О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

№ ............... /04.01.2018г., гр. Панагюрище

 

         ПАНАГЮРСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, в проведеното на четвърти януари две хиляди и осемнадесета година закрито заседание,  в състав:

 

Съдия-докладчик: Снежана Стоянова

 

при подготовката на гражданско дело № 1231 по описа за 2017 г.,  за да се произнесе, взе предвид следното :

 

            Производството е образувано по искова молба от Т.М.Д. – Д. *** срещу Й.Д.Д. ***, с правно основание чл.49, ал.1 от СК.

         Делото е на етап размяна на книжа по чл.131 от ГПК. Ответникът е получил исковата молба, ведно с приложенията на 20.12.2017г., като до  момента не е подал отговор. 

         На 03.01.2018 г. в деловодството на Районен съд – Панагюрище е депозирана молба от ищцата,  в която заявява, че оттегля предявеният иск. По тази причина съдът намира, че следва да прекрати образуваното съдебно производство. Предвид етапа, на който се намира делото, съгласие на ответника не е необходимо.

По изложените съображения и на основание чл. 232 от ГПК съдът

 

                                     ОПРЕДЕЛИ:

 

ПРЕКРАТЯВА производството по гражданско дело № 1231/2017 г. по описа на Панагюрския районен съд.

Препис от определението да се изпрати на страните.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Пазарджишкия окръжен съд в едноседмичен срок от получаване на съобщението.

 

                                    

                                               РАЙОНЕН СЪДИЯ: