О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

 

 

      17.01.2018

 

   ПАНАГЮРИЩЕ

 
 


          Номер                                                          Град                                   

 

ПАНАГЮРСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД

 

ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ

 
 


                                                                                                                 

 

Седемнадесети януари

 

2018

 
                

на                                                                                         Година                                      

 

в закрито заседание в следния състав:

ДИАНА СТАТЕЛОВА

 
                                                                    

                                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ:                                            

 

като разгледа докладваното от                                                                                   

821

 

2016

 

съдия СТАТЕЛОВА

 

 
 


                                         г      гр.д.                      по описа  за                          година

 

за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Предявена е искова молба от М.Х.В.,***, със съдебен адрес:*** – адвокат П.Х.А.-А. от ПзАК, срещу Л.В.О.,***, в която се твърди, че общите наследодатели на страните по делото- Х И О, починал на 26.06.1982г. и Д Д О., починала на 19.08.2011г., са оставили в наследство недвижими имоти и движими вещи, а именно: Дворно място с площ от 654 кв.м., а по нотариален акт за собственост- от 700 кв.м., за което е отреден УПИ ХV- 348, в кв. 42 по плана на село Елшица, община Панагюрище, ведно с построените в него: Двуетажна масивна жилищна сграда със застроена площ от 72 кв.м.; едноетажна паянтова стопанска сграда на 56 кв.м. и едноетажна паянтова стопанска сграда с площ от 19 кв.м., при съседи на имот пл. № 348: север – имот пл. № 345, североизток – имот пл. № 343 и югоизток – имот пл. № 341, югозапад – улица и северозапад - имот пл. № 347.

В исковата молба се сочи, че в съсобственост страните притежават и следните движими вещи, находящи се в описания процесен недвижим имот, а именно: Комплект за обзавеждане на спалня – четирикрилен гардероб, спалня – 1 бр. и свързани към нея две нощни шкафчета, лавици за книги и огледало, закупени през 1980 г.; секция, състояща се от: двукрилен гардероб, две крила с витрини и шкафове, закупени през 1986 г.; бюфет, състоящ се от вертикален шкаф, долен шкаф и върху него витрини – закупен през 1980 г.; ъглови легла – 2 бр., закупени през 1986г.; хладилник марка „ЗИЛ“, закупен през 1990 г.

Според ищцата общият им наследодател К Х О, починал на 27.04.2016 г. е оставил в наследство следните движими вещи, намиращи се в процесния недвижим имот, а именно: Електрожен – 1 бр.; юглошлайф – 2 бр.; бормашини – 1 бр. настолна и 1 бр. подвижна; резачки за дърва – 2 броя марка „Хускварна“; компресор за помпене на гуми – 1 бр.; абрихт – 1 бр.; циркуляр – 1 бр. и ремарке за лек автомобил.

Ищцата твърди, че с ответницата О. не могат да постигнат съгласие за доброволна делба върху описания недвижим имот и движими вещи, поради което следва да предяви настоящия иск за делба на недвижим имот и движими вещи.

М.Х.В. моли съда, да постанови решение, с което да бъдат допуснати до делба недвижимия имот и описаните движими вещи, при квоти: 4/6 ид.ч. за М.Х.В. и 2/6 ид.ч. за Л.В.О..

Моли да бъдат допуснати до разпит при режим на довеждане в открито съдебно заседание двама души свидетели, които ще установяват фактите, изложени в исковата молба относно наследствения недвижим имот и движими вещи.

Моли да бъде задължена ответницата Л.В.О. да представи удостоверение за сключен граждански брак между нея и К Х О.

Моли исковата молба да бъде вписана в Служба по вписванията град Панагюрище.

Представя следните писмени доказателства в копие: Нотариален акт за продажба на недвижими имоти № 98, том І, н.д. № 320/1968 г. по описа на Панагюрския районен съд за нотариалните дела; Удостоверение за наследници изх. № 611 от 02.11.2016 г., издадено от Кметство село Елшица, общ. Панагюрище- за наследниците на Х И О; Удостоверение за наследници изх. № 645 от 18.11.2916 г., издадено от Кметство с. Елшица- за наследниците на К Х О; Удостоверение за описание и идентичност на недвижим имот изх. № 2193 от 09.12.2016 г. на Община Панагюрище; Скица № 445 от 05.12.2016 г. на Община Панагюрище.

В законоустановения срок ответницата Л.В.О. представя писмен отговор на исковата молба, в който сочи, че предявеният иск е допустим, като в същото време констатира, че претенцията на ищцата за делба на движими вещи е неоснователна, тъй като част от посочените движими вещи не съществуват, а в същото време има вещи, които не са посочени в предявената искова молба. Според Л.В.О. действително между страните по делото съществува съсобственост върху посочения недвижим имот, като във втория жилищен етаж на къщата има движими вещи, част от обзавеждането, които са били собственост на починалия съпруг на ответницата, тъй като са му били дарени от неговите родители, както е било дарено подобно обзавеждане и на ищцата В. в дома й в ***от техните родители, като това имущество следва да се подели при квоти: 1/3 ид.ч за ищцата и 2/3 ид.ч. за ответницата, съобразно с изискванията на чл. 9 от Закона за наследството. Ответницата твърди, че единствено от тези вещи следва да се изключи хладилник марка „ЗИЛ“, който е закупен от ответницата, заедно със съпруга й К О преди да сключат граждански брак и по време на бременността на Л.О. с първото им дете. Според писмения отговор на исковата молба, делбените квоти следва да бъдат: 1/6 ид.ч. за ищцата и 5/6 ид.ч. за ответницата О.. В отговора на исковата молба се сочи, че част от описаните движими вещи не съществуват: електрожен – няма; компресор за помпене на гуми – няма; ремарке за лек автомобил – бракувано през м. януари 2016 г., като след бракуването покойният К О го е дал на трето лице за изплащане на негов дълг. Ответницата сочи, че няма също – настолна бормашина, ъглошлайф - 1 бр., резачки за дърва – марка „Хускварна“ – никога не са били тяхна собственост. Сочи също, че К О е дал на трето лице за изплащане на паричен дълг, описания в исковата молба абрихт.

Ответницата твърди, че е налична само бормашина, два или три броя резачки за дърва с неизвестна марка, намиращи се в насипно състояние, 1 бр. циркуляр, 1 бр. ъглошлайф, но те трябва да бъдат поделени между страните по делото при квоти: 1/3 ид.ч. за ищцата и 2/3 ид.ч. – за ответницата.

О. твърди още, че в исковата молба не са посочени следните движими вещи, които представляват СИО и които са придобити от Л.О. и покойния К О по време на брака им, а именно: бойлер марка „Елдом“, пералня марка „Нео“      , телевизор марка „Нео“, които следва да бъдат поделени между страните при квоти: 1/6 ид.ч. за ищцата и 5/6 ид.ч. за ответницата.

В писмения отговор на исковата молба се сочи, че ищцата В. е пропуснала като предмет на делба едно домашно куче, придобито по време на брака между ответницата Л.О. и покойния й съпруг, за което О. полага грижи, като заплаща на един съсед по 30,00 лв. месечно за храна и вода на животното, което следва да се подели при квоти: 1/6 ид.ч. за ищцата и 5/6 ид.ч. за ответницата, като във втората фаза ответницата сочи, че ще предяви претенциите си относно грижите и отглеждането на кучето.

Л.О. сочи също, че по време на съпружеския им живот с покойния К О, е влагала свои средства като семейна имуществена общност в поддръжката на недвижимия имот, понеже два пъти е претърсван покрива на къщата, два пъти са ремонтирани двете паянтови сгради, построена е баня, поставено е остъкление, фаянсови плочки и подови плочи на лятна кухня, изграден е асмалък от 30 кв.м., остъклено е антре и са поставени две метални врати, като тези подобрения са повишили цената на недвижимия имот и следва, след оценка на вещото лице, във втората фаза на делбата между страните да бъде включено при квоти 1/6 ид.ч. за ищцата и 5/6 ид.ч. -за ответницата.

Ответницата предлага на М.Х.В. споразумение.

Моли в открито съдебно заседание да бъдат допуснати до разпит четирима души свидетели, при режим на довеждане, които ще установяват истинността на изложеното в писмения отговор на исковата молба.

Представя и допълнение на писмения отговор като сочи, че при нежелание на ищцата В. за доброволно уреждане на спора, моли да бъдат допуснати при режим на довеждане следните свидетели: Д А. ***; Д Н Т от ***; А Д К от ***.

Още веднъж предлага на ищцата В. да постигнат спогодба, което ще бъде от взаимен финансов интерес на страните по делото и ще запази добрите им взаимоотношения.

Представя следното писмено доказателство в копие: Удостоверение за граждански брак серия ГБ-81 № 22562 от 29.09.1992 г., издадено от Кметство с. Елшица, общ. Панагюрище.

В открито съдебно заседание на 11.05.2017 г. и с протоколно определение от същата дата, на основание чл. 229, ал.1, т.1 от ГПК - по общо съгласие на страните, Панагюрският районен съд е спрял производството по настоящото гражданско дело за срок от 6 месеца.

След запознаване с материалите по делото, съдът констатира, че срокът за възобновяване на производството по настоящото гражданско дело е изтекъл на 17.11.2017 г., като никоя от страните не е предявила молба за възобновяването му. По тази причина, на основание чл. 231, ал.1 от ГПК, следва спряното по общо съгласие между страните производство по гражданско дело №  821/2016 г. по иск, предявен по смисъла на чл. 34 от Закона за собствеността, да бъде прекратено.

Така мотивиран Панагюрският районен съд, на основание чл. 231, ал.1 от ГПК,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРЕКРАТЯВА гражданско дело № 821/2016 г. по описа на Районен съд - Панагюрище, образувано на основание искова молба, предявена от М.Х.В.,***, със съдебен адрес:*** – адвокат П.Х.А.-А. от ПзАК, срещу Л.В.О.,***, тъй като в законовия 6-месечен срок, спряното по общо съгласие на страните производство не е възобновено.

Препис от настоящото определение да се връчи на ищцата и ответницата.

Определението подлежи на обжалване пред Пазарджишкия окръжен съд с частна жалба в едноседмичен срок от получаване на същото от страните.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: