О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

№ ............... /18.01.2018 г., гр. Панагюрище

 

            ПАНАГЮРСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, в проведено на осемнадесети януари през две хиляди и осемнадесета година закрито заседание,  в състав:

 

Съдия-докладчик: Снежана Стоянова

 

при подготовката на гражданско дело № 75 по описа за 2018 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е образувано по иск за делба, предявен от К.Г.Н. срещу Н.Г.Н. и Н.Н.Н.,***.

Тъй като разглеждането на делото в Панагюрския районен съд е невъзможно, поради отстраняване на съдиите, то производството пред този съд следва да бъде прекратено и делото да се изпрати по компетентност на Пазарджишкия окръжен съд като горестоящ по смисъла на чл. 23, ал.3 от ГПК за определянето на друг равен съд, който да разгледа делото.

По изложените съображения Панагюрският районен съд,

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д.№ 75/2018 г. по описа на Панагюрския РС.

ИЗПРАЩА делото  на Окръжен съд Пазарджик за изпълнение на процедурата по чл.23, ал.3 от ГПК. 

Определението не подлежи на обжалване.

 

                                                                РАЙОНЕН СЪДИЯ: