П  Р  О  Т  О  К  О  Л

 

година 2019                                                                            град ПАНАГЮРИЩЕ

РАЙОНЕН СЪД

на 21 януари                                                                                    2019 година

в публично заседание в следния състав:

             ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАГДАЛЕНА ТАТАРЕВА          

Секретар: Параскева Златанова

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Татарева

Гражданско дело № 908 по описа за 2018 година

На именното повикване в 15,08 часа:

 

Ищецът М.Б.Б.– редовно уведомена, явява се лично и с адв. Г.М., надлежно упълномощен по делото.

Ответникът К.Г.М. - явява се лично и с адв. Р.К., с пълномощно по делото. Страната е редовно призована.

За „Дирекция „Социално подпомагане” – гр. Панагюрище, редовно уведомена, се явява Христинка Николова Димитрова – социален работник, представител на дирекцията.

         ПО ХОДА НА ДЕЛОТО.

         АДВ. М.: Моля да се даде ход на делото.

АДВ. К.: Моля да се даде ход на делото.

         С оглед липсата на процесуални пречки, съдът                               

ОПРЕДЕЛИ:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

ДОКЛАДВА делото.

С определение № 630 от 10.12.2018 г. е изготвен проекто–доклад по делото, който е съобщен на страните по делото.

АДВ. М.: Нямам възражения по доклада. По отношение на писмения отговор, доколкото виждам иска се признава изцяло. Няма пречка за спогодба, при положение че се признава иска.

АДВ. К.: Нямам възражения по доклада. В писмения отговор признаваме, че иска е допустим и основателен. Няма пречка да се постигне спогодба. Детето следва да живее при майка си и с оглед възрастта на това дете, следва да се отглежда от неговата майка. Не възразявам за родителските права да се упражняват от нея и да има определен режим на свиждане на бащата с детето, тъй като то е привързано към него и това дело е в интерес на детето. В наш разговор е коментирано това, че той има затруднение след фактическата раздяла, иска да вижда по-често детето, с оглед на нейната професия е видно, че има допълнителни доходи, той не иска да я злепоставя и това е отразено в писмения отговор. Предлагам да се споразумение по три основни пункта, упражняване родителските права от майката, режим на свиждане и издръжка.

Адв. М. – Първо – за издръжката няма проблем. Известно ви е, че мин. размер е 140 лв. Относно режима на лични отношения, детето действително е на доста ниска възраст - то няма 1 годинка, не можем да говорим за пренасяне на детето от Панагюрище до друго населено място, т.е. няма как такова малко дете свободно да пътува до друго населено място, не е добре за самото дете, независимо дали е лято или зима. Няма пречка същото да бъде виждано от бащата в Панагюрище, още повече че бащата работи в Панагюрище, има представено и доказателство затова. От тази гледна точна на това до още една година детето да бъде виждано в Панагюрище първата седмица от месеца от 12 – 15 ч., по всяко време, ще уточним това със споразумението, без приспиване, като майката държи да присъства за този период от време, докато детето свикне с баща си. След навършване на възрастта вече може да си го взима с приспиване първа и трета събота от 10 ч. и до 18 ч. в неделя, след  навършване на двегодишна възраст на детето и през лятото, когато майката не е в платен годишен отпуск.

 

Ето защо предлагам следната спогодба:

       1. Упражняването на родителските права върху детето К.К.М., с ЕГН ********** да бъдат предоставени на майката М.Б.Б., с ЕГН **********.

2. Местоживеенето на детето К.К.М., с ЕГН ********** да бъде при майката М.Б.Б., с ЕГН **********.

3. Бащата К.Г.М., с ЕГН ********** да има право да вижда и взема при себе си детето К.К.М., с ЕГН **********, както следва:

До навършване на двегодишна възраст на детето К.К.М. всяка първа и трета събота от месеца от 09,00 часа до 13,00 часа, като виждането се осъществява в присъствието на майката М.Б.Б..

След навършване на двегодишна възраст на детето К.М., бащата К.М. ще има право да вижда и взема детето Кристин М. всяка първа и трета седмица на месеца от 10,00 в съботния ден до 18,00 часа в неделния ден, както и 20 дни през лятото, когато майката не е в платен годишен отпуск, както и по всяко време при съгласие и на двамата родители.

4. Бащата К.Г.М., с ЕГН ********** да заплаща на детето К.К.М., с ЕГН **********, чрез неговата майка и законен представител М.Б.Б., с ЕГН ********** месечна издръжка в размер на 150,00 лв. (сто и петдесет) лева, считано от дата подаване на исковата молба – 25.10.2018 г., ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска, до издължаването й, до настъпване на обстоятелства, водещи до нейното изменение или прекратяване.

5. Страните се споразумяват, разноските по делото да останат така, както са направени от вяска от тях.

Адв. К.: Съгласни сме с така изложената спогодба.

 

 

Споразумели се:

 

 

Ищец:………………………………………………….

           (М.Б.Б.)

 

 

 

Ответник:……………………………………………….

            (К.Г.М.)

          

 

 

 

Съдът счита, че така изложената спогодба, не противоречи на закона и добрите нрави, същата на основание чл. 234 от ГПК следва да бъде одобрена, като делото следва да бъде прекратено след одобряване на спогодбата.

Ето защо производството по делото следва да бъде прекратено.

Съгласно процесуалния закон, дължимата държавна такса, при одобряване на спогодба е в половин размер, която следва да бъде изчислена съобразно размера на уговорената издръжка в размер на 150,00 (сто и петдесет) лева, поради което държавната такса следва да бъде определена в размер на 108 (сто и осем) лева, вносими от ответника К.Г.М., с ЕГН **********, по сметка на РС – Панагюрище, сметка за държавни такси.

Предвид изложеното, съдът

ОПРЕДЕЛИ

ОДОБРЯВА постигнатата по делото съдебна спогодба между страните К.Г.М., с ЕГН ********** и М.Б.Б., с ЕГН ********** в следния смисъл:

       1. Упражняването на родителските права върху детето К.К.М., с ЕГН ********** да бъдат предоставени на майката М.Б.Б., с ЕГН **********.

2. Местоживеенето на детето К.К.М., с ЕГН ********** да бъде при майката М.Б.Б., с ЕГН **********.

3. Бащата К.Г.М., с ЕГН ********** да има право да вижда и взема при себе си детето К.К.М., с ЕГН **********, както следва:

До навършване на двегодишна възраст на детето К.К.М. всяка първа и трета събота от месеца от 09,00 часа до 13,00 часа, като виждането се осъществява в присъствието на майката М.Б.Б..

След навършване на двегодишна възраст на детето К.М., бащата К.М. ще има право да вижда и взема детето К.М. всяка първа и трета седмица на месеца от 10,00 в съботния ден до 18,00 часа в неделния ден, както и 20 дни през лятото, когато майката не е в платен годишен отпуск, както и по всяко време при съгласие и на двамата родители.

4. Бащата К.Г.М., с ЕГН ********** да заплаща на детето К.К.М., с ЕГН **********, чрез неговата майка и законен представител М.Б.Б., с ЕГН ********** месечна издръжка в размер на 150,00 лв. (сто и петдесет) лева, считано от дата подаване на исковата молба – 25.10.2018 г., ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска до издължаването й, до настъпване на обстоятелства, водещи до нейното изменение или прекратяване.

5. Страните се споразумяват, разноските по делото да останат така, както са направени от вяска от тях.

Осъжда К.Г.М., с ЕГН **********, да заплати сумата в размер на 108 лв. (сто и осем) лева, представляваща дължима държавна такса по делото, в полза на бюджета на съдебната власт, по сметка на РС – Панагюрище.

Прекратява производството по гр.д. № 908/2018 г. по описа на РС – Панагюрище.

Определението подлежи на обжалване в едноседмичен срок, считано от днес пред окръжен съд – Пазарджик, с частна жалба само в частта, в която производството по делото е прекратено.

 

                                                          РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание, което приключи в 15,39  часа.

 

 

                                                                  РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР: