П  Р  О  Т  О  К  О  Л

 

година 2019                                                               град ПАНАГЮРИЩЕ

РАЙОНЕН СЪД

На 10 януари                                                            година 2019

 

В публично заседание в следния състав:

 

              ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ДИАНА СТАТЕЛОВА

                                                              

Секретар: Иванка Палашева

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Стателова

Гр. дело № 899 по описа за 2018 година

На именното повикване в 11,41 часа се явиха:

 

ИЩЕЦ – Н.Л.Р. – редовно призован, явява се лично и с адв. В.В. от ПзАК, редовно упълномощен с предявената искова молба.

ОТВЕТНИК – Т.Д.К. – редовно призован, явява се лично и с адв. И.К.от ПзАК, преупълномощен от адв. Т.К., редовно упълномощена с представеното споразумение на место писмен отговор на исковата молба.

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО

Адв. В. – Моля да дадете ход на делото.

Адв. К. – Моля да дадете ход на делото.

Съдът, с оглед становището на страните и липсата на процесуални пречки за даване ход на делото

ОПРЕДЕЛИ

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

Докладва се делото. Делото е за обезщетение за неимуществени вреди, въз основа на влязло в сила решение по административно – наказателно дело, с правно основание чл. 45, чл. 52 от ЗЗД във връзка с чл. 115 от ГПК.

Адв. В. – Ако ответната страна няма нищо друго предвид, ние поддържаме подаденото вече споразумение. Единственото което искаме е да потвърдено в съдебно заседание. Смятаме, че е по-добре да минем през съдебна спогодба. Нямам забележки, искания и допълнения към проекто доклада по делото, моля да се приеме.

Адв. К. – Нямам бележки, искания и допълнения към проекто-доклада, да се приеме.

Съдът, с оглед становището на страните

ОПРЕДЕЛИ

ОБЯВЯВА представения с определение № 648/18.12.2018 г. проекто доклад, за окончателен.

Адв. В. – Уважаема госпожо съдия, ако ответната страна няма друго предвид, поддържаме представеното споразумение в неговите параметри, както са посочени, и ако те нямат нищо против, да допълним, вноските да бъдат правени на 15-то число всеки месец. Това беше уточнено с ответника, защото той каза, че така му е най-удобно, считано от днес.

Адв. К. – Уважаема госпожо председател, с ищцовата страна постигнахме споразумение, по силата на което доверителя ми се задължава да заплати така упомената сума в предварителното споразумение, което е в размер на 1200,00 лв., както и да заплати сторените по делото разноски от неговия процесуален представител в размер на 500,00 лв. Действително, ако има възможност да се доуточни в самата съдебна спогодба, че тези вноски ще се плащат след 15-то число от всеки месец. Разликата между първоначалното споразумение и настоящата спогодба е в това, че ще ви молим същата да има сила по отношение на моя подзащитен, след влизане в сила на вашия съдебен акта, а не считано от 05.11.2018 г. – датата на която беше постигнато първоначалното споразумение между страните. Ще ви моля да има сила по отношение на подзащитния ми от момента на влизане в сила на съдебния акт.

Адв. В. – съгласни сме. Нека да отразим как изглежда нашето споразумение:

Т.Д.К., ЕГН ********** се задължава да заплати на Н.Л.Р., ЕГН ********** исковата сума в размер на 1200,00 лв. (хиляда и двеста лева), представляваща обезщетение за причинени на ищеца Н.Р. неимуществени вреди, в резултат на деликт от 27.03.2018 г., в едно със законната лихва върху тази сума, считано от датата на одобряване на настоящото споразумение – 10.01.2019 г. до окончателно изплащане на вземането. Т.Д.К. се задължава да заплати на Н.Л.Р., сторените по настоящото гражданско дело разноски в размер на 500,00 лв. (петстотин лева) за адвокатско възнаграждение. Страните се споразумяват, че общата сума в размер на 1700,00 лв. (хиляда и седемстотин лева)  Т.Д.К., ще заплати на 6 равни месечни вноски на ищеца Н.Л.Р., в размер на 283,34 лв. всяка, считано от датата на влизане в сила на определението на РС Панагюрище за одобряване на това споразумение, като сумите са дължими след 15-то число на месеца, за който се отнасят. Ищецът Н.Л.Р. заявява, че няма да има други претенции за заплащане на каквито и да било суми и разноски спрямо Т.Д.К..

 

 

 

СПОРАЗУМЕЛИ СЕ:

 

…………………………………………                           ………………………………………..

(Н.Р.)                                      (Т.К.)

 

 

 

………………………………………..                            …………………………………………

(адв. В.)                                                     (адв. К.)

 

 

 

 

 

 

 

Съдът намира, че така постигнатата спогодба не противоречи на закона и добрите нрави, и е в интерес на двете страни, поради което следва да бъде одобрена.

На основание чл. 234 от ГПК, Съдът

                   ОПРЕДЕЛИ:

ОДОБРЯВА постигнатата между страните спогодба, която е в следния смисъл:

 

Т.Д.К., ЕГН ********** се задължава да заплати на Н.Л.Р., ЕГН ********** исковата сума в размер на 1200,00 лв. (хиляда и двеста лева), представляваща обезщетение за причинени на ищеца Н.Р. неимуществени вреди, в резултат на деликт от 27.03.2018 г., в едно със законната лихва върху тази сума, считано от датата на одобряване на настоящото споразумение – 10.01.2019 г. до окончателно изплащане на вземането. Т.Д.К. се задължава да заплати на Н.Л.Р., сторените по настоящото гражданско дело разноски в размер на 500,00 лв. (петстотин лева) за адвокатско възнаграждение. Страните се споразумяват, че общата сума в размер на 1700,00 лв. (хиляда и седемстотин лева)  Т.Д.К., ще заплати на 6 равни месечни вноски на ищеца Н.Л.Р., в размер на 283,34 лв. всяка, считано от датата на влизане в сила на определението на РС Панагюрище за одобряване на това споразумение, като сумите са дължими след 15-то число на месеца, за който се отнасят. Ищецът Н.Л.Р. заявява, че няма да има други претенции за заплащане на каквито и да било суми и разноски спрямо Т.Д.К..

ОСЪЖДА Т.Д.К., ЕГН **********, да ЗАПЛАТИ  по сметка на Районен съд - Панагюрище за държавна такса, сума в размер на 50,00 лв. (петдесет лева).

ПРЕКРАТЯВА производството по гр.дело № 899/2018 г. по описа на Панагюрския районен съд, като спогодено.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

Протоколът се написа на 10.01.2019 г. и заседанието приключи в 12,21 часа.

 

СЪД. СЕКРЕТАР:                               РАЙОНЕН СЪДИЯ: