно, че Е.Д.Г. и Т.Н.Г. са вписани в регистъра на утвърдените приемни семейства, като професионално приемно семейство.

От приложения по делото Социален доклад, изготвен на 01.10.2015г. от Дирекция „Социално подпомагане“- град Пещера се констатира, че малолетната К. З Д. е бебе на три месеца, в добро общо здравословно състояние, което се храни с апетит и приема адаптирано мляко „Фризолак 1“.  В социалния доклад се сочи, че майката З.Н.Д. е родила детето след непланирана бременност, като първоначално ответницата Д. е искала да полага грижи за К. в семейството, но на 15.07.2015г. е подала молба в Отдел „Закрила на детето“ Пазарджик, малолетната да бъде настанена в звено „Майка и бебе“, с цел оказване подкрепа и осигуряване на необходимите условия за отглеждане на новородената К.. На 16.07.2015г. З.Д. е отказала ползването на подкрепа и осигуряване на условия за отглеждане на новороденото дете, като е заявила, че отказва да полага и грижи за детето в семейна среда. Това е довело до издаването на заповед за настаняване на малолетната К. и нейния брат- близнак в ЦНСТ за деца без увреждания гр.*** от 0 до 3 години. Сочи се, че ответницата Д. няма работа и доходи, като същата е трайно безработна, без регистрация в „Бюро по труда“ по местоживеене, не притежава стабилна семейна и социална среда, както и жилищно -битови условия за нормално отглеждане на детето. В социалния доклад се сочи, че жилището, в което живее ответницата З.Д. представлява една стая с две легла, маса и печка на твърдо гориво, в стопански двор на село Д. Сочи се, че доходите на ответницата се формират от помощите, получавани по Закона за социално подпомагане на деца.

Видно от приложената по делото Заповед № ЗД-ЗД03-85 от 01.10.2015г., издадена от Дирекция „Социално подпомагане“ П е, че поради липса на стабилна семейна и социална среда, както и необходимите за отглеждане на дете жилищно- битови условия, е прекратено временно наложената мярка за закрила на малолетната К.З.Д. чрез настаняване в ЦНСТ за деца без увреждания от 0 до 3 години в гр.*** и детето е настанено в утвърденото професионално приемно семейство на Е. и Т. Г.

От приложения по делото Договор за грижа за дете, настанено в приемно семейство, сключен на 01.10.2015г. между Община Панагюрище и Е.Д.Г. и Т.Н.Г., като професионални приемни родители, със срок до 31.10.2015г., се установява, че за нуждите на отглеждането и възпитанието на настаненото дете К.З.Д., по проект „И аз имам семейство” е договорено предоставянето на финансови средства в размер на 260,00 лв. месечно от страна на Общината. В него е уговорено Община Панагюрище, съвместно с Дирекция „Социално подпомагане” Панагюрище да предостави на приемното семейство план за действие и грижи към детето, съвети и консултации по отглеждането и възпитанието му, организация на обучение и поддържащо обучение на приемното семейство, осъществяване на контрол по изразходването на средствата, отпуснати за отглеждането и възпитанието на детето. Приемното семейство от своя страна се е задължила да изпълнява възложените му в договора функции по отглеждане и възпитание на детето, да му осигуряват подходяща храна и режим на хранене, съобразени с възрастта и потребностите му, да осигуряват всички грижи за здравето на детето и неговото правилно развитие, съобразно с възрастта, да водят детето на всички необходими профилактични прегледи, да отдава внимание на здравните въпроси, личната му хигиена, както и възможност на социалния работник да осъществява лични контакти с малолетното дете, да уведомяват Дирекцията и Общината при настъпването на важни обстоятелства, по смисъла на чл.22, ал.2 от Наредбата за приемните семейства, да осигури жилищни условия и лично пространство на детето, подходяща храна и режим на хранене, да му закупува всичко нужно за задоволяване на личните нужди и емоционалното му развитие и да информират Дирекцията при всички случаи, свързани с евентуална злополука с детето.

По делото е приложен и Договор за грижа за дете № 482/30.10.2015г., в който се преповтаря съдържанието на първоначално сключения договор, като срокът, за който малолетната К. е настанена в приемното семейство Г е удължен от 01.11.2015г. до 31.12.2015г.

По делото е приложено Удостоверение за настоящ адрес изх. № 792/01.10.2015г., издадено от Кметство с.Оборище, община Панагюрище, от което се констатира, че малолетната К.З.Д. е с настоящ адрес:***.

По делото е приложено известие за доставяне, издадено от „Български пощи“ ЕАД, от което е видно, че уведомителното писмо за настаняването на малолетната К.З.Д. не е достигнало до нейната майка З.Н.Д., тъй като същата не е получила писмото.

Изслушана в съдебно заседание, приемната майка Е.Д.Г. сочи, че К. е жизнерадостно и засмяно дете, няма проблеми с храненето, на детето са поставени всички предвидени за възрастта имунизации. Установява се, че детето има свой режим на живот, като доскоро са хранени, заедно с нейния брат -близнак с „Фризолак 1“, но към датата на изслушването на приемната майка децата се хранят предимно с кисело мляко, пюрета и каши. Сочи се, че ответницата З.Д. не е посещавала както малката К., така и нейния брат- близнак, като тя не познава децата си, не ги е виждала, а децата са израснали и променени.

От изслушването на Т.Н.Г., в качеството му на приемен родител, се установява, че тъй като заедно с малолетната К. се отглежда и нейния брат -близнак, докато се къпе едното дете, другият приемен родител задължително се занимава с близнака. Сочи, че в отглеждането на малолетните близнаци активно участие взема и дъщерята на приемните родители, която е студентка, както и синът им, който е на 16 години.

От събраните по делото доказателства, съдът счита, че молбата на Дирекция ”Социално подпомагане” - гр.Панагюрище за настаняване на малолетната К.З.Д., с ЕГН-**********, в професионалното приемно семейство на Е.Д.Г., с ЕГН-********** и Т.Н.Г., с ЕГН-********** - съпрузи, с постоянен адрес: ***, за срок до настъпване на обстоятелства, обуславящи изменението или прекратяването на постановената мярка за закрила, следва да бъде уважена.

Безспорно се установи, че майката на малолетната К. не може да полага адекватни грижи за нейното правилно отглеждане и възпитание, а никой от разширения й семеен кръг не е поел задължението да полага грижи за малолетното дете, което е в бебешка възраст и се нуждае от 24 часови грижи.

Следва да бъде уважена предявената от Дирекция „Социално подпомагане” гр. Панагюрище молба, като на основание чл.29, т.8 от Закона за закрила на детето, бъде прекратено настаняването на малолетната К.З.Д. в ЦНСТ за деца без увреждания от 0 до 3 години  гр.*** и на основание чл.28, ал.4, във вр. с чл.25, ал.1 т.1 и т.3 от Закона за закрила на детето, бъде настанена малолетната К.З.Д. в семейството на професионалните приемни родители Е.Д.Г. и Т.Н.Г..

Следва да бъде разрешено ползването на услугата „Заместваща приемна грижа” за малолетната К.З.Д. по смисъла на Допълнителните разпоредби от ППЗЗДетето.

Така мотивиран, на основание чл.28, ал.4, във вр. с чл.25, т.3 от Закона за закрила на детето, Панагюрския районен съд

 

Р Е Ш И:

 

ПРЕКРАТЯВА  настаняването на малолетната К.З.Д., с ЕГН-**********, в ЦНСТ за деца без увреждания от 0 до 3 години гр.***.

НАСТАНЯВА малолетната К.З.Д., с ЕГН-**********, в семейството на професионалните приемни родители Е.Д.Г., с ЕГН-********** и Т.Н.Г., с ЕГН-********** - съпрузи, с постоянен адрес: ***, за срок до настъпване на обстоятелства, обуславящи изменението или прекратяването на постановената мярка за закрила.

РАЗРЕШАВА ползването на услугата «Заместваща приемна грижа” за малолетната К.З.Д., с ЕГН-**********, по смисъла на Допълнителните разпоредби на ППЗЗДетето.

Решението подлежи на въззивно обжалване и протест пред Пазарджишкия окръжен съд в двуседмичен срок от датата на получаване на съобщението, че решението е изготвено с мотивите.

 

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: