П  Р  О  Т  О  К  О  Л

 

 

година 2019                                                                        град ПАНАГЮРИЩЕ

РАЙОНЕН СЪД

на 04 януари                                                                               2018 година

в публично заседание в следния състав:

 

        ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАГДАЛЕНА ТАТАРЕВА        

Секретар: Параскева Златанова

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Татарева

Гражданско дело № 651 по описа за 2018 година

 

На именното повикване в 11,20 часа: 

 

Ищец – И.П.Д.  – уведомен от предходното съдебно заседание на осн. чл. 56, ал. 2 от ГПК, не се явява, не изпраща процесуален представител. От същият е постъпила молба, с която заявява, че на осн. чл. 232 от ГПК оттегля предявените искове по гр.д. № 651/2018 г. по описа на РС – Панагюрище.

 Ответник – С.С.М. – редовно уведомена в предходното съдебно заседание, явява се лично и с  адв. Ш., надлежно упълномощен по делото.

Адв. Ш. – Законно право е на ищеца да оттегли иска си. Претендирам разноски.

За Дирекция „Социално подпомагане“ – Панагюрище, редовно призована, не се явява представител.

За Дирекция „Социално подпомагане“ – Карлово, редовно призована, не се явява процесуален представител.

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО.

Съдът счита, че направеното от ищеца изявление за оттегляне на заявените претенции е направено при наличието на валидно учредена представителна власт, с оглед изричното пълномощно в полза на адв. А., находящо се на л. 33 от делото, като изявлението за оттеглянето на исковите претенции е направено преди приключване на първото по делото заседание, поради което не е необходимо и съгласие от ответната страна.

Ето защо при спазване предпоставките, предвидени в разпоредбата на чл. 232 от ГПК, съдът счита, че така направеното искане е основателно и следва да бъде прието, а производството по настоящото дело прекратено.

При този изход на спора и с оглед разпоредбата на чл. 78, ал. 4 от ГПК действително ответникът  при прекратяване на делото има право на разноски. В конкретния случай, такова искане е предявено от ответната страна като са представени надлежни доказателства за направени разноски – а именно договор за правна защита и съдействие, съгласно който възнаграждението за процесуално представителство в размер на 450 лв. е изплатено в брой.

Ето защо и на основание чл. 232 от ГПК, съдът

           ОПРЕДЕЛИ

ПРЕКРАТЯВА производството по гр. д. № 651/2018 г. по описа на Районен съд – Панагюрище, поради направено оттегляне от исковете, на основание чл. 232 от ГПК.

ОСЪЖДА И.П.Д.     , с ЕГН: ********** ***, да ЗАПЛАТИ на С.С.М., с ЕГН: ********** сторените по делото разноски в размер на 450,00 (четиристотин и петдесет) лева, представляващи възнаграждение за един адвокат.

Определението подлежи на обжалване в едноседмичен срок, който за ищеца тече от съобщаването му за изготвяне, а за ответника от днес пред Окръжен съд – Пазарджик, с частна жалба.

 

 

                                                          РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание, което приключи в 11,36 часа.

 

 

 

                                                          РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР: