ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

№ ............... /15.01.2019 г., гр. Панагюрище

 

Районен съд – Панагюрище, в проведеното на петнадесети януари две хиляди и деветнадесета година закрито заседание,  в състав:

Районен съдия: Магдалена Татарева

 

като разгледа докладваното от съдия Татарева гр. дело  30 по описа за 2019 г., за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на  чл. 11, ал.4 от ППЗСПЗЗ

Производството по делото е образувано по повод жалба на "В." ЕООД гр. Стрелча, против Заповед № 955/20.11.2018 г. на Кмета на Община гр.Стрелча, с която са определени застроените части за имот УПИ III – Център за социална рехабилитация и интеграция „Миля 2000“, кв. 58 по плана на гр. Стрелча и УПИ II – Дом на механизатора, кв. 58 по плана на гр. Стрелча.

В жалбата се навеждат твърдения и доводи за незаконосъобразност на процесната заповед. Сочи се, че неправилно от административния орган са определени застроените части на собствен на дружеството имот и незастроената част за възстановяване на наследниците на С.Г.Ц..

Съдът, след съвкупна преценка на събраните по делото доказателства, по допустимостта на оспорването, съобрази следното:

Административното производство е започнало по заявление вх.№ 4804/07.11.2018 г. подадено от С.Г.Ц.за издаване на удостоверение и скица. С процесната Заповед № 955/20.11.2018 г. Кметът на Община Стрелча е одобрил решение на комисията за определяне на застроени части по  чл. 11, ал.4 от ППЗСПЗЗ за имоти УПИ III – Център за социална рехабилитация и интеграция „Миля 2000“, кв. 58 по плана на гр. Стрелча и УПИ II – Дом на механизатора, кв. 58 по плана на гр. Стрелча.

 Жалбоподателят В." ЕООД гр. Стрелча се легитимира като собственик на недвижим имот, в който попадат 4588 кв.м. от определените с процесната заповед.

При така установеното от фактическа страна и след извършената служебна проверка по допустимостта на жалбата, съдът намира, че жалбоподателят „В." ЕООД гр. Стрелча не е активно легитимиран да обжалва заповедта по  чл. 11, ал.4 от ППЗСПЗЗ и поради липса на правен интерес жалбата е процесуално недопустима.

В административното производство по  чл. 11, ал.4 от ППЗСПЗЗ се определя застроената част от имот, подлежащ на реституция. Посоченото производство се явява междинно по отношение възстановяване на собствеността върху земеделската земя. В процедурата по определянето на застроената площ участват само собствениците, заявили искане за реституция или техните наследници, както и компетентният орган, който е сезиран. Трети на административно правоотношение лица, не могат да участват в това производство. В тази връзка третите лица, извън кръга на субектите на реституция, нямат право на жалба срещу постановения административен акт, респ. не следва да участват в съдебното производство в някакво процесуално качество, така и в Тълкувателно решение № 5 от 18.10.2011 г. по тълкувателно дело №8/2010 г. ОСК, ВАС.

Предмет на производството по  чл. 11, ал. 4 от ППЗСПЗЗ е определянето на застроената и свободната от застрояване площ на претендиран за възстановяване по ЗСПЗЗ имот, а не възстановяването на собствеността. Производството по  чл. 11, ал.4 от ППЗСПЗЗ има за цел изясняване наличието на предпоставките, които следва да бъдат преценени от органа по поземлена собственост в производството по издаване на решението за реституция. Поради това издадената в рамките на това производство Заповед на кмета не засяга и не застрашава от засягане по никакъв начин правата на други лица, извън кръга на субектите на реституция, поради което тези лица нямат правен интерес от обжалването й. В посоченото производство не подлежат на обсъждане обстоятелства, свързани с правото на собственост. Тези обстоятелства са предмет на решението по възстановяване на собствеността. Едва с издаването на посоченото реституционно решение биха могли да възникнат спорове за материални права, които съгласно чл. 14, ал.4 от ППЗСПЗЗ се разглеждат по общия исков ред, а не в рамките на административното производство. По изложените съображение съдът не е компетентен в административното производство по  чл. 11, ал.4 от ППЗСПЗЗ да се произнася нито относно правото на възстановяване на собствеността на бившите земеделски земи на техните собственици, респ. наследници, нито може да се произнася и да признава права на трети лица върху подлежащ на възстановяване имот, за да могат същите да се легитимират като заинтересовани трети лица по делото,

При изложеното, доколкото с процесната заповед не се възстановява собственост на заявителя, тя съответно не засяга пряко и непосредствено правната сфера на трети лица. В случая правата и интересите на жалбоподателя, като трето по отношение административното производство лице, ще се нарушат едва с постановяване на последващ административен акт, ако с него се възстанови собствеността на наследниците на Г.Ц.К.. Жалбоподателя не е от кръга на заинтересованите лица, активно легитимирани да обжалват заповедта по  чл. 11, ал.4 от ППЗСПЗЗ, т.е. същия не разполага с право на жалба, поради това и наведените в жалбата възражения не следва да се обсъждат по същество в настоящото производство. Наличието на правен интерес от обжалване е положителна процесуална предпоставка от категорията на абсолютните, за която съдът е длъжен да следи служебно Липсата на такъв налага извод за недопустимост на търсената съдебна защита, арг. чл. 159 АПК.

Воден от горното и на осн. чл. 159, т.4 от АПК, вр.  чл. 11, ал.4 ППЗСПЗЗ, Районен съд -Панагюрище

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОСТЯВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба подадена от "В." ЕООД ЕИК: 175170836, гр. Стрелча против Заповед № 955/20.11.2018 г. на Кмета на Община гр.Стрелча, с която на основание чл. 11, ал. 4 ППЗСПЗЗ са определени застроените части за имот УПИ III – Център за социална рехабилитация и интеграция „Миля 2000“, кв. 58 по плана на гр. Стрелча и УПИ II – Дом на механизатора, кв. 58 по плана на гр. Стрелча.

 ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. № 30/2019 г. по описа на Районен съд, - Панагюрище.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Административен съд - Пазарджик, в седмодневен срок от получаване на съобщението от страните по делото.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: