Р Е Ш Е Н И Е

8

 

       12.02.2016г.

 

   ПАНАГЮРИЩЕ

 
 


          Номер                 Година                                           Град                                   

 

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ПАНАГЮРСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД

 

ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ

 
 


                                                                                                                 

 

Тринадесети януари

 

2016

 
                

на                                                                             Година                                      

 

в публично заседание в следния състав:

ДИАНА  СТАТЕЛОВА

 
                                                                    

                                         РАЙОНЕН СЪДИЯ:                                            

                                                                                                                 

Н И

 
 

Секретар                                                         

 

като разгледа докладваното от                                                                                   

съдия СТАТЕЛОВА

 

11

 

2015

 
 


                                          гр.д.№                       по описа за                   год.,

 

за да се произнесе, взе предвид следното:

    Производството е по смисъла на чл.87, ал.3 от Закона за задълженията и договорите.

В исковата си молба З.Г. ***»***, с настоящ адрес:***, и съдебен адрес:***, кантора № 10 – адвокат Т.К. от ПзАК, срещу В.Х.В.,*** се сочи, че с Нот.акт № 6, том І, нот.дело № 6 от 2014г., по Общия регистър на Нотариус Н.М.-Т., с рег. № 471 на Нотариалната камара и с район на действие - Районен съд ***, З.Н. е прехвърлил на ответника В.В. ½ ид.част от поземлен имот с идентификатор 55302.501.3330, находящ се в гр.***, на ул.»***, целият с площ от 574 кв.метра, за който е отреден парцел VІІІ, в кв.226 по отменения план на гр.***, ведно с ½ ид.част от застроената в имота сграда на два етажа, с площ от 85 кв.метра, за която е отреден идентификатор 55302.501.3330.1, при съседи на имота: имоти с идентификатори: 55302.501.3328, 55302.501.3327, 55302.501.9623, 55302.501.3334 и 55302.501.3329. Ищецът твърди, че преди около осем години е починала съпругата му и същият е останал да живее сам в дома си. В исковата молба се сочи, че в качеството й на приятелка на починалата съпруга, в средата на 2013г. майката на ответника В.В. – Ц.В., започнала да посещава ищеца и го убедила да прехвърли половината си имот на сина й – ответника В., срещу задължението да го гледа и издържа, почита и уважава, докато е жив за бъдеще време и за получени минали денонощни грижи, издръжка, почит и уважение. В исковата молба се сочи, че на 20.01.2014г. е изпълнил исканото от Ц.В. и е прехвърлил частта от имота на ответника В.. Твърди, че от месец юли 2013г. до 28.11.2013г. Ц.В. е ходила в дома на ищеца Н. по два – три пъти месечно, за да почисти, да сготви и да го наглежда, но през месец ноември 2013г. състоянието на Н. рязко се влошило поради тежкото му заболяване от диабет, при което се е наложило същият да бъде хоспитализиран и да му бъде направена операция за отрязване на левия крак до десет сантиметра над коляното. Ищецът твърди, че след операцията Ц.В. е започнала да посещава Н. всеки ден, а понякога е оставала за да спи в дома му, но през месец юли 2014г. е престанала да полага ежеднвни грижи за ищеца, а е започнала да го посещава само по един час дневно и то не всеки ден. Н. твърди, че при посещенията си Ц.В. е искала от него да прехвърли на сина й В.В. и другата половина от недвижимия имот и тъй като Н. не се е съгласил, на 26.10.2014г. В. престанала да го посещава въобще, като Н. е оставен да се грижи сам за себе си. З.Н. счита, че това поведение на В. е било продиктувано от факта, че той категорично и окончателно й е заявил, че няма да й прехвърли другата половина на имота, тъй като въобще не е виждал ответника В.В. да идва и да полага каквито и да било грижи за него. Сочи се, че след изоставянето му, на два-три пъти, инцидентно, за Н. са полагали грижи хора, намерени от неговия кум – Н.Д.С., които са се отказвали на втория ден. Ищецът Н. сочи, че именно това го е принудило на 06.11.2014г. да се обади на своя роднина Г.К.Д., като му заявил, че е сам и има нужда от помощ. Така Д. е отишъл и го е прибрал в къщата си, като от 06.11.2014г. именно семейството на Г.Д. полага грижи за ищеца Н., като ищецът живее в техния дом, те му купуват лекарства, храна и полагат грижи за него. Според ищеца Н., ответникът В.В. не е изпълнил задълженията си по сключения между него и ищеца алеаторен договор, тъй като В. нито преди сключване на договора, нито след сключването му е изпълнявал в пълен обем, ежедневно, поетите с алеаторния договор задължения. В исковата молба се сочи, че В. е изоставил ищеца Н. в тежък за него момент, неподвижен, на легло, след тежка операция, като целта на сключване на договора е била единствено и само комерсиална.

З.Г.Н. моли съда, да постанови решение, с което да бъде развален сключения между него и ответника В.Х.В. алеаторен договор с нот. акт№ 6, том І, нот.дело № 6/2014г. по описа на Нотариус № 471 – НМ-Т, с район на дейстявие Райноен съд Панагюрища, поради виновно неизпълнение на поетите с договора задължения от страна на ответника В.В..

Моли да бъдат допуснати до разпит свидетелите Н.Д.С.,*** и Г.К.Д. ***.

Прилага следните писмени доказателства в копие: Нот.акт за прехвърляне на недвижим имот срещу задължение за гледане № 6, том І, нот.дело № 6/2014г. по описа на Нотариус № 471 – НМ-Т, с район на действие Районен съд ***; Удостоверение за данъчна оценка № 6307002390 от 17.12.2014г., издадено от Община ***; Скица на поземлен имот № 15-466164 от 17.12.2014г., издадена от СГКК гр.Пазарджик; Скица на сграда № 15-466215 от 17.12.2014г., издадена от СГКК гр.Пазарджик.

В законоустановения срок ответникът В. Х В.,***, със съдебен адрес:***, чрез адвокат П.М. от ПзАК, представя писмен отговор на исковата молба, в който твърди, че исковата молба не отразява вярно фактическата обстановка, а е представена тенденциозно, с оглед облагодетелстването на лице, което се стреми да манипулира ищеца, за да придобие неговия имот. Ответникът твърди, че този извод се налага поради факта, че на 06.11.2014г., когато В.В. е потърсил ищеца, същият не е намерен в дома му, за да може В. да продължи да изпълнява задължението си по процесния договор. В. твърди, че без да бъде предупреден от ищеца Н., който не е оставил адрес или телефон за връзка, Г.Д. е закарал ищеца на неизвестно за В. място, като този факт е научен от ответника чрез съседи на Н., които се сочат като свидетели. Твърди, че Д. никога не се е срещал с В., поне да го предупреди за намеренията си, за да се осведоми за спецификата на грижите за тежко болния Н. или да се ориентира за необходимите лекарства, да научи нещо за навиците и нуждите на ищеца. В. твърди, че с него никога не е споделяно Н. да има роднина на име Г.Д., а напротив, бил е изоставен от всички роднини и това всъщност го е накарало да предложи на В. сключването на процесния договор. Според отговора на исковата молба, инициативата за сключването на този договор за гледане принадлежи изцяло на ищеца, който е имал жизнена нужда от грижи, а е нямало друг, който да му ги осигури, още повече, че година и половина ищецът се е борил с изключително тежки и мъчителни за него, а и за околните заболявания, включително диабет с гангрена, инсулт и счупен крайник. Ответникът твърди, че Н. е бил на легло с ампутиран крак и счупена ръка, с нарушени от инсулта двигателни и говорни способности, като не би преживял и ден без грижите на семейство В, понеже никой друг не се е грижел за него. В писмения отговор се твърди, че през този период нито един от роднините му не е потърсил ищеца, а само близкият му и кум доктор С., е помагал и ходатайствал на ищеца в молбите му към ответника В. да осигури животоспасяващите за Н. грижи. Сочи се, че своята оценка за грижитие на ответника ищецът Н. е документирал чрез текста на самия договор за гледане «.... за дадени му от В.В. до сега в минало време гледане, издръжка, почит, уважение и денонощни грижи». В писмения си отговор ответникът сочи, че почти година е изпълнявал поетото с договора задължение да гледа, издържа, почита и уважава ищеца и за бъдеще време, като това не се отрича в исковата молба. В отговора се сочи още, че след месец юли 2014г. грижите на ответника, предоставяни чрез майката на В. – Ц.В., вече не са били ежедневни, а само по един час дневно, но поетото задължение не изисква полаганите грижи да бъдат денонощни.  Сочи се, че болногледачката Ц.В. е искала от ищеца Н. да прехвърли на В. част от имота си и след като на 26.10.2014г. са се скарали с Н., тя не е изпълнила задължението, което е поела към сина си, а именно- да се грижи за ищеца, като това е единствения мотив, с който ищецът вменява на В.В. вина за неизпълнение на ежедневните задължения, поети с алеаторния договор. Ответникът В. твърди, че е поставен в невъзможност след 06.11.2014г. да гледа и издържа ищеца, като не са посочени в исковата молба негови действия или бездействия, които да са довели до неизпълнение на алеаторния договор, напротив, действията на ищеца Н. да се съгласи да бъде изнесен от дома си, без да уведоми за това ответника В., са направили престацията невъзможна. Ответникът твърди, че е извършил есенно почистване в двора на ищеца Н., отстранил е теч във водопроводната инсталация и е отводнил помещение в къщата, закупил е за своя сметка лекарства, платил е ползваната електроенергия, на два пъти е помагал на майка си за преобличането на ищеца и смяна на чаршафите му, тъй като тя не може да извършва сама такива дейности. Сочи се, че на 26.10.2014г. ответникът е разговарял с Н., който не му е споделил за наличие на проблем. Бил е обаче изключително изнервен, груб и агресивен. Искал е В. да го изправи в леглото да седне, а след минути искал отново да му помогне да легне. Искал да го изнесе навън, но се опасявал да не настине. Ядосвал се повече от обичайното, без да може да подреди мислите си и да говори разбрано. Ответникът е счел тази агресия от страна на Н. за следствие от инсулта, неподвижността, течовете и наводненото жилище, както и от влошаващото време, което не позволява да бъде изнасян навън. В никакъв случай това поведение на ищеца Н. не е довело В. до предположение какво ще се случи на 06.11.2014г. Според ответника, с действията си Н. не е дал възможност на ответника да разбере намеренията му, че смята да направи изпълнението на договора невъзможно. Ответникът не е уведомен дори и по мобилна връзка за онова, което Н. е направил. В. е бил лишен от възможността да общува с ищеца дори и по телефона. В отговора на исковата молба се сочи, че В. е бил убеден, че коректно изпълнява поетите с алеаторния договор задължения, като е осигурил на Н. най-подходящата болногледачка – собствената си майка, която се е грижела за Н. доброволно, като приятелка на починалата му съпруга. Сочи се, че Ц.В. е полагала грижи преди и след сключването на алеаторния договор- в болницата и в дома на ищеца, като тези грижи са били ежедневни и дори денонощни. Сочи се, че ответникът е обезпечавал изцяло паричната издръжка на Н., както преди така и след сключването на договора, както чрез майка си, така и чрез съпругата си. В отговора на исковата молба се твърди, че в първите дни след 06.11.2014г. В.В. е търсил ищеца в домовете за настаняване на самотни стари хора в гр.Пазарджик, *** и ***. Опитал се е да открие роднини на Н. чрез кметството на с.***, от където ищецът е родом, разговарял е с всички съседи, но никой не е успял да му каже номера на автомобила, с който е отпътувал ищеца. Ответникът твърди че в последствие от д-р С. – кум на ищеца, е научил че З. сам е пожелал и отишъл при роднини. В. твърди, че едва от исковата молба е научил адреса на Г.Д. *** и е пожелал заедно със съпругата си да разговаря с ищеца, но посетил дома на Д., където не са го пуснали да се види с Н.. В. твърди, че непозната жена е приела носените за болния плодове и обещала да му ги предаде, но заплашила с намеса на полицията, ако ответникът и съпругата му не си тръгнат веднага. Ответникът счита, че по този начин Г.Д. е показал нежеланието си Н. и В. да изяснят взаимоотношенията си. В писмения си отговор на исковата молба В. заявява, че не е спирал да изпълнява поетото задължение, да почита,  уважава ответника, никъде и пред никого не си е позволявал да каже или извърши нещо, което да опровергае това. В писмения си отговор същият изразява категоричната си готовност ако ищецът Н. пожелае това, да бъде наета друга болноглредачка или самият В. да поеме повечето от функциите по гледането на ищеца, като израязва готовност да увеличи средствата за издръжка, което да бъде в рамките на разумния компромис. В отговора се сочи, че в исковата молба не се твърдят съзнателни действия или безсдействия от страна на В., които са довели до неизпълнение на реалната цел -ищецът Н. да бъде почитан и уважаван и за него да се полагат такива грижи, че да не се допусне влошаване на здравето. Според ответника не е допустимо развалянето на договор за вещни права, ако ответникът предложи изпълнение в течение на процеса, а В. предлага изпълнение на своето задължение по процесния договор, като иска от съда да бъде определен срок за неговото изпълнение. Ответникът счита, че не следва да се допуска разваляне на договора, защото неизпълнената част от задължението на В. да осъществи контрол върху работата на болногледачката е незначителна в сравнене с интереса на ищеца Н. да му бъдат осигурени адекватни почит, уважение, гледане, издръжка, които да са оптимални за здравословното му състояние. Ответникът счита, че искането за разваляне на алеаторния договор е необосновано.

Моли да бъдат допуснати при режим на довеждане в съдебно заседание четирима души свидетели, които ще установяват изложеното в писмения отговор на ответника.

Претендира сторените съдебно - деловодни разноски.

В съдебно заседание - редовно призован, ищецът З.Г.Н. не се явява. Вместо него се явява процесуалния му представител адвокат Ц.Ч. от Пазарджишка адвокатска колегия, преупълномощена от адвокат Т.К..

Ответникът В.Х.В., редовно призован се явява лично и с процесуалния си представител адвокат П.М..

В съдебно заседание са разпитани свидетелите Н.Д.С., Г.К.Д., А И В., С К Б и Ц. М В..

          Видно от приложения по делото Нот.акт за прехвърляне на недвижим имот срещу задължение за гледане № 6, том І, нот.дело № 6/2014г. по Общия регистър на Нотариус № 471 – НМ-Т, с район на действие Районен съд гр.*** е, че ищецът З.Г.Н. е прехвърлил на ответника В.Х.В. ½ ид.част от поземлен имот с идентификатор 55302.501.3330 по плана на гр.***, с административен адрес: гр.***, ул.“***, целият с площ от 574 кв.метра, с трайно предназначение на територията- урбанизирана и с начин на трайно -ползване ниско застрояване, ведно с ½ ид.част от построената в дворното място еднофамилна, двуетажна жилищна  сграда, за която е отреден идентификатор 55302.501.3330.1, със застроена площ от 85 кв.метра, срещу даденото му от В.В. в минало време гледане, издръжка, почит, уважение и денонощни грижи, както и срещу задължението на В.В. да гледа, издържа, почита и уважава за бъдеще време прехвърлителя З.Н. докато е жив. В нот.акт ищецът З.Н. си е запазил безвъзмездното ограничено вещно право на ползване върху целия имот до края на живота си.

По делото е приложено Удостоверение за данъчна оценка изх. № 6307002390 от 17.12.2014г., издадено от Община ***, от което се констатира, че данъчната оценка на процесния недвижим имот възлиза на 16694,50лв.

По делото са приложени Скица на поземлен имот № 15-466164 от 17.12.2014г. и Скица на сграда № 15-466215 от 17.12.2014г. – и двете издадени от СГКК Пазарджик, от които се констатира, че процесното дворно място е с площ от 574 кв.метра, като съсобственици са вписани Г.С.Н. и В.Х.В., а З.Г.Н. е вписан като носител на вещни права, а от приложената скица на сграда се констатира, че същата е с площ от 85 кв.метра, еднофамилна, построена на два етажа в процесното дворно място.

От показанията на разпитания свидетел Н.Д.С., които съдът цени изцяло, тъй като същите са обективни и безпристрастни, а свидетелят няма родствени връзки със страните по делото, се констатира, че именно той е установил, че около 10 дни преди 26.10.2014г. ищецът не е получавал грижи от ответника В.. Сочи, че тогава ищецът Н. е споделил на свидетеля С., че ще престане да бъде гледан и издържан от В., понеже семейството му настоява Н. да му прехвърли цялата къща. Свидетелят разкрива, че при посещението си е установил, че стаята на неподвижния Н. е била студена, на масата на ищеца е била оставена храна от социален патронаж, но хлябът му е бил в шкафа. Свидетелят С. сочи, че тогава извадил хляб и го оставил на масата до храната на  Н., след което посетил семейство В, които му заявили, че щом Н. не е съгласен да прехвърли целия имот, няма да полагат повече грижи за него. Твърди, че е научил това не от самия ответник В.В., а от неговите родители – свидетелката Ц.В. и бащата на ответника В.. От показанията на свидетеля С. се констатира също, че през следващите 10 дни именно той е търсил хора, които да поемат непрекъснатите грижи за ищеца Н., а при едно от ежедневните си посещения при З.Н. видял свидетелката Ц.В. – майката на ответника, която го уведомила, че е посетила Н., за да му остави картончетата, с които се плащат сметките за електричество и вода, но е заварила ищеца паднал на пода, усукан с кабел и в безпомощно състояние. Твърди, че след този случай Н. започнал да се свързва със свои братовчеди, които да поемат грижите за него. Свидетелят изяснява също, че ищеца няма деца, няма близки, които могат да му помогнат и след негово сериозно заболяване се е обърнал към Н.С. за помощ, а той от своя страна е помолил ответника В. и неговия баща Х В., като стар приятел на ищеца Н., да му помогне, когато го прибират от болницата. Сочи, че до 26.10.2014г. Н. не е имал забележки относно гледането от страна на ответника, но преди 26.10.2014г. ответникът  ултимативно е поискал да му бъде прехвърлена и останалата ½ ид.част от дворното място с построената в него жилищна сграда, в противен случай прекратяват грижите за тежко болния ищец Н.. С. сочи, че след като в миналото на Н. му е предстояла операци , той се е обърнал към свои братовчеди, които са обслужвали нуждите му през периода на престоя му в болница в гр.Пазарджик и в болница в гр.Пловдив, като това е сторено от братовчедите на ищеца Н. преди В да поемат обгрижването му, продължило през периода преди октомври 2014г.

По делото е разпитан свидетеля Г.К.Д., чийто показания съдът цени отчасти, тъй като същият е роднина на ищеца Н. по сватовство и към настоящия момент активно полага грижи за здравето и живота на ищеца Н.. Свидетелят Д. разкрива, че периодически са посещавали Н. през период от около два-три месеца. Твърди, че са се виждали с ищеца около 6-7 пъти, докато З.Н. не започнал да им звъни непрекъснато, защото поелите ангажимента да полагат грижи за него хора, са се отказали да изпълняват задълженията си. Твърди, че именно тогава Н. е съобщил на свидетеля, че ответникът В. настоява Н. да му прехвърли и другата половина от недвижимия имот. Сочи, че през една събота посетил ищеца, заедно със своята съпруга и заварили З.Н. в много тежко състояние, като същият е бил в студена стая, непочистен, без да се е хранил от около два-три дни. Твърди, че тогава се е обадил на свидетеля С., като спонтанно взели решение да вземат Н. ***, събрали набързо багаж и заминали с ищеца в жилището на свидетеля. Д. разкрива, че в неделя с един бус събрали повече багаж на ищеца, а именно: телевизор, маса, неговото легло с дървена рамка. Сочи, че именно тогава се е видял със свидетелката В., която ги питала имат ли представа как се гледа толкова болен човек, който повръща кръв. Д. сочи в показанията си, че В. е помогнала на съпругата му да съберат дрехи, одеяла и спално бельо на Н.. От показанията му се установява, че именно Д. е сменил патроните за входната врата на къщата и двора, като В. му е поискала ключ от входната врата на дворното място, за да може да си прибере зеленчуците, посадени в двора на Н.. Д. разкрива, че отново се е виждал с В., когато около новата 2015г. са получили съобщение, че има спукана тръба в къщата на Н., което е предизвикало наводнение в стаята на ищеца. Сочи, че тогава се е запознал с бащата на ответника В.. Разкрива, че понастоящем Н. е обгрижван в неговия дом от съпругата му и от нейната майка, като е сменен личния лекар на ищеца, изписват му се лекарства в гр.Пазарджик. Сочи, че е уведомил свидетелката В., респективно сина й – ответника В., още в деня последващ деня, в който Н. е настанен в дома му.

От разпита на свидетелката АИ В., чийто показания съдът цени отчасти, тъй като А В. е съпруга на ответника В.В., се установява, че по времето, когато ответникът активно е полагал грижи за ищеца, майката на В. непрекъснато е била с Н., като когато е било необходимо Н. да бъде изправян, занасян до банята, поради факта, че е бил с един отрязан крак, активни грижи е полагал именно В.В.. Сочи, че цялото семейство е било ангажирано с полагане на грижи за Н., като по някога се е налагало синът на ответника В. да си взема отпуск, за да може да закарат Н. ***, при снабдяването на Н. с антидекубитален дюшек. Сочи, че тя е готвела на Н. и му е носила храна. Твърди, че Н. е поставил В. в невъзможност да полага грижи за неговия живот и здраве през ноември 2014г. Установява, че активни грижи през този период не е можело да се положат от свидетелката Ц.В., тъй като тя е била на болнично лечение в Кардиологично отделение и през този период грижи за него са полагали една или две жени.

От показанията на свидетелката СКБ, които съдът цени изцяло се установява, че Н. дълго време не е можел да намери лица, които да полагат грижи за него, тъй като има особен характер. Сочи, че грижи за него е полагала тяхна съседка, както и самата свидетелка, докато накрая Н. е обвинил свидетелката, че му е откраднала 40,00лв., които тя му възстановила. Твърди, че е разговаряла с майката на ответника В. ежедневно, като сочи, че свидетелката е полагала всички необходими грижи за ищеца Н.. Сочи, че през период от около 10 години, преди ответника В. да полага грижи за ищеца Н., няколко жени са поемали грижите за живота и здравето на ищеца, но те не продължавали повече от шест месеца да се грижат за него. Установява, че основни грижи за ищеца Н. е полагала свидетелката Ц.В., понякога и съпругата на ответника свидетелката А В., а така също и В.В., който ползвал предимно физическата си сила при необходимост от преместването на Н..

От показанията на свидетелката Ц. М В., които съдът цени отчасти, тъй като същата е майка на ответника В.В. и именно тя е полагала основните грижи за ищеца Н., се установява, че около 2013г. и началото на 2014г. свидетелят Н.С. ги е помолил със съпруга й да помагат по грижите на вече тежко болния ищец З.Н.. Установява, че именно тя е полагала основните грижи за ищеца след неговото заболяване и ампутация на крака. Твърди, че не е получавала пенсията на ищеца, а е уредила да му носят средствата в дома. Сочи, че именно тя е заплащала лекарствата, употребената електрическа енергия и вода в дома на Н.. Твърди, че именно тя е казала на ищеца да си помисли до 26.10.2014г. и да уточни коя идеална част от къщата е визирана с договора, сключен с В.В., тъй като това уточнение следва да бъде направено, за да знае свидетелката за какво полага грижи към З.Н.. Твърди, че веднъж се е срещала с роднините на Н., около седмица или две след окончателното заминаване на ищеца за гр.Пазарджик.

От събраните по делото доказателства се установява, че през месец януари 2014г. ищецът З.Г.Н. е прехвърлил правото на собственост върху ½ ид.част от недвижимия си имот и построената в него еднофамилна жилищна сграда на ответника В.Х.В., срещу дадени в минало време гледане и издръжка, почит и уважение, както и за денонощните му грижи, а с нот.акт В.В. е поел задължението да продъжи да гледа, издържа, почита, уважава и обгрижва в бъдеще време ищеца З.Н..

От събраните по делото гласни доказателства се констатира, че Н. е бил в твърде безпомощно състояние да живее сам, тъй като същият е преживял множество заболявания, ампутация на единия крак, инфекции и декубитални рани, които са довели до необходимостта за него да се полагат непрекъснати грижи. Установи се, че около 10 дни преди 26.10.2014г. ответникът В., чрез майка си- свидетелката Ц.В., ултимативно е поискал от Н. да му прехвърли и останалата ½ ид.част от процесния недвижим имот, като в противен случай няма да продължат обгрижването по отношение на З.Н.. Реализирайки този свой ултиматум, ответникът В. е спрял да полага грижи за ищеца З.Н. няколко дни преди 26.10.2014г., при което Н. е изпаднал в много лошо състояние, битовите му условия са били неприемливи за този сезон от годината, в стаята му е било студено, той е бил неспособен да стигне до храната си или до тоалетната, както и да обслужва своите елементарни физиологични нужди. Именно в такова тежко състояние е бил намерен от свидетеля Н.С., който положил грижи да намери някое лице съгласно да полага ежедневните битови грижи за ищеца З.Н..

По делото се установи, че няколко дни по-късно З.Н. след множество разговори е помолил свидетеля Г.Д. и неговата съпруга да го приемат в жилището си в гр.Пазарджик и да започнат да полагат грижи за неговия живот и здраве.

По делото не се установи каква е била причината, поради която В.В. е прекратил изпълнението на сключения със З.Н. договор за издръжка, гледане, почит и уважение, които ответникът е поел да осъществява спрямо ищеца срещу правото на собственост върху ½ ид.част от процесния недвижим имот.

По делото не се събраха доказателства да е съществувала уговорка между В.В. и З.Н. тези грижи да бъдат прекратени при определени условия. Обратно, установи се по безспорен и категоричен начин, че макар да е осигурил полагането на непрекъснати грижи за ищеца Н. посредством свидетелката Ц.В., В.В. е прекратил тези грижи без да бъде изтъкната каквато и да било причина за това му поведение и без да е поискано гледането и издръжката да бъдат трансформирани само и единствено в изплащането на съответен размер издръжка на З.Н..

Съдът счита, че предявеният от З.Г.Н. иск срещу В.Х.В. по смисъла на чл.87, ал.3 от ЗЗД- за разваляне на сключения между страните алеаторен договор за гледане и издръжка с нот. акт № 6, том І, нот.дело № 6/2014г. по Общия регистър на Нотариус № 471 – Н М -Т с район на действие Районен съд ***, е основателен и доказан, и следва да бъде уважен.

На основание чл. 78, ал. 1 от ГПК, следва да бъде осъден ответникът В.Х.В. да заплати на ищеца З.Г.Н. сторените по делото съдебно – деловодни разноски,  възлизащи на сумата от 834,43лв., която сума представлява сбор от държавна такса в размер на 174,43 лв. 10,00 лв. – депозит за призоваване на един свидетел и адвокатско възнаграждение в размер на 650, 00 лв.

Следва да се укаже на ищеца З.Г.Н., че следва да направи отбелязване на влязлото в сила съдебно решение в Служба по вписванията – гр. ***, в шестмесечен срок от влизането му в сила.

          Така мотивиран и на основание чл. 87, ал.3 от Закона за задълженията и договорите, Панагюрския районен съд

 

Р Е Ш И :

 

УВАЖАВА иска, предявен от З.Г.Н., с ЕГН – **********,***, с настоящ адрес:*** и съдебен адрес:***«***- адвокат Ц.Ч. от ПзАК, срещу В.Х.В., с ЕГН- **********,***, като РАЗВАЛЯ договора за гледане и издръжка, сключен с нотариален акт № 6, том І, нот.дело № 6/2014 г. по Общия регистър на Нотариус №471-Н М- Т, с район на действие Панагюрски районен съд, с който е прехвърлен недвижим имот, представляващ: ½ ид.част от поземлен имот с идентификатор 55302.501.3330 по плана на гр.***, с административен адрес: гр.***, ул.“***, целият с площ от 574 кв.метра, с трайно предназначение на територията- урбанизирана и с начин на трайно ползване -ниско застрояване, ведно с 1/2 ид.част от построената в дворното място еднофамилна, двуетажна, жилищна сграда, за която е отреден идентификатор 55302.501.3330.1, със застроена площ от 85 кв.метра и възстановява правото на собственост върху този недвижим имот на ищеца З.Г.Н., с ЕГН – **********,***, с настоящ адрес:*** и съдебен адрес:***«***- адвокат Ц.Ч. от ПзАК.

ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ на ищеца З.Г.Н., с ЕГН – **********,***, с настоящ адрес:*** и съдебен адрес:***«***- адвокат Ц.Ч. от ПзАК, да направи отбелязване на влязлото в сила съдебно решение в Служба по вписванията – гр. ***, в шестмесечен срок от влизането му в сила.

ОСЪЖДА В.Х.В., с ЕГН- **********,***, да заплати на З.Г.Н., с ЕГН – **********,***, с настоящ адрес:*** и съдебен адрес:***«***- адвокат Ц.Ч. от ПзАК, сторените съдебно-деловодни разноски в размер на 834,43лв.(осемстотин тридесет и четири лева и 43 стотинки), която сума представлява сбор от държавна такса в размер на 174,43 лв.(сто седемдесет и четири лева и 43 стотинки), 10,00 лв.(десет лева) – депозит за призоваване на един свидетел и адвокатско възнаграждение в размер на 650, 00 лв.(шестстотин и петдесет лева).

          Решението подлежи на въззивно обжалване пред Пазарджишкия окръжен съд в двуседмичен срок от датата на получаване на съобщението, че решението е изготвено с мотивите.

 

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: