Р Е Ш Е Н И Е

15

 

22.02.2016 г.

 

   ПАНАГЮРИЩЕ

 
 


          Номер                 Година                                           Град                                   

 

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ПАНАГЮРСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД

 

ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ

 
 


                                                                                                                 

 

Двадесет и първи януари

 

2016

 
                

на                                                                             Година                                      

 

в публично заседание в следния състав:

ДИАНА  СТАТЕЛОВА

 
                                                                    

                                         РАЙОНЕН СЪДИЯ:                                            

                                                                                                                      

НЕНКА ИВАНОВА

 
 

Секретар                                                         

 

като разгледа докладваното от                                                                                

съдия СТАТЕЛОВА

 

217

 

2015

 
 


                                          гр.д.№                       по описа за                   год.,

 

за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по смисъла на чл. 49, ал.1 от Семейния кодекс - за развод поради дълбоко и непоправимо разстройство на брака.

          В исковата си молба М.Ц.Н.,*** срещу С.Н. ***, сочи, че с ответника са сключили граждански брак на 21.03.1998г., като от брака имат родени две деца - НС Н. – непълнолетен и СС Н. – малолетна. Ищцата сочи, че няма сключен брачен договор между съпрузите. Твърди, че в началото съпружеските отношения са протичали в хармония и разбирателство, като помежду им никога не е имало обиди, закани или физическо насилие, но още от първите месеци на брака ищцата установила, че решенията за всичко в дома на ответника, където брачната двойка заживяла, вземала майката на С.Н.. Според исковата молба, въпреки построяването на нова жилищна сграда от страна на съпрузите, същата е вписана на името на майката на ответника, тъй като дворното място било нейно. Ищцата твърди, че многократно е поставяла въпроса на ответника Н. кога ще осигури самостоятелност на семейството, но той не направил нищо за осигуряване на семейна независимост от майка си. Според ищцата, това започнало да отчуждава съпрузите един от друг, а след раждането на второто им дете С, настъпила и първата криза в отношенията между Н. Сочи, че през месец септември 2014г. съпрузите Н са се разделили за една седмица, но под натиска на непълнолетния им син, ищцата се завърнала в семейното жилище. Твърди, че на 06.02.2015г. е взела окончателно решение за раздяла и се преместила да живее при своите родители.

          М.Ц.Н., моли съда да постанови решение, с което да бъде прекратен брака им с ответника С.Н.Н., поради неговото дълбоко и непоправимо разстройство, без произнасяне по въпроса за вината, а ако Н. претендира произнасяне по въпроса за вината, с решението да се признае, че дълбокото и непоправимо разстройство на брака се дължи на неговата вина.

          Моли, родителските права върху малолетната СС Н. да бъде поверено на нея при режим на лични контакти с ответника С.Н. и размер на издръжката за малолетната С Н. – съгласно практиката на Панагюрския районен съд.

          Моли, непълнолетният НС Н. да бъде изслушан в открито съдебно заседание, където сам да посочи при кой от двамата си родители желае да живее.

          Ищцата твърди, че въпрос за имуществените отношения между съпрузите следва да бъде поставен в открито съдебно заседание.

Представя следните писмени доказателства в копие: Удостоверение за сключен граждански брак № 83969/21.03.1998г., издадено от Община ***, въз основа на Акт за граждански брак № 9/21.03.1998г.; Удостоверение за раждане № 231126, издадено на 15.09.1998г. от Община ***, въз основа на Акт за раждане № 131/14.09.1998г. - за НС Н.; Удостоверение за раждане серия Р № 418, издадено на 26.03.2007г. от Община Пазарджик, въз основа на Акт за раждане № 419/26.03.2007г. - за СС Н..

В законоустановения срок, ответникът С.Н.Н., чрез процесуалния си представител адвокат Ч.С.Ч. от ПзАК, със съдебен адрес:***, представя писмен отговор на исковата молба, в който сочи, че оспорва предявените искове като неоснователни. Сочи се, че единственото вярно обстоятелство, отразено в исковата молба е, че между страните съществува брак, от който има родени две деца. Твърди, че действително бракът им с М.Н. е дълбоко и непоправимо разстроен, но единствено по вина на ищцата. Ответникът Н. твърди, че от сключване на гражданския им брак страните по делото са живели единствено в жилището на родителите на ответника в гр.***, ул.”***. Н. сочи, че първоначално взаимоотношенията между съпрузите са се развивали нормално, но след няколко години брачен живот са проличали сериозни разминавания и несъответствия във вижданията им за съвместния им живот и семейството, тъй като М.Н. не проявявала никаква заинтересованост и морална ангажираност, както и уважение към ответника. Н. твърди, че без всякаква причина, на 06.02.2015г. М.Н. напуснала семейното жилище и семейството си, оставила децата да живеят при ответника и заживяла при родителите си. Твърди, че исковата молба е неоснователна, но с оглед липсата на съвместно съжителство между съпрузите и нежеланието на ищцата Н. да споделя общите грижи за семейството, моли бракът между съпрузите да бъде прекратен по изключителна вина на ищцата М.Н.. Сочи, че тъй като Н. работи и има необходимите социално -битови условия да се грижи и възпитава децата, следва да бъде отхвърлен предявения от М.Н. иск за упражняване на родителските права и определяне на местоживеенето на родените от брака деца при нея.

С.Н.Н. моли съда, да бъде възложено упражняването на родителските права по отношение на непълнолетния НС Н. и малолетната СС Н.  на С.Н.Н., като за местоживеене на децата бъде определено местоживеенето на техния баща и законен представител С.Н. ***, при определяне на подходящ режим на лични контакти между децата и тяхната майка М.Н., като бъде осъдена ищцата да заплаща месечна издръжка за всяко едно от децата в размер на 150,00лв., считано от датата на постановяване на съдебното решение до настъпване на обстоятелства за нейното изменение или прекратяване, ведно със законната лихва върху всяка просрочена месечна вноска. Ответникът счита, че няма семейно жилище, придобито по време на брака, поради което съдът не следва да се произнася по въпроса за ползване на семейното жилище.

Моли да бъде допуснат един свидетел при режим на довеждане в открито съдебно заседание, който ще установява обстоятелствата изложени в исковата молба. 

Моли да му бъде дадена възможност да ангажира и други доказателства.

          С допълнителна молба, М.Ц.Н. моли съда да постанови решение, с което местоживеенето на децата да бъде определено по следния начин: малолетната СС Н. да има местоживеене, като местоживеенето на нейната майка – гр.***, ул.”Димчо Дебелянов” № 33, а на непълнолетния НС Н. да бъде определено местоживеене като това на неговия баща С.Н. ***.

          Моли съда, да бъде определен режим на лични срещи на малолетната СС Н. с ответника С.Н.Н. - всяка първа и трета събота и неделя от месеца, за време по преценка на съда, а за режим на лични срещи между ищцата М.Ц.Н. и непълнолетния НС Н. - всяка втора и четвърта събота и неделя от месеца, за време по преценка на съда.

          М Н., моли семейното жилище в гр.***, ул.”***, да се предостави за ползване на С.Н.Н. и непълнолетния НС Н..

          Моли в настоящия процес да не се разрешават имуществени спорове между съпрузите, а същите да бъдат предмет на извънсъдебно споразумение или друг граждански процес.

          По делото е представен Социален доклад изх. № ЗД07-11/0082 от 19.05.2015г., в който Дирекция „Социално подпомагане” *** сочат, че ищцата М.Н. е със средно - специално образование, завършено в СПТУМ „Инж. Никола Белопитов”, с придобита специалност „Оптик”. Сочи се, че същата работи като оптик в „Оптикс”АД, при 8- часов работен ден, на постоянен трудов договор с месечно трудово възнаграждение в размер на 715,00лв. М.Н. получава морална и материална подкрепа от родителите си при отглеждането на двете деца. В социалния доклад се твърди, че ответникът С.Н. е със средно - специално образование, придобито в ТМТ „И. ***, със специалност „Автоматизация на производството”, с допълнителна квалификация „Газово заваряване” и „Заварчик”. Н. работи, като „Машинен оператор на вулканизатор за каучукови изделия” в „Асарел Медет” АД на 8- часов работен ден, на постоянен трудов договор с месечно възнаграждение от 1600,00лв. В социалния доклад се сочи, че малолетната С Н. се отглежда от своята майка, която живее в дома на своите родители на ул.”Димчо Дебелянов” № 33, в гр.***. Социалните работници са отразили, че фактическата раздяла между страните по делото датира от 06.02.2015г. Малолетната С контактува с разширения семеен кръг на баба, дядо, чичо, стринка и братовчеди. Среща се почти ежедневно със своя брат и баща си, като родителите са запазили добри взаимоотношения помежду си. Детето е било ученичка в първи клас на СОУ ”Нешо Бончев” гр.*** през учебната 2014/2015г. В социалния доклад се твърди, че през същата учебна година непълнолетният НС Н. е бил ученик в 10-ти клас на СОУ „Нешо Бончев” гр.***, редовно посещава учебните занятия, освен когато се налага поддържаща имунотерапия, тъй като детето е претърпяло сложна операция на меланом на главата през месец август 2013г. и още една -през месец септември на същата година. Детето е посочило, че осъзнава ситуацията, поддържа постоянни контакти с майка си, живее при баща си и се чувства добре, като желае след евентуален развод да остане да живее при С.Н.Н.. В социалния доклад са отразени битовите условия в домовете на страните по делото.

Делото е насрочено и разгледно в открито съдебно заседание. С протоколно определение от открито съдебно заседание, проведено на 14.10.2015г., на основание чл.229, ал.1, т.1 от ГПК- по взаимно съгласие на страните- съдопроизводствените действия са спрени за срок от шест месеца. Определението не е обжалвано от страните в законоустановените срокове.

На 02.12.2015г. в канцеларията на Панагюрския районен съд е депозирана молба от ищцата М.Ц.Н., с която моли да бъде възобновено производството по настоящото гражданско дело, тъй като с ответника С.Н.Н. не е постигнато съгласие по основните отношения в семейството и по отношение ненамесата на майката на Н. в съпружеските взаимоотношения.

 

С Определение № 377/04.12.2015г. производството по настоящото гражданско дело е възобновено след спиране по реда на чл.229, ал.1, т.1 от ГПК.

          С протоколно определение от 21.01.2016г. предявеният по смисъла на чл.49, ал.1 от СК иск за прекратяване на сключения граждански брак, поради неговото дълбоко и непоправимо разстройство е трансформиран в иск по чл.50 от СК – за развод по взаимно съгласие между съпрузите. В открито съдебно заседание е изложено споразумение по чл.51 от СК.

В съдебно заседание – редовно призована, ищцата М Ц.Н. се явява лично и с процесуалния си представител- адвокат И.Б. от ПзАК. Представят споразумение по смисъла на чл.51 от СК.  

          Ответникът С.Н.Н., редовно призован се явява лично и с процесуалния си представител адвокат Ч.Ч. от ПзАК. Поддържат представеното в открито съдебно заседание споразумение.  

          По делото е представено Удостоверение за граждански брак № 83969, издадено на 21.03.1998г. от Община ***, въз основа на Акт за граждански брак № 9 от 21.03.1998г., от което се установява, че С.Н.Н. и М.Ц. Ч са сключили граждански брак, като съпругата е приела да носи фамилното име на своя съпруг- Н..

Видно от приложеното по делото Удостоверение за раждане №231126, издадено на 15.09.1998г. от Община ***, въз основа на Акт за раждане № 131/14.09.1998г., се констатира, че от брака си страните имат родено едно непълнолетно дете, а от представеното Удостоверение за раждане серия Р № 418 от 26.03.2007г., издадено от Община Пазарджик, въз основа на Акт за раждане № 419/26.03.2007г. се установява, че страните имат родено от брака си и едно малолетно дете – СС Н..

По делото е приет втори Социален доклад изх. № ЗД 07-75 от 15.01.2016г., изготвен от Дирекция “Социално подпомагане“, в който се сочи, че малолетната СС Н. е вече ученичка във втори клас на СОУ „Нешо Бончев“ ***, редовно посещава учебните занятия, има отличен успех и е лидер в класа. Социалните работници твърдят, че Н Н. е ученик в единадесети клас на СОУ „Нешо Бончев“ ***, редовно посещава учебните занятия, освен когато се налага да бъде проведена консултация с лекар, тъй като детето е претърпяло сложна операция. След разговор с Н Н. социалните работници са достигнали до извода, че момчето не е съгласно с раздялата на родителите си, но проявява разбиране към ситуацията и е споделило, че живее при баща си и желае да остане да бъде отглеждан и възпитаван от С.Н.Н.. На 29.12.2015г., при посещение в жилището на молителя Н. е констатирано, че същото е негова собственост и представлява масивна жилищна сграда с прилежащ двор и много зеленина, като непълнолетния Н ползва едната детска стая, която е обзаведена с разтегателен диван с функция „Сън“, телевизор и гардероб. При посещение в жилището, в което живее молителката М.Н., проведено на 07.01.2016г., социалните работници са констатирали, че жилището представлява масивна двуетажна жилищна сграда, като М.Н. живее на втория етаж, заедно с родителите си и малолетната С. Сочи се, че този етаж се състои от хол, всекидневна, кухня, детска стая и спалня, като детската стая е обзаведена с малка спалня тип„Приста“, маса, столове и шкаф с телевизор. Сочи се, че между малолетната С и М.Н. има силна емоционална връзка. Детето е пожелало да бъде отглеждано и възпитавано от майката.

В открито съдебно заседание страните излагат следно споразумение по смисъла на чл.51 от СК: Молителите се споразумяват непълнолетният Н Н. да живее и да бъде отглеждан и възпитаван от своя баща- молителя С.Н., а малолетната С Н. да бъде отглеждана и възпитавана от молителката М.Н.. Страните се споразумяват С.Н.Н. да има право да взема при себе си малолетната СС Н. всяка първа и трета събота и неделя от месеца, от 10,00 часа сутринта в събота, до 17,00 часа в неделния ден, с преспиване, а М.Н. да има право да взема непълнолетния НС Н. при себе си всяка втора и четвърта събота и неделя от месеца, от 10,00 часа в съботния ден до 17,00 часа в неделния ден, с преспиване. Съгласно споразумението С.Н.Н. се задължава да заплаща месечна издръжка за малолетната СС Н., чрез нейната майка и законен представител М.Ц.Н. в размер на 150,00лв., считано от дата на влизане в сила на настоящото решение до настъпване на обстоятелства, обуславящи изменението или прекратяването на издръжката, ведно със законната лихва върху всяка просрочена месечна вноска. М.Ц.Н. се задължава да заплаща издръжка за непълнолетния НС Н. в размер на 150,00лв., със съгласието на неговия баща и законен представител С.Н.Н., до настъпване на обстоятелства, обуславящи изменение или прекратяване на издръжката, ведно със законната лихва върху всяка просрочена месечна вноска. За местоживеене на малолетната СС Н., молителите се съгласяват да бъде определено местоживеенето на нейната майка и законен представител М.Ц.Н., а за местоживеене на непълнолетния НС Н. да се определи местоживеенето на неговия баща и законен представител С.Н.Н.. Страните се споразумяват, че няма да си дължат издръжка един на друг. Молителите заявяват, че няма да уреждат имуществените отношения, които ще възникнат в резултат на прекратяване на СИО помежду им в настоящия процес, а те ще бъдат предмет на извънсъдебно споразумение или друго гражданско дело. Молителите се споразумяват разноските по делото да останат за всяка една от страните така, както са направени.

Съдът след като се запозна с изложеното от молителите в открито съдебно заседание споразумение по смисъла на чл.51 от СК, намира, че същото е изчерпателно, отговаря на изискванията на морала и закона, чрез него са добре защитени както интересите на родените от брака деца, така и интересите на всеки един от съпрузите.

С оглед сключеното между молителите споразумение и на основание чл.6, т.3 от Тарифата за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК, следва да бъде определена окончателна държавна такса в размер на 40,00лв. и след като констатира, че при завеждане на настоящото гражданско дело, молителката М.Ц.Н. е внесла по сметка на Районен съд *** сумата от 25,00лв., следва да бъде осъден молителят С.Н.Н. да внесе държавна такса в размер на 15,00лв., ведно с дължимата държавна такса за определената месечна издръжка, платима от него за малолетната му дъщеря СС Н..

Следва да бъде осъдена М.Ц.Н. да заплати в полза на Държавата по бюджета на съдебната власт и по сметка на Районен съд *** сумата от 108,00лв., представляваща държавна такса върху дължимата от М.Н. месечна издръжка за непълнолетния й син НС Н..

Така мотивиран, на основание чл. 330, ал.3 от ГПК във връзка с чл. 50 от СК и във връзка с чл. 234 от ГПК, Панагюрският районен съд

 

Р Е Ш И:

 

ДОПУСКА РАЗВОД между М.Ц.Н., с ЕГН-**********,*** и С.Н.Н., с ЕГН-**********,***, като прекратява гражданския брак, сключен на 21.03.21998г. с Акт за граждански брак 9 от 21.03.1998 г. на Община ***, поради сериозно и непоколебимо взаимно съгласие на съпрузите.

УТВЪРЖДАВА постигнатото между М.Ц.Н., с ЕГН-**********,*** и С.Н.Н., с ЕГН-**********,***, споразумение относно последиците от прекратяването на брака, съгласно което:

Упражняването на родителските права върху роденото от брака непълнолетно дете НС Н., с ЕГН-**********, да се осъществява от неговия баща и законен представител С.Н.Н., като за местоживеене на детето бъде определено местоживеенето на неговия баща и законен представител С.Н..

Упражняването на родителските права върху роденото от брака дете СС Н., с ЕГН-**********, да се осъществява от нейната майка и законен представител М.Ц.Н., като за местоживеене на детето бъде определено местоживеенето на нейната майка и законен представител М.Н..

М.Ц.Н. да има право да взима непълнолетния си син НС Н. при себе си всяка втора и четвърта събота и неделя от месеца, с преспиване, от 10,00 часа в събота до 17,00 часа в неделния ден.

С.Н.Н. да има право да взима малолетната си дъщеря СС Н. при себе си всяка първа и трета събота и неделя от месеца, с преспиване, от 10,00 часа в събота до 17,00 часа в неделния ден.

За издръжка на непълнолетния НС Н., с ЕГН-**********, със съгласието на неговия баща и законен представител С.Н.Н., М.Ц.Н. да заплаща месечна издръжка в размер на 150,00лв.(сто и петдесет лева), считано от датата на постановяване на настоящото решение, до настъпване на обстоятелства за изменение или прекратяване на издръжката, ведно със законната лихва върху всяка закъсняла вноска.

За издръжка на непълнолетната СС Н., с ЕГН-**********, чрез нейната майка и законен представител М.Ц.Н., С.Н.Н. да заплаща месечна издръжка в размер на 150,00лв., считано от датата на постановяване на настоящото решение, до настъпване на обстоятелства за изменение или прекратяване на издръжката, ведно със законната лихва върху всяка закъсняла вноска.

ИЗДРЪЖКА между съпрузите няма да се дължи.

Съпрузите няма да разрешават имуществените въпроси, възникнали вследствие на прекратената семейна имуществена общност в настоящия процес, а те ще бъдат обект на бъдещо споразумение или друг съдебен процес.

След прекратяване на брака, М.Ц.Н., да носи брачното си фамилно име – Н..

Семейното жилище,  с административен адрес: гр.***, ул.“Поп Марко“ № 30, да се ползва от С.Н.Н..

ОСЪЖДА М.Ц.Н., с ЕГН-**********,***, да заплати в полза на Държавата по бюджета на Съдебната власт и по сметка на Районен съд ***, сумата от 108,00лв. (сто и осем лева), представляваща държавна такса върху тригодишните платежи на дължимата за роденото от брака непълнолетно дете НС Н. месечна издръжка.

ОСЪЖДА С.Н.Н., с ЕГН-**********,***, да заплати в полза на Държавата по бюджета на Съдебната власт и по сметка на Районен съд ***, сумата от 123,00лв. (сто двадесет и три лева), представляваща сбор от държавна такса върху тригодишните платежи на дължимата за роденото от брака малолетно дете СС Н. месечна издръжка в размер на 108,00лв.(сто и осем лева) и окончателна държавна такса за постановяване на решението в размер на 15,00лв.(петнадесет лева).

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: