Р Е Ш Е Н И Е

16

 

      26.02.2016г.

 

   ПАНАГЮРИЩЕ

 
 


          Номер                 Година                                           Град                                   

 

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ПАНАГЮРСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД

 

ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ

 
 


                                                                                                                 

 

Двадесет и осми януари

 

2016

 
                

на                                                                             Година                                      

 

в публично заседание в следния състав:

ДИАНА  СТАТЕЛОВА

 
                                                                    

                                         РАЙОНЕН СЪДИЯ:                                            

 

                                                                                                                                                                                 

Н И

 
 

Секретар                                                        

 

като разгледа докладваното от                                                                                   

съдия СТАТЕЛОВА

 

105

 

2015

 
 


                                          гр.д.№                       по описа за                   год.,

 

за да се произнесе, взе предвид следното:

 

          Предявен е иск по смисъла на чл.124, във вр. с чл.422 от ГПК, и във вр. с чл.200 от ЗЗД.

 В исковата си молба «Р.и С.” ЕООД, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от ББР, чрез процесуален представител адвокат Т.В. от ПзАК, срещу И.К. ***, сочи, че на 23.05.2014г. К., в качеството си на земеделски производител, е закупил от дружеството ищец 80 тона рулонни бали люцерна на стойност 19200,00лв., с включен ДДС. Ищците твърдят, че за извършената продажба на ответника К. е издадена и осчетоводена фактура № 116 от 23.05.2014г., като дължимата сума е следвало да бъде заплатена в разумни срокове. В исковата молба се твърди, че въпреки многократните разговори, проведени с К., сумата по фактурата не е изплатена, поради което на 13.12.2014г. ищците са му изпратили покана за доброволно изпълнение, която е надлежно получена от ответника, но въпреки това той не е изпълнил задължението си за извършване на плащане. Дружеството- ищец твърдят, че на 22.01.2015г. са депозирали в Районен съд Панагюрище Заявление за издаване на заповед за изпълнение по реда на чл.410 от ГПК, по което е образувано ч.гр.дело № 26/2015г. и е издадена Заповед за изпълнение от Районен съд Панагюрище. В исковата молба се сочи, че К. е подал възражение срещу издадената заповед за изпълнение, поради което на дружеството - ищец е дадено указание да предяви установителен иск.

Молят съда да се произнесе с решение, с което на основание чл.422, във вр. с чл.415 от ГПК да бъде признато за установено, че И.К.К. дължи на „Р.и С.” ЕООД сумата от 19200,00лв., с включен ДДС, представляваща незаплатената цена на закупена стока – 80 тона рулонни бали люцерна по неформален договор за продажба от 23.05.2014г., за което е издадена и осчетоводена надлежна фактура № 116/23.05.2014г., ведно със законната лихва върху главницата, считано от датата на депозиране на заявление за издаване на заповед за изпълнение – 22.01.2015г., до окончателно изплащане на сумите.

Молят да бъде назначена съдебно- счетоводна експертиза, при която вещото лице, след като се запознае с материалите по делото и с наличните в счетоводството на дружеството- ищец документи, както и при ответника, да отговори на следните въпроси: 1.Извършвана ли е сделка по продажба на стоки от дружеството- ищец на ответника К. и отразена ли е тази продажба счетоводно при ищеца и при ответника. 2.Извършвани ли са плащания по посочената сделка и фактура по ЗДДС от страна на ищцовото дружество и ответника. 3.Изплатена ли е сумата по процесната фактура и какъв е размерът на задължението на ответника. 4. Редовно ли е водено счетоводството на ищцовото дружество и счетоводството на ответника К., съгласно изискванията на ЗДДС.

Молят да бъдат допуснати двама души свидетели при режим на довеждане, които ще установяват наличието на облигационни правоотношения между дружеството-ищец и ответника К., както и, че ответника е получил изпълнение от страна на дружеството- ищец, което той е приел, но въпреки това не е изплатил дължимата сума.

На основание чл.397, ал.1, т.2, предложение ІІ-ро, във вр. с чл.389 от ГПК, „Р.и С.” ЕООД молят да бъде допуснато обезпечение на предявения иск, чрез налагане на запор върху банкови сметки, собственост на ответника К., до размера на исковата претенция от 19200,00лв.

С Определение № 47/06.03.2015г. Панагюрският районен съд е допуснал такова обезпечение.

В законоустановения срок, ответникът И.К.К. депозира писмен отговор на исковата молба, в който сочи, че в издадената фактура № 116/23.05.2014г. няма негов подпис. Твърди, че няма изпълнена доставка от страна на дружеството- ищец, понеже липсва доставка по смисъла на чл. 6 от ЗДДС- няма реално прехвърляне на собствеността върху 80 тона люцерна.Според ответника К., за да е налице доставка на стока, освен данъчната фактура, следва доставчикът да издаде приемо-предавателен протокол за прехвърляне собствеността на стоката, да съществува складова наличност на тази стока, да са издадени кантарни бележки за 80 тона люцерна и пътни листове за превоза на съответните количества люцерна. Ответникът твърди, че такива документи никога не е подписвал, нито е извършвал превоз на 80 тона люцерна. Сочи, че представената данъчна факутра № 116 по смисъла на чл.8 от ДОПК, е издадена от дружество със седалище и адрес на управление, различен от съществуващите, като на основание чл. 193 от ГПК оспорва истинността на представената по делото данъчна фактура № 116/23.05.2014 г., както относно съдържанието на фактурата, така и относно данните на нейния издател. Твърди, че за да има доставка на люцерна, ищцовото дружество е необходимо да има площ с люцерна или количества закупена такава. На основание чл.190 от ГПК моли, да бъде задължено ищцовото дружество да представи нотариални актове или договори за собственост на земеделска земя, засята люцерна, както и анкетна карта за засяти площи от областна дирекция Пазарджик, като за нуждите на счетоводната експертиза да представи кантарни бележки за 80 тона люцерна, приемо-предавателни протоколи за същото количество стока и пътни листове за превоз на 80 тона люцерна, както и за налични транспортни средства, които биха могли да осъществят този превоз.

Ответникът твърди, че искът е изцяло неоснователен. И.К.К. не се противопоставя да бъдат приети писмените доказателства, представени от дружеството-ищец.

Моли да бъде открито производство по смисъла на чл. 193 от ГПК - за оспорване на представената данъчна фактура № 116/23.05.2014 г. както по съдържание, така и по отьношение данните на издателя и подписа на фактурата.

Моли съдебно-счетоводната експертиза да отговори, освен на въпросите поставени от дружеството- ищец и на въпроси, поставени от него, а именно: Освен процесната данъчна фактура има ли издадени от дружеството-ищец други първични счетоводни документи за продажба на 80 т люцерна, като кантарни бележки, приемо-предавателни протоколи, пътни листове за превоз на стоката; Притежава ли ищецът земеделски площи, засяти с люцерна към м. май 2014 г.; Има ли дружеството- ищец отразени в счетоводството си и други доставки на люцерна; Има ли това дружество налични превозни средства за превоз на тази люцерна; Има ли ответникът К. налични превозни средства за превоз на люцерна и товари; Има ли издадени пътни листове за превоз на люцерна от земеделските площи на дружеството-ищец до гр.Стрелча; Има ли заплатен в счетоводството на дружеството-ищец превоз на 80 т люцерна от друг доставчик.

На основание чл.190 от ГПК, И.К.К. моли съда да задължи дружеството - ищец да представи налични кантарни бележки за претегляне на 80 тона люцерна, приемо-предавателен протокол за предаване на 80 т люцерна, копие от дневник за продажбите и справка-декларация за данъчен период м.май 2014 г., документ за собственост на зем.земя и анкетна карта за люцерна за 2014 г., както и акт за прихващане или възстановяване от НАП за периода 2014 г. Моли да бъде допусната агро-икономическа експертиза и други доказателства от НАП Пазарджик

Представя следните писмени доказателства в копие: Факура № 116/23.5.2014 г.; Извлечение от Търговския регистър за актуалното състояние на дружеството-ищец.

В съдебно заседание редовно призовани, дружеството- ищец се представляват от управителя БР, заедно с процесуалните представители адвокат Т.В. и адвокат КС- и двамата от Пазарджишка адвокатска колегия.

          В съдебно заседание редовно призован, ответникът И.К. се явява лично и с процесуалния си представител- адвокат П.С. от Пазарджишка адвокатска колегия.

С протоколно определение от 15.10.2015г. към доказателствения материал по настоящото гражданско дело е приобщено ч. гр. дело № 26/2015г. по описа на Панагюрския районен съд.

В процеса са допуснати, назначени и приети съдебно – агротехническа, съдебно- графологическа и съдебно -счетоводна експертизи, чиито заключения не са оспорени от страните и които съдът цени изцяло.

По делото са разпитани свидетелите БИП, И. СБ, ГИК  и И.Д.А..

Видно от представената по делото Фактура №116/23.05.2014г., е, че  на земеделски производител И.К., дружеството- ищец са доставили 80 тона рулонни бали люцерна с единична цена 200,00лв. за тон, на обща стойност 16000,00лв., ведно с ДДС на стойност 3200,00лв.

По делото е приложена покана за доброволно изпълнение, отправена до ответника И.К. от дружеството- ищец на 10.12.2014г., от която се констатира, че сумата по процесната фактура в размер на 19200,00лв. е следвало да бъде заплатена до 14 дни след издаване на фактурата – 06.06.2014г., като към датата на получаване на поканата – 10.12.2014г., дружеството- ищец е претендирало и законната лихва върху тази сума, която към момента на поканата е възлизала на 1000,20лв. „Р и син“ са поканили ответника в 15 дневен срок, считано от датата на получаване на поканата, да заплати сума в размер на 20200,20лв., която представлява главница, ведно с мораторната лихва за периода от 07.06.2014г. до 10.12.2014г.

Видно от приложената по делото обратна разписка, издадена от „ТИП ТОП Куриер“, същата е получена на 13.12.2014г. от ответника К..

Видно от приложеното по делото извлечение от Търговския регистър, дружеството- ищец е със седалище и адрес на управление:***.

Видно от приложените по делото анкетни формуляри за използвана земеделска земя с цел развитие на растениевъдство, „Р.и с.“ ЕООД обработват земеделски земи в общ размер на 20,475 хектара в село ***, община Септември, където отглеждат слънчоглед и ябълки, обработват също земеделски земи в землището на село ***, община Пазарджик, където обработваемата площ е в размер на 17,959 хектара, засадени с люцерна.

Видно от приложения анкетен формуляр за обработваема земеделска земя в село ***, община Септември, дружеството -ищец обработват 4,744 хектара с люцерна. Установява се също, че в землището на село ***, община Септември, „Р.и с.“ЕООД обработват 5 хектара с люцерна от общо обработваните от тях в землището на това село 20,096 хектара. Ищците отглеждат люцерна на още 2,466 хектара от общо обработваните 4,466 хектара в землището на село Л, община Септември.

От приетото и неоспорено от страните заключение на съдебно- графологическата експертиза се констатира, че процесната фактура № 116 от 23.05.2014г. с надпис „оригинал“ и фактура № 116 от 23.05.2014г. с надпис „копие“, ведно с ксерографското копие от същата фактура са подписани от едно и също лице, а именно- управителят на дружеството -ищец БР.

По делото е приета и неоспорена от страните съдебно -счетоводна експертиза, от която се констатира, че извършването на сделката по продажба на 80 тона люцерна от дружеството -ищец на ответника К., е документирано с издаването на процесната фактура № 116/23.05.2014г., като общата стойност на тази фактура възлиза на 19200,00лв. Вещото лице е констатирало, че в счетоводството на ищците тази фактура е осчетоводена през месец май 2014г.- в кредита на счетоводна сметка № 701/1 – „Приходи от продажба на продукция“, както и в кредита на счетоводна сметка № 4532-ДДС- „За продукция“ с 16000,00лв.  и ДДС на продажбата в размер на 3200,00лв., като осчетоводяването е осъществено и в дебита на счетоводна сметка № 411 –„Кклиенти“ по аналитичната партида на земеделски производител И.К., като е осчетоводена сумата от 19200,00лв. Вещото лице е констатирало, че фактурата е включена в дневника за продажби и в справката декларация по ЗДДС за месец май 2014г. При проверка в счетоводството на ответника, вещото лице -счетоводител е установило, че фактура № 116/23.05.2014г. е осчетоводена при земеделския производител К. през месец май 2014г., в дебита на счетоводна сметка № 302/1 – „Материали, люцерна“ и в дебита на счетоводна сметка № 4531 ДДС на покупките с 3200,00лв., както и в кредита на счетоводна сметка № 401 – „Доставчици“ по партидата на „Р.и с.“ ЕООД за 19200,00лв., като е включена в дневника за покупките на земеделския производител и справката по ДДС за месец май 2014г. От заключението на експерта се констатира, че счетоводствата на дружеството- ищец и ответника К. са редовно водени съгласно изискванията на ЗДДС. Вещото лице не е констатирало да има издадени други първични документи за продажба на 80 тона люцерна, като пътни листове за превоз на стоката, приемо -предавателни протоколи или кантарни бележки. Вещото лице е констатирало също, че има отразени и други сделки за продажба на люцерна през 2014г. в счетоводството на дружеството- ищец, а именно: за земеделския производител СА, за земеделски производител АГ, за земеделски производител МВ, за земеделски производител П. А, а през 2015г. дружеството -ищец са издали четири броя фактури за продажба на люцерна на  „Ванев“ ЕООД, като тази продажба е за бали люцерна на обща стойност 28881,12лв. Вещото лице сочи, че дружеството -ищец са закупили товарен автомобил „Скания“ с ремарке на 31.07.2014г., но към месец май 2014г. дружеството не е притежавало по документи друг товарен автомобил за превоз на люцерна. От съдебно- счетоводната експертиза се констатира още, че няма осчетоводени документи за платен превоз на 80 тона люцерна от друг доставчик. След проследяване на процеса на включване на фактура № 116/23.05.2014г. в дневника за покупките за месец май 2014г. и подаването в ТД на НАП за месец май 2014г. на справка декларация по ЗДДС, от експертизата се установява, че земеделският производител И.К. е ползвал данъчен кредит за приетата в неговото счетоводство процесна фактура.

По делото е приета и неоспорена от страните съдебно -агротехническа експертиза, съгласно която се констатира, че дружеството -ищец отглеждат люцерна върху 30,1689 хектара земеделски земи в землището на селата ***, ***, *** и ***, като от 1 дка люцернов посев могат да се получат около 1500 до 2000 кг от декар изсушено люцерново сено, при 4 до 6 пъти косене на люцерновия посев. При добри метеорологични условия, съгласно заключението, около 10 – 15 май, посевът е готов за първо косене, като изсушаването продължава около 6-7 дни, след което сеното е готово за балиране и прибиране. Вещото лице счита, че при среден добив около 400 кг от декар е възможно през месец май 2014г. да са получени минимум 120 тона балирано сено при 301.689 дка люцернов посев. В заключението си вещото лице сочи, че при оглед на техниката за косене, балиране и извозване на сено, се приготвят два вида бали – стандартни с правоъгълна форма и средно тегло между 18 – 20 кг за брой и „рулонни“ бали, които са с формата на цилиндър и тегло според възможностите на техниката- от 200 до 800 кг на брой. Вещото лице сочи, че тъй като рулонните бали са тежки и не е възможно товарене и разтоварване на същите ръчно, за целта дружеството- ищец притежават „челен товарач“, който замества доскоро ползваните стандартни бали с тегло 18 до 20 кг чрез товарене и разтоварване на тежките рулонни бали. От заключението на вещото лице се констатира, че при средно тегло на една рулонна бала -500 кг, същата представлява цилиндър с диаметър 120 см и височина 170 см. Вещото лице категорично заявява в своето заключение, че при такова тегло и обем, рулонните бали могат да се товарят, извозват и разтоварват само механизирано, и то със специална техника.

От разпита на свидетеля БИП, чийто показания съдът цени изцяло, се установява, че на ответника И.К. са доставени около 100 броя бали през периода месец септември – месец октомври 2014г., като именно свидетелят Ч е натоварил рулонни бали от базата в село *** с трактор с челен товарач – вилици. Свидетелят уточнява, че доставката на ответника е извършена от дружеството- ищец на няколко курса. Сочи, че доставката е извършена по-късно, тъй като ответникът К. не е могъл да ги прибере, като дружеството -ищец ги е държало известно време в своя склад, до момента, в който К. е можел да прибере стоката. Сочи, че рулонните бали са със средно тегло около 500 кг. , като всички бали са с еднакъв размер, понеже има специална машина, която се настройва балите да бъдат с точно определен тонаж. От показанията на свидетеля се констатира, че той не е присъствал при доставката и разтоварването на рулонните бали.

От показанията на свидетеля И. СБ, които съдът цени отчасти, тъй като свидетелят работи като шофьор в дружеството- ищец, се установява, че именно Б е участвал при разтоварването на стоката в базата на ответника К.. Сочи, че доставката и разтоварването на стоката е осъществено през месец септември или месец октомври 2014г., като са доставени около 40 броя рулонни бали. Свидетелят изяснява, че именно той е обезопасявал товара и е развързвал автомобила, тъй като той е бил укрепен при превоза посредством дъски и брезент. Твърди, че е имало около 4 пътувания до базата на ответника. Сочи, че балите са натоварени в село ***, където са ги теглили чрез палетна количка. Твърди, че по време на меренето и товаренето на стоката, ответникът К. не е присъствал. Сочи, че халето, в което е разтоварена стоката, представлява тухлена постройка с керемиди. Свидетелят изяснява, че ответникът К. е посрещнал камиона с доставката в началото на село *** и ги е закарал до базата, където са разтоварени балите.

От показанията на свидетеля ГИК, които съдът цени изцяло, се констатира, че същият работи в Земеделска кооперация „Извор“ като „Невъоръжена охрана“ и тъй като работи само нощем, през деня помага във фермата на И.К.. Сочи, че най-често помощта му се изразява в разтоварване с трактор на различни бали, когато такива биват доставяни във фермата на ответника. Твърди, че халето, в което се отглеждат животните от фермата на И.К. е с тухлени зидове и железобетонна конструкция, като вместимостта е за отглеждането на около 200 животни. Сочи, че сеното на ответника се съхранява на площадката за зърно, която има ЗК „Извор“. Твърди, че именно там се стоварват балите с люцерна за изхранване на животните от фермата. Твърди още, че в кооперацията през лятото се приема жито и се раздава рентата, при което свидетелят винаги е присъствал на площадката на кооперация „Извор“ в село Б. К сочи, че когато не е нощна охрана помага на К. и винаги именно той разтоварва рулонните бали с притежавания от ответника трактор марка „Саме“, модел „Орландо“. Твърди, че покрива на сградата, в която се отглеждат животните на ответника е покрита с азбест, но в стопанския двор има сгради и с керемиди, които се ползват от други собственици. Свидетелят изяснява в показанията си, че ответникът К. ползва и съседна сграда, в която също има животни. К установява, че не е виждал такова голямо количество рулонни бали, разтоварени на площадката, каквото се претендира от дружеството- ищец.

От показанията на свидетеля И.Д.А.- председател на ЗК „Извор“, село ***, което съдът цени изцяло, се констатира, че ответникът И.К. ползва краварник в бившия стопански двор на село ***, който представлява негова собственост и е закупен от ЗК за отглеждането на крави. Сочи, че за известен период от време сградата е била неизползваема, но след ликвидацията на бившето ТКЗС за първи път ответникът я ползва по предназначение. Сочи, че краварникът на К. представлява хале с площ от около 1000 кв.метра и прилежаща площ, която не е застроена. Твърди, че в бившия стопански двор на село *** има доста сгради, които не са собственост на ЗК „Извор“ и председателят не е наясно кой ги ползва. Твърди, че животните на ответника се отглеждат в монолитна сграда от бетон и тухли, покрита с ламарина. Сочи, че земята под сградите е държавна собственост и ЗК няма контрол над това къде ответникът К. може да съхранява балите за изхранване на своите животни. Сочи, че не е давал разрешение К. да ползва терени на кооперацията.

От събраните по делото доказателства безспорно се установи, че през 2014г. между дружеството- ищец и ответника И.К., в качеството му на земеделски производител, е сключен договор за доставка на рулонни бали с люцерна, с общо тегло 80 тона, за сумата от 19200,00лв. По делото безспорно се установи, че както в счетоводството на дружеството- ищец, така и в счетоводството на земеделския производител К. е надлежно осчетоводена фактура № 116/23.05.2014г., като същата е включена в дневника за продажбите и в дневника за покупките на страните по делото през месец май 2014г. и в справката декларация по ДДС за месец май 2014г.

От събраните по делото доказателствата и от заключенията на приетите експертизи, безспорно се установи, че дружеството- ищец обработват земеделска земя с достатъчна площ, за да получат добив от люцерна в размер на около 120 тона, което доказва, че подобна доставка през 2014г. от страна на дружеството- ищец е не само възможна, но и извършена.

От събраните по делото гласни доказателства безспорно се установи, че доставката е осъществена не през периода, когато е изготвена, приета и осчетоводена в счетоводствата на ищеца и ответника фактура № 116/2014г., а няколко месеца по-късно- през периода септември – октомври 2014г. От гласните доказателства се констатира, че доставката е извършена в стопанския двор на село ***, като ответникът К. е съпътствал товарния автомобил на дружеството- ищец и съответно е разпоредил къде да бъде осъществено разтоварването. От показанията на свидетелите безспорно се установи, че рулонните бали са разтоварени в помещение, в което е имало животни. От показанията на свидетеля Г К се констатира, безспорно и категорично, че животните на ответника К. се отглеждат в масивна сграда с железобетонна конструкция и покрив от азбест, но същият сочи, че животните на К. се отглеждат и в съседна сграда, като същата сграда е покрита с керемиди и също е изградена от тухли. Това напълно кореспондира с показанията на свидетеля И. Б, който е съпътствал товара от село Л до бившия стопански двор на село ***, където е осъществено разтоварване на рулонните бали в тухлена постройка с керемиди.

Съдът приема, че възраженията на ответника за това, че не е осъществена доставка на рулонните бали люцерна, тъй като липсва предаване на стоката, са неоснователни и не е налице симулативна сделка, водеща до регулиране на ДДС, а е осъществена напълно реална доставка, която следва надлежно да бъде заплатена.

Съдът счита, че предявеният по смисъла на чл.124, ал.2 от ГПК, във вр. с чл.200 и сл. от ЗЗД иск за заплащането на сумата от 19200,00лв., представляваща незаплатена цена на закупена стока – 80 тона рулонни бали люцерна, съгласно фактура № 116/23.05.2014г., ведно със законната лихва върху главницата, считано от датата на предявяване на заявление за издаване на заповед за изпълнение по реда на чл.410 от ГПК – 24.01.2015г., до окончателното изплащане на сумата, е основателен и следва да бъде уважен, като бъде признато за установено, че ответникът И.К.К. дължи заплащането на сумата от 19200,00лв., с включен ДДС.

На основание чл.78, ал.1 от ГПК, следва да бъде осъден ответника И.К.К. да заплати на „Р.и с.“ ЕООД сторените съдебно- деловодни разноски в общ размер на 2103,93лв., която сума представлява сбор от държавна такса по настоящото гражданско дело в размер на 384,00лв. и банкова такса за внасянето й в размер на 4,35лв., депозит за вещо лице по съдебно- счетоводната експертиза в размер на 125,00лв. и банкова такса за внасянето й в размер на 2,23лв., както и адвокатско възнаграждение в размер на 1200,00лв., плюс разноски, сторени от дружеството- ищец по ч.гр.дело № 26/2015г. по описа на Районен съд гр.Панагюрище, възлизащи на държавна такса в размер на 384,00лв. и банкова такса за внасянето й в размер на 4,35лв.

Така мотивиран, на основание чл.124, във вр. с чл.422 от ГПК, и във вр. с чл.200 от ЗЗД, Панагюрския районен съд,

 

Р Е Ш И:

 

ПРИЗНАВА за установено по отношение на «Р.и С.” ЕООД, с ЕИК- 112587250, със седалище и адрес на управление:***, представлявано от ББР, чрез процесуален представител адвокат Т.В. от ПзАК и И.К.К., с ЕГН-**********,***, че помежду им съществува облигационно правоотношение, съгласно което И.К.К. дължи на „Р.и с.“ ЕООД заплащането на сумата от 19200,00лв.(деветнадесет хиляди и двеста лева), представляваща незаплатена цена на закупена стока – 80 тона рулонни бали люцерна, съгласно фактура № 116/23.05.2014г., ведно със законната лихва върху главницата, считано от датата на предявяване на заявление за издаване на заповед за изпълнение по реда на чл.410 от ГПК – 24.01.2015г., до окончателното изплащане на сумата.

ОСЪЖДА И.К.К., с ЕГН-**********,***, да заплати на «Р.и С.” ЕООД, с ЕИК- 112587250, със седалище и адрес на управление:***, представлявано от ББР, чрез процесуален представител адвокат Т.В. от ПзАК, сторените съдебно- деловодни разноски в размер на 2103,93лв.(две хиляди сто и три лева и 93 стотинки), представляваща сбор от държавна такса по настоящото гражданско дело в размер на 384,00лв.(триста осемдесет и четири лева) и банкова такса за внасянето й в размер на 4,35лв.(четири лева и 35 стотинки), депозит за вещо лице по съдебно счетоводната експертиза в размер на 125,00лв.(сто двадесет и пет лева) и банкова такса за внасянето й в размер на 2,23лв.(два лева и 23 стотинки), както и адвокатско възнаграждение в размер на 1200,00лв.(хиляда и двеста лева), плюс разноски, сторени от дружеството- ищец по ч.гр.дело № 26/2015г. по описа на Районен съд гр.Панагюрище, възлизащи на държавна такса в размер на 384,00лв.(триста осемдесет и четири лева) и банкова такса за внасянето й в размер на 4,35лв.(четири лева и 35 стотинки).

Решението подлежи на въззивно обжалване пред Пазарджишкия окръжен съд в двуседмичен срок от датата на получаване на съобщението, че решението е изготвено с мотивите.

 

 

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: